پایان نامه با کلید واژگان آزمون استاندارد، کودک و نوجوان

دانلود پایان نامه ارشد

ل به حد کفايت ارائه نمي شود . اختلال در رياضيات معمولا در کلاس هاي دوم يا سوم ظاهر مي شود هرگاه اختلال در رياضيات با هوشبهر بالايي همراه باشد کودک مي تواند کارکردي نزديک و يا در حد کلاس هاس ابتدايي داشته باشد امکان دارد اختلال در رياضيات تا کلاس پنجم و يا بالاتر آشکار نشود.

2/315 اختلال در بيان نوشتاري
ويژگيهاي تشخيصي
مشخصه اصلي اختلال در بيان نوشتاري آن است که مهارتهاي نوشتاري با در نظر گرفتن سن تقويمي، هوش اندازه گيري شده و تحصيلات متناسب با سن فرد به ميزان قابل ملاحظه اي پايين تر از حد انتظار است (ملاک الف) (لازم به ذکر است که توانايي مذکور با آزمون استاندارد شده فردي يا سنجش کارکردي مهارتهاي نوشتاري اندازه گيري مي شود).
اشکال در بيان نوشتاري به طور چشمگيري بر پيشرفت تحصيلي يا فعاليت هاي زندگي روزمره که نياز به مهارتهاي نوشتاري دارند تأثير مي گذارد (ملاک ب) اگر يک نقيصه حسي وجود داشته باشد، اشکال در مهارتهاي نوشتاري بر آن افزوده خواهد شد (ملاک ج) اگر يک بيماري عصبي يا يک بيماري ديگر جسماني و يا نقيصه حسي وجود داشته باشد بايد روي محور 3 کدگذاري شود. معمولا مجموعه اي از مشکلات در توانايي فرد براي انشاي متنهاي نوشتاري ديده مي شود که به صورت اشتباه هاي دستوري و نقطه گذاري در جمله ، جمله بندي ضعيف اشتباه هايي متعدد املايي و دستخط بسيار بد مشخص مي شود در صورتي که صرفا اشتباه هاي املايي يا دستخط ضعيف در غياب اشکالات بيان نوشتاري وجود داشته باشد معمولا تشخيص اختلال بيان نوشتاري مطرح نمي شود. اصولا در مورد اختلالهاي بيان نوشتاري و درمان ا”ها در مقايسه با ساير انواع اختلالهاي يادگيري ، اطلاعات نسبتا کمي وجود دارد، به ويژه زماني که با اختلال در خواندن همراه نيست. به استثناي مورد املا در بقيه موارد مربوط به اين اختلال آزمونهاي استاندارد شده در مقايسه با آزمونهاي توانايي خواندن يا رياضي چندان تکامل نيافته و ارزيابي اشکال در مهارتهاي نوشتاري ممکن است مستلزم مقايسه بين نمونه هاي زيادي از تکاليف نوشتاري فرد در مدرسه و عملکرد مورد انتظار براي سن و هوشبهر وي باشد. اين موضوع به ويژه در مورد کودکان کوچکتر کلاسهاي مقدماتي در سطح ابتدايي بيشتر صدق مي کند احتمال دارد دادن تکاليفي مانند رونويسي ديکته و انشاء در تعيين وجود اختلال و ميزان آن مفيد باشد.

ويژگيها و اختلالهاي توام
به قسمت ويژگيها و اختلالهاي توام د ر اختلالهاي يادگيري (صفحه 119) مراجعه کنيد اختلال در بيان نوشتاري معمولا همراه با اختلال در خواندن يا اختلال در رياضيات ديده مي شود شواهدي وجود دارند که نشان مي دهند نقيصه هاي زباني و ادراکي – حرکتي ممکن است با اين اختلال رابطه داشته باشند.
شيوع
تعيين ميزان شيوع اختلال در بيان نوشتاري دشوار است زيرا در بسياري از برسيها به شيوع اختلالهاي يادگيري به طور کلي و بدون تفکيک دقيق آنها به اختلالهاي خواندن رياضيات يا بيان نوشتاري توجه مي شود اختلال در بيان نوشتاري بدون همراهي با ساير انواع اختلالهاي يادگيري به ندرت يافت مي شود.

دوره يا سير
هر چند اشکال در نوشتن (مانند دستخط يا رونويسي ضعيف يا ناتواني در يادآوري توالي حروف در کلمات معمولي) ممکن است در کلاس اول دبستان ظاهر شود ولي معمولا تا پيش از پايان کلاس اول چنين تشخيصي به ندرت مطرح مي شود زيرا در بسياري از مدارس تا اين سطح به آموزش رسمي نوشتن به اندازه کافي توجه نمي شود اين اختلال معمولا در کلاس دوم دبستان ظاهر مي شود اختلال در بيان نوشتاري به ندرت امکان دارد در کودکان بزرگتر يا بزرگسالان ديده مي شود و اطلاع زيادي در مورد پيش آگهي دراز مدت آن در دست نيست.

تشخيص افتراقي
وجود اختلال تنها در املا يا دستخط در صورتي که ساير اشکالات مربوط به بيان نوشتاري وجود نداشته باشند معمولا براي تشخيص اختلال در بيان نوشتاري کافي نيست اگر دستخط ضعيف به اختلال در هماهنگي حرکتي مربوط باشد بايد تشخيص اختلال در هماهنگي حرکتي مربوط به رشد را مد نظر قرار داد.
ملاکهاي تشخيصي 2/315 اختلال در بيان نوشتاري
الف: مهارتهاي نوشتاري که به کمک آزمونهاي استاندارد شده فردي (ويا سنجش کارکردي مهارتهاي نوشتاري) تعيين شده است با در نظر گرفتن سن تقويمي هوش اندازه گيري شده و تحصيلات متناسب با سن فرد به ميزان قابل ملاحظه اي پايين تر از حد انتظار است.
ب: اختلال در ملاک الف بر پيشرفت تحصيلي يا فعاليتهاي زندگي روزمره که نياز به انشاي متن هاي نوشتاري دارد (مانند نوشتن جمله هاي درست دستوري و پاراگراف هاي منظم ) به طور چشمگيري تأثير مي گذارد.
ج: اگر يک نقيصه حسي وجود داشته باشد مشکلات مهارتهاي نوشتاري معمولا بر مشکلات همراه با آن نقيصه افزوده مي شوند.

فرار از مدرسه
مطالعات انجام شده در مورد رابطه بين فرار از مدرسه و بزهکاري نشان مي دهد که فرار از مدرسه يکي از علل مهم بزهکاري کودک و نوجوان است. فرار از مدرسه را مي توان نشانه ناسازگاري کودک و يکي از رفتارهاي پيش بزهکاري دانست. در حقيقت، فرار از مدرسه، هشدار و زنگ خطري نسبت به ناسازگاريهاي جدي در زندگي کودک است.
ترس از شکست و يا تکرار پايه، عقب ماندگي درسي، انضباط خشک و تنبيه شديد و بالاخره بي فايده و بي معنا بودن درس خواندن را مي توان از جمله علل فرار از مدرسه برشمرد. در هر حال ترس و فرار از مدرسه عمدتاً به علت شرايط نامساعد خانواده و مدرسه مي باشد. مشکل فرار از مدرسه هم نشانه وجود مسأله در برنامه هاي مدرسه اي و هم ناسازگاري شخصي کودک است.
ناخن جويدن ناخن جويدن يکي از رايج ترين مشکلات کودکان دبستاني است. اين مشکل در سنين پيش دبستاني به ندرت ديده مي شود، سن اوج آن حدود يازده سالگي است و در بين پسران بيش از دختران شايع است. معمولا کودک در حالت تنش و ناراحتي و استرس به اين عمل دست مي زند که منبع اصلي ناراحتيهاي او نيز عمداً وضعيت و مشکلات خانواده و پس از آن مدرسه است. اساساً بين ناخن جويدن و احساس ناامني و اضطراب، رابطه وجود دارد و در صورت بروز ناامني شديد، ناخن جويدن نيز شدت مي يابد. در بررسي علل ناخن جويدن، عادت را نيز نبايد از نظر دور داشت. ناخن کندن نيز عادت مشابهي است که داراي همان اثر و ظاهر مي باشد.
اختلالهاي تيک
اين بخش شامل چهار اختلال است: اختلال توره، اختلال تيک مزمن حرکتي يا صوتي، اختلال تيک گذرا و اختلال تيک که در جاي ديگر مشخص نشده است. تيک يک فعاليت حرکتي يا صداسازي ناگهاني، سريع، عودکننده، غير موزون و کليشه اي است. تيک را مقاومت ناپذير تلقي مي کنند ولي مي توان آن را براي دوره هاي زماني متفاوتي بازداري کرد. همه شکلهاي تيک تحت تأثير فشار رواني تشديد مي شوند و در جريان فعاليتها (مانند خياطي يا خواندن) رو به کاهش مي گذارند. تيکها معمولا در جريان خواب به طور چشمگيري افت مي کنند. تيکهاي حرکتي و صوتي را به انواع ساده و مرکب مي توان طبقه بندي کرد ولي مرز بين آنها کاملاً مشخص نيست. تيکهاي حرکتي ساده رايج شامل پلک زدن، تکان دادن گردن، بالا انداختن شانه، شکلک درآوردن و سرفه کردن است. تيکهاي صوتي ساده رايج شامل صاف کردن گلو، خرخر کردن، بالا کشيدن بيني، فين کردن و پارس کردن است. تيکهاي حرکتي مرکب رايج شامل حرکات بيانگر چهره، رفتارهاي آرايشي، پريدن، لمس کردن، پا به زمين کوبيدن و بو کردن يک شي است. تيکهاي صوتي مرکب رايج شامل تکرار کلمات يا عبارات خارج از متن، هرزه گويي (به کار بردن کلمات غير قابل قبول از نظر اجتماعي و معمولا زشت)، مکررگويي (تکرار صداها يا کلمات خود) و پژواک گويي (تکرار آخرين صوت، کلمه يا عبارت شنيده شده) است. ساير انواع تيکهاي مرکب شامل پژواک جنبشي (تقليد حرکات شخص ديگر) است.
تشخيص افتراقي
اختلال تيک را بايد از ساير انواع حرکات نابهنجار که ممکن است با بيماريهاي جسماني همراه باشند (مانند بيماري هانتينگتن، سکته، نشانگان ليش – نيهان، بيماري ويلسن، کره سيدنهام، مولتيپل اسکلروز، آنسفايلت پس ويروسي و آسيب سر) متمايز کرد و يا امکان دارد تيک ناشي از اثر مستقيم مواد يا داروها باشد (مانند دارودرماني با نورولپتيک). حرکات کره اي شکل به صورت رقص و حرکتهاي نامنظم، تصادفي و غير تکراري است. حرکات مربوط به فقدان تونوس شامل حرکات کند تاب مانندي است که با حالات طولاني تنش ماهيچه اي از هم گسيخته مي شوند. حرکات آتتوييد شامل حرکات کند نامنظم توام با پيچاندن است که اغلب در انگشتان دست و پا رخ مي دهند ولي گاهي در چهره و گردن هم ديده مي شوند. حرکات ميوکلونيک شامل انقباضهاي ماهيچه اي سريع شوک مانندي است که احتمال دارد بر بخشهايي از ماهيچه ها يا گروههايي از ماهيچه ها اثر گذاشته ولي به صورت يکپارچه يا هماهنگ نيست. حرکات پرشي يکسويه به صورت حرکات يکسويه متناوب و غير ظريف اندامها با دامنه وسيع است. اسپاسمها به صورت کليشه اي، کندتر و طولانيتر از انواع آسيب پذيري که احتمال دارد ظاهر شوند شامل اختلال تمام عيار توره، اختلال تيک مزمن حرکتي يا صوتي، بعضي از انواع اختلال وسواس فکري – عملي و شايد هم اختلال کاستي توجه – بيش فعالي است. تقريبا در 10 درصد کساني که اختلال توره دارند شواهدي از الگوي خانوادگي يافت نمي شود. افرادي که اين نوع اختلال توره “غير ارثي” يا اختلال تيک ديگري دارند اغلب به يک اختلال رواني ديگر (مانند اختلال فراگير رشد) يا يک بيماري جسماني (مانند يک اختلال تشنجي) مبتلا هستند.
ملاکهاي تشخيصي 23/307 اختلال توره
الف: طي دوره اين اختلال تيکهاي چندگانه حرکتي همراه با يک يا چند تيک صوتي وجود دارند ولي ممکن است اين تيکها لزوماً همزمان نباشند (تيک يک فعاليت حرکتي يا آواسازي ناگهاني، سريع، عودکننده، غير موزون و کليشه اي است.)
ب: تيکها طي روز بارها ظاهر مي شوند (معمولاً به صورت دوره اي) و تقريباً همه روزه يا به صورت متناوب در طي يک دوره بيش از يک ساله رخ مي دهند و طي اين دوره ناپديد شدن تيکها بيش از سه ماه متوالي ديده نشده است.
ج: اين اختلال باعث ناراحتي قابل ملاحظه يا اختلال جدي در کارکردهاي اجتماعي: شغلي يا ساير زمينه هاي مهم مي شود.
د: سن شروع اين اختلال قبل از 18 سالگي است.
هـ: اين اختلال ناشي از اثرات مستقيم فيزيولوژيکي دارو يا مواد (مانند داروهاي محرک) يا يک بيماري جسماني (مانند بيماري هانتينگتن يا آنسفاليت پس ويروسي) نيست.
22/307 اختلال تيک مزمن حرکتي يا صوتي
ويژگيهاي تشخيصي
مهمترين مشخصه اختلال تيک مزمن حرکتي يا صوتي، وجود فقط يکي از انواع تيک حرکتي يا صوتي است. اما هر دو توأم نيستند (ملاک الف). از اين لحاظ اين اختلال با اختلال توره تفاوت دارد (که در آن بايد هم تيکهاي چندگانه حرکتي و هم يک يا بيش از يک تيک صوتي وجود داشته باشد). مهمترين ويژگيهاي ديگر (يعني ملاکهاي ب، ج، د، هـ) مشابه اختلال توره است. اگر ملاکها با اختلال توره مطابقت کنند، تشخيص اختلال تيک مزمن حرکتي يا صوتي را نمي توان عنوان کرد (ملاک و). مشخصه هاي ديگر اختلال تيک مزمن حرکتي يا صوتي به طور کلي مشابه اختلال توره است. بجز ا ينکه شدت نشانه ها و اختلالهاي کارکردي آن معمولاً بسيار خفيفتر است. به نظر مي رسد که اختلال تيک مزمن حرکتي يا صوتي و اختلال توره با هم رابطه ژنتيکي داشته باشند زيرا اغلب در افراد يک خانواده ظاهر مي شوند.
ملاکهاي تشخيصي 22/307 اختلال تيک مزمن حرکتي يا صوتي
الف: تيکهاي حرکتي چندگانه يا صوتي منفرد (يعني فعاليتهاي حرکتي يا آواسازي ناگهاني، سريع، عودکننده، غير موزون و کليشه اي) به طوري که هر دو توام با هم نبوده و طي دوره اختلال براي مدتي وجود دارند.
ب: تيکها طي روز بارها ظاهر مي شوند و تقريباً همه روزه يا به صورت متناوب طي دوره اي به مدت بيش از سه ماه متوالي نيست.
ج: اين اختلال باعث ناراحتي قابل ملاحظه يا اختلال جدي در کارکردهاي اجتماعي، شغلي يا ساير زمينه هاي مهم مي شود.
د: سن شروع اين اختلال قبل از 18 سالگي است.
هـ: اين اختلال ناشي از اثرات مستقيم فيزيولوژيکي دارو يا مواد (مانند داروهاي محرک) يا يک بيماري جسماني (مانند بيماري

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد عرضه کننده، فروش خدمات، سازمان ملل Next Entries پایان نامه با کلید واژگان اختلال سلوک، اوقات فراغت