پایان نامه با کلید واژگان آرمان گرایی، دنیای آرمانی، زندگی روزمره، ارتباط نوجوان با والدین

دانلود پایان نامه ارشد

قهرماني و حالاتي مانند اينها اهميت و ارزش مي يابد و فرد با سرمشق قرار دادن انسان هايي كه آينه كمالات اخلاقي و فرهنگي و ديني هستند، به دعوت آنها گوش فرا مي دهد. ( بی ریا و همکاران، 1375)
2- 2- 5 ) رشد اجتماعي :
ورود ﺑﻪ دوره ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﻮری ﺻﺮﻓﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬ ﻧﻮﺟﻮان را ﺑﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ. ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ‬ﻫﺴﺖ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ، اﻣﺎ اﮐﻨﻮن آن را ﺑﺎ دﯾﺪی ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺮﺷﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. از‬اﯾﻦ رو، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪرﺳﻪ، ﺣﮑﻮﻣﺖ، ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﺘﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ‬ «درﺑﺴﺖ» ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ. آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻟﺪﯾﻦ، ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺴﺆوﻻن دوﻟﺘﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎﯾﯽ‬ ‫را ﮐﻪ ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر آﻧﺎن وﺟﻮد دارد، ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.‬
‫آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﺟﻮان را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﺻﻼح‬ﺳﺮﯾﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽاﻧﺪازد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﯾﯽ آرﻣﺎﻧﯽ و ﮐﻤﺎلﮔﺮا ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ‬دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﻧﺴﻞ ﻋﺼﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، ﮔﺎﻫﯽ از راهﺣﻞﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ و درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ روشﻫﺎ‬اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻌﺼﺐ‬دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن، ﺑﻪ وﯾﮋه واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد درﺑﺎره ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی آرﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺮ‬ ‫و ﺑﺤﺚ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.‬ (جمهری، 1385 )
چون تفکر انتزاعی53 به نوجوانان امکان می دهد که از دنیای واقعی فراتر رفته و به احتمالات فکر کنند، دنیای آرمانی و کمال را به روی آنها می گشاید. نوجوانان می توانند نظامهای خانوادگی، مذهبی، سیاسی و اخلاقی دیگری را تجسم نموده و دوست دارند آنها را کاوش کنند. آرمان گرایی نوجوانان آنها را به سمت ساختن رؤیای بزرگ دنیای بی نقص، دنیایی که در آن بی عدالتی، تبعیض، و رفتار مبتذل نباشد، هدایت می کند. آنها نمی توانند کاستی های زندگی روزمره را تحمل کنند. بزرگسالان که تجربۀ زندگی بیشتری دارند، از نگرش واقع بینانه تری برخوردارند. اختلاف بین نگرش بزرگسالان و نوجوانان نسبت به دنیا، معمولاً «شکاف بین دو نسل» نامیده می شود و همین باعث می شود که بین والد و فرزند تنش ایجاد شود. آگاهی نوجوانان از خانوادۀ عالی و مقایسۀ والدین و خواهر و برادر ها با این آرمان، باعث می شود که آنها منتقدان عیبجو شوند.
با این حال، در مجموع، آرمان گرایی و انتقاد نوجوانان مفید واقع می شود. وقتی که نوجوانان یاد می گیرند به قوتها و ضعفهای دیگران پی ببرند، بهتر می توانند به صورت سازنده برای تغییر اجتماعی و برقراری روابط مناسب و بادوام اقدام کنند. (برک، ترجمة سید محمدی، 1384)
خدایاری فرد (1387) تحول اجتماعی نوجوان را این گونه توصیف کرده است:
از ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﺤﻮل ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮان ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ در ﭼـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ،‬ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.زﻳﺮا ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﺳـﺎﺧﺖ ﻓﻜـﺮي و ﺷﺨﺼـﻴﺘﻲ آﻧﻬـﺎ‬ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻲﮔﺬارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎي ﻓﺎﺣﺸـﻲ ﺑـﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن و ﺟﻮاﻧـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در‬ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ وﺟﻮد دارد. ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺗﺤـﺖ‬ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﻮﺟﻮان در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮزﺷﻜﻦ و ﺳﻨﺖﺷﻜﻦ‬ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻼف دورة ﻛﻮدﻛﻲ از واﻟﺪﻳﻦ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻨﻤﻮده، در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻛﺸﻲ، ﻋﺼـﻴﺎن و‬ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اوﻟﻴﺎي ﻣﺪارس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ داﻧﺶآﻣﻮزي ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪي ﭘﻴﺶ آرام، ﻣﺆدب ﺳﺮ ﺑﻪ زﻳﺮ‬و ﺳﺎﻋﻲ ﺑﻮد، ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﺧﺸﻦ، ﺟﺴﻮر، ﻣﺘﻤﺮد، ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﺣﺘﻲ از ﻣﺪرﺳﻪﮔﺮﻳﺰان ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ‬آﻧﭽﻨﺎن درونﮔﺮا، ﻣﻨﺰوي و ﮔﻮﺷﻪﮔﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺸﻮﻳﺶ و ﻧﮕﺮاﻧﻲ واﻟﺪﻳﻦ و اوﻟﻴـﺎي ﻣﺪرﺳـﻪ‬را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورد. آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ را ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي رواﻧﻲ و زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري و‬ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎري ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻧﻮﺟﻮان ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﻮﺟﻮان اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر رااز ﺧﻮد ﻧﺸـﺎن‬ﻧﺪﻫﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻣﺎدﮔﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮاي «واﭘﺲ زدن« در وي اﻳﺠﺎد ﺷﻮد و ﻗﺎدر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت اﻳـﻦ‬دوره از زﻧﺪﮔﻲ روﺑﺮو ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺿﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫـﺪ.‬ (خدایاری فرد، 1387)
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن، ﺑﺮﺧﻼف ﻛﻮدﻛﺎن (ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮد را ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﻲداﻧﻨﺪ) ﺑﻪ ﻋﻠﺖ‬ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺗﺎزه ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ. اﻣﺎ در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل ﺑـﻪ‬ﻋﻠﺖ دﻧﻴﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ در ﻋﻤﻖ وﺟﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺮك درآﻣﺪه اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي دﻳﮕﺮ و ﻣﺘﻔـﺎوت‬از آنﻫﺎ ﺣﺲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و آن وﻗﺖ، ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ، ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﺣﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﺗﺮ روﻧﺪ و ﺑـﺎ‬ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن و اﺻﻼح دﻧﻴﺎ اﻋﺠﺎب آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ، ﻧﻈﺎم ﻳﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن‬و ﺟﻮاﻧﺎن، ﻫﻢ ﺳﺮﺷﺎر از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ و ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻧﻮعدوﺳﺘﻲ وﻧـﻮعﭘـﺮوري‬ اﺳﺖ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺬﻳﺎنﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺰرگﭘﻨﺪاراﻧـﻪ و ﺧﻮدﻣﺪاراﻧـﻪ در آﻧﻬـﺎ اﻳﺠـﺎد اﺿـﻄﺮاب‬ ﻣﻲﻛﻨﺪ )ﺷﻌﺎريﻧﮋاد، .1351 نقل از خدایاری فرد، 1387)
در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺷﺘﺎبزدﮔﻲ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻪ ﻗﺒﻠـﻲ از ﺑـﻴﻦ رﻓﺘـﻪ، ﺟـﺎي ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﻲ‬آراﻣﺶ و ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻲدﻫﺪ. ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻗﺒﻮل اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻤﻜـﻦ ﻣـﻲﮔـﺮدد و ﺑـﻪ‬ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎظ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﺷﺮت، ﻣﺮاوده و ﻫﻤﻜﺎري ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺗﻚرويﻫـﺎي دوران ﻧﻮﺟـﻮاﻧﻲ ﻣـﻲﺷـﻮد.‬ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻌﺎدل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻲدﻫﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻓﺮد ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ از ﺟﻬـﺎن‬واﻗﻊ و اﺷﻴﺎء و اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﺗﺼﻮري ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮﺳﺪ. از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺳـﺎزش ﻓـﺮد ﺑـﺎ‬ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﭼﻮن ﻗﻮاي ذﻫﻨﻲ او ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧـﺪ ﻗـﺪرت درك‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در وي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ، وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻇﻴﻔﻪاي ﺳﻨﮕﻴﻦ و‬ﻇﺮﻳﻒ اﺳﺖ، ﭼﻪ از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪلﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري ارزشﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي و ﻋﺎﻟﻲ را ﻣﻮرد‬ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ارزشﻫـﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺳـﺎزد. (خدایاری فرد، 1387)‬
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرضﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ دوره ﮐﻨﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ؟ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﺎ ﻓﺮوﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از‬ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺰواﻃﻠﺒﯽ، ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﺘﻮﺳﻞ‬ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺎﻫﯽ رﻓﺘﺎر ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان ﻏﯿﺮﻋﺎدی و ﺣﺘﯽ اﺳﺮارآﻣﯿﺰ اﺳﺖ. ﺷﯿﻮه‬ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرضﻫﺎی دروﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از‬ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ اﺳﺖ. آﻧﺎ ﻓﺮوﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻧﻮاع ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ دو ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺧﺎص،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪﺑﺎﻓﯽ و رﯾﺎﺿﺖﻃﻠﺒﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد. در ﻓﻠﺴﻔﻪﺑﺎﻓﯽ، ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺗﻌﺎرضﻫﺎی‬دروﻧﯽ ﺧﻮد، ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﻄﻖ ﯾﺎ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺜﻼً ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ‬اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻗﺪرت دارد، درﺑﺎره اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﺒﺪاد از ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﯾﺎ ﺣﺘﯽ رواﺑﻂ‬ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داد ﺳﺨﻦ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﺷﺘﯿﺎق وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﻌﺎرضﻫﺎی دروﻧﯽ‬او ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﺎ ﻓﺮوﯾﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرضﻫﺎی دروﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم رﯾﺎﺿﺖﻃﻠﺒﯽ ﻧﯿﺰ‬ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻋﻤﻞ ﻣﻨﮑﺮ وﺟﻮد ﻟﺬﺗﻬﺎی ﻣﺎدی و ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ‬ﺧﺎﺻﯽ را ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ رﯾﺎﺿﺖﻃﻠﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ اﺻﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ، ﺑﺎ‬ﮐﻢﺧﻮاﺑﯽ، ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از دﻓﻊ ادرار و ﻣﺪﻓﻮع ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻟﺬت ﺟﺴﻤﯽ و ﻣﺎدی را از ﺧﻮد‬ ‫ﺳﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.‬ (جمهری،1385 )
2- 3 ) ارتباط نوجوان با والدین:
رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از اﻫﺪاف واﻻي ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ دوره اوج ﺳﻼﻣﺘﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺳﻦ‬ و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزا روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزا ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ. اﻳﻦ‬ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ در دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. (پرویزی، 1388)
بیشترین اختلاف های والدین و فرزندان در دورۀ نوجوانی فرزند پیش می آید. ورود به دورۀ نوجوانی علاوه بر خانواده، فرد را با مشکلات فراوانی دست به گریبان می کند. یکی از مشکلات نوجوانی و جوانی مشکل مناسبات و روابط نوجوان با والدین و همسالان است. (گنجی، 1376)
تحقیقات زیادی نشان می دهند که بلوغ جنسی با افزایش تعارض والد- فرزند ارتباط دارد. زمانی که نوجوانان به سمت اوج رشد بلوغ پیش می روند، جرو بحث و به بن بست رسیدن مذاکرات، افزایش می یابند. در این ایام، والدین و نوجوانان اعلام می دارندکه کمتر با یکدیگر صمیمی هستند (هولمبک،1996؛ هولمبک و هیل، 1991). (به نقل از برک، ترجمة سید محمدی، 1384)
ارتباط بین والدین و نوجوانان اهمیت زیادی دارد اما یک سلسله تغییرات طبیعی که در سن بلوغ روی می دهد، موجب می گردد تا کارایی و میزان این ارتباطات کاهش یابد. اگر چه والدین باتجربه تر از فرزندان شان هستند ولی نوجوانان بدین امر اذعان ندارند لذا نصیحت ها، استدلال ها و هدایت های والدین برای آنها بی ارزش یا کم ارزش است. آنها تمایل دارند بیشتر با دوستانشان باشند و رغبتی به فعالیتهای خانوادگی ندارند، بنابراین فرصت برقراری ارتباط با نوجوانان در سنین بلوغ، به شدت کاهش می یابد. (فونتنل، ترجمه حاجي زاده،1381)
صنعتی شدن و شهرنشینی، ساختار خانواده را دچار تحول کرده و نیازها و انتظارهای جدیدی آفریده است. بزرگترین مشکل انسانها، فقر ارتباط و ناهماهنگی میان والدین و فرزندان و همچنین میان فرزندان و والدین است. (به پژوه، 1378)
علی رغم تمایل فراوان جوانان در اوان نوجوانی به رهایی از قیود و محدودیت های خانوادگی، نبودن روابط مطلوب و همبستگی های خانوادگی اثرات مخربی بویژه در سنین دوازده و سیزده سالگی روی نوجوانان بر جای می گذارد. (نوابی نژاد، 1375)
والدینی که دارای فرزند دبیرستانی هستند (سنین پانزده تا هجده سال)، با مسائل گوناگون روبرو می شوند. بخش عمده ای از این مسائل، از عدم برقراری رابطۀ انسانی با نوجوان ناشی می شود. نوجوان در مرحلۀ خاصی از گسترۀ رشد به سر می برد و باید با شناخت و آگاهی با او برخورد کرد. پژوهشهای متعدد نشان داده است که هر قدر والدین داناتر و آگاهتر باشند، با مشکلات کمتری روبرو می شوند. از سوی دیگر خانواده هایی که نسبت به نقشها، وظایف و مسئولیتهای خود بیشتر آگاهی دارند، بهتر می توانند با فرزندانشان رابطه برقرار کنند و دورۀ حساس و پرانرژی نوجوانی را به طریق مطلوب هدایت نمایند. (به پژوه، 1378)
درخواست فرزندان از والدین، برای اینکه مانند یک بزرگسال با آنها رفتار کنند، می تواند دوره های موقتی تعارض به بار آورد. هر چه فاصلۀ بین نگرش والدین و نوجوانان در مورد آمادگی نوجوانان برای پذیرفتن مسئولیتهای جدید (مانند اداره کردن پول خودشان و برگزیدن فلسفۀ زندگی) بیشتر باشد، مناقشۀ آنها بیشتر خواهد بود (دکوویچ، نوم، و می آس54، 1997). (به نقل از برک، ترجمة سید محمدی، 1384)
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ دارد، اﻣﺎ در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎ دﺳﺘﺨﻮش‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻌﯽ ﮐﻪ در ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻇﺎﻫﺮی، رﻓﺘﺎر، ﺣﺮﮐﺎت و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ‬.واﮐﻨﺸﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را از ﺳﻮی دﯾﮕﺮان، ﺑﻪوﯾﮋه واﻟﺪﯾﻦ، ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ. واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦِ ﺣﺴﺎس‬ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ‬ ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺪارک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ آزادی و اﺳﺘﻘﻼل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ‬واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻮﺟﻮان ﺧﻮد ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ، زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت آﯾﻨﺪه، از ﺟﻤﻠﻪ‬ ﻋﺼﯿﺎﻧﮕﺮی ﯾﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ،‬ ﺑﻪ وﯾﮋه در اواﯾﻞ اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.‬ (جمهری، 1385 )
چرا باید ظاهر جدید و شبه بزرگسال نوجوانان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان نظام اجتماعی، پسران نوجوان، ارزش های اجتماعی، قضاوت اخلاقی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان بلوغ جنسی، روابط اجتماعی، ارزشهای اجتماعی، دوران کودکی