پایان نامه با کلید واژگان “، فراواني، كمترين

دانلود پایان نامه ارشد

سال
52
5/20
5/20
100
جمع
254
100
100

از نظر فراواني سابقه کار پاسخگویان مورد مطالعه بيشترين درصد با 3/54% مربوط به سابقه کار 20-10 سال و كمترين با 5/20% مربوط به سابقه کار 30- 21 سال می باشد.

نمودار4-4-سابقه پاسخگویان مورد مطالعه

جدول4-6)فراواني سوال اول

فراواني
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي
خیلی کم
42
5/16
7/16
7/16
کم
63
8/24
25
7/41
متوسط
75
5/29
8/29
4/71
زیاد
64
2/25
4/25
8/96
خیلی زیاد
8
1/3
2/3
100
جمع
252
2/99
100

پاسخ نداده
2
8/0

جمع
254
100

از نظر فراواني گزینه مورد انتخاب در سوال اول، توسط پاسخگویان مورد مطالعه، بيشترين پاسخ با 5/29% مربوط به گزینه ” متوسط ” و كمترين پاسخ با 1/3% مربوط به گزینه ” خیلی زیاد ” می باشد.

نمودار4-5-فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال اول

جدول4-7)فراواني سوال دوم

فراواني
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي
خیلی کم
39
4/15
4/15
4/15
کم
88
6/34
6/34
50
متوسط
75
5/29
5/29
5/79
زیاد
49
3/19
3/19
8/98
خیلی زیاد
3
2/1
2/1
100
جمع
254
100
100

از نظر فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال دوم، توسط پاسخگویان مورد مطالعه، بيشترين پاسخ با 6/34% مربوط به گزینه ” کم ” و كمترين پاسخ با 2/1% مربوط به گزینه ” خیلی زیاد ” می باشد.

نمودار4-6- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال دوم

جدول4-8)فراواني سوال سوم

فراواني
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي
خیلی کم
33
13
13
13
کم
77
3/30
3/30
3/43
متوسط
84
1/33
1/33
4/76
زیاد
57
4/22
4/22
8/98
خیلی زیاد
3
2/1
2/1
100
جمع
254
100
100

از نظر فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال سوم، توسط پاسخگویان مورد مطالعه، بيشترين پاسخ با 1/33% مربوط به گزینه ” متوسط ” و كمترين پاسخ با 2/1% مربوط به گزینه ” خیلی زیاد ” می باشد..

نمودار4-7-فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال سوم

جدول4-9)فراواني سوال چهارم

فراواني
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي
خیلی کم
38
15
15
15
کم
63
8/24
8/24
8/39
متوسط
84
1/33
1/33
8/72
زیاد
64
2/25
2/25
98
خیلی زیاد
5
2
2
100
جمع
254
100
100

از نظر فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال چهارم، توسط پاسخگویان مورد مطالعه، بيشترين پاسخ با 1/33% مربوط به گزینه ” متوسط ” و كمترين پاسخ با 2% مربوط به گزینه” خیلی زیاد ” می باشد.

نمودار4-8-فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال چهارم

جدول4-10)فراواني سوال پنجم

فراواني
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي
خیلی کم
39
4/15
4/15
4/15
کم
69
2/27
2/27
5/42
متوسط
88
6/34
6/34
2/77
زیاد
55
7/21
7/21
8/98
خیلی زیاد
3
2/1
2/1
100
جمع
254
100
100

از نظر فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال پنجم، توسط پاسخگویان مورد مطالعه، بيشترين پاسخ با 6/34% مربوط به گزینه
” متوسط ” و كمترين پاسخ با 2/1% مربوط به گزینه” خیلی زیاد ” می باشد.

نمودار4-9- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال پنجم

جدول4-11)فراواني سوال ششم

فراواني
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي
خیلی کم
33
13
13
13
کم
74
1/29
2/29
3/42
متوسط
74
1/29
2/29
5/71
زیاد
68
8/26
9/26
4/98
خیلی زیاد
4
6/1
6/1
100
جمع
253
6/99
100

پاسخ نداده
1
4/0

جمع
254
100

از نظر فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال ششم، توسط پاسخگویان مورد مطالعه، بيشترين پاسخ با 1/29% مربوط به گزینه‎های ” کم ” و ” متوسط ” و كمترين پاسخ با 6/1% مربوط به گزینه ” خیلی زیاد ” می باشد.

نمودار4-10- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال ششم

جدول4-12)فراواني سوال هفتم

فراواني
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي
خیلی کم
40
7/15
7/15
7/15
کم
69
2/27
2/27
9/42
متوسط
89
35
35
78
زیاد
56
22
22
100
جمع
254
100
100

از نظر فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال هفتم، توسط پاسخگویان مورد مطالعه، بيشترين پاسخ با 35% مربوط به گزینه ” متوسط ” و كمترين پاسخ با 7/15% مربوط به گزینه” خیلی کم ” می باشد.

نمودار4-11- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال هفتم

جدول4-13)فراواني سوال هشتم

فراواني
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي
خیلی کم
30
8/11
9/11
9/11
کم
77
3/30
4/30
3/42
متوسط
98
6/38
7/38
81
زیاد
48
9/18
19
100
جمع
253
6/99
100

پاسخ نداده
1
4/0

جمع
254
100

از نظر فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال هشتم، توسط پاسخگویان مورد مطالعه، بيشترين پاسخ با 6/38% مربوط به گزینه ” متوسط ” و كمترين پاسخ با 8/11% مربوط به گزینه ” خیلی کم ” می باشد..

نمودار4-12 فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال هشتم

جدول4-14)فراواني سوال نهم

فراواني
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي
خیلی کم
40
7/15
7/15
7/15
کم
74
1/29
1/29
9/44
متوسط
88
6/34
6/34
5/79
زیاد
52
5/20
5/20
100
جمع
254
100
100

از نظر فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال نهم، توسط پاسخگویان مورد مطالعه، بيشترين پاسخ با 6/34% مربوط به گزینه ” متوسط ” و كمترين پاسخ با 7/15% مربوط به گزینه” خیلی کم ” می باشد.

نمودار4-13- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال نهم

جدول4-15)فراواني سوال دهم

فراواني
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي
خیلی کم
42
5/16
5/16
5/16
کم
72
3/28
3/28
9/44
متوسط
79
1/31
1/31
76
زیاد
57
4/22
4/22
4/98
خیلی زیاد
4
6/1
6/1
100
جمع
254
100
100

از نظر فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال دهم، توسط پاسخگویان مورد مطالعه، بيشترين پاسخ با 1/31% مربوط به گزینه ” متوسط ” و كمترين پاسخ با 6/1% مربوط به گزینه ” خیلی زیاد ” می باشد.

نمودار4-14- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال دهم

جدول4-16)فراواني سوال یازدهم

فراواني
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي
خیلی کم
42
5/16
6/16
6/16
کم
75
5/29
6/29
2/46
متوسط
77
3/30
4/30
7/76
زیاد
54
3/21
3/21
98
خیلی زیاد
5
2
2
100
جمع
253
6/99
100

پاسخ نداده
1
4/0

جمع
254
100

از نظر فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال یازدهم، توسط پاسخگویان مورد مطالعه، بيشترين پاسخ با 3/30% مربوط به گزینه ” متوسط ” و كمترين پاسخ با 2% مربوط به گزینه ” خیلی زیاد ” می باشد.

نمودار4-15-فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال یازدهم

جدول4-17)فراواني سوال دوازدهم

فراواني
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي
خیلی کم
47
5/18
8/18
8/18
کم
74
1/29
6/29
4/48
متوسط
77
3/30
8/30
2/79
زیاد
48
9/18
2/19
4/98
خیلی زیاد
4
6/1
6/1
100
جمع
250
4/98
100

پاسخ نداده
4
6/1

جمع
254
100

از نظر فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال دوازدهم، توسط پاسخگویان مورد مطالعه، بيشترين پاسخ با 3/30% مربوط به گزینه ” متوسط ” و كمترين پاسخ با 6/1% مربوط به گزینه ” خیلی زیاد ” می باشد.

نمودار4-16- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال دوازدهم

جدول4-18)فراواني سوال سیزدهم

فراواني
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي
خیلی کم
43
9/16
1/17
1/17
کم
59
2/23
4/23
5/40
متوسط
66
26
2/26
7/66
زیاد
78
7/30
31
6/97
خیلی زیاد
6
4/2
4/2
100
جمع
252
2/99
100

پاسخ نداده
2
8/0

جمع
254
100

از نظر فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال سیزدهم، توسط پاسخگویان مورد مطالعه، بيشترين پاسخ با 7/30% مربوط به گزینه ” زیاد ” و كمترين پاسخ با 4/2% مربوط به گزینه ” خیلی زیاد ” می باشد.

نمودار4-17- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال سیزدهم

جدول4-19)فراواني سوال چهاردهم

فراواني
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي
خیلی کم
39
4/15
4/15
4/15
کم
55
7/21
7/21
2/37
متوسط
95
4/37
5/37
7/74
زیاد
58
8/22
9/22
6/97
خیلی زیاد
6
4/2
4/2
100
جمع
253
6/99
100

پاسخ نداده
1
4/0

جمع
254
100

از نظر فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال چهاردهم، توسط پاسخگویان مورد مطالعه، بيشترين پاسخ با 4/37% مربوط به گزینه ” متوسط ” و كمترين پاسخ با 4/2% مربوط به گزینه ” خیلی زیاد ” می باشد.

نمودار4-18- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال چهاردهم

جدول4-20)فراواني سوال پانزدهم

فراواني
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي
خیلی کم
42
5/16
6/16
6/16
کم
54
3/21
3/21
9/37
متوسط
95
4/37
5/37
5/75
زیاد
51
1/20
2/20
7/95
خیلی زیاد
11
4/3
4/3
100
جمع
253
6/99
100

پاسخ نداده
1
4/0

جمع
254
100

از نظر فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال پانزدهم، توسط پاسخگویان مورد مطالعه، بيشترين پاسخ با 4/37% مربوط به گزینه ” متوسط ” و كمترين پاسخ با 4/3% مربوط به گزینه ” خیلی زیاد ” می باشد..

نمودار4-19- فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال پانزدهم

جدول4-21)فراواني سوال شانزدهم

فراواني
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي
خیلی کم
46
1/18
1/18
1/18
کم
52
5/20
5/20
6/38
متوسط
94
37
37
6/75
زیاد
59
2/23
2/23
8/98
خیلی زیاد
3
2/1
2/1
100
جمع
254
100
100

از نظر فراواني گزینه مورد انتخاب درسوال شانزدهم، توسط پاسخگویان مورد مطالعه، بيشترين پاسخ با 37% مربوط به گزینه ” متوسط ” و كمترين پاسخ با 2/1% مربوط به گزینه ” خیلی زیاد ” می باشد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت ارتباط، ارتباط با مشتری، کیفیت زندگی کاری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره موانع رشد، طرح پژوهش