پایان نامه با کلید واژگان ، دستخوش، بود.”544، کنم،

دانلود پایان نامه ارشد

خرابی را تعمیر کرد نه خیابانی را افتتاح کرد نه خزانه را نجات داد و نه ملت را متحد ساخت. حتی در مورد نفت که او ادعا داشت صاحب فکر ملی ساختن می باشد اگر این اتحادی که من در صفوف ملت بوجود آوردم نبود هرگز ملی نمی شد. او خیانت کرد. به من و کشور خیانت کرد. قبل از اینکه من با مصدق مخالفت کنم، ملت با او بود ولی پس از اینکه من با او مخالفت کردم ملت از دور او پراکنده شدند.”543
“مقام و کرسی صدارت مصدق را مسحور کرده بود. او دستخوش نوعی جنون شده بود.”544

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون اساسی، کودتای ۲۸ مرداد، انقلاب مشروطه، ادارات دولتی Next Entries منبع تحقیق با موضوع افغانستان، مواد مخدر، تجارت بین الملل، توسعه پایدار