پایان نامه با کلید واژگان ، بجنگد، 28–، پرودگار

دانلود پایان نامه ارشد

جدول13 -4: مقوله ی امنیت
گزاره
مفهوم
مقوله
مقوله کلی
1-… با دشمنان آن کشور بجنگد
بجنگد
پیامد حکومت
امنیت
28– اما سپاهیان با اذن پرودگار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت منابع انسانی، مدیریت ارتباطات، مدیریت ارتباط، منابع انسانی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره ماقبل مدرن، دوران مدرن، افراد فعال