پایان نامه با کلید واژه های Square، VAR00002، Coefficients

دانلود پایان نامه ارشد

ﺪ از ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ داراﻳﻲ (incasst) و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

H0: β = 0

H1: β ≠ 0

۵۶

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار spss ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ داراﻳﻲ ﻫﺎ، ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ

ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎ ارزان ﻓﺮوﺷﻲ ﺳﻬﺎم IPO ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛

Model Summary

Std. Error

of the
Adjuste

R

Mo

Estimate
d R Square

Square

R

del

10205.605
-.008

.002
.049(a)
1

87

Predictors: (Constant), INCASST
a

ANOVA(b)

Mean

Sum of

M

Sig.
F

Square

df

Squares

odel

.626(a)
.240
24959974.

1

249599

Regressio

1

471

74.471
n

10415439

100

104154

Residual

1.200

39120.048

101

104403

Total

99094.520

INCASST
Predictors: (Constant),
a

b Dependent Variable: VAR00002

Coefficientsa

Standardized
Unstandardized

Coefficients
Coefficients

Sig.
t
Beta
Std. Error
B

Model

.001
3.489

1832.281
6393.707
(Constant)
1

.626
.490
.049
9106.492
4457.942
INCASST

a. Dependent Variable: VAR00002

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 3، از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار sig ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه (0.626) ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 0.05 اﺳﺖ، ﭘﺲ ﻓـﺮض ﺻـﻔﺮ رد و

ادﻋــــﺎي ﻃــــﺮح ﺷــــﺪه در ﻣــــﻮرد ﻋــــﺪم وﺟــــﻮد ارﺗﺒــــﺎط ﻣﻴــــﺎن دو ﻣﺘﻐﻴــــﺮ ﺗﺎﻳﻴــــﺪ ﻣــــﻲ ﮔــــﺮدد.

۶۶

.2-1-2 ﺑﻴﻦ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ (currency) و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

H0: β = 0

H1: β ≠ 0

Model Summary

Std. Error

of the

Adjuste

R

Mod

Estimate

d R Square

Square

R
el

10160.117
-.008

.002
.041(a
1

53

(

CURRENCY
(Constant),
a Predictors:

ANOVA(b)

Mean

Sum of

Sig.

F

Square

df

Squares

Model

.677(a)

.174

17977662.
1

179776

Regre

1

811

62.811
ssion

10322798
101

104260

Residu

8.225

26810.743
al

102

104440

Total

04473.553

CURRENCY
a Predictors: (Constant),

b Dependent Variable: VAR00002

Coefficientsa

Standardized

Unstandardized

Coefficients

Coefficients

Sig.

t

Beta

Std. Error

B

Model

.000

6.945

1050.059

7292.695

(Constant)
1

.677

-.417

-.041

.009

-.004

CURRENCY

a. Dependent Variable: VAR00002

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 0.05 ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار sig ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه (0.677)، ﻟﺬا دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﻳﺎﻓﺖ

ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ادﻋﺎي ﻃﺮح ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ

ﻣﻲ ﮔﺮدد.

٧۶

.2-1-3 ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ داراﻳﻲ ﺟﺎري ﺑﻪ ﺑﺪﻫﻲ ﺟﺎري (casstcli) و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد

ﻧﺪارد.

H0: β = 0

H1: β ≠ 0

Model Summary(b)

Std. Error

Durbin-

of the

Adjuste

R

Mo

Watson

Estimate

d R Square

Square

R

del

1.871
10117.304

.008
.018

.134(a)

1

54

Predictors: (Constant), CASSTCLI
a

b Dependent Variable: VAR00002

ANOVA(b)

Mean

Sum of

Sig.

F

Square

df

Squares

Model

.180(a)

1.827

18701769

1

187017

Regre

1

1.639

691.639

ssion

10235985

100

102359

Residu

1.205

85120.528

al

101

104230

Total

02812.167

CASSTCLI
Predictors: (Constant),
a

b Dependent Variable: VAR00002

a

Coefficients

Standardized

Unstandardized

95% Confidence Interval for B

Coefficients

Coefficients

Upper Bound
Lower Bound

Sig.

t

Beta

Std. Error

B

Model

14287.796
5478.572

.000

4.452

2220.098

9883.184

(Constant)
1

969.602
-5115.209

.180

-1.352

-.134

1533.492

-2072.804
CASSTCLI

a. Dependent Variable: VAR00002

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار sig ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه (0.180) ﺑﻴﺸﺘﺮ از 0.05 اﺳﺖ، ﻟﺬا دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﻳﺎﻓﺖ

ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ادﻋﺎي ﻃﺮح ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

٨۶

.2-1-4 ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻞ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﻞ داراﻳﻲ (tlitass) و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

H0: β = 0

H1: β ≠ 0

Model Summary(b)

Std. Error

Durbin-
of the
Adjuste
R

Mo

Watson
Estimate
d R Square
Square
R
del

1.909
10120.523
.005
.015
.123(a)
1

31

a Predictors: (Constant), TLITASS

b Dependent Variable: VAR00002

ANOVA(b)

Mean

Sum of

Sig.

F

Square

df

Squares

Model

.219(a)

1.527

15643923

1

156439

Regre

1

0.046

230.046
ssion

10242499

100

102424

Residu

2.127

99212.709
al

101

103989

Total

38442.755

TLITASS
a Predictors: (Constant),

b Dependent Variable: VAR00002

a

Coefficients

Standardized

Unstandardized

95 % Confidence Interval for B

Coefficients

Coefficients

Upper Bound
Lower Bound

Sig.

t

Beta
Std. Error

B

Model

9800.111
-2788.507

.272

1.105

3172.580

3505.802
(Constant)
1

15643.479
-3634.673

.219

1.236

.123

4858.475

6004.403
TLITASS

a. Dependent Variable: VAR00002

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار sig ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه (0.219) ﺑﻴﺸﺘﺮ از 0.05 اﺳﺖ، ﻟﺬا دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﻳﺎﻓﺖ

ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ادﻋﺎي ﻃﺮح ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

٩۶

.2-1-5 ﺑﻴﻦ درآﻣﺪ ﻓﺮوش (revenues) و ارزش ﮔﺬاري زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

H0: β = 0

H1: β ≠ 0

Model Summary(b)

Std

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ﻧﺪارد.، ﮔﺬاري، ﻫﺎي Next Entries پایان نامه با کلید واژه های VAR00002، Square، Coefficients