پایان نامه با کلید واژه های 2IPE16، 2IPE18+2PL18X1، 2UNP18

دانلود پایان نامه ارشد

پ هقبط
A
B
C
D
E
F

1
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

2
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

3
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

4
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

5
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

52

3-4
2-3
مهاربند جهت Y
E-F
A-B
مهاربند جهتX

2UNP18
2UNP18
A

2UNP18
2UNP18
1
طبقه اول

2UNP18
2UNP18
F

2UNP18
2UNP18
5

2UNP18
2UNP18
A

2UNP18
2UNP18
1
طبقه دوم

2UNP18
2UNP18
F

2UNP18
2UNP18
5

2UNP18
2UNP18
A

2UNP18
2UNP18
1
طبقه سوم

2UNP18
2UNP18
F

2UNP18
2UNP18
5

2UNP14
2UNP14
A

2UNP14
2UNP14
1
طبقه چهارم

2UNP14
2UNP14
F

2UNP14
2UNP14
5

2UNP10
2UNP10
A

2UNP10
2UNP12
1
طبقه پنجم

2UNP12
2UNP10
F

2UNP12
2UNP12
5

3-4
2-3
تیرهاي روي
مهاربند
E-F
A-B
تیرهاي روي مهاربند

2IPE18+2PL20X1.5
2IPE18+2PL20X1.5
A

2IPE20+2PL20X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
1
طبقه اول

2IPE18+2PL20X1.5
2IPE18+2PL20X1.5
F

2IPE18+2PL20X1.5
2IPE18+2PL20X1.5
5

2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
A

2IPE20+2PL20X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
1
طبقه دوم

2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
F

2IPE22+2PL22X1
2IPE20+2PL20X1.5
5

2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
A

2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
1
طبقه سوم

2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
F

2IPE18+2PL20X1.5
2IPE18+2PL18X1
5

IPE27
IPE27
A

IPE30
IPE30
1
طبقه چهارم

IPE27
IPE30
F

IPE30
IPE33
5

IPE20
IPE20
A

IPE24
IPE24
1
طبقه پنجم

IPE24
IPE20
F

IPE24
IPE24
5

53

هقبط 5 هزاس رد دوجوم ياهدنبراهم يور ياهریتو اهدنبراهمو اهنوتس – (5 -3) لودج

دصرد 10 تیزکرم زا جورخ اب

لوا هقبط
A
B
C
D
E
F

1
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18
2IPE18
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1.5

2
2IPE18
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1.5

3
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18

4
2IPE18
2IPE18+2PL20X1.5
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1.5

5
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL20X1.5
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL20X1.5
2IPE18+2PL20X1.5

مود هقبط
A
B
C
D
E
F

1
2IPE18
2IPE18
2IPE18
2IPE18
2IPE18+2PL18X1
2IPE18

2
2IPE18
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1

3
2IPE18
2IPE18
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18

4
2IPE18
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1

5
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18
2IPE18
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1

موس هقبط
A
B
C
D
E
F

1
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

2
2IPE16
2IPE18
2IPE18
2IPE18
2IPE18
2IPE16

3
2IPE16
2IPE16
2IPE18
2IPE18
2IPE18
2IPE16

4
2IPE16
2IPE18
2IPE18
2IPE18
2IPE18
2IPE16

5
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

مراهچ هقبط
A
B
C
D
E
F

1
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

2
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

3
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

4
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

5
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

مجنپ هقبط
A
B
C
D
E
F

1
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

2
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

3
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

4
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

5
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

54

3-4
2-3
مهاربند جهت Y
E-F
A-B
مهاربند جهتX

2UNP18
2UNP18
B

2UNP18
2UNP18
1
طبقه اول

2UNP18
2UNP18
F

2UNP18
2UNP18
5

2UNP18
2UNP18
B

2UNP18
2UNP18
1
طبقه دوم

2UNP18
2UNP18
F

2UNP18
2UNP18
5

2UNP18
2UNP18
B

2UNP14
2UNP14
1
طبقه سوم

2UNP18
2UNP14
F

2UNP18
2UNP18
5

2UNP14
2UNP18
B

2UNP12
2UNP12
1
طبقه چهارم

2UNP12
2UNP12
F

2UNP18
2UNP18
5

2UNP12
2UNP12
B

2UNP10
2UNP10
1
طبقه پنجم

2UNP10
2UNP10
F

2UNP12
2UNP12
5

3-4
2-3
تیرهاي روي
مهاربند
E-F
A-B
تیرهاي روي مهاربند

2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
B

IPE30
IPE27
1
طبقه اول

2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
F

2IPE22+2PL22X1
2IPE22+2PL22X1
5

2IPE18+2PL20X1.5
2IPE18+2PL18X1
B

2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
1
طبقه دوم

2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
F

2IPE22+2PL22X1.5
2IPE22+2PL22X1.5
5

2IPE18+2PL18X1.5
IPE27+2PL10X1
B

IPE30
IPE30
1
طبقه سوم

IPE27+2PL10X1
IPE30
F

2IPE22+2PL22X1
2IPE22+2PL22X1
5

IPE22+2PL10X1
IPE30
B

IPE27
IPE24
1
طبقه چهارم

IPE24
IPE24
F

IPE33
IPE33
5

IPE20
IPE22
B

IPE20
IPE20
1
طبقه پنجم

IPE20
IPE20
F

IPE24
IPE24
5

55

هقبط 5 هزاس رد دوجوم ياهدنبراهم يور ياهریتو اهدنبراهمو اهنوتس – (6 -3) لودج

دصرد 20 تیزکرم زا جورخ اب

لوا هقبط
A
B
C
D
E
F

1
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18
2IPE18
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1

2
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE20+2PL22X1.5
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1.5

3
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE16

4
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE20+2PL22X1.5
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1

5
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE20+2PL20X1.5

مود هقبط
A
B
C
D
E
F

1
2IPE18
2IPE18
2IPE16
2IPE16
2IPE18
2IPE18

2
2IPE16
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1

3
2IPE16
2IPE18+2PL18X1
2IPE18
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE16

4
2IPE16
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18

5
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18
2IPE18
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1

موس هقبط
A
B
C
D
E
F

1
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

2
2IPE16
2IPE18
2IPE18+2PL18X1
2IPE18
2IPE18
2IPE16

3
2IPE16
2IPE18
2IPE16
2IPE18
2IPE18
2IPE16

4
2IPE16
2IPE18
2IPE18+2PL18X1
2IPE18
2IPE18
2IPE16

5
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

مراهچ هقبط
A
B
C
D
E
F

1
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

2
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

3
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

4
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

5
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

مجنپ هقبط
A
B
C
D
E
F

1
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

2
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

3
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

4
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

5
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

56

3-4
2-3
مهاربند جهت Y
E-F
A-B
مهاربند جهتX

2UNP18
2UNP18
C

2UNP14
2UNP14
1
طبقه اول

2UNP18
2UNP14
F

2UNP18
2UNP18
5

2UNP18
2UNP18
C

2UNP14
2UNP14
1
طبقه دوم

2UNP18
2UNP14
F

2UNP18
2UNP18
5

2UNP18
2UNP18
C

2UNP12
2UNP12
1
طبقه سوم

2UNP14
2UNP14
F

2UNP18
2UNP18
5

2UNP18
2UNP18
C

2UNP12
2UNP12
1
طبقه چهارم

2UNP12
2UNP12
F

2UNP18
2UNP18
5

2UNP12
2UNP12
C

2UNP8
2UNP8
1
طبقه پنجم

2UNP10
2UNP10
F

2UNP12
2UNP12
5

3-4
2-3
تیرهاي روي
مهاربند
E-F
A-B
تیرهاي روي مهاربند

2IPE20+2PL20X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
C

IPE24
IPE24
1
طبقه اول

IPE30
IPE24
F

2IPE24+2PL24X1
2IPE24+2PL24X1
5

2IPE20+2PL20X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
C

IPE22+2PL10X1
IPE30
1
طبقه دوم

IPE33
IPE22+2PL10X1
F

2IPE22+2PL22X1.5
2IPE22+2PL22X1.5
5

2IPE18+2PL20X1.5
2IPE18+2PL20X1.5
C

IPE27
IPE27
1
طبقه سوم

IPE27
IPE27
F

2IPE22+2PL22X1.5
2IPE22+2PL22X1.5
5

IPE33
IPE33
C

IPE24
IPE24
1
طبقه چهارم

IPE20
IPE24
F

IPE33
IPE33
5

IPE27
IPE27
C

IPE18
IPE18
1
طبقه پنجم

IPE18
IPE18
F

IPE27
IPE27
5

57

هقبط 8 هزاس رد دوجوم ياهدنبراهم يور ياهریتو اهدنبراهمو اهنوتس – (7 -3) لودج

تیزکرم زا جورخ نودب نراقتم

لوا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های 2IPE14، 2IPE14+2PL14X1، 2IPE16 Next Entries پایان نامه با کلید واژه های 2IPE16، 2IPE18+2PL18X1، 2IPE18+2PL20X1