پایان نامه با کلید واژه های 2IPE16، 2IPE18+2PL18X1، 2IPE18+2PL20X1

دانلود پایان نامه ارشد

هقبط
A
B
C
D
E
F

1
2IPE27+2PL30X1.5
2IPE27+2PL30X1.5
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE27+2PL30X1.5
2IPE27+2PL27X1.5

2
2IPE27+2PL30X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE27+2PL30X1.5

3
2IPE18+2PL18X1
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE18+2PL20X1

4
2IPE27+2PL30X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE27+2PL30X1.5

5
2IPE27+2PL30X1.5
2IPE27+2PL30X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE27+2PL30X1.5
2IPE27+2PL30X1.5

مود هقبط
A
B
C
D
E
F

1
2IPE24+2PL24X1.5
2IPE24+2PL24X1.5
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE24+2PL24X1.5
2IPE24+2PL24X1

2
2IPE24+2PL24X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE27+2PL27X1.5

3
2IPE18
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL20X1

4
2IPE24+2PL24X1
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE24+2PL24X1.5

5
2IPE24+2PL24X1.5
2IPE24+2PL24X1.5
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE24+2PL24X1.5
2IPE24+2PL24X1.5

موس هقبط
A
B
C
D
E
F

1
2IPE22+2PL22X1
2IPE22+2PL22X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE22+2PL22X1

2
2IPE22+2PL22X1
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE24+2PL24X1

3
2IPE18
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL20X1

4
2IPE22+2PL22X1
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE22+2PL22X1.5

5
2IPE22+2PL22X1.5
2IPE22+2PL22X1.5
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE22+2PL22X1.5
2IPE20+2PL20X1.5

راهچ هقبط
A
B
C
D
E
F

1
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE18
2IPE18
2IPE18+2PL20X1
2IPE20+2PL20X1.5

2
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE22+2PL22X1

3
2IPE16
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE16

4
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE20+2PL20X1.5

5
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE18+2PL20X1

مجنپ هقبط
A
B
C
D
E
F

1
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL20X1
2IPE16
2IPE16
2IPE18+2PL20X1
2IPE18

2
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL20X1

3
2IPE16
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE16

4
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL20X1

5
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL20X1
2IPE18
2IPE18
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL20X1

58

F
E
D
C
B
A
طبقه ششم

2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
1

2IPE16
2IPE18
2IPE18
2IPE18
2IPE18
2IPE16
2

2IPE16
2IPE18
2IPE18
2IPE18
2IPE18
2IPE16
3

2IPE16
2IPE18
2IPE18
2IPE18
2IPE18
2IPE16
4

2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
5

F
E
D
C
B
A
طبقه هفتم
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
1

2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2

2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
3

2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
4

2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
5

F
E
D
C
B
A
طبقه هشتم
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
1

2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2

2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
3

2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
4

2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
5

3-4
2-3
مهاربند جهتY
E-F
A-B
مهاربند جهتX

2UNP18
2UNP18
A
2UNP18
2UNP18
1
طبقه اول

2UNP20
2UNP20
F
2UNP20
2UNP20
5

2UNP18
2UNP18
A
2UNP18
2UNP18
1
طبقه دوم

2UNP20
2UNP20
F
2UNP20
2UNP20
5

2UNP18
2UNP18
A
2UNP18
2UNP18
1
طبقه سوم

2UNP20
2UNP20
F
2UNP20
2UNP20
5

2UNP18
2UNP18
A
2UNP18
2UNP18
1
طبقه چهار

2UNP20
2UNP20
F
2UNP20
2UNP20
5

2UNP18
2UNP18
A
2UNP18
2UNP18
1
طبقه پنجم

2UNP18
2UNP18
F
2UNP18
2UNP18
5

2UNP14
2UNP14
A
2UNP18
2UNP18
1
طبقه ششم

2UNP18
2UNP18
F
2UNP18
2UNP18
5

2UNP14
2UNP14
A
2UNP14
2UNP14
1
طبقه هفتم

2UNP14
2UNP14
F
2UNP18
2UNP14
5

2UNP10
2UNP10
A
2UNP10
2UNP10
1
طبقه هشتم

2UNP12
2UNP10
F
2UNP12
2UNP12
5

59

3-4
2-3
تیرهاي روي مهاربند
E-F
A-B
تیرهاي روي مهاربند

2IPE20+2PL20X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
A
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
1
طبقه اول

2IPE27+2PL27X1.5
2IPE27+2PL27X1.5
F
2IPE27+2PL27X1.5
2IPE27+2PL27X1.5
5

2IPE22+2PL22X1
2IPE22+2PL22X1
A
2IPE24+2PL24X1.5
2IPE24+2PL24X1.5
1
طبقه دوم

2IPE27+2PL27X1.5
2IPE27+2PL27X1
F
2IPE27+2PL27X1.5
2IPE27+2PL27X1.5
5

2IPE24+2PL24X1.5
2IPE24+2PL24X1.5
A
2IPE27+2PL27X1
2IPE27+2PL27X1
1
طبقه سوم

2IPE27+2PL27X1
2IPE27+2PL27X1
F
2IPE27+2PL27X1.5
2IPE27+2PL27X1.5
5

2IPE20+2PL20X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
A
2IPE22+2PL22X1.5
2IPE22+2PL22X1.5
1
طبقه چهار

2IPE24+2PL24X1
2IPE24+2PL24X1
F
2IPE27+2PL27X1
2IPE27+2PL27X1
5

2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL20X1
A
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
1
طبقه پنجم

2IPE24+2PL24X1
2IPE24+2PL24X1
F
2IPE24+2PL24X1
2IPE24+2PL24X1
5

2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL20X1
A
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
1
طبقه ششم

2IPE20+2PL20X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
F
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
5

IPE27
IPE27
A
2IPE18+2PL20X1
IPE30
1
طبقه هفتم

2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL20X1
F
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
5

IPE20
IPE18
A
IPE20
IPE22
1
طبقه هشتم

IPE24
IPE20
F
IPE24
IPE24
5

60

هقبط 8 هزاس رد دوجوم ياهدنبراهم يور ياهریتو اهدنبراهمو اهنوتس – (8 -3) لودج

دصرد 10 تیزکرم زا جورخ اب

لوا هقبط
A
B
C
D
E
F

1
2IPE27+2PL30X1.5
2IPE27+2PL30X1.5
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE27+2PL30X1.5
2IPE27+2PL27X1.5

2
2IPE27+2PL30X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE27+2PL30X1.5

3
2IPE18+2PL18X1
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE18+2PL20X1

4
2IPE27+2PL30X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE27+2PL30X1.5

5
2IPE27+2PL30X1.5
2IPE27+2PL30X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE27+2PL30X1.5
2IPE27+2PL30X1.5

مود هقبط
A
B
C
D
E
F
1
2IPE24+2PL24X1.5
2IPE24+2PL24X1.5
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE24+2PL24X1.5
2IPE24+2PL24X1

2
2IPE24+2PL24X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE27+2PL27X1.5

3
2IPE18
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL20X1

4
2IPE24+2PL24X1
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE24+2PL24X1.5

5
2IPE24+2PL24X1.5
2IPE24+2PL24X1.5
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE24+2PL24X1.5
2IPE24+2PL24X1.5

موس هقبط
A
B
C
D
E
F

1
2IPE22+2PL22X1
2IPE22+2PL22X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE22+2PL22X1

2
2IPE22+2PL22X1
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE24+2PL24X1

3
2IPE18
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL20X1

4
2IPE22+2PL22X1
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE22+2PL22X1.5

5
2IPE22+2PL22X1.5
2IPE22+2PL22X1.5
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE22+2PL22X1.5
2IPE20+2PL20X1.5

مراهچ هقبط
A
B
C
D
E
F

1
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE18
2IPE18
2IPE18+2PL20X1
2IPE20+2PL20X1.5

2
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE22+2PL22X1

3
2IPE16
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE16

4
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE20+2PL20X1.5

5
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE20+2PL20X1.5
2IPE18+2PL20X1

مجنپ هقبط
A
B
C
D
E
F

1
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL20X1
2IPE16
2IPE16
2IPE18+2PL20X1
2IPE18

2
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL20X1

3
2IPE16
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE16

4
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL20X1

5
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL20X1
2IPE18
2IPE18
2IPE18+2PL20X1
2IPE18+2PL20X1

61

F
E
D
C
B
A
طبقه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های 2IPE16، 2IPE18+2PL18X1، 2UNP18 Next Entries پایان نامه با کلید واژه های 2IPE16، 2IPE18+2PL20X1، 2UNP18