پایان نامه با کلید واژه های 2IPE14، 2IPE14+2PL14X1، 2IPE16

دانلود پایان نامه ارشد

70 درصد سختی جانبی روي خود

و یا کمتر از 80 درصد متوسط سختی سه طبقه روي خود نباشد. با کنترل این ضابطه از ایجـاد طبقـه

نرم در ساختمان جلوگیري می گردد که در کلیه مدل هاي طراحی شده مشکلی وجود ندارد.

47

(5-3 نتایج نهایی طراحی ساختمان هاي مورد مطالعه

پس از کنترل کلیه ضوابط، مقاطع مناسب طراحی شـده در جـداول (1-3) الـی (9-3) ارایـه

شده است. با توجه به اینکه در همه مدلها ، مرکـز جـرم ومرکـز سـختی در جهـت X تقریبـا بـرهم

منطبقند بنابراین مهاربندهاي قرار گرفته در این جهت که بر روي محورهاي 1 و5 قرار دارنـد تقریـب

یکسان می باشند.

در سازه هاي با 20 درصد خروج از مرکزیت مرکز جرم وسـختی ، مهاربنـدها روي محـورC وF

قرار گرفته اند که در این سازه ها محل این مهاربندها با CYوFY آورده شده است. در سازه هاي بـا

10 درصد خروج از مرکزیت مرکز جرم وسختی ، مهاربندها روي محور B و F قرار گرفته اند که در

این سازه ها محل این مهاربندها با BYوFY آورده شده است. در سازه هاي متقارن که مرکز جـرم

وسختی برهم منطبقند مهاربندها روي محـور A و F قـرار گرفتـه انـد کـه محـل ایـن مهاربنـدهابـا

AYوFY آورده شده است.

48

جدول – (1-3) ستونها ومهاربندها وتیرهاي روي مهاربندهاي موجود در سازه 3 طبقه

متقارن بدون خروج از مرکزیت

F
E
D
C
B
A
طبقه اول

2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE16
2IPE16
2IPE14+2PL14X1
2IPE14X2PL14X1
1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2
2IPE16
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE16
3
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
4
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
5
F
E
D
C
B
A
طبقه دوم

2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
1
2IPE14
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14
2
2IPE14
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14
3
2IPE14
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14
4
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
5
F
E
D
C
B
A
طبقه سوم

2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
1
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
3
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
4
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
5
3-4
2-3
مهاربندجهتY
E-F
A-B
مهاربند جهت X

2UNP14
2UNP14
A
2UNP14
2UNP14
1
طبقه اول

2UNP18
2UNP14
F
2UNP18
2UNP18
5

2UNP14
2UNP12
A
2UNP14
2UNP14
1
طبقه دوم

2UNP14
2UNP14
F
2UNP18
2UNP14
5

2UNP12
2UNP10
A
2UNP12
2UNP12
1
طبقه سوم

2UNP12
2UNP12
F
2UNP12
2UNP12
5

3-4
-32
تیرهاي روي مهاربند
E-F
A-B
تیرهاي روي مهاربند

2IPE16+2PL16X1
2IPE16+2PL16X1
A
2IPE16+2PL16X1
2IPE16+2PL16X1
1
طبقه اول

2IPE16+2PL16X1
2IPE16 +2 PL16 X1.5
F
2IPE18+2PL18X1.2
2IPE18+2PL18X1
5

2IPE16+2PL16X1
2IPE14+2PL14X1
A
2IPE16+2PL16X1
2IPE16+2PL16X1
1
طبقه دوم

2IPE16+2PL16X1
2IPE16+2PL16X1
F
2IPE18+2PL18X1.2
2IPE16+2PL16X1
5

IPE24

A
IPE24
IPE24
1
طبقه سوم

IPE24
IPE24
F
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
5

49

جدول – (2-3) ستونها ومهاربندها وتیرهاي روي مهاربندهاي موجود در سازه 3 طبقه

با خروج از مرکزیت 10 درصد

F
E
D
C
B
A

طبقه اول
2IPE14
2IPE16
2IPE14
2IP14
2IPE16
2IPE14

1
2IPE16
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE16

2
2IPE14
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE16
2IPE16

3
2IPE16
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE16

4
2IPE16
2IPE14+2PL14X1
2IPE16
2IPE16
2IPE14+2PL14X1
2IPE16

5
F
E
D
C
B
A

طبقه دوم
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14

1
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14

2
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14

3
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14

4
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14

5
F
E
D
C
B
A

طبقه سوم
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14

1
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14

2
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14

3
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14

4
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14

5
3-4
2-3
مهاربند جهت Y
E-F
A-B
مهاربند جهت
X

2UNP14
2UNP14
B
2UNP12
2UNP12
1

طبقه اول
2UNP12
2UNP12
F
2UNP18
2UNP18
5

2UNP14
2UNP14
B
2UNP12
2UNP12
1

طبقه دوم
2UNP12
2UNP12
F
2UNP14
2UNP14
5

2UNP12
2UNP12
B
2UNP10
2UNP10
1

طبقه سوم
2UNP10
2UNP10
F
2UNP12
2UNP12
5

3-4
-32
تیرهاي روي مهاربند
E-F
A-B
تیرهاي روي مهاربند

2IPE16+2PL16X1
2IPE16+2PL16X1
B
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
1

طبقه اول
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
F
2IPE18+2PL18X1.2
2IPE18+2PL18X1.2
5

2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
B
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
1

طبقه دوم
2IPE14+2PL14X1
IPE18+2PL8X0.8
F
2IPE16+2PL16X1
2IPE16+2PL16X1
5

IPE20
IPE20
B
IPE20
IPE20
1

طبقه سوم
IPE20
IPE18
F
IPE18+2PL8X0.8
IPE18+2PL8X0.8
5

50

جدول – (3 -3) ستونها ومهاربندها وتیرهاي روي مهاربندهاي موجود در سازه 3 طبقه

با خروج از مرکزیت 20 درصد

F
E
D
C
B
A
طبقه اول
2IPE14
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE14+2PL14X1
2IPE14
1

2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2

2IPE14
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
3

2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
4

2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
5

F
E
D
C
B
A
طبقه دوم
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
1
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
3
2IPE14
2IPE14
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14
2IPE14
4
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
5
F
E
D
C
B
A
طبقه سوم
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
1
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
3
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
4
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
2IPE14
5
3-4
2-3
مهاربند جهت Y
E-F
A-B
مهاربند جهت X

2UNP14
2UNP14
C
2UNP10
2UNP10
1
طبقه اول
2UNP12
2UNP12
F
2UNP18
2UNP18
5

2UNP14
2UNP14
C
2UNP10
2UNP10
1
طبقه دوم
2UNP12
2UNP12
F
2UNP18
2UNP18
5

2UNP12
2UNP12
C
2UNP8
2UNP8
1
طبقه سوم
2UNP10
2UNP10
F
2UNP12
2UNP12
5

3-4
-32
تیرهاي روي مهاربند
E-F
A-B
تیرهاي روي مهاربند

2IPE14+2PL14X1.2
2IPE14+2PL14X1.2
C
IPE20
IPE20
1
طبقه اول
IPE24
IPE24
F
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
5

2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
C
IPE20
IPE20
1
طبقه دوم
IPE18+2PL8X0.8
IPE18+2PL8X0.8
F
2IPE18+2PL18X1.5
2IPE18+2PL18X1.5
5

IPE18+2PL8X0.8
IPE22
C
IPE16
IPE16
1
طبقه سوم
IPE18
IPE16
F
2IPE14+2PL14X1
2IPE14+2PL14X1
5

51

هقبط 5 هزاس رد دوجوم ياهدنبراهم يور ياهریتو اهدنبراهمو اهنوتس – (4 -3) لودج

تیزکرم زا جورخ نودب نراقتم

لوا هقبط
A
B
C
D
E
F

1
2IPE18+2PL20X1.5
2IPE18+2PL20X1.5
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL20X1.5
2IPE18+2PL20X1.5

2
2IPE18+2PL20X1.5
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL20X1.5

3
2IPE16
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE16

4
2IPE18+2PL20X1.5
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL20X1.5

5
2IPE18+2PL20X1.5
2IPE18+2PL20X1.5
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL20X1.5
2IPE18+2PL20X1.5

مود هقبط
A
B
C
D
E
F

1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE16
2IPE16
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1

2
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1

3
2IPE16
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE16

4
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1

5
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1

موس هقبط
A
B
C
D
E
F

1
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

2
2IPE16
2IPE18
2IPE18
2IPE18
2IPE18
2IPE18

3
2IPE16
2IPE18
2IPE18
2IPE18
2IPE18
2IPE16

4
2IPE16
2IPE18
2IPE18+2PL18X1
2IPE18+2PL18X1
2IPE18
2IPE16

5
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

مراهچ هقبط
A
B
C
D
E
F

1
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

2
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

3
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

4
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

5
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16
2IPE16

مجن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های دینامیکی، زمین لرزه، آسیب دیدگی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های 2IPE16، 2IPE18+2PL18X1، 2UNP18