پایان نامه با کلید واژه های گردشگري، ريزي، راهبردي

دانلود پایان نامه ارشد

ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….107
1-2-4 جنسيت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………108
2-2-4 ميزات تحصيلات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..109
3-2-4 سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………110
3-4 تجزيه و تحليل استنباطي داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….111
1-3-4 بيانيه مأموريت توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………….111
2-3-4 چشم انداز توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………………………112
3-3-4 اهداف کمي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………112
4-3-4 اهداف کيفي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………………..113
5-3-4 فرصت ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….114
6-3-4 تهديدها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………115
7-3-4 نقاط قوت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………116
8-3-4 نقاط ضعف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….117
9-3-4 راهبرد ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….118
4-4 ارزيابي عوامل داخلي و خارجي…………………………………………………………………………………………………………………………………………119
5-4 اولويت بندي راهبردهاي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب……………………………………………………………………………….122

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
1-5 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..127
2-5 برنامه ريزي راهبردي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………127
1-2-5 بيانيه ماموريت توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………….127
2-2-5 چشم انداز توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………………………128
3-2-5 اهداف کمي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………128
4-2-5 اهداف کيفي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………………..128
5-2-5 فرصت هاي خارجي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………….128
6-2-5 تهديدهاي خارجي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………129
7-2-5 نقاط قوت داخلي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………129
8-2-5 نقاط ضعف داخلي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………….130
3-5 تحليل SWOT صنعت گردشگري شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………..131
1-3-5 تحليل نقاط قوت و فرصت هاي شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………..131
2-3-5 تحليل نقاط ضعف و فرصت هاي شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………132
3-3-5 تحليل نقاط قوت و تهديدهاي شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………………………………..133
4-3-5 تحليل نقاط ضعف و تهديدهاي شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………………………………134
4-5 راهبردهاي توسعه ي صنعت گردشگري شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………..135
5-5 جمع بندي و نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………………………………………..139
6-5 موانع و محدوديت هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………139
7-5 پيشنهاداتي براي مطالعات و تحقيقات آتي………………………………………………………………………………………………………………………140

فهرست اشکال، جداول و نمودارها

جدول 1-1: مراحل برنامه ريزي راهبردي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب…………………………………………………………………9
جدول 1-2: تأثيرات منفي گردشگري بر روي محيط شهري……………………………………………………………………………………………………..21
جدول 2-2 تکامل برنامه ريزي گردشگري………………………………………………………………………………………………………………………………….37
نمودار 1-2: مدل برنامه ريزي راهبردي استونر و فريمن……………………………………………………………………………………………………………39
نمودار 2-2: مدل فرآيند برنامه ريزي راهبردي برايسون…………………………………………………………………………………………………………….40
نمودار 3-2: مدل فرايند برنامه ريزي استراتژيک کاتلر……………………………………………………………………………………………………………….41
نمودار 4-2:مدل تعديل شده کاتلر با سياست مختلف بازيگران…………………………………………………………………………………………………42
نمودار 5-2: مدل فرايند برنامه ريزي استراتژيک ون دن بروک……………………………………………………………………………………………….. 43
نمودار 6-2: فرآيند ايجاد و اجراي استراتژي از ديدگاه تامپسون و استريکلند…………………………………………………………………………..44
نمودار7-2 :الگوي جامع مديريت استراتژيک ديويد……………………………………………………………………………………………………………………45
نمودار 8-2: الگوي مبتني بر پنج نيروي رقابتي پورتر………………………………………………………………………………………………………………..51
نمودار 9-2: مدل زنجيره ارزش مايکل پورتر………………………………………………………………………………………………………………………………54
شکل1-2: نقشه ايران و موقعيت شهرستان تکاب و تخت سليمان………………………………………………………………………………………….59
جدول3-2: وضعيت جمعيت شهرستان تکاب و دهستان هاي تابعه آن بر اساس آخرين سرشماري 1385 …………………………..63
جدول4-2: مقايسه شاخص هاي جمعيت در سالهاي 1375 و 1385…………………………………………………………………………………….. 64
جدول5-2: وضعيت شاخص هاي آموزشي و بهداشتي شهرستان تکاب با استان………………………………………………………………………66
جدول6-2: فهرست معادن فعال در محدوده شهرستان………………………………………………………………………………………………………………67
نمودار10-2: انواع جاذبه هاي گردشگري……………………………………………………………………………………………………………………………………71
جدول 7-2: انواع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های بررسي، ويژگي، گردآوري Next Entries پایان نامه با کلید واژه های درآمد سرانه، منابع رشد