پایان نامه با کلید واژه های کاشی کاری، قرآن کریم، سوره کوثر

دانلود پایان نامه ارشد

مسجد کبود تزیین یافته است. شکل گل های مخصوص مسجد و شکل گل های دیگر را که به صورت خطی ترسیم شده شکل زیر نشان می دهد.
در وسط این لچک قاب دایره ای با زمینه ی مشکی در بر دارنده متن «ولاسوه الله؟» است. شکل زیر این آیه را نشان می دهد.
در طرفین طاق نمای صحن کبود که اسپر نامیده می شود به ترتیب این گونه می توان برشمرد.
1-ازاره فیروزه ای 2- نوشته به خط ثلث که بعد از ازاره هاست و آیات قرآن را شامل می شود. 3- متن مقدس «من فارق الجماعه شبر مات میته جاهلیه» که اصل حدیث به صورت «من فارق الجماعه شبراً مات میته الجاهلیه» است. که به خط کوفی سفید با خط دور مشکی در زمینه آبی که اسلیمی طلایی و ختایی هایی فیروزه ای و گل های سفید است.
در پایین کتیبه ی کوفی با همان تزیینات که در کتیبه بوده روبرو هستیم ولی طره ای آن فضا را با فضای پایین جدا کرده است. وجود قاب های کتیبه ای، مربعی و سایر قاب ها در این تزیینی متفاوت تری را ایجاد کرده است. خطوط تعبیه شده در اسپر عبارتند از خطوطی که در قاب مربع شکل آمده کوفی بنایی سفید رنگ در زمینه در آبی که عبارت«سبحان الله» چهار بار تکرار گردیده و نوع چیدمان این عبارت به گره چینی شباهت دارد که در مرکزیت به شمسه ای ختم شده است.
در مثلث های لبه عبارت «الحمدالله» دو بار به صورت معرق تکرارشده که به رنگ سفید در متن آبی و حاشیه طلایی است. الف های آن طوری طراحی شده که نوعی گره چینی که در مرکز به شمسه می رسد را نمایش می دهد.
قاب های کتیبه ای و مربع فرم زنجیری را به خود گرفته، درون هر قاب کتیبه ای نام های از خداوند آمده: «یا رووف»، «یا رازق»، «یا شافی»، «یا کافی»، «یا باقی»، «یا وتر»، «یا سبوح»، «یا بر»، «یا قدیر»، «یا ستار»، «یا غافر»، «یا خلاق»، «یا وهاب»، «یا رحیم»، «یا عزیز»، «یا قائم»، «یا قدیر»، «یا باری»، «یا حنان»، «یا منان»، «یا مرسل»، «یا مرشد»، «یا نور»، «یا قدیر»، «یا فرد»، «یا مجیب»، «یا قریب»، «یا باعث»، «یا وارث» که به خط ثلث طلایی در زمینه مشکی با حاشیه طلایی است.
قاب های مربعی شکل که به عنوان وصل کننده ی قاب های کتیبه ای بهم هستند دارای اسامی متبرک «الله»، «اول»، «صمد»، «نور»، «احد» و«مجید» به خط کوفی طلایی در مربع طلایی معرق شده است.
در اسپر مقابل همان ویژگی ها را می توان دید ولی با این تفاوت که کتیبه ی بالای آن متفاوت نوشته شده و متن آن از قرار«ادخلوا المساجد بیوتا ودعودوا و قلوبکم» که با همان خصوصیات کتیبه روبر با خط کوفی سفید سایه دار اجرا شده است.
طاق نمای جنوبی صحن بزرگ، که ورودی صحن کبود هم حساب می شود. از جهت تنوع رنگ و نقش بهترین تزیین و معرق کاری و کاشی کاری می توان دانست. رنگ های آن عبارتند از: 1- آبی، 2- فیروزه ای، 3- سبز، 4- مشکی، 5- طلایی، 6- سفید، 7- قهوه ای روشن، 8- دو نوع سبز سیرکه در سر درب هم به کار رفته است. تنوع خطوط را می توان از این قرار دانست: 1- کوفی منکسر، 2- کوفی تزیینی، 3- کوفی تزیینی سایه دار (مغزدار)، 4- خطوط نسخ، 5- ثلث.
قسمت های مختلف نقوش و خطوط در این طاق نما را می توان این گونه بیان نمود:
1-ازاره، 2- نوشته ثلث، 3- کتیبه های دیوارهای طرفین که اسپر نامیده می شود. 4- خطوط تزیینی و کوفی سایه دار، 5- کتیبه زیر مقرنس کاری، 6- مقرنس کاری گوشه ها، 7- نوشته های حاشیه طاق درب ورودی، 8- کتیبه و لچک طرفین درب ورودی، 9- حاشیه پنجره بالای درب ورودی، 10- یکی از سطوح افقی مقرنس کاری.
مقرنس و معرق کاری که در متن آبی و ختایی فیروزه ای و اسلیمی (اسلیمی های ساده طلایی) با گل ها و طره هایی طلایی در سطوح افقی آن چهارستاره هفت پر دیده می شود. حاشیه مقرنس کاری که زیر طاق را پوشانده بود (قسمت بالای آن ریخته و در حال مرمت است) از نوع حاشیه پر کار است که در زمینه آبی، اسلیمی و ختایی فیروزه ای و اسلیمی های توپر طلایی با گل های ظریف سفید رنگ معرق کاری شده است. در زیر نمای از این مقرس کاری و معرق کاری را نشان می دهدیکی از گل های هفت پر افقی مقرنس کاری که از هفت کلمه حسن ترکیب یافته است خطوط کوفی تزیینی طلایی با حاشیه سفید در زمینه چمنی قرار گرفته اند. شکل زیر نشان دهنده این ترکیب است.
در دو سمت لچک کتیبه ی بسیار زیبا و مربعی شکل دیده می شود که رئوس آن به طرفین و بالا است سوره کوثر (108سوره قرآن کریم) در این قاب معرق شده از سمت چپ و نیمه ضلع شروع شده و به خط کوفی بنایی طلایی رنگ در زمینه آبی است و کلمه احد به خط کوفی بنایی و به رنگ سبز در این سوره آورده شده است. شکل زیر این سوره و این قاب را به صورت خطی نمایش می دهد.
در پایین مقرنس کاری و درون حاشیه طاق نما که طره طلایی و قاب طلایی به فرم سرو قرار گرفته است. زمینه آبی و ختایی فیروزه ای و اسلیمی طلایی و لچک های مشکی با گل های سفید درشت است که شکل نشان دهنده این قاب سرو مانند در روبرو قرار دارد.
در حدفاصل دو صحن بزرگ و کبود حاشیه درب ورودی آیات 259 تا 265 (آیة الکرسی) معرق کاری شده که قسمت اعظم آن ریخته شده و در سمت چپ بالای درب ورودی به شرح زیر دیده می شود. «…رشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یومن بالله فقد…». شکل این آیات را به صورت خطی در زیر می توان دید.
در بالای این طاق نما نیز عناصر تزیینی و طاق نمایی دیگر وجود دارد که مزین به آیات الهی است.

پایه صحن بزرگ در چهار سمت که از چندین قسمت جدا از هم از نظر رنگ و تزیینات ترکیب یافته است.
1-ازاره، 2- نوشته های آیات که به خط ثلث و ریحان در بالای ازاره ها دیده می شود. 3- معرق کاری که در زمینه آجری دیوار به چشم می آید. 4- لوحه های مکتوب حاشیه شاه نشین ها که در بالای این معرق کاری زبیا قرار دارند. 5- ستون های معرق کاری طاق نمای شاه نشین ها. 6- داخل حاشیه شاه نشین ها در چهار گوشه صحن بزرگ.
این ازاره ها که در داخل شبستان قرار دارند پایه ها را پوشانده و از کاشی های3 ،4، 7 ضلعی مشکی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های فضاهای داخلی، مسجد الحرام، کاشی کاری، خاتم کاری Next Entries تحقیق درباره لاکلا و موف، دال و مدلول، قرن نوزدهم، دولت مطلقه