پایان نامه با کلید واژه های چند متغیره

دانلود پایان نامه ارشد

85
. 150
. 000
106
34. 563
. 150
. 000
286
34. 395
. 155
. 000
281
34. 332
. 157
. 000
397
34. 319
. 157
. 000
269
34. 218
. 160
. 000
285
34. 163
. 161
. 000
391
34. 071
. 164
. 000
96
33. 964
. 167
. 000
346
33. 852
. 170
. 000
247
33. 679
. 176
. 000
310
33. 616
. 177
. 000
350
33. 528
. 180
. 000

حداکثر و حداقل فاصله از مرکز هندسی متغیرهای فوق حدود 87 و 33 گزارش شده و از آن جا که از بالا به پایین ردیف‏های پس از آن فاصله قابل توجهی دارد پس داده دور افتاده‏ای که باعث نرمال نشدن چند متغیره شده وجود دارد. برای اینکه متغیر‏ها نرمال گردد نمونه‏های 253، 246، 400، 242، 153، 245، 82، 372، 255، 358، 330، 294، 62، 362، 319 را حذف نمودیم و آزمون نرمال بودن مجدداً به صورت زیر انجام شد. اما مجدداً متغیرها فاقد توزیع نرمال چندمتغیره بودند. لذا برآوردهای روش ماکزیمم درست نمایی خطای معیار کمتری را گزارش می‏کند و این باعث می‏شود برخی از آنها که تفاوت معنا دار با صفر ندارند رد نشود. این مشکل را با مقایسه با برآورد از روش خود گردان سازی (بوت استراپ) که احتیاج به فرض نرمال ندارد، می‏توان حل نمود.

جدول 4-28- ارزیابی نرمال بودن
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q27
1. 000
5. 000
-. 260
-2. 085
-. 223
-. 894
q26
1. 000
5. 000
-. 365
-2. 925
-. 394
-1. 581
q25
1. 000
5. 000
-. 367
-2. 945
-. 517
-2. 075
q24
1. 000
5. 000
-. 423
-3. 393
-. 398
-1. 595
q23
1. 000
5. 000
-. 490
-3. 934
-. 061
-. 246
q22
1. 000
5. 000
-. 134
-1. 073
-. 675
-2. 706
q21
1. 000
5. 000
-. 577
-4. 630
-. 148
-. 593
q20
1. 000
5. 000
-. 341
-2. 738
-. 571
-2. 289
q19
1. 000
5. 000
-. 168
-1. 350
-. 805
-3. 228
q18
1. 000
5. 000
-. 518
-4. 156
-. 254
-1. 017
q17
1. 000
5. 000
-. 461
-3. 700
-. 011
-. 046
q16
1. 000
5. 000
-. 411
-3. 298
-. 492
-1. 972
q15
1. 000
5. 000
-. 406
-3. 260
-. 109
-. 437
q14
1. 000
5. 000
-. 497
-3. 985
. 009
. 038
q13
1. 000
5. 000
-. 649
-5. 209
-. 102
-. 409
q12
1. 000
5. 000
-. 459
-3. 679
-. 443
-1. 777
q11
1. 000
5. 000
-. 548
-4. 399
-. 172
-. 690
q10
1. 000
5. 000
-. 424
-3. 402
-. 303
-1. 214
q9
1. 000
5. 000
-. 449
-3. 597
-. 391
-1. 567
q8
1. 000
5. 000
-. 275
-2. 206
-. 433
-1. 738
q7
1. 000
5. 000
-. 451
-3. 619
-. 458
-1. 837
q6
1. 000
5. 000
-. 482
-3. 863
-. 566
-2. 270
q5
1. 000
5. 000
-. 802
-6. 436
. 099
. 397
q4
1. 000
5. 000
-. 302
-2. 422
-. 587
-2. 353
q3
1. 000
5. 000
-. 721
-5. 781
. 200
. 803
q2
1. 000
5. 000
-. 605
-4. 849
. 086
. 345
q1
1. 000
5. 000
-. 781
-6. 263
. 539
2. 163
Multivariate

116. 308
28. 872

مدل‏های مشخص و غیر مشخص
برای “مشخص بودن مدل” دارابودن دوشرط به نام‏های “شرط رتبه ” و”شرط مرتبه” ضرورت دارد.
که برای مدل کلی شرط رتبه برقرار است. چون درجه آزادی مدل باید صفر یا مثبت باشد که با توجه به خروجی زیر 317 می‏باشد.
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
378
Number of distinct parameters to be estimated:
61
Degrees of freedom (378 – 61):
317
378 تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
61 تعداد پارامتر‏های آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل می‏توان 317 پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود.
مدل 8 شرط مرتبه را نیز دارا می‏باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‏ها به منظور برآورد پارامتر‏ها و باز تولید ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است.

شکل 4-24 مدل کلی با ضریب غیر استاندارد

شکل 4-25 مدل کلی با ضرایب استاندارد
شاخص‏های برازش
Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
61
1780. 373
317
. 000
5. 616
Saturated model
378
. 000
0

Independence model
27
4022. 161
351
. 000
11. 459

RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
. 099
. 750
. 702
. 629
Saturated model
. 000
1. 000

Independence model
. 242
. 386
. 338
. 358

Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
. 557
. 510
. 605
. 559
. 601
Saturated model
1. 000

1. 000

1. 000
Independence model
. 000
. 000
. 000
. 000
. 000

Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
. 903
. 503
. 543
Saturated model
. 000
. 000
. 000
Independence model
1. 000
. 000
. 000

RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
. 108
. 103
. 112
. 000
Independence model
. 162
. 157
. 166
. 000

HOELTER
Model
HOELTER
. 05
HOELTER
. 01
Default model
81
85
Independence model
40
42

نسبت کای اسکوئر مدل کلی به درجه آزادی برابر 61/5 و نامناسب است. شاخص‏های برازش تطبیقی همگی پایینتر از 90 درصد و نامناسب هستند. شاخص RMSEA بالاتر از 5 درصد و نامناسب است (108/0). شاخص‏های مقتصد (اقتصادی بودن) همه بالاتر از 50 درصد بوده و مناسب هستند. اما شاخص هولتر پایینتر از 200 و نامناسب می‏باشد. بنابراین نیاز به اصلاحاتی در مدل می‏باشد. با استفاده از شاخص‏های اصلاح آموس به اصلاح مدل در چندین مرحله پرداخته شد (شاخص‏های بالاتر از 15)

Modification Indices (Group number 1 – Default model)
Covariances: (Group number 1 – Default model)

M. I.
Par Change
e32

e33
91. 131
. 224
e31

e34
61. 417
. 158
e29

e34
16. 796
-. 072
e28

e29
37. 998
. 098
e27

e32
86. 652
. 266
e26

e31
18. 166
. 123
e25

e32
19. 095
-. 132
e25

e31
50. 662
. 223
e24

e30
79. 353
. 254
e23

e32
15. 089
. 126
e22

e32
24. 168
. 159
e22

e23
19. 719
. 183
e21

delivery on time
19. 934
. 116
e21

e33
21. 732
-. 135
e20

e32
24. 368
. 165
e19

e33
66. 140
. 279
e19

e31
16. 143
-. 155
e19

e22
33. 834
. 276
e19

e20
44. 325
. 326
e18

e33
18. 020
. 127
e17

e27
107. 826
. 349
e16

e17
16. 229
. 133
e15

e33
35. 944
. 168
e15

e32
18. 241
. 129
e14

e34
51. 883
. 146
e14

e26
137. 436
. 338
e13

e34
37. 320
. 136
e13

e32
19. 387
-. 127
e13

e25
170. 340
. 450
e12

e34
25. 679
. 135
e12

e24
196. 831
. 603
e8

e20
20. 448
. 188
e8

e19
19. 143
. 201
e8

e13
15. 472
-. 141
e7

e28
18. 046
. 087
e6

e32
19. 753
-. 140
e6

e28
18. 407
. 095
e6

e27
22. 199
-. 168
e6

e21
18. 758
. 180
e6

e17
15. 976
-. 148
e6

e13
15. 590
. 142
e5

e29
22. 991
. 136
e4

e19
15. 344
. 193
e1

e29
17. 162
. 111

Variances: (Group number 1 – Default model)

M. I.
Par Change

Regression Weights: (Group number 1 – Default model)

M. I.
Par Change
O. P.

O. A.
50. 314
. 463
O. A.

O. P.
36. 711
. 412
IT

E. S
20. 490
. 405
q27

O. A.
58. 041
. 607
q27

q18
16. 088
. 155
q27

q17
120. 743
. 462
q26

q14
93. 707
. 427
q25

q17
17. 573
-. 186
q25

q13
88. 290
. 373
q24

q12
148. 608
. 495
q23

q6
16. 479
-. 166
q22

q19
34. 514
. 241
q21

delivery on time
19. 934
. 446
q21

IT
26. 365
. 331
q21

CRM
19. 016
. 369
q21

B. V
23. 113
. 323
q21

s. chain
17. 625
. 382
q21

q16
16. 822
. 200
q21

q13
26. 631
. 227
q21

q10
20. 579
. 210
q21

q6
34. 623
. 247
q20

q19
47. 238
. 291
q19

q26
16. 620
-. 241
q19

q22
35. 519
. 294
q19

q20
45. 551
. 329
q19

q14
19. 987
-. 263
q19

q13
22. 128
-. 229
q17

q27
99. 873
. 494
q17

q16
17. 912
. 184
q15

q23
18. 368
. 183
q15

q22
16. 584
. 164
q15

q20
22. 369
. 188
q15

q19
19. 631
. 170
q14

q26
108. 579
. 438
q14

q4
16. 427
-. 141
q13

E. S
16. 533
. 400
q13

q25
128. 835
. 475
q13

q19
18. 336
-. 157
q12

q24
157. 800
. 629
q8

q20
17. 495
. 173
q8

q19
22. 527
. 189
q6

q27
18. 104
-. 223
q6

q17
18. 893
-. 201
q4

q19
16. 710
. 174

بر طبق جدول فوق برای اصلاح مدل پیشنهاد شده که برقراری ارتباط بین دو خطای 12 و 24 کای اسکوئر را به میزان 196 کاهش میدهد. برقراری این ارتباط توجیه روش شناختی دارد (نه نظری). به دلیل عدم برازش مدل این بار شاخص‏های بالاتر از 10 در نظر گرفته شد:

Modification Indices (Group number 1 – Default model)
Covariances: (Group number 1 – Default model)

M. I.
Par Change
e28

e30
11. 966
-. 046
e28

e29
13. 394
. 053
e19

e31
10. 138
-. 099
e19

e20
11. 177
. 140
e16

e17
12. 671
. 097
e14

e34
13. 639
. 057
e10

e15
10. 195
-. 110
e8

e32
10. 878
. 055
e8

e21
11. 020
-. 130
e8

e19
13. 211
. 156
e7

e8
10. 749
. 119
e6

e27
11. 882
-. 098
e5

e29
14. 090
. 101
e4

e19
11. 364
. 154
e1

e31
14. 241
-. 101
e1

e29
11. 537
. 088
e1

e13
10. 546
-. 079

Variances: (Group number 1 – Default model)

M. I.
Par Change

Regression Weights: (Group number 1 – Default model)

M. I.
Par Change
q27

O. P.
15. 566
. 211
q27

O. A.
16. 503
. 434
q27

q23
14. 705
. 128
q27

q19
14. 805
. 115
q19

delivery on time
18. 968
-. 429
q19

IT
26. 158
-. 341
q19

CRM
21. 888
-. 422
q19

B. V
18. 810
-. 281
q19

s. chain
15. 830
-. 366
q19

q26
17. 815
-. 235
q19

q25
11. 893
-. 172
q19

q14
25. 570
-. 282
q19

q13
28. 575
-. 244
q19

q11
11. 405
-. 169
q19

q9
12. 737
-. 176
q19

q7
10. 735
-. 152
q19

q6
13. 420
-. 157
q19

q5
17. 865
-. 195
q18

q10
10. 884
. 148
q17

delivery on time
14. 863
. 275
q17

IT
14. 122
. 182
q17

CRM
12. 751
. 231
q17

B. V
14. 762
. 180
q17

s. chain
15. 857
. 266
q17

q16
22. 644
. 172
q17

q7
13. 510
.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های عملکرد سازمان، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های فناوری اطلاعات، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، ارتباط با مشتری