پایان نامه با کلید واژه های پوشش گیاهی

دانلود پایان نامه ارشد

خورده بوده و مربوط دوران سنوزوئیک میباشد. به همین دلیل از نظر زمینشناسی جوان محسوب میشود و این جوان بودن را میتوان از نمایان بودن صخرههای بزرگ و یکدست و میزان ناچیز خاک در این منطقه ملاحظه نمود. در منطقه طرح آبرفتهای جوانی که حاصل سنگهای است که از ارتفاعات توسط باران شسته شدهاند و با کم شدن سرعت این آبها در مسیر درههای کم عمق ته نشین شدهاند که خصوصیات آنها براساس جدول 3-3 میباشد (گودرزی، 1376).
وضعیت خاکشناسی با توجه به 9 پروفیل زده شده در منطقه پارک جنگلی مخمل کوه به صورت زیر میباشد(جدول3-4).

جدول 3-3: زمینشناسی پارک جنگلی مخملکوه
ردیف
علامت
دوران
توضیحات
1
Q
کواترنر
آبرفتهای جوان دشت
2
Kea
کرتاسه تا پالئوسن
شیل- ماسه سنگ- کنگلومرا- سازن امیران
3
EK
ائوسن
کنگلومرا- ماسه سنگ- مارنهای قرمز –سازند کشکان
4
Eoas
الیگوسن
آهک تودهای سفید رنگ- سازند آسمانی

جدول 3-4: خاکشناسی پارک جنگلی مخملکوه
کد
نوع خاک
وضعیت زمین شناسی
عمق خاک
شماره پروفیل
ارزش و قابلیت
توضیحات
1
آبرفتی
Q
عمیق
1و2
3
نوع سنگ مادر آهکی و عمق حاصلخیزیخاک 50cm و فعالیت بیولوژیکی خاک متوسط و وضعیت ریشهدوانی خاک متوسط بوده و خاک از نظر خلل و فرج خوب میباشد و نیز پوشش گیاهی آن خوب است
2
سنگلاخی
KEA و قسمتی
Q و EK
بسیارکم عمق

1
خاک بسیار کم عمق بوده بطوریکه در اکثر نقاط سنگهای مادر بیرون زدهاند و در بقیه نقاط عمق خاک کمتر از 20cm بوده و پوشش چمنی در شیبهای شمالی آن وجود دارد.
3
کوهستانی و سنگلاخی
EK
نیمه عمیق
4
2
نوع سنگ مادریآهکی بوده و عمق حاصلخیزی خاک 25cm میباشد فعالیت بیولوژیکی متوسط و نیز وضعیت فرسایش آن نسبتا کم میباشد
4
آبرفتی
EK
عمیق تا بسیار عمیق
3،5،7 و8
4
نوع سمگ مادر آهکی و عمق حاصلخیزی خاک نزدیک به 100cm بوده و وضعیت ریشه دوانی خوب و نیز وضعیت زهکشی خاک نسبتا خوب و خلل و فرج خاک متوسط تا نسبتا خوب میباشد
5
کوهستانی و سنگلاخی
EOas و قسمتی EK و KEa
عمیق
6 و 9
3
نوع سنگ مادر آهکی و عمیق حاصلخیزی خاک 65 cm و وضعیت ریشهدوانی متوسط تا خوب بوده و وضعیت زهکشی خاک متوسط است
3-2- روش
3-2-1- روش بررسی پارامترهای رویشی
در عملیات صحرایی ابتدا پس از جنگل گردشی و انتخاب تودههای مورد نظر (ارغوان، ون، زیتون، سرونقرهای و کاج بروسیا) سطح هر کدام از تودهها به وسیله سیستم موقعیتیاب جغرافیایی جهانی (GPS57) اندازهگیری شد. خصوصیات کمی و کیفی کلیه درختان (با توجه به کم بودن مساحت تودهها و جهت افزایش دقت) که در ذیل به توضیح آنها پرداخته خواهد شد مورد آماربرداری صد در صد قرار گرفت.
3-2-1-1-مشخصههای کمی توده
مشخصههای کمی ذیل از پایههای موجود در جنگلکاری اندازهگیری شد.
قطر برابر سینه (قطر در ارتفاع 30/1): بوسیله نوار قطر سنج تا دقت سانتیمتر اندازهگیری شد.
ارتفاع (بلندی) درخت: با توجه به درختچهای بودن برخی تودهها یا شکست برخی از پایهها در صورت امکان از متر به صورت مستقیم برای تعیین ارتفاع استفاده شد ولی برای تعیین ارتفاع پایههای درختی، از شیب سنج سونتو استفاده شد. بدین منظور در فاصله مناسب درخت قرار گرفته و با خواندن شیب نوک و بن درخت و فرمول زیر ارتفاع درختان مورد نظر محاسبه شد. که h ارتفاع درخت به متر، a فاصله افقی تا درخت بر حسب متر، tga شیب نوک درخت و tgb شیب بن درخت نسبت به سطح افق است (زبیری، 1384).

رابطه (3-1)
h= a(tga-(tgb))

ارتفاع (طول) بدون شاخه: از بن درخت تا ارتفاعی که هیچ گونه شاخهای در تنه مشاهده نشود در نظر گرفته شد.
عرض تاج: عرض (قطر) تاج نقش مهمی در کیفیت تنه دارد (گلی گنجی، 1390).
ضریب قد کشیدگی: از تقسیم ارتفاع کل به قطر برابر سینه به دست آمد، و با دسته بندی زیر مورد مقایسه قرار گرفت. کمتر از 45 رویش در فضای باز، بین 45 تا 80 پایدار، بین 80 تا 100 ناپایدار و بیش از 100 بسیار ناپایدار (تیری مشهدسر و همکاران، 1390)
سطح مقطع برابر سینه: سطح مقطع برابر سینه عبارت است از سطح تنه درخت در محل ارتفاع برابر سینه و عمود بر محور درخت، به آن رویه زمینی نیز اطلاق میشود. معمولا سطح مقطع در تودههای جنگلی که هدف تهیه طرح و برنامهریزی، بهرهبرداری حجمی نیست مورد اندارهگیری و برآورد قرار میگیرد. برای محاسببه سطح مقطع برابر سینه از فرمول زیر استفاده میشود (زبیری، 1384)،که g سطح مقطع بر حسب سانتیمتر مربع و d قطر درخت در ارتفاع برابرسینه میباشد.
رابطه (3-2)

g =(∏ /4) × d2
3-2-1-2-مشخصههای کیفی:
جهت بررسی شاخصهای کیفی از طبقهبندی زیر استفاده شد است.
تقارن تاج: دو دسته متقارن و نا متقارن (شاخهدوانی در چهار جهت به یک اندازه است یا نه)
شادابی تاج (خشکیدگی): با توجه به اینکه در این تحقیق هدف مقایسه بین گروه هاست خشکیدگی درختان هر گونه به درصد به دست آمده و میانگین آنها مقایسه میشود و میتوان میانگین را در یکی از سه دستههای زیر قرار داد (گلی گنجی، 1390).
درجه 1: درختانی با برگهای سبز و به نسبت متراکم به طوری بیش از 75 درصد طول تاج سبز باشد.
درجه 2: درختانی با با برگهای سبز و به نسبت متراکم به طوری که بین 75-50 درصد طول تاج سبز باشد.
درجه 3: درختانی با برگهای سبز کمرنگ و تراکم متوسط تا کم بطوری که کمتر از 50 درصد طول تاج سبز باشد.
سلامت درخت:
سالم: پوسیدگی، آفت زدگی، سرشکستگی و پژمردگی در تنه وجود نداشته باشد.
ناسالم: پوسیدگی، آفت زدگی، سرشکستگی و پژمردگی در تنه وجود داشته باشد.
فرم تنه: با توجه نتایج دو دسته درخت درختانی با تنه متمایل و یک دسته دیگر عدم تمایل ( درختانی با تنه مایل و مورب و درختانی با تنه راست و مستقیم ). البته یک دسته دیگر تحت عنوان درختان با تنه سینوسی هم وجود داد که در مطالعه ما وجود نداشت.
چند شاخگی: همان طور که قبلا ذکر شد با توجه به اینکه در این تحقیق هدف مقایسه بین گروه هاست تعداد شاخهها برای درختان هر گروه به دست آمد و میانگینها با هم مقایسه شد، که میتوان یکی از سه دسته زیر قرار داد.
واحد: درختان در این حالت ساقه منشعب ندارند.
دو شاخه: تنه اصلی درخت به شکل v شکل تقسیم میشود.
چند شاخه: تنه اصلی درخت به سه قسمت یا بیشتر تقسیم میشود.
درصد زندهمانی: با توجه به فاصله بین درختان تعداد در هکتار محاسبه و با ایجاد یک تناسب بین تعداد در هکتار وسطح مورد نظر تعداد در سطح مورد نظر به دست آمد و با توجه به تعداد موجود نسبت به تعداد در سطح مورد نظر و ضرب کردن عدد به دست آمده در 100، درصد زندهمانی به دست آمد.
3-2-2-نمونهبرداری و اندازهگیری عناصر تغذیهای برگ
جهت بررسی خصوصیات تغذیه و بازجذب عناصر غذایی درختان تعداد 10 درخت مناسب از نظر سلامت و غالب بودن (هاشمی، 1390) از بخشهای میانی هر توده جنگلکاری (برای اجتناب از اثرات حاشیهای) انتخاب شد و نمونهگیری از برگ درختان در دو مرحله، یکبار در اواسط تابستان (مرداد سال 90) در زمان اوج تغذیهای برگ از یک سوم بالایی و از چهار جهت تاج (2001Jalilvand, )، و بار دیگر قبل از خزان برگ در اواسط پاییز (آذر سال 90) صورت گرفت. نمونهها پس از انتقال به آزمایشگاه خشک و آسیاب شدند و عناصر N، P، K و C موجود در آنها با روشهای متداول که در ادامه توضیح داده خواهد شد مورد اندازهگیری قرار گرفت.
3-2-2-1-مطالعات آزمایشگاهی برگ:
3-2-2-1-1روش آماده کردن و هضم برگ ها:
بعد از تهیه نمونه برگی در هر دو مرحله (اواسط تابستان و اواسط پاییز)، آنها را کاملا با آب مقطر شسته و نمونهها جهت خشک شدن به مدت 48 ساعت در دمای 70 درجه سانتیگراد در اون قرار داده شد. پس از خشک شدن نمونههای برگ آسیاب شدند و از نمونه برگهای آماده شده به ترتیب زیر برای سنجش عناصر عصارهگیری شد. قابل ذکر است که برای اندازهگیری فسفر و پتاسیم از روش هضم به روش سوزاندن خشک و ترکیب با اسید هیدروکلریک استفاده گردید (امانی، 1375).
اندازهگیری و محاسبه درصد ازت
3/0 گرم نمونه گیاه با دقت 001/0 گرم توزین و به لولههای هضم (بالن ژوژه 100 میلیمتر) منتقل شد، سپس 2.5 میلیمتر از مخلوط اسیدها اضافه و 24 ساعت به حال خود قرار داده شد. لولهها بعد از این مدت 2 ساعت تا 180 درجه سانتیگراد حرارت دید و سپس بعد از خنک شدن سه بار و هر بار یک میلیلیتر آب اکسیژنه به لولهها اضافه شد، مجددا لولهها روی هیتر تا 330 درجه سانتیگراد به مدت سه ساعت گذاشته تا عصاره بیرنگ شد. عصاره در بالن به حجم 100 میلیلیتر رسانیده شد و از آن برای اندازهگیری ازت کل به روش تیتراسیون بعد از تقطیر استفاده شد (امانی، 1375)..
%N= 100/D.M × V/M × (a-b) × t× 56/0 رابطه (3-3)
T= غلظت اسید مصرفی جهت تیتراسیون بر حسب مول در لیتر، A= میزان اسید مصرفی جهت نمونه بر حسب میلی لیتر، B = میزان اسید مصرفی جهت شاهد بر حسب میلی لیتر
اندازهگیری و محاسبه فسفر:
دو گرم نمونه گیاه خشک شده را با دقت 001/0 گرم توزین و در کروزه چینی ریخته شد و در کوره تا 550 درجه به مدت چهار ساعت حرارت داده و خاکستر حاصل را با آب مقطر کمی خیس کرده و 10 میلیمتر اسید هیدروکلریک دو مول اضافه و بعد از اتمام فعل و انفعلات محتویات کروزه از کاغذ صافی ریز به داخل بالن ژوژه 100 میلیلیتر صاف شد. عصاره نهایی به حجم 100 میلیلیتر رسانیده شد.
از عصاره فوق فسفر نیز به روش کالریمتر (رنگ زرد مولیبدات و وانادات) اندازهگیری شد. بدین ترتیب که ابتدا پنج میلیمتر از عصاره به بالن ژوژه 25 میلیلیتر منتقل شد و سپس پنج میلیلیتر از محلول آمونیوم–وانادات اضافه گردید و به حجم رسانیده شد. سپس میزان جذب با دستگاه اسپکتروفوتومتر با طول موج 470 نانومتر اندازهگیری شد. میزان فسفر در ماده خشک گیاهی بر حسب گرم درصد از معادله زیر محاسبه شد (امانی، 1375).
P= ( a – b ) × (V / (2000 W ) ) × (100 / D.M) رابطه (3-4)
=a غلظت فسفر در نمونه بر حسب میلیگرم در لیتر،=b غلظت فسفر در نمونه شاهد بر حسب میلیگرم در لیتر، =V حجم نهایی عصاره در مرحله هضم بر حسب میلیمتر، =W وزن نمونه گیاه خشک مورد استفاده جهت هضم بر حسب گرم و =D.M درصد ماده خشک گیاه
اندازهگیری و محاسبه پتاسیم:
برای اندازهگیری پتاسیم برگ به روش فیلم فتومتری، از عصارهی دو، یک میلیلیتر گرفته و با محلول کلرور سزیم به نسبت1+9 رقیق شد. نمونه شاهد و استانداردها نیز با کلرور سزیم رقیق شد. میزان جذب با دستگاه فیلم فتومتر در طول موج 5/766 نانومتر اندازهگیری شد.
میزان پتاسیم در ماده خشک گیاهی بر حسب گرم درصد از معادله زیر محاسبه شد.
K= (a – b) × 10000/1× (V / W) × (100 / D.M) رابطه (3-5)
=a غلظت پتاسیم در نمونه رقیق شده بر حسب میلیگرم در لیتر،=b غلظت پتاسیم در نمونه شاهد بر حسب میلیگرم در لیتر، =V حجم عصاره حاصل از هضم بر حسب میلیمتر، =W وزن نمونه گیاه بر حسب گرم و =D.M درصد ماده خشک گیاه

کربن آلی:
5 گرم از نمونه برگ را در ظروف چینی که وزن آنها نیز مشخص میباشد ریخته و سپس ظروف را همراه 5 گرم برگ در کوره با دمای 450 درجه به مدت 4 ساعت قرار میدهیم پس از آن نمونهها را وزن میکنیم و اختلاف وزن (ماده آلی) قبل از سوزانده شدن و پس از آن را محاسبه مینمایم و از فرمول زیر مقدار کربن آلی را محاسبه مینماییم (بردبار و جهرمی، 1385).
OC= 54/0% × OM رابطه (3-6)
OC= کربن آلی، =OM ماده آلی

3-2-2-2-محاسبه بازجذب عناصر غذایی:
قابلیت عناصر از برگهای در حال پیر شدن مطابق فرمول زیر محاسبه میشود (2007Huang et al., )
NRE=[Nulive-Nudead/Nlive]×100 رابطه (3-7)
NRE= قابلیت بازجذب عناصر،Nulive = غلظت مواد مغذی برگ سبز (مرداد) و Nudead= غلظت عناصر مغذ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مواد غذایی، اقلیم سرد، زیست محیطی، توزیع جغرافیایی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های (حقیقی،، 1382).، خاک:، تیتر