پایان نامه با کلید واژه های پوشش گیاهی، مواد غذایی، محیط زیست، ایالات متحده

دانلود پایان نامه ارشد

جای تنوعریستی به کار ببرند، اما پژوهشگران متعقدند که تنوع زیستی یک مفهوم سلسله مراتبی است و باید در سطوح مختلف در نظر گر فته شود و عموما شامل سه سطح ژنتیکی، گونهای و بوم سازگان میباشد. با اندازهگیری تنوع میتوان توزیع گونهها را در محیط بررسی کرد و با تاکید بر پویایی بومسازگان، توصیههای مدیریتی مناسب ارائه نمود (اجتهادی و همکاران،1388). با افزایش روز افزون جمعیت دنیا، پیشرفت علم، توسعه تکنولوژی و افزایش سطح اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی فشار تخریب انسان روی طبیعت بیشتر میشود و سیمای طبیعت روز بروز، حالت طبیعی و اولیه خود را از دست میدهد، با تخریب جنگلها و کاهش مساحت آنها شاهد انقراض گونههای گیاهی و جانوری و در نتیجه کاهش تنوع زیستی در دنیا خواهیم بود. هریک از گونهها نقش اساسی و حیاتی در زنجیرههای غذایی اکوسیستمها دارند، از این رو با نابودی یگ گونه، تعادل حیاتی در طبیعت به هم میخورد. در یک اکوسیستم هر چه تنوع گونهای بیشتر باشد زنجیرههای غذایی طولانیتر و شبکههای حیاتی پیچیدهتر گردیده و در نتیجه محیط پایدارتر و از شرایط خود تنظیمی بیشتری برخوردار میگردد. بنابراین تنوع زیستی در هر منطقه را باید کلید پایداری و سلامت محیطزیست طبیعی آن به حساب آورد (وطنی و همکاران، 1386). براساس گزارش کمیته بینالملل حفاظت از طبیعت در حال حاضر از هر هشت گونه گیاهی، یکی در معرض انقراض قرار دارد (اجتهادی و همکاران، 1388).
تجزیه تحلیل پیشگامان در فضای تخریب تحت تأثیر دو عامل زیر است:
الف)تخریب در اثر همانند سازی محیط با فضا ( به عنوان مثال: شیب و آب و هوا)، قابلیت سازگاری با تغییرات محیط
ب) محدودیت پراکندگی به دلیل موانع و فیلترهای زیست محیطی، تبادل حیاتی در فضا (مثل انتقال و مهاجرت دانه) محدود میکند (2011B.Uddin et al., ).

1-2-5-1-تنوع گونهای:
تنوع گونهای دارای دو مولفه به هم پیوسته، که مولفه اول مربوط به تعداد حاضر در واحد نمونهبرداری است که به آن غنای گونهای اطلاق میشود و دومین مولفه، یکنواختی است که به توزیع افراد گونهها در محیط مربوط میگردد (اجتهادی و همکاران، 1388).

1-2-5-2-تنوع گونهای غنا گونهای:
غنا گونهای مبین حضور انواع گونههاست و از شمارش تعداد گونههای گیاهی در یک رولوه و یا یک منطقه به دست میآید و یکی از معیارهای اساسی تنوع منطقهای بوده و زمینهساز بسیاری از مدلهای بومشناختی و راهبردی حفظ محیط است، در واقع حفظ بیشترین غنا گونهای یکی از اهداف اساسی حفظ محیط زیست است (اجتهادی و همکاران،1388).
1-2-5-3-تنوع زیستی زیرآشکوب:
حفاظت از تنوع زیستی جنگل، یک نگرانی جهانی است زیرا، 80 درصد تنوع زیستی محیط زیست زمین در این محلهاست (2012Orellana and Raffaele.,). زیرآشکوب یک جز جدای ناپذیر از اکوسیستم جنگل است، که به طور کلی بخش زیادی از تنوع زیستی جامعه فلورستیک را تشکیل میدهد (2006Tchouto et al.,)، که زیستگاه و منابع غذایی را برای انواع حیوانات فراهم میکند. پوشش گیاهی زیرآشکوب بر پویایی جامعه و الگوی جایگزینی نیز اثر میگذارد و به چرخه مواد غذایی کمک میکند (Tao Lü, 2011). با توجه به تاکید بر حفظ تنوع زیستی در زیستگاهها و اکوسیستمهای در معرض خطر شناسایی اثرات جنگلکاری بر روی تنوع زیستی و عملکرد اکوسیستمها مهم میباشد (2008Elmarsdottir et al., ). با بررسی تأثیر جنگلکاریها بر تنوع زیستی گیاهان کفپوشش بومی و غیربومی میتوان وضعیت ذخایر ژنتیکی، روند توالی و گونههای در حال تهدید و انقراض را مورد ارزیابی قرار داد (2004Cusack & Montagnini,). با توجه به اینکه عوامل متفاوتی مانند ساختار و ترکیب آشکوب بالا (2011Tao Lü,)، انتقال نور و ویژگی بستر (لاشبرگ) آشکوب بالا جنگل، مقدار ساقاب و خصوصیات شیمیایی آن (Barbier et al, 2008)، خصوصیات تاج پوشش، اقلیم، میکروسایت خاک (2001Antos, ) و مواد غذایی خاک و رطوبت در دسترس، تاریخ جانشینی، استراتژی مدیریتی جنگل و پراکندگی (تکه تکه شدن) (2011Tao Lü,) همه با هم باعث تفاوت در تنوع زیستی و ترکیب گونههای زیرآشکوب میشوند در نتیجه ترکیب زیرآشکوب معمولا در جنگلهای مختلف متفاوت است (2011Tao Lü, ). جنگلکاری از طریق تغییر در سایه، میکروکلیما، تولید، چرخه مواد غذایی و تعادل آب و همه عواملی که بر تنوع زیستی اثر میگذارد سبب تغییر در ساختار و عملکرد اکوسیستمها میشود (2008Elmarsdottir et al.,). باتوجه به عوامل ذکر شده مؤثر در تغییر پوشش گیاهی میتوان نشان داد که گونههای سوزنیبرگ و پهنبرگ در منطقه مجاور هم اغلب ترکیب خیلی متفاوتی از گونههای زیرآشکوب را دارند، در حالی که جنگلهای که در مجاورت هم نیستند اما تاج پوشش و اقلیم مشابه دارند ممکن ترکیب گونههای زیرآشکوب نسبتا مشابهی را داشته باشند (2001Antos,). با توجه به موقعیت درختان غالب در جنگلها و تأثیر آنها در شیب (درجههای) مختلف زیست محیطی، میتوان انتظار داشت هویت و ترکیب گونههای درختی در تنوع زیستی گیاهان و پوشش و ترکیب زیرآشکوب اثر بگذارد (2008Barbier et al., )، به عنوان مثال در جنگلکاری گونههای که تحمل سایه را دارند جایگزین جامعههای اصلی میشوند. دلایل علمی وجود دارد که جنگلکاری در تبدیل مناطقی با درختان کم اثر منفی در موجودات زنده سازگار با فضای باززیستگاه دارد (2008Elmarsdottir et al., )، از طرفی جنگلکاری پراکنده اثر ترکیب گونهها آشکوب بالا بر تغییر و غنا گونه کاهش مییابد و حساسیت گونههای علفی به پراکندگی جنگل و تهاجم بیولوژیکی بیشتر از گونههای چوبی است (2011Tao Lü, ). در تعدادی از فرضیات گونه پهنبرگ یا مخلوط را مؤثرتر بر تنوع زیستی دانستهاند، اگر چه همیشه این فرضیه درست نیست، علاوه بر این مکانیسمهای مؤثر در اثر گونههای درختی در پوشش گیاهی به طور کامل درک نشده است، نیاز به درک چگونگی اثر گونه درختی بر تنوعپوشش گیاهی میباشد (2008Barbier et al,). به طور کلی عملکرد مدیریتی و ویژگی مختلف منطقه تعمیم دادن نتایج را مشکل میکند. تحقیقات آینده احتیاج به درک درستی از ارتباط بین اشکوب بالا و تنوع زیراشکوب و ایجاد قوانین عمومی دارد.
بررسی تنوع زیستی در اکوسیستمهای جنگلی برای حفاظت از طبیعت و جنگل مهم میباشد (2011B.Uddin et al.,). با انتخاب نوع گونه درختی و مدیریت در تراکم یا تنک بودن جنگل میتوان غنای بسیاری از گونهها را تحت تأثیر جنگلکاری قرار داد. جنگلکاری همه عملکرد گروهها به شدت تحت تأثیر ترکیب گونههای جنگلکاری میباشد. بعضی گونهها ناپدید شده و گونههای دیگر در زیستگاه جدید ساکن میشوند، که این گونهها با نوع گونه درختی و نظام مدیریتی تأثیر میپذیرند، از این رو استراتژی برای حفظ تنوع زیستی در برنامهریزی و مدیریت جنگلکاری به منظور حفظ مناطقی که شامل انواع زیستگاههای خاص با گونههای نادر بسیار مهم میباشد (2008 Elmarsdottir et al,). درک بهتر اینکه چگونه پاسخ جوامع گیاهی و گونههای منحصر به فرد عملکرد مدیریتی در مقایسههای مختلف نیاز به کمک مدیران زمین در درک مفهوم حفظ تنوع زیستی از استراژیهای مختلف مدیریت است. در ضمن مفهوم بازسازی گونههای بومی ایجا شرایطی است که تحت آن تکامل یافتهاند (2010Dodson and Peterson,).
1-2-6-گونههای مورد مطالعه:
1-2-6-1-کاجبروسیا (Pinus brutia):
کاجبروسیا دامنه انتشار وسیع و گستردهای در ترکیه، جنوب اروپا و شمال آفریقا دارد و این گسستگی سطوح انتشار، باعث تغییرات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و آناتومیکی در این گونه گشته، به طوری که واریته و زیرگونههای متعددی از آن در شرایط متفاوت رویشگاهی به وجود آمده که برخی خصوصیات اکولوژیکی و گیاه شناختی بین آنها تفاوتهایی مشاهده میشود. این گونه در جوانی تند رشد بوده و ارتفاع آن به بیش از 30 متر میرسد، همچنین نمونههای 40 تا 50 متری از آن نیز نام برده شده است. این گونه در عرض جغرافیایی 40 تا 41 درجه شمالی و از نواحی ساحلی تا ارتفاع 1200 متری از سطح دریا انتشار دارد. کاج بروسیا گونهای بازمانده از دوران سوم زمینشناسی است و دوره پیلوسن در بالکان، مکانی که در حال حاضر تودههای آن نیز مشاهده میشود، وجود داشته است. این گونه در زیستگاههای طبیعی خود در سن 15 تا 20 سالگی گلدهی میکند، محصول فراوان دانه هر 3 تا 4 سال بوده و این پدیده به نژاد جغرافیایی و اختصاصات اکولوژیکی گونه مربوط است. کاج بروسیا بیشتر بر روی خاکهای آهکی و سنگلاخی و یا اراضی شنی و خاکهای با سنگ مادر آهکی، دولومیت و گاهی سیلیکات که مناطقی با زمستانهای ملایم و تابستان گرم و خشک هستند رشد میکند، و چنانچه در شرایط محیطی بهتری قرار بگیرند رشد آنها بهتر میگردد (دستمالچی، 1374).کاجبروسیا یک گونه کم توقع است،این گونه مقاوت زیادی در برابر باد و خشکی محیط دارد، و تودههای خالصی ایجاد میکند و کمتر به صورت آمیخته با سایر گونهها است. چوب کاج بروسیا دارای صمغ است، کیفیت آن مطلوب و کارکردن با آن آسان است. در صنعت کاربرد فراوانی دارد، از جمله در تهیه چوبهای تیری و ساختمانی، روکشگیری، کاغذسازی، نجاری، مبلسازی و سوخت استفاده میشود. همچنین قابلیت یک درخت تزیینی را دارد و در ایجاد فضای سبز شهری و تزیین بلوارها و پارکها و در اطراف مزارع و کشتزارها به دلیل مناسب بودن گونهبر روی زمینهای فقیر و کم بازده بسیار معمول است(زارع، 1380)، کهجهت حفظ خاک و ایجاد بادشکن در مناطق شیبدار بکار گرفته می شود(1999Cheifets,).
1-2-6-2-سرو نقرهای(Cupressus arizonica):
منشاء Cupressus arizonica در آریزونا، ایالات متحده آمریکا دارد و بعضی اوقات با Cupressus glabra اشتباه گرفته میشود، این گونه هرمی شکل است و تا 15 متر رشد میکند. شاخ برگ بالغ به رنگ سبز خاکستری و مانع دیدن لکههای صاف سفید سرو نقرهای میشود. این گونه با ساقه کوتا، بلند، میوه گرد با قطر بیش از 25 میلیمتر و پوست قهوهای، چسبناک و شیاردار به عنوان درخت و پرچین به کار میرود. این جنس راسته درختان که میوه مخروطی دارند و در زمان کلاسیک کاشته میشده است اما این گونه کمتر در مناطق سرد کاشته شده که به دلیل تحمل کم سرما این گونه میباشد.بیشتر از 20 گونه وحشی در غرب ایالات متحده آمریکا، مکزیک و گواتمالا دارد. شکل شاخ و برگ این گیاه زینتی در محدوده بلند و کوتا تغییر میکند و با تاج بلند و گسترده شاخ و برگ بلند و رشد سریع باعث شده به عنوان باد شکن به کار گرفته شود. بعضی گونهها تحمل سختیها مثل شرایط خشک و دیگر نیازهای آب و هوایی را دارند. این گونه نیازهای نوری و خاکی متفاوتی را دارد، ولی به طور کلی نور زیاد و زهکشی خوب و دور بودن از بادهای سرد راترجیح میدهد، به آسانی از دانهها تکثیر میشود و تقریبا از قلمه تهیه شده از شاخهها به راحتی تکثیر مییابد (1999Cheifets et al., ).
1-2-6-3-زیتون (Olea Europaea L. subsp.):
زیتون اروپایی درختی است که در مناطق وسیعی در افریقا و عربستان و هیمالیا آسیا پراکنده شده است. اعتقاد بر این است کهOlea Europaea L. subsp. از کاشته شدن میوه کوچک درختان در هزاران سال پیش به دست آمده است. رشد کندی تا حدود 9 متر، و زندگی طولانی دارند و برای رسیدن به آن حداقل باید 10 سال سن داشته باشد. ظاهر زیبا، خشن، تنه خاکستری و رنگ برگ سبز خاکستری و با داشتن رنگ نقرهای در زیر برگها آنها را زیبا میکند. حدود 20 گونه از این جنس وجود دارد، همه دارای زندگی طولانی و همیشه سبز، سطح برگها چرم، باریک، و کوچک، میوه آن به عنوان شفت شناخته میشود. گونه مهم و رایج زیتون، زیتون اروپایی میباشد ارقام زیادی دارد و سرشار از روغن زیتون است. چوب درخت زیتون برای کندهکاری و تراشکاری مناسب است. به طور کلی، این گیاهان نیاز به آب و هوای معتدل دارند، اما با زمستانی که سرمای کافی برای گلدهی و تابستانی با گرم و طولانی برای توسعه و رشد میوه داشته باشد هر چند زیتون میتواند در خاکهای فقیر زنده بماند ولی محصول بهتری در منطق با زهکشی خوب، بافت لومی، با رطوبت کافی در هنگام شکل دهی میوه دارد. از میوه آن در فصل پاییز و قلمه در فصل زمستان برای انتشارش استفاده میشو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره 92.teoreical.construct، 92.experimental.construct، 107.teoretical.construct، 107.experimental.construct Next Entries پایان نامه با کلید واژه های پوشش گیاهی، استان گیلان، استان فارس، نفوذپذیری