پایان نامه با کلید واژه های پرونده هسته ای، سبک رهبری، مذاکرات هسته ای، سیاست خارجی

دانلود پایان نامه ارشد

و تیم هسته ای دولت اصولگرا، محمد
جواد ظریف که از تکنیک های بالایی در زمینه سیاست خارجی
برخوردار است ،نسبت به نظام بین الملل بدبین نبوده و جهان را
عرصه ستیز و جنگجویی نمی پندارد. او نگاهش به دنیای خارج خوش
بینانه است و کشور ایران را جزیی از جامعه جهانی می داند که
قابل اعتماد بوده و امکان حل و فصل مسالمت آمیز و دسته جمعی
مشکلات و از جمله موضوع هسته ای را دارد. ظریف با تکیه بر الگوی
مدیریتی و همکاری جویانه خویش راه پیشرفت کشور و کسب جایگاه
و منزلت ایران در معادلات بین المللی را نه در تقابل ،که در
124
تعامل سازنده با جهان جستجو نموده است.از این رو او برخلاف
سعیدجلیلی که موضوع هسته ای را به موضوعی امنیتی و منازعه
آمیز تبدیل نموده بود،در پی برطرف نمودن این معضل و حل و فصل
مسالمت آمیز آن با جامعه جهانی است )دهقانی فیروزآبادی و
عطایی،1393 (.
به هر حال این پژوهش تلاش نمود تا مروری تحلیلی بر دستاوردهای
هسته ای در دوره هشت ساله دولتهای نهم و دهم بامقطع دو ساله
دولت یازدهم ، در پرتو مقایسه سبکهای رهبری تصمیم گیرندگان
اصلی موضوع هسته ای یعنی سعید جلیلی و محمد جوادظریف داشته
باشد .
در ابتدای روی کار آمدن دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد،
علی لاریجانی که در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری هم شرکت
داشت و کاندیدای بخشی از اصولگریان بود، به عنوان دبیر شورای
عالی امنیت ملی و مسئول پرونده هسته ای انتخاب شد. بتدریج اختلاف
بین لاریجانی و احمدی نژاد در طول مسیر مذاکرات نمایان شد. با
افزایش اختلافات میان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور دولت نهم
با علی لاریجانی، دولت که آن زمان عنان کامل مذاکرات را در
اختیار داشت کمکم مردی را وارد صحنه کرد تا در آینده ای
نهچنداندور سکان هدایت مذاکرات هسته ای را به او بسپارد. این
مرد یعنی سعید جلیلی تا پیش از آن در عرصه عمومی کمتر شناخته
شده بود. احمدی نژاد پس از پذیرفتن استعفای علی لاریجانی در
۹۲مهر۶۸۳۱ بدون کوچکترین تردیدی سعید جلیلی را بهعنوان دبیر
125
شورایعالی امنیت ملی و مذاکرهکننده جدید هسته ای ایران برگزید،
به گمان آنکه بهدلیل وجود اشتراک نظر فراوان، جلیلی برخلاف
لاریجانی، همان راهی را که احمدی نژاد مشخص کند طی خواهد کرد.
با شروع بهکار رسمی جلیلی در قامت مذاکرهکننده جدید هسته ای
ایران، روندی که علی لاریجانی برای حلوفصل ابهامات و سوالات حول
محور ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران در چارچوب توافق
با آژانس در بعد فنی و همچنین رفع نگرانی ها، نسبت به ماهیت
برنامه هسته ای ایران در گفتوگوهای مرتب و در بازه زمانی
کوتاهمدت در بعد سیاسی با خاویر سولانا به نمایندگی از گروه
۱+۶ بهمنظور توافق روی بسته پیشنهادی این گروه آغاز شده بود،
بهطور کامل متوقف شد. در هشت سال دولت نهم و دهم،جمعا ۱۲ماه
مذاکره صورت گرفت و این ۱۲ ماه تمام دستاورد دورانی بود که
سعید جلیلی دیپلمات سخت و غیرقابل انعطاف، هدایت قطار مذاکرات
هسته ای ایران را برعهده گرفت. بر این اساس در پنجسال و نهماهی
که بار پرونده هسته ای بهدوش سعید جلیلی بود، هرگز مذاکراتی
بهمعنای واقعی آن، یعنی چانهزنی و نرمش، صورت نگرفت و او در
نهایت با دست خالی از قطار مذاکرات هسته ای پیاده شد. اما با
روی کار آمدن دولت یازدهم و ظرف مدت کوتاهی پرونده هسته ای
ایران به موضوعی قابل حل و فصل تبدیل گردید. از این منظر باید
قبول کرد که دور جدید مذاکرات توانسته است گامی در مسیر حل و
فصل مذاکرات در چارچوب کیفی نمودن توافقات به عمل آمده داشته
باشد . طی دو سال گذشته از دولت یازدهم و پیگری دور جدید
126
مذاکرات هسته ای، نشان داد که نه ایران »محور شرارت« بود که
آمریکایی ها تصور میکردند و اصرار داشتند که به دنیا بقبولانند
و نه آمریکا آن تضادهای غیرقابل حلی را که بسیاری در ایران
تصور میکنند با ما دارد. به نظر می رسد که همه این تفاوت ها
در پرونده هسته ای کشور ناشی از اختلافات در سبک رهبری و مدیریت
سعید جلیلی و محمد جواد ظریف باشد.
127
نتیجه گیری فصل چهارم
همان طور که ارایه شد ،در فصل حاضر به بررسی مسئلهی اصلی پژوهش
یعنی بررسی مقایسه ای سبک رهبری سعید جلیلی و محمد جواد ظریف
در قبال مسئله هسته ای ایران پرداخته شده است . استدلال اصلی
نویسندهی این پژوهش آن است که نقش متغیرهای فردی در شکل دهی
به تصمیم گیری در سیاست خارجی بسیار مهم است.از این رو می
توان گفت که سبک رهبری سعید جلیلی که متاثر از آرمانها و اصول
انقلابی بوده در نوع نگاه او به پرونده هسته ای نقش خاصی داشته
است. در واقع سبک رهبری او را می توان بر مبنای الگوی نظری
کوهن در چارچوب الگوی استعلاگرایانه دسته بندی نمود که تلاش
داشت از منظر ایدئالهای خویش و گفتمان اصولگرایی با طرفین
موجود در مذاکرات هسته ای مقابله نماید. در نتیجه چنین نگرش
استعلاگرایانه ای بوده که پرونده هسته ای ایران در طول بیش از
یک دهه گذشته همواره بلاتکلیف و لاینحل باقی ماند. این طرز تلقی
و ویژگی های فردی منجر به اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی و رادیکال
خصوصاً علیه کشور های غربی گردید ، و آن ها نیز در و اکنش به چنین
رادیکالیسمی دست به اعمال تحریم های گستردهی بین المللی علیه
ایران زدند . اما در مقابل با ظهور گفتمان اعتدال و رهبری محمد
جواد ظریف بر پرونده هسته ای،شرایط نوینی بر موضوع هسته ای
128
حاکم گردید؛ چرا که دولت اعتدال و شخص محمد جواد ظریف سبک
رهبری متمایزی با عنوان سبک رهبری مدیریتی و تعامل گرا را در
of Irans nuclear Energy program, Iranian Review of Foreign affair, vol3, no2.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سیاست خارجی، تعامل سازنده، ویژگی های فردی، انقلاب اسلامی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان بی سرپرست، قانون اساسی، تأمین اجتماعی، کودک و نوجوان