پایان نامه با کلید واژه های پرسش نامه، داده ها و اطلاعات، سابقه خدمت

دانلود پایان نامه ارشد

کارشناسان و عدم تأثير نظرات افراد با نفوذ در ديگران و آزادي و استقلال رأي
2- اجرا در دوره هاي مختلف همراه با سيستم بازخورد
3- قابليت اطمينان نظرات گروه
از آن جا که پاسخ هاي به دست آمده از گروه دلفي، منعکس کننده عقايد و نظرات صريح، منطقي و آگاهانه که در پرتو تفکرات و عقايد متخصصين مربوطه، بدون هيچ گونه ملاحظه کاري و با فرصت و زمان کافي بيان شده اند مي باشد، لذا بايستي احتمال غفلت و اشتباه را کاهش داده و يک مبنائي براي تصميمات مهم در مقايسه با قضاوت هاي فردي و غير نظام يافته ايجاد نمايند.

3-4-3 مراحل اجراي تکنيک دلفي
” فاول ” مراحل زير را پيشنهاد كرده است:
• تشكيل تيم اجرا و نظارت بر انجام دلفى.
• انتخاب يك يا چند هيأت (پنل) جهت شركت در فعاليت ها. اعضاي اين هيات ها معمولاً متخصصان و خبرگان حوزه ي تحقيق هستند.
• راه اندازى فعاليت هاى تنظيم پرسشنامه براى دور اول.
• بررسى پرسشنامه از نظر نوشتارى (رفع ابهامات استنباطى و …)
• ارسال اولين پرسشنامه به اعضاي هيأت ها
• تجزيه و تحليل پاسخ هاى رسيده در دور اول
• آماده كردن پرسشنامه ي دور دوم (با بازنگرى هاى مورد نياز)
• ارسال پرسشنامه ي دور دوم براى اعضاي هيات ها
• تجزيه و تحليل پاسخ هاى رسيده در دور دوم (مراحل تا حصول پايدارى در پاسخ هاى دريافتى ادامه مى يابد)
• آماده سازى گزارش توسط تيم تحليل گر
مهم ترين نكته در اين فرآيند، درك هدف هاى بكارگيرى روش دلفى از طرف شركت كنندگان است. در صورت عدم درك صحيح، با پاسخ هايى نامرتبط از سوى شركت كنندگان مواجه خواهيم بود. پاسخ دهندگان بايد از معلومات كافى در حوزه ي مربوطه برخوردار بوده و با ادبيات موضوعى مقوله ي مورد بحث آشنايى داشته باشند. ولى در عين حال شايد لزوماً به تخصص بسيار بالا در زمينه ي مورد نظر نيازى نباشد. حداقل تعداد اعضاي پنل ها براى حصول به نتيجه ي قابل اتكاء در شرايط آرمانى بستگى به طراحى تحقيق دارد. بنا بر نظر ” بركهوف ” حتى گروه هاى چهار نفره هم مى توانند عملكرد مناسبى داشته باشند.

4-4-3 مراحل اجراي روش دلفي در پژوهش
براي اجراي روش دلفي در اين پژوهش مراحل زير به ترتيب طي شد:
1. انتخاب خبرگان و تشريح مسأله براي آن ها
در اولين مرحله استفاده از روش دلفي، بايد خبرگان انتخاب و در خصوص موضوع، روش و مدت تحقيق توجيه شوند. برخي از ويژگي هاي اصلي براي انتخاب خبرگان عبارتند از:
– با مسأله مورد بحث درگير باشند؛
– اطلاعات جامعي از مسأله براي ادامه همکاري داشته باشند؛
– داراي انگيزه کافي براي شرکت در فرايند دلفي باشند و
– احساس کنند اطلاعات حاصل از يک توافق گروهي براي خود آن ها نيز ارزشمند خواهد بود (اصغرپور،1382).
با توجه به اينکه قلمرو مکاني جهت بررسي موضوع تحقيق، خبرگان گردشگري شهرستان تکاب مي باشند لذا ضروري به نظر ميرسد که در بين خبرگان منتخب، تعدادي از کارشناسان، مسئولان و مديران سازمان ها حضور داشته باشند. بنابراين با توجه به ويژگي هاي مذکور، نهايتا 16 نفر از خبرگان، به عنوان نمونه انتخاب و مسأله براي آن ها تشريح شد.
2. طراحي و تنظيم پرسش نامه اول به صورت باز و ارائه آن به خبرگان و تجزيه و تحليل پاسخ ها
اين پرسشنامه که حاوي مهم ترين مولفه هاي راهبردي تاثيرگذار بر توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب بود به صورت باز طراحي و به اعضاي خبرگان ارائه شد. هدف اين پرسش نامه شناسايي مأموريت، چشم انداز، اهداف کمي و کيفي، فرصت ها، تهديدها، نقاط قوت و نقاط ضعف توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب بود.
از آنجا که در روش دلفي توافق نظر خبرگان ملاک تصميم گيري است تمامي پيشنهادات محقق توسط خبرگان تاييد و چون پيشنهاد جديد و مناسبي از سوي خبرگان ارائه نگرديد تمامي مولفه هاي پيشنهادي محقق، به عنوان مولفه هاي راهبردي صنعت گردشگري شهرستان تکاب انتخاب شدند. شايان ذکر است با توجه به نظر خواهي اوليه از خبرگان و مشورت با آن ها در زمينه موضوع مورد مطالعه و همچنين مطالعات دقيق محقق و مراحل چندگانه مصاحبه، به دليل جلوگيري از اتلاف وقت پرسش شوندگان، پرسش نامه باز طوري طراحي شد که در صورت عدم وجود پيشنهاد جديد و مناسب از سوي خبرگان، در همين مرحله بسته شود و نيازي به ارائه پرسشنامه مجدد براي بسته شدن نباشد.
3. طراحي و تنظيم پرسش نامه دوم به صورت بسته و ارائه آن به خبرگان و تجزيه و تحليل پاسخ ها
اين پرسشنامه به صورت بسته و به منظور ارزيابي عوامل داخلي و خارجي تاثيرگذار بر توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب طراحي شد. در اين پرسش نامه از خبرگان خواسته شده بود که به هر يک از عوامل خارجي (فرصت ها و تهديد ها) و عوامل داخلي (نقاط قوت و نقاط ضعف) گردشگري شهرستان تکاب، ضريب اهميت و امتياز دهند (توضيحات در ابتداي همين فصل). پس از جمع آوري اين مرحله از پرسش نامه و تجزيه و تحليل داده ها، ماتريس ارزيابي عوامل خارجي و داخلي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب رسم شد.
4. طراحي و تنظيم پرسش نامه سوم به صورت باز و ارائه آن به خبرگان و تجزيه و تحليل پاسخ ها
اين پرسش نامه با هدف شناسايي راهبردهاي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب به صورت باز طراحي، و به خبرگان ارائه شد. در اين مرحله از روش دلفي نيز، خبرگان با تمامي راهبردهاي پيشنهادي محقق موافق بوده و چون پيشنهاد جديدي ارائه نشد پرسش نامه به دلايل ذکر شده در پايان مرحله دوم بسته شد و راهبردهاي پيشنهادي محقق، به عنوان راهبردهاي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب انتخاب شدند.
5. طراحي و تنظيم پرسش نامه چهارم به صورت بسته و ارائه آن به خبرگان و تجزيه و تحليل پاسخ ها
اين مرحله از پرسش نامه به صورت بسته و با هدف اولويت بندي راهبردهاي انتخابي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب طراحي و به خبرگان ارائه شد. در اين پرسشنامه از خبرگان خواسته شد که به هر يک از راهبردها، با توجه به عوامل خارجي و داخلي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب، نمره جذابيت دهند (توضيحات در ابتداي اين فصل). پس از جمع آوري پرسش نامه ها و تجزيه و تحليل داده ها، ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي (QSPM) براي صنعت گردشگري شهرستان تکاب رسم و پس از محاسبه، اولويت بندي راهبردهاي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب مشخص شد.

5-3 قلمرو تحقيق
1-5-3 قلمرو مکاني-جامعه تحقيق:
قلمرو مکاني تحقيق در شهرستان تکاب با مشاهده منطقه مورد مطالعه و مصاحبه و نظرخواهي از متوليان برنامه ريزي و توسعه گردشگري و خبرگان علمي و دانشگاهي شهرستان در زمينه گردشگري و پيگيري انجام فرآيند پژوهش از طريق گردآوري اطلاعات کتابخانه اي و منابع علمي اينترنتي در شهر تهران، و در نهايت جمع بندي و نتيجه گيري نهايي مي باشد.

2-5-3 قلمرو زماني تحقيق:
اين پژوهش از بهمن ماه 1392 آغاز، و مراحل انجام آن تا خرداد ماه 1394 به طول انجاميد.

6-3 روش نمونه گيري و تخمين حجم جامعه:
1-6-3 روش نمونه گيري:
تعيين نمونه به روش گلوله برفي انجام مي شود. بديهي است که جمع آوري اطلاعات در خصوص تمامي جامعه آماري پژوهش (خبرگان گردشگري شامل کارشناسان، مسئولين و مديران سازمان ها)، زمان بر و غير اقتصادي است. لذا دليل انتخاب روش نمونه گيري گلوله برفي که يکي از روش هاي نمونه گيري تحقيق کيفي است، مسائل مربوط به دشواري هاي دسترسي به مسئولين و مديران سازمان ها به لحاظ محدوديت مکاني و زماني مي باشد. بنابراين روش تخمين حجم نمونه بصورت زير است:
در بين روش هاي متنوع در تحقيق کيفي، طبق نظر جانسون 1989 و ميريام 1998، نمونه گيري شبکه اي/ زنجيره اي يا معيار محور بهترين و مناسب ترين راهبرد براي تحقيق کيفي است. در اين شيوه محقق بر اساس موضوع، اهداف يا ابعاد تحقيق، افرادي را براي مصاحبه انتخاب مي کند. محقق بعد از انتخاب اولين فرد و اجراي مصاحبه، فرد بعدي را به پيشنهاد وي جهت مصاحبه پيدا مي کند. اين جريان به همين شکل ادامه پيدا مي کند تا زماني که تعداد نمونه ها کافي به نظر برسد.

2-6-3 تخمين حجم جامعه:
در اين تحقيق، محقق مصاحبه شوندگان را مشخص نمي کند، زيرا در نمونه گيري شبکه اي/ زنجيره اي يا معيار محور، تعداد افراد مورد مصاحبه يا حجم نمونه به اشباع نظري سوال هاي تحقيق بستگي دارد. بنا به نظر کوربين و اشتراس (2008)، به اين ترتيب که هر گاه محقق دريابد که پاسخ هاي داده شده يا مصاحبه هاي انجام شده با افراد (خبرگان گردشگري) به اندازه اي به هم شباهت دارند که منجر به تکراري شدن پاسخ ها و يا مصاحبه ها شده و داده ي جديدي در آن وجود ندارد، تعداد مصاحبه ها را کافي دانسته و دست از انجام مصاحبه مي کشد. اين مرحله از گردآوري داده ها را اشباع نظري مي خوانند.
در روش دلفي با توجه به روش نمونه گيري شبکه اي/ زنجيره اي، خبرگان گردشگري که شامل نخبگان و اساتيد دانشگاهي و کارشناسان، مسئولان و مديران سازمان ها و متوليان گردشگري در شهرستان تکاب هستند از اين طريق 16 نفر براي ارائه پرسشنامه طي چهار مرحله در نظر گرفته شده اند.

3-6-3 جامعه آماري:
جامعه آماري اين تحقيق شامل:
* کارشناسان مرتبط و داراي سابقه فعاليت در زمينه گردشگري و محيط زيست؛
* مديران مياني (مسئولين داراي حداقل سه سال سابقه خدمت در زمينه امور گردشگري)؛
* مديران ارشد بخش دولتي (رئيس اداره ميراث فرهنگي، معاون فرماندار، معاون شهردار، رئيس و يکي از اعضاي شوراي شهر، رئيس اداره محيط زيست و منابع طبيعي، مدير مجموعه تخت سليمان و بخشدار تخت سليمان)؛
* اعضاي هيأت علمي دانشگاه؛
* مديران آژانسهاي مسافرتي و مديران هتل.

7-3 روش هاي گردآوري داده ها و ابزار مورد استفاده براي آن:
روش گردآوري اطلاعات شامل:
الف: مطالعات کتابخانه اي: که شامل: کتب، مقالات، مجلات، گزارشات تحقيقي، مدارک و اسناد موجود و نيز استفاده از اينترنت مي باشد.
ب: مطالعه ميداني از طريق روش دلفي: مصاحبه اوليه با مديران، خبرگان و کارشناسان مطلع در حوزه گردشگري و متوليان گردشگري شهرستان تکاب، و پس از مصاحبه اوليه استفاده از پرسش نامه باز و سپس بسته از طريق پيمايش نهايي

8-3 روش هاي تحليل داده ها:
در مراحل تحقيق تحليل داده ها بوسيله آمار توصيفي (فراواني، فراواني تجمعي، درصد فراواني تجمعي و نمودار ميله اي) و آمار استنباطي (پارامترهاي مرکزي و آزمون t تک نمونه اي) صورت مي پذيرد. سپس با استفاده از تکنيک SWOT که يک جهت گيري راهبردي است، داده ها و اطلاعات تحليل مي شوند، و در نهايت با استفاده از ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي (QSPM) راهبردهاي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب طبقه بندي و اولويت بندي مي شوند.
9-3 روايي و پايايي ابزار گردآوري داده ها
هنگامي که کار پژوهش به پايان مي رسد، اولين پرسشي که به عمل مي آيد درباره اعتبار و قابليت اعتماد يافته ها است. لذا روايي و پايايي دو مفهوم اساسي هستند که آشنايي پژوهشگر با معنا و مفهوم آنها از ضرورت هاي پژوهش است. (خاکي، 1390: 229).
1-9-3 روايي
مفهوم روايي يا اعتبار به اين سوال پاسخ مي دهد که ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي سنجد. بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه گيري نمي توان به دقت داده هاي حاصل از آن اطمينان داشت (سرمد و ديگران، 1390: 170). روايي محتوايي اين اطمينان را به وجود مي آورد که مقياس ها، شامل مجموعه اي از مورد هاي کافي براي استفاده از مفهوم (متغير) است و با اين پرسش ها پيگيري مي شود:
آيا فاکتورهاي مورد نظر مناسب اندازه گيري است؟ آيا متخصصان تائيد مي کنند که اين عوامل همان مفهوم متغير را مي سنجد؟ (خاکي، 1390: 230).
روايي پرسشنامه با پاسخ مثبت اساتيد محترم به سوالات فوق و مصاحبه با تعدادي از اعضاي جامعه, به عنوان خبرگان فعال در صنعت گردشگري، مورد تأييد قرار گرفت.
2-9-3 پايايي
پايايي مقياس به اين موضوع برمي گردد که تا چه اندازه مي توان با تکرار اندازه گيري، به نتايجي يکسان دست يافت. پايايي، با اندازه گيري مکرر سازه يا متغير به دست مي آيد. هر چه درجه همبستگي بين امتيازات حاصل از اندازه گيري بيشتر باشد، پايايي مقياس بيش تر است. (هرندي، 1391:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره شركت، تصوير، تاثير Next Entries پایان نامه درباره شهرستان رشت