پایان نامه با کلید واژه های پخش تلویزیونی، باشگاه های فوتبال، محدودیت ها، لیگ برتر فوتبال

دانلود پایان نامه ارشد

می باشد. محاسبه دقیق بهای تمام شده این نوع بازیکنان دشوار بوده و همچنین زمان آموزش آنها عمدتاً طولانی می باشد می توان این روش را جایگزین روش بهای تمام شده در مورد این بازیکنان دانست.
همانطورکه در تعریف این نظریه عنوان گردید، کلیه هزینه هایی که صرف می شود تا منابع انسانی جایگزین گردد، اعم از هزینه های استخدام افراد جدید، هزینه های آموزش فرد جدید و هزینه انتقال یا اخراج برای ارزش گذاری بازیکنان پرورش یافته محاسبه و ثبت می گردد.
2-2-2-4-3)مدل فلیم هولتز1
این مدل به تغییر شکل کارکنان در داخل سازمان توجه دارد، یعنی فرض شود که فرد طی زمان عهده دار مشاغل مختلف در یک سازمان است. وظایف مانعه الجمع هستند و فرض می شود که موقعیت های خدمتی در طی یک دوره زمانی را با در نظر گرفتن احتمالات می توان تخمین زد. این مدل فرض می کند که برای هر فرد پیش بینی دوره ای را انتظار می رود وی در یک موقعیت خدمتی باقی بماند و در سازمان خدمت کند، وجود دارد. این دوره، دورۀ خدمت مورد انتظار تعریف می شود. یک وضعیت خدمتی در موقعیتی فرض می شود که در آن انتظار می رود فرد در آن مدت در سازمان خدمت ارائه کند. در این مدل که برای جذب بازیکنان جوان یعنی روش دوم جذب ذکر شده، ارائه گردیده است. در این مدل فرض گردیده که تمام هزینه های آموزش مرتبط به یک تیم جوانان کنترل و نگهداری می گردد. به عنوان مثال مدل سرمایه گذاری منابع انسانی مورد استفاده در باشگاه های فوتبال به شکل زیر ارائه می گردد: (فلیم هولتز،1974)

1. Flamholtz

جدول شماره 2-1) نحوه ی ارزش گذاری بازیکنان در تیم جوانان
جمع هزینه آموزش یک بازیکن در تیم جوانان طی سالهای 1999-2002 به عنوان یک مبلغ قرارداد بازیکن حرفه ای در پایان سال 2002 برابر است با:
5521=1452+1437+1375+1275
2-2-3) حسابداری منابع انسانی در باشگاه های فوتبال
2-2-3-1) صنعت فوتبال:
امروزه فوتبال در جهان نه تنها یک پدیده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بلکه به عنوان یک صنعت با گردش مالی فراوان بُروز و ظهور نموده است. این صنعت با وجود شباهت های فراوان با صنایع دیگر وجوه افتراق و خاص خود را نیز دارا می باشد. در پایان سال 2011 در صنعت فوتبال اروپا 4/19 بیلیون پوند بیش از 11 درصد رشد را نشان می دهد که 48 درصد آن مبلغ 3/9 بیلیون پوند را پنج لیگ بزرگ اروپا به خود اختصاص داده اند. این خود انعطاف پذیری این صنعت را به چالش های اقتصادی نشان می دهد (دلویت1، 2013). در این بخش به ساختار، گردش مالی، هزینه نقل و انتقال بازیکنان فوتبال و هزینه های ثبت قرارداد بازیکنان و توسعه استادیوم پرداخته خواهد شد. موارد مذکور به مسائل و عوامل شناخته شده داخلی و بیرونی کلان صنعت فوتبال مربوط می باشد. مواردی که همواره یا به صورت ناقص و ضعف اجرا در فضای صنعت فوتبال ایران مواجه می باشد. که این موارد به عنوان عوامل بازدارنده اجرا و پیاده سازی روش های تهیه گزارش های با استفاده از رویکرد حسابداری منابع انسانی شناسایی گردیده اند.

1. Deloitte
2-2-3-1-1) ساختار صنعت فوتبال:
با حرفه ای شدن ورزش فوتبال، ساختارهای صنعت فوتبال ایجاد گردید. در پی حرفه ای شدن باشگاه های فوتبال سازمان های فوتبالی در انگلستان ایجاد گردیدند. این سازمان ها در لیگ فوتبال انگلستان در سال 1885 تاسیس گردیدند. سال 1992 علاوه بر فدراسیون فوتبال جهت برگزاری لیگ سازمان لیگ فوتبال نیز راه اندازی گردید. بنابراین فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در یک ساختار متمرکز به ارائه خدماتی نظارتی و تبلیغاتی که منافع جمعی باشگاه های حرفه ای تامین می شود، را تشکیل دادند (آرنولد1 ،1991). این خدمات شامل سیاست گذاری حاکم بر اندازه و ترکیب صنعت، تصمیم گیری های داخلی مانند: انتقال و مقررات امور مالی، تصمیم گیری های خارجی مانند: ترتیبات ثابت و قیمت گذاری می باشد.
محصول منحصربفرد صنعت فوتبال بنابه ماهیت آن مسابقه فوتبال می باشد. وابستگی متقابل بین باشگاه های فوتبال، رقابت های رسمی با سطح کیفی قابل قبول، می باشد. سطحی مورد توجه است که با به حداکثر رساندن کیفیت، عدم امکان پیش بینی نتیجه را ارائه کند. صنعت فوتبال را می توان یک کارتل دانست. این کارتل عبارت است از قوانین محدود کننده رفتار فردی سازمان ها برای عمل در جهت منافع صنعت به عنوان یک کل می باشد (آرنولد،1991). همکاری بین اعضای این کارتل خود را در قالب موافقتنامه های اشتراک گذاری درآمد ها2و محدودیت های بازارکار می باشد.
موافقتنامه های به اشتراک گذاری درآمد شامل توزیع درآمدهایی مانند رادیو، تلویزیون و حق ورود استادیوم می باشد. این پول های به طور عادلانه بین همه باشگاه های لیگ برتر و لیگ فوتبال تقسیم می شود. درآمدهای دریافت شده حاصل از پخش تلویزیون و رادیو در طول لیگ به باشگاه هایی که بازی های آنها تحت پوشش رسانه ای قرار گرفته اند توزیع می شود. درآمدهای حاصل از حقوق و رسیدهای دریافتی در بازیهای لیگ و جام حذفی به یک حساب ریخته می شود و به همان نسبت بین همه اعضاء پرداخت می شود. باشگاه های بزرگتر در بالادست دریافت های بیشتر و باشگاه های کوچکتر نیز کمک هایی دریافت می کنند. باتوجه به اینکه بقای همه باشگاه ها به نفع صنعت و لازم است. تسلط چند باشگاه در دراز مدت مضر است. دلیل این است که رقبا یک شرط لازم برای هر باشگاه فوتبال می باشد. بدون وجود چندین باشگاه فوتبال رقیب عدم اطمینان نسبت به نتیجه بازی کاهش می یابد و در پی آن

1. Arnold
2. Income Sharing Agreements
محصول (بازی) و صنعت دچار اختلال می نماید. این بحث به عنوان تنافض لوئیس – اسچملینگ1 شناخته می شود. بر خلاف نظریه های اقتصادی رقابت در صنعت فوتبال سودآورتر از انحصار است (مارو2-1996). در پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم فوتبال با تغییرات شرایط اجتماعی و اقتصادی به سمت حرفه ای شدن حرکت نمود. با آغاز کار کارخانه در جوامع، کارکنان تعطیلات پایان هفته را به حضور در مسابقات فوتبال محلی پرداختند. فوتبال از نظر اخلاقی و مذهبی مورد قبول جامعه قرار گرفت تا اینکه جایگزین مناسبی برای شرب خمر و قمار گردید. پس از جنگ جهانی و با توجه به افزایش درآمدها، صنعت اوقات فراغت رشد نمود. افزایش رقابت در صنعت اوقات فراغت منجر به کاهش در روی آوردن جامعه به فوتبال گردید. بنابراین باشگاه ها با کاهش جمعیت طرفداران مواجه گردیدند. البته باشگاه هایی که موفق به پوشش رسانه ای شدند، به موفقیت هایی در عرصه جذب طرفداران دست یافتند. در اواخر سال 1980 ماهیت تقاضا صرفاً از حضور تماشاچیان در استادیوم ها تغییر نمود. که موجب افزایش درآمد از محل پخش تلویزیونی را فراهم نمود.
در سال 1986 شرکت بیل3 پخش ماهواره ای و کابلی رقابت ها را با پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات، ارائه نمود. در سال 8-1987 شبکه آی تی وی4 برای حق پخش تلویزیونی دسته اول فوتبال انگلیس حدود 5 میلیون پوند پرداخت نمود. بعد از این سال رقابت پخش تلویزیونی افزایش یافت، که مبلغ پرداخت شده را به 11 میلیون پوند افزایش داد. در قبال پوشش تلویزیونی مسابقات در سال های 9-1988 تا سال 2-1991 مبلغ پرداخت شده به 44 میلیون پوند افزایش یافت. در سال 9-1997 مبالغ دریافتی حق پخش تلویزیونی به 743 میلیون پوند رسید.
معاملات مربوط به حق پخش تلویزیونی که تاحد زیادی مربوط به بی اسکای بی5 و بی تی6 به عنوان شرکت تازه وارد به این عرصه، در طول سه فصل از 14-2013 (افزایش 60 درصدی نسبت دوره قبل) به حدود 4/3 میلیارد پوند رسیده است. حقوق پخش تلویزیونی در خارج از کشور با سطح پوشش در بیش از 200 کشور 2/2 میلیارد پوند (با افزایش 60 درصدی نسبت دوره قبل) می باشد. به طور متوسط مبالغ پرداخت شده به باشگاه های رده متفاوت لیگ انگلیس در رده C 25 میلیون پوند و لیگ برتر بین 60 تا 95 میلیون پوند می باشد.

1. Louis-Schmelling paradox
2. S.morrow
3. Bill
4. ITV
5. BskyB
6. BT
امروزه حق پخش تلویزیونی 50 درصد درآمدهای باشگاه های فوتبال را تامین می نماید (دلویت1-2013).
البته با توسعه فوتبال در ایران حق پخش تلویزیونی از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تیم ها از طریق سازمان لیگ برتر فوتبال ایران پرداخت می گردد. مبالغ حاصل از حق پخش تلویزیونی مطابق آیین نامه سازمان لیگ با نسبت های مشخصی بین فدراسیون، سازمان لیگ، هیأت های فوتبال استانی دارنده تیم در لیگ برتر، کل تیم های لیگ برتری به طور مساوی و نیز با در نظر گرفتن رده بندی تیم ها در لیگ برتر، توسط سازمان لیگ برتر فوتبال توزیع می گردد.
همانطورکه عنوان گردید درآمد حاصل از حق پخش تلویزیونی ناشی از تقاضای محصول فوتبال می باشد که این محصول همان مسابقه و رقابت فوتبالی می باشد. بنابراین همه ی تیم ها باید از این درآمدها منافعی حاصل نمایند. موافقتنامه های اشتراک گذاری درآمد ابزاری است که به وسیله آن درآمد حاصل از فروش حق پخش تلویزیونی بین اعضای کارتل که مجموعه ای از باشگاه های شرکت کننده در لیگ و جام حذفی فوتبال تشکیل داده اند، تعریف می گردد.
صنعت فوتبال به منظور تامین منافع باشگاه های فوتبال محدودیت هایی را اعمال می نماید. این محدودیت ها مربوط به نقل و انتقال و قراردادهای بازیکنان می باشد. از جمله این محدودیت های می توان به اعمال سقف حقوق و دستمزد به منظور توانایی استفاده تمام باشگاه ها از بازیکنان مناسب و نیز عدم امکان پیش بینی رقابت ها تا سال 1961 اشاره کرد. البته این قانون در لیگ برتر فوتبال ایران تعیین و به باشگاه ها ابلاغ گردید، که در لیگ 4-1393 توسط سازمان لیگ لغو و قوانین سقف بودجه را جایگزین گردید.
طبق مقررات در لیگ حرفه ای انگلیس، بازیکنان باید در سازمان لیگ و فقط در یک باشگاه اسم نویسی کنند. هرگونه انتقال بازیکنان در باشگاه ها باید با موافقت سازمان لیگ و باشگاه های طرف قرارداد باشد. در پایان قرارداد باشگاه با بازیکن شاغل در تیم، یک قرارداد جدید مطابق با قرارداد قبلی یا متفاوت با آن، به بازیکن پیشنهاد می کند. اگر بازیکن پیشنهاد باشگاه را نپذیرد، باشگاه با دریافت هزینه نقل و انتقال بازیکن را به باشگاهی دیگر که خواهان جذب می باشد واگذار می نماید. اما اگر باشگاه جدیدی خواهان جذب نباشد، آن را به عنوان بازیکن آزاد اعلام می نماید. که در این شرایط باشگاه های دیگر می توانند بدون پرداخت هزینه نقل و انتقال به باشگاه قبلی، بازیکن را جذب نماید.

1. Deloitte
البته مقررات نقل و انتقالات در کشورهای اتحادیه اروپا در معرض تغییرات قرار گرفته است. در سال 1995 طی حکم صادره معروف به قانون بسمن1، که در پی شکایت بازیکن حرفه ای بلژیکی به نام ژان مارک بسمن در دادگاه مبنی بر عدم پرداخت هزینه نقل و انتقال به باشگاه قبلی خود، دادگاه دریافت هزینه نقل و انتقال را مغایر با قوانین تشخیص داد. در مورد بازیکنان زیر 23 سال مشمول پرداخت هزینه می گردد. این سیستم موجب تشویق باشگاه ها برای فعالیت های استخدام و آموزش بازیکنان جوان می گردد. همچنین این سیستم نقل و انتقال، موجب اعمال سیاست های آموزش بجای سیاست های جذب و قردادهای جدید می گردد، که این خود موجب تضمین تثبیت پایه های فوتبال خواهد شد. البته قوانین و مقررات نقل و انتقال سازمان لیگ برتر فوتبال ایران نیز از این قوانین تبعیت می نماید. قانون بسمن و حق پخش تلویزیونی نمونه هایی از برخورد قوانین حقوقی و اقتصاد با ورزش فوتبال است که نتیجه آن بُروز پدیده ای بزرگ در عرصه اقتصاد به نام صنعت فوتبال گردیده است.
2-2-3-1-2) گردش مالی در صنعت فوتبال:
در این بخش به تشریح ویژگی های منحصربفرد باشگاه های فوتبال اعم از اهداف، محدودیت ها پرداخته می شود. همچنین به تفاوتها و شباهت ها با تأکید بر کمک مالی، منابع درآمد و انواع هزینه ها در باشگاه ها نشان داده خواهد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های منابع انسانی، اطلاعات حسابداری، صورت های مالی، سرمایه انسانی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های باشگاه های فوتبال، منابع انسانی، صورت های مالی، صورت سود و زیان