پایان نامه با کلید واژه های وسواس فکری، برون گرایی، مدل اندازه گیری، معادله ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

وثوقی، 1389). این 4 مولفه عبارتند از: وارسی، تمیزی، کندی و شک وسواسی که چهار مقیاس فرعی را تشکیل می دهد، با استفاده از یک روش نمره گذاری ساده می توان یک نمره وسواس کلی و چهار نمره فرعی به دست آورد. ضریب پایایی با روش بازآزمایی 89/0 بوده است (ابوالقاسمی و نریمانی، 1385).
5-3 روش جمع آوری داده ها
در راستای جمع آوری داده های مورد نیاز گام های زیر به مرحله اجرا گذارده شد:
گام اول: انتخاب نمونه از دانشجویان دانشکده های دانشگاه تبریز
گام دوم: اجرای پرسشنامه ها
گام سوم: استخراج دادها
گام چهارم: تحلیل نتایج
6-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها
در پژوهش حاضر از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی بهره گرفته شده است. در بخش آمار توصیفی از شاخص هایی همچون میانگین، انحراف استاندارد جهت نشان دادن وضعیت داده ها استفاده شده است. داده های بدست آمده از طریق مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل بررسی گردیده است و در مدل یابی معادله ساختاری، متغیرهای موجود در مدل، به کمک شاخص های عینی سنجیده شده اند و هر مدل با مدل های رقیب که تفسیر متفاوتی از روابط میان متغیرها ارائه می دهند به کمک شاخص های برازندگی مقایسه شده اند تا روشن شود که کدام مدل بهترین برازندگی را به دست می آورد.

1-4 مقدمه
در این فصل یافته ها و نتایج حاصل از پژوهش ارائه می شود. این یافته ها در دو بخش تنظیم شده است که عبارتند از:یافته های توصیفی ویافته های استنباطی پژوهش.
ابتدا در بخش یافته های توصیفی، میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق در زنان و مردان توصیف می شوند و سپس در بخش یافته های استنباطی با استفاده از آماره های استنباطی به بررسی فرضیه ها و سوالات عنوان شده در فصل اول پرداخته می شود و سپس معنی داری آن ها از لحاظ آماری بررسی می شود.
2-4 آمار توصیفی
در این بخش یافته های توصیفی با استفاده از شاخص های آماری توصیفی بیان می شود.
جدول 1-4 میانگین و انحراف استاندارد متغیرها بین زنان و مردان و به صورت کلی

مردان
زنان
کل

میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
ملامت خود
0300/11
30734/3
0816/11
11547/3
0642/11
17607/3
پذیرش
8100/11
18676/3
0816/12
15635/3
9899/11
16387/3
نشخوارگری
6400/12
26759/3
1939/13
56955/3
0068/13
47484/3
تمرکز مجدد مثبت
6500/12
21966/4
5561/11
82863/3
9257/11
99167/3
تمرکز مجدد بر برنامه ریزی
6700/14
37865/3
7857/13
52500/3
0845/14
49571/3
بازارزیابی مثبت
4200/13
69050/3
8469/12
95708/3
0405/13
87233/3
دیدگاه گیری
8900/11
78966/3
9694/11
45359/3
9426/11
56443/3
فاجعه سازی
5700/9
18331/4
1735/10
66837/3
9696/9
85356/3
ملامت دیگران
5100/8
21139/3
1531/9
14064/3
9358/8
17393/3
افسردگی
1000/14
31376/10
7411/15
28219/10
1886/15
30472/10
وسواس فکری – عملی
8700/9
78562/4
6061/10
94501/4
3591/10
89643/4
پانیک
9700/22
1/1445E1
5279/27
1/0834E1
9933/25
1/1234E1
اضطراب منتشر
2400/45
1/1807E1
3384/50
1/2380E1
6275/48
1/2408E1
روان نژندگرایی
1616/25
59248/8
2475/22
98376/7
2189/23
29213/8
برونگرایی
0000/21
46813/6
3030/20
33971/6
5354/20
38036/6

مندرجات جدول بالا نشان می دهد:
میانگین ملامت خود در زنان بیشتر از مردان است.
میانگین پذیرش در زنان بیشتر از مردان است.
میانگین نشخوارگری در زنان بیشتر از مردان است.
میانگین تمرکز مجدد مثبت در مردان بیشتر از زنان است.
میانگین تمرکز مجدد بر برنامه ریزی در مردان بیشتر از زنان است.
میانگین بازارزیابی مثبت در مردان بیشتر از زنان است.
میانگین دیدگاه گیری در زنان اندکی بیشتر از مردان است.
میانگین فاجعه سازی در زنان بیشتر از مردان است.
میانگین ملامت دیگران در مردان بیشتر از زنان است.
میانگین افسردگی در زنان بیشتر از مردان است.
میانگین وسواس فکری –عملی در زنان بیشتر از مردان است.
میانگین پانیک در زنان بیشتر از مردان است.
میانگین اضطراب منتشر در زنان بیشتر از مردان است .
میانگین برونگرایی در مردان بیشتر از زنان است .
میانگین روان نژندگرایی در مردان بیشتر از زنان است .
3-4 آمار استنباطی
در این بخش سوالات و فرضیه های پژوهشی با استفاده از روش معادلات علی – ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته است . در این راستا ابتدا ماتریس کوواریانس متغیرهای مورد مطالعه محاسبه گردیده و به دنبال آن مدل روابط علی – ساختاری متغیرهای اندازه گیری شده و مکنون ارایه شده است تا بر اساس شاخص های بدست آمده ، برازش مدل اندازه گیری با مدل نظری مورد بررسی قرار گیرد .

جدول 2-4: ماتریس کوواریانس متغیرهای مورد مطالعه
متغیرها
افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
وحشتزدگی
ملامت دیگران
ملامت خود
نشخوارگری
پذیرش
بازارزیابی مثبت
تمرکز مجدد مثبت
تمرکز مجدد بر برنامه ریزی
دیدگاه گیری
فاجعه انگاری
برون گرایی
روان
نژند
گرایی
افسردگی
72/5

اضطراب منتشر
56/0
85/4

وسواس فکری – عملی
43/0
62/0
92/3

پانیک
28/0
48/0
41/0
11/4

ملامت دیگران
82/1
82/0
91/1
13/1
82/2

ملامت خود
36/2
21/1
14/2
86/0
12/1
16/3

نشخوارگری
81/2
53/1
61/2
72/1
27/1
09/1
72/2

پذیرش
89/0 –
69/0-
12/1
76/0-
49/0-
57/0-
46/0-
26/3

بازارزیابی مثبت
29/1-
36/1-
52/1-
82/0-
63/0-
36/0-
52/0-
72/0-
15/4

تمرکز مجدد مثبت
76/0-
29/1-
65/1-
16/1-
52/0-
67/0-
41/0-
62/0
72/0
46/3

تمرکز مجدد بر برنامه ریزی
41/1-
86/0-
35/1
75/0-
41/0-
59/0-
38/0-
53/0
65/0
59/0
91/2

دیدگاه گیری
82/0-
41/1-
92/0-
22/1-
31/1-
15/1-
11/1-
79/0
51/0
48/0
61/0
14/3

فاجعه انگاری
31/2
16/2
71/3
82/2
08/1
76/0
51/0
61/0-
49/0-
42/0-
57/0-
62/0-
81/2

برون گرایی
92/1-
21/2-
82/1-
42/1-
57/0-
69/1-
72/1-
44/1
62/1
29/1
14/2
51/2
19/1-
19/3

روان نژند گرایی
35/2
16/3
91/1
14/2
83/1
26/2
28/1
16/2-
71/1-
36/2-
61/1-
49/1-
22/2
62/0-
02/4

مندرجات ماتریس کوواریانس نشان می دهد که :
هم تغییری ملامت دیگران با افسردگی ، وسواس فکری – عملی و اختلال پانیک ، مثبت و قابل توجه است .
هم تغییری ملامت خود با افسردگی ، اضطراب منتشر و اختلال وسواس فکری – عملی مثبت و قابل توجه است.
هم تغییری نشخوارگری با افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و اختلال پانیک مثبت و قابل توجه است .
هم تغییری پذیرش با وسواس فکری – عملی، مثبت و قابل توجه است .
هم تغییری بازارزیابی مثبت با افسردگی، اضطراب منتشر و اختلال وسواس فکری – عملی، منفی و قابل توجه است .
هم تغییری تمرکز مجدد مثبت با اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و اختلال پانیک منفی و قابل توجه است .
هم تغییری تمرکز مجدد بر برنامه ریزی با افسردگی ، اختلال وسواس فکری – عملی، منفی و قابل توجه است .
هم تغییری دیدگاه گیری با اضطراب منتشر و اختلال پانیک، منفی و قابل توجه است .
هم تغییری فاجعه انگاری با افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و اختلال پانیک مثبت و قابل توجه است .
هم تغییری برون گرایی با افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و اختلال پانیک منفی و قابل توجه است .
هم تغییری روان نژندگرایی با افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و اختلال پانیک مثبت و قابل توجه است .
هم تغییری برون گرایی با ملامت خود و نشخوارگری و فاجعه انگاری منفی و قابل توجه است .
هم تغییری برون گرایی با پذیرش، بازارزیابی مثبت، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و دیدگاه گیری، مثبت و قابل توجه است.
هم تغییری روان نژندگرایی با پذیرش، بازارزیابی مثبت، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و دیدگاه گیری منفی و قابل توجه است.
هم تغییری روان نژندگرایی با ملامت دیگران، ملامت خود، نشخوارگری و فاجعه انگاری مثبت و قابل توجه است.

مدل علی ساختاری (1) : روابط بین متغیرها و شاخص های برازش مدل

مندرجات مدل علی– ساختاری (1) نشان می دهد که:
1)اثر راهبردهای ملامت خود، نشخوارگری و فاجعه انگاری بر روی برون گرایی منفی و معنی دار است
(05/0 P).
2) اثر راهبردهای پذیرش، بازارزیابی مثبت، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و دیدگاه گیری بر روی برون گرایی، مثبت و معنی دار است (05/0 P).
3) اثر راهبردهای ملامت دیگران، ملامت خود، نشخوارگری و فاجعه انگاری بر روی روان نژندگرایی مثبت و معنی دار است (05/0 P).
4) اثر راهبردهای پذیرش، بازارزیابی مثبت، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و دیدگاه گیری بر روی روان نژندگرایی، منفی و معنی دار است (05/0 P).
5) اثر برون گرایی بر افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری– عملی و پانیک، منفی و معنی دار است (05/0 P).
6) اثر روان نژندگرایی بر افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری– عملی و پانیک، مثبت و معنی دار است (05/0 P).
7) شاخص خطای برآورد استاندارد (RMSEA) که از حد مجاز (06/0) کوچکتر است، نشان می دهد که میزان خطای برآورد در حد مطلوب قرار دارد.
8) نسبت X^2/df که از حد مجاز (6)، کوچکتر است، نشان می دهد که مدل اندازه گیری شده به طور روشن و مطلوب، با مدل نظری انطباق دارد و در این میان، عدم معنی داری این نسبت، بر مطلوب بودن مدل تجربی در برآورد مدل نظری تاکید دارد.
9) شاخص نیکویی برازش (GFI) و اصلاح شده آن (AGFI) به عدد یک نزدیک است و نشان می دهد که مدل اندازه گیری شده با مدل نظری، برازش مطلوب دارد.
10) شاخص برازش تطبیقی (CFI) که به عدد یک نزدیک است، نشان می دهد که مدل اندازه گیری شده، در قیاس با مدل های رقیب، انطباق مطلوب با مدل نظری دارد و از این رو، مدل تجربی، اقتصادی تر است.
11) منطبق با شاخص های بدست آمده می توان نتیجه گرفت که ترکیب متغیرهای مستقل، متغیرهای میانجی و متغیرهای وابسته در قالب یک مدل اندازه گیری شده، انطباق و برازش مطلوبی با مدل نظری دارد.
12) به استناد شاخص های برازش بدست آمده و ضرایب بتای محاسبه شده می توان نتیجه گرفت که راهبردهای شناختی تنظیم هیجان به واسطه برون گرایی و روان نژندگرایی از دو مسیر متفاوت بر روی نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری– عملی و پانیک اثر می گذارند و این تاثیرات در حد مطلوب معنی دار است. بنابراین در پاسخ به سوال 14 می توان بیان داشت که مدل اندازه گیری (1) با مدل نظری برازش مطلوب دارد.
4-4 تحلیل فرضیه های ترکیبی – ساختاری
در راستای فرضیه ها و سوالات ترکیبی (واسطه ای)، از برون داده های مدل علی– ساختاری (1) و ضرایب بتای (β) محاسبه شده و آزمون آماری مربوطه (t) استفاده شد که این نتایج در جدول 3-4 ارایه شده اند:
جدول 3-4: مسیرهای علی غیرمستقیم ( واسطه ای ) متغیرها
متغیر مستقل
متغیر میانجی
متغیر وابسته
ضریب β
t
سطح معنی داری
ملامت دیگران

برون گرایی
افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
03/0-
03/0-
03/0-
022/0-
89/0-
81/0-
91/0-
76/0-
NS
NS
NS
NS

روان نژندگرایی

افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری- عملی
پانیک
032/0
04/0
03/0
032/0
94/0
02/1
92/0
96/0
NS
NS
NS
NS

ملامت خود
برون گرایی
افسردگی
اضطراب منتشر
وسواس فکری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های تنظیم هیجان، راهبردهای شناختی، نشخوار فکری، تنظیم شناختی Next Entries منبع پایان نامه درباره انحراف معیار، توزیع فراوانی، ارزش ویژه، ضریب همبستگی