پایان نامه با کلید واژه های وسواس فکری، تنظیم هیجان، برون گرایی، راهبردهای شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

ل اساسی این پژوهش این است که آیا برون گرایی و روان نژندگرایی نقش میانجی در روابط بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و اختلالات افسردگی و اضطراب منتشر، وسواس فکری– عملی و پانیک ایفا می کنند؟ یا آنکه برون گرایی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان هر دو تاثیری مستقل و مستقیم بر اختلالات ذکر شده دارند؟ همچنین بررسی برازش دو مدل نظری برآمده از ادبیات پژوهشی، با داده های تجربی، مهمترین هدف اصلی این پژوهش است. بر این اساس دو مدل نظری ذیل، اهداف پژوهش حاضر را به صورت طرح اجمالی نشان می دهند.

مدل شماره 1 مدل شماره 1

مدل شماره 2
3-1اهمیت و ضرورت پژوهش
افسردگی و اضطراب شایعترین اختلالات هیجانی هستند که بیشترین پژوهش ها و تبیین های نظری را به خود اختصاص داده اند. در طول چند دهه گذشته، رویکرد شناختی بیشترین سهم را در ارائه تبیین های نظری در حوزه ی اختلالات، بالاخص افسردگی و اضطراب به خود اختصاص داده است. در راستای نشانه شناسی و تبیین حالات متغیر این اختلالات، آسیب شناسان روانی بر نقش عوامل شناختی تاکید و مدل های نظری گوناگونی عرضه نموده اند. در چند سال اخیر، بر نقش تعاملی شخصیتی و عوامل شناختی در این اختلالات تاکید بیشتری شده است.
شیوع افسردگی در8/1% و اضطراب در 14% کل افراد گزارش شده است (سارتوریوس58و همکاران، 1993، به نقل از صالحی و همکاران،1390). در ایران نیز شیوع بالاتر از سایر اختلالات دارد. شیوع بالای افسردگی، اضطراب و سایر مشکلات هیجانی و تاثیر این مشکلات روی عملکرد کلی (فردی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی) فرد، موجب شده است که برخی از محققین، عوامل مرتبط با این مشکلات را مورد توجه قرار دهند. از جمله یکی از این عوامل وجود نوعی اختلال در نظم هیجانی ذکر شده است (گراس، 2007)که به قول متخصصین، پیش بینی کننده ی آسیب روانی فرد در آینده (ساندلر، تین، وست59، 1994،آبوب، 2005؛ به نقل از صالحی و همکاران، 1390) و عامل کلیدی و مهمی در پیدایش افسردگی و اضطراب است (بیوریگارد60و همکاران، 2001، به نقل از صالحی و همکاران، 1390). تنظیم هیجان تمامی فرایندهای بیرونی و درونی مسئول برای نظارت، ارزیابی و اصلاح واکنش های هیجانی، به ویژه حالت های شدید و زودگذر آن، به منظور نیل به اهداف فرد را در بر می گیرد (تامپسون، 1994). از طرفی، جنبه های شناختی تنظیم هیجان، همانند دیگر ابعاد رفتاری و اجتماعی آن در واقع با هدف مدیریت هیجان ها جهت افزایش سازگاری و تطابق بکارمیروند و بخشی از راهبردهای تطابقی هستند که با تجربه و درمان ناراحتی های هیجانی و جسمانی مرتبطند(لازاروس61، 1993). تاکنون بیشتر تحقیقات مربوط به راهبردهای شناختی تنظیم هیجان روی افسردگی انجام شده اند(از جمله گارنفسکی و کراج، 2006). تعداد کمتری از پژوهش ها در مورد اضطراب اجرا شده است.
از سوی دیگر صفات شخصیتی افراد تاثیر مهمی بر راهبردهای تنظیم هیجان آن ها داشته است . هرچند در زمینه رابطه صفات شخصیتی و حالت های هیجانی مطالعات متعددی صورت گرفته است، ولی در زمینه ی بررسی راهبردهای تنظیم هیجان بر اساس ابعاد شخصیتی یافته های پژوهشی اندک است. تا کنون مطالعاتی که گروه های شخصیتی غربال شده و همگن را براساس ابعاد برونگرایی و روان نژندی گرایی (درون گرا، برون گرا، نوروزگرا و پایدار هیجانی) از نظر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان مورد مطالعه و مقایسه قرار داده باشد در دانش علمی و پژوهشی انگشت شمار و اندک هستند. با توجه به مطالب مذکور، می توان بیان داشت که صفات شخصیتی نقش بسزایی در خودنظم بخشی و تنظیم هیجان ایفا می کنند و درک این نقش نیازمند بررسی روابط موجود بین ابعاد شخصیت و راهبردهای تنظیم هیجان است، از طرفی، این مطالعات می توانند به فهم و درمان بهتر اختلالات اضطرابی و خلقی کمک کنند.
4-1 اهداف پژوهش
1-4-1 هدف کلی:
تعیین روابط علی-ساختاری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و روان نژندگرایی و برونگرایی با نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری-عملی و پانیک
2-4-1 اهداف جزئی :
1 – تعیین رابطه ی راهبرد شناختی تنظیم هیجان «ملامت خویش» با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی
2 – تعیین رابطه ی راهبرد شناختی تنظیم هیجان «پذیرش» با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری–عملی وپانیکدر جمعیت غیر بالینی
3 – تعیین رابطه ی راهبرد شناختی تنظیم هیجان «نشخوارگری» با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی
4 – تعیین رابطه ی راهبرد شناختی تنظیم هیجان «تمرکز مجدد مثبت» با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی
5 – تعیین رابطه ی راهبرد شناختی تنظیم هیجان «تمرکز مجدد بر برنامه ریزی» با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی
6 – تعیین رابطه ی راهبرد شناختی تنظیم هیجان «ارزیابی مجدد مثبت» با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی
7 – تعیین رابطه ی راهبرد «دیدگاه پذیری» با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی
8 – تعیین رابطه ی راهبرد «فاجعه انگاری» با با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی
9 – تعیین رابطه ی راهبرد «ملامت دیگران» با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی
10 – تعیین رابطه ی برونگرایی با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی
11 – تعیین رابطه ی روان نژندی گراییبا نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی
12 – تعیین نقش واسط روان نژندی گراییدر روابط بین راهبرد «ملامت خویش» و نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی
13 – تعیین نقش واسط روان نژندی گراییدر روابط بین راهبرد «ملامت دیگران» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیکدر جمعیت غیر بالینی
14- تعیین نقش واسط روان نژندی گراییدر روابط بین راهبرد «پذیرش» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی وپانیکدر جمعیت غیر بالینی
15- تعیین نقش واسط روان نژندی گرایی در روایط بین راهبرد «نشخوارگری» و نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی وپانیکدر جمعیت غیر بالینی
16- تعیین نقش واسط روان نژندی گرایی در روابط بین راهبرد «تمرکز مجدد مثبت» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی
17- تعیین نقش واسط روان نژندی گراییدر روابط بین راهبرد «تمرکز مجدد بر برنامه ریزی» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی
18- تعیین نقش واسط روان نژندی گراییدر روابط بین راهبرد «ارزیابی مجدد مثبت» و نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی
19- تعیین نقش واسط روان نژندی گراییدر روابط بین راهبرد «دیدگاه پذیری» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی
20 – تعیین نقش واسط روان نژندی گراییدر روابط بین راهبرد «فاجعه انگاری» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی
21 – تعیین نقش واسط برون گراییدر روابط بین راهبرد «ملامت خویش» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیکدر جمعیت غیر بالینی
22 – تعیین نقش واسط برون گراییدر روابط بین راهبرد «ملامت دیگران» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی وپانیک در جمعیت غیر بالینی
23- تعیین نقش واسط برون گراییدر روابط بین راهبرد «پذیرش» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی وپانیکدر جمعیت غیر بالینی
24 – تعیین نقش واسط برون گراییدر روابط بین راهبرد «نشخوارگری» و نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی
25 – تعیین نقش واسط برون گراییدر روابط بین راهبرد «تمرکز مجدد مثبت» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی
26 – تعیین نقش واسط برون گراییدر روابط بین راهبرد «تمرکز مجدد بر برنامه ریزی» و نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیکدر جمعیت غیر بالینی
27 – تعیین نقش واسط برون گراییدر روابط بین راهبرد «ارزیابی مجدد مثبت» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیکدر جمعیت غیر بالینی
28 – تعیین نقش واسط برون گراییدر روابط بین راهبرد «دیدگاه پذیری» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی
29 – تعیین نقش واسط برون گراییدر روابط بین راهبرد «فاجعه انگاری» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی
30 – برازش مدل اندازه گیری با مدل نظری
5-1 فرضیه ها و سوال های پژوهش:
1 – راهبرد «نشخوارگری» با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینیرابطه ی مثبت دارد.
2 – راهبرد «فاجعه انگاری» با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینیرابطه ی مثبت دارد.
3 – راهبرد «ملامت خویش» با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی وپانیکدر جمعیت غیر بالینی رابطه ی مثبت دارد.
4 – راهبرد «ارزیابی مجدد مثبت» با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی وپانیکدر جمعیت غیر بالینی رابطه ی منفی دارد.
5 – راهبرد «پذیرش» با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی رابطه دارد.
6 – برونگرایی با با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی
رابطه ی منفی دارد.
7 –روان نژند گرایی با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی رابطه ی مثبت دارد.
8 – روان نژندگرایی در روابط بین راهبرد «ملامت خود» و نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک نقش مثبت دارد.
9- روان نژندگرایی در روابط بین راهبرد «نشخوارگری» و نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی وپانیکنقش مثبت دارد.
10 – روان نژندگرایی در روابط بین راهبرد «پذیرش» و نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک نقش منفی دارد.
11 – روان نژندگرایی در روابط بین راهبرد «دیدگاه گیری»نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی وپانیک نقش منفی دارد.
12 – روان نژندگرایی در روابط بین راهبرد «ملامت دیگران» و نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک نقش منفی دارد.
13 – روان نژندگرایی در روابط بین راهبرد «فاجعه انگاری»نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک نقش مثبت دارد.
14 – روان نژندگرایی در روابط بین راهبرد «تمرکز مجدد مثبت» و نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری– عملی و پانیکنقش منفی دارد .
15 – روان نژندگرایی در روابط بین راهبرد «تمرکز مجدد بر برنامه ریزی» و نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی وپانیکنقش منفی دارد.
16 – روان نژندگرایی در روابط بین راهبرد «ارزیابی مجدد مثبت» و نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک نقش منفی دارد.
سوالات:
1 – آیا راهبرد «تمرکز مجدد مثبت» با نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی وپانیکرابطه دارد؟
2 – آیا راهبرد «تمرکز مجدد بر برنامه ریزی» با نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیکرابطه دارد؟
3 – آیا راهبرد «دیدگاه پذیری» با نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های تنظیم هیجان، برون گرایی، وسواس فکری، اختلال افسردگی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های اختلال افسردگی، افسردگی اساسی، رنگین کمان، آسیب پذیری