پایان نامه با کلید واژه های وسایل ارتباط جمعی، ارتباط جمعی، میزان استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

-هاولند و ویس اظهار داشته اند که ابعاد «تخصص» و «اعتماد پذیری»را می توان مهم تلقی کرد . در یکی از مطالعات جامع تر وایت هد چهار عامل مناسب را شناسایی نمود که عبارتند از : اعتماد پذیری ، تخصص یا صلاحیت پویایی و عینیت .
عامل اعتماد پذیریبر مقیاس هایی چون درست – نادرست شریف – ناشریف ، قابل اعتماد – غیر قابل اعتماد و عادلانه مبتنی بود .
عامل پویای بر مقیاسهایی چون پرخاشگر ، آرام و فعال ، منفعل مبتنی بود .
عامل عینیت بر مقیاسهایی چون روشنفکر – تنگ نظر و عینی ، ذهنی مبتنی بود.
-اندرسون نیز در سال 1971بنیان نظری تفکر درباره اعتبار منبع و اجزای آن را فراهم نمود . به نظر اندرسون اعتبار منبع را می توان به عنوان وزنه ای تصور کرد که ارزش اطلاعات را در یک پیام بیشتر می کند . ویژگی های مختلف منبع وزن را معین می کند.
اندرسون می گوید که پایگاه اعتماد پذیری و تخصص منبع همگی بر این وزن تاثیر می گذارند . همچنین اندرسون درباره فرآیندی که از طریق آنعوامل گوناگون ممکن است در تعیین این وزن ترکیب شوند ، تعمیق می کند (بدیعی ، 1374) .
او می گوید که بهترین فرضیه می تواند «مدل ضرب شونده» باشد . یعنی ارزشهای ابعاد مختلف اعتبار منبع صرفاً جمع نمی شوند ، بلکه در یکدیگر ضرب می شوند . این امر می تواند به تبیین مهارت خاص در ارتباط که گاهی به آن نام «کاریزما»داده شده است کمک کند .
شاید یک ارتباط گر دارای «کاریزما»(فره مند)نمره خیلی زیادی در تمامی یا تقریباً تمام ابعاد اعتبار منبع داشته باشد و این نمره ها با هم ترکیب شوند تا ضرب آنها در هم به یک «وزن یا اهمیت نهایی» برسد .
نکته دیگر قابل توجه ارتباط ، اعتماد به ارتباط میان فردی با اعتماد به وسایل ارتباط جمعی است که اول بار در الگوی جریان دومرحله ای ارتباط مطرح شد . الگویی فرض را بر این می گذارد که وسایل ارتباط جمعی به طور غیر مستقیم و از طریق رهبران فکری در جامعه اثر می گذارد . ارتباط این مدل با تحقیق اعتبار در این است که چگونگی شکل دهی درک مردم از اعتبار بر مبنای ارتباط بین فردی را توضیح میدهد .
-بررسی های میشل چارنلی 1بر روی «صحت گزارشگری روزنامه ها »و گروه تحقیق دانشگاهییل 2 بر «اعتماد به منبع خبری »از جمله اینگونه بررسی هاست . سازمان نظر سنجی روپر نیز از جمله موسساتی است که از سال 1959نظر سنجی در مورد اعتبار رسانه و اعتماد مردم به رسانه را مورد بررسی قرار داده است .(بدیعی ، 1374)
-همچنین سی سیلی گازیونوو کریستین مک گراث در مقدمه گزارش تحقیقی که در سال 1985میلادی در ایالات متحده آمریکا انجام شد ، اشاره کرده اند که تحقیق درباره اعتبار منبع دو پیشینه دارد :
یکی بر روی «صحت گزارش روزنامه »و دیگری «قابل باور بودن منبع به عنوان جزئی از دربرگیری ارتباطات»(Journalism Quarterly,1986)

2-2- نظریه های مرتبط با تحقیق
عناصر الگو : نیازها و انگیزه ها
بحث فراگرد استفاده و رضامندی معمولاً با نیازهای فرد شروع می شود . در تدوین های اولیه این الگو کم و بیش نیازهای اساسی برابر می دانستند . تازه ترین تحولات در این نظریه نشان می دهد که نیازهای ذیربط در سطوح دیگر نیز دیده می شوند .
این ما را وا می دارد که علایق سطحی تر را (که ممکن است مبتنی بر نیازهای اساسی تر باشند )نیز جز و نیازهای ذیربط به شمار آوردیم . نیازهای ذیربط عبارتند از :
نیاز به هدایت ، امنیت ، کنش متقابل و دوری از تنش ، انگیزه از نیاز ها ناشی می شوند و جنبه های کنشی آنها را تشکیل می دهند . در باب انگیزه ها ، طبقه بندی ها ی گوناگون پیشنهاد شده است .
یکی از معروف ترین آنها طبقه بندی مک کوئیل و همکاران (1972)است که ابعاد زیر را در بر می گیرد :
1-آگاهی : مشورت خواهی جهت گیری در مورد رویدادهای در بخش های مختلف محیط و یادگیری
2-هویت شخصی : کسب خود آگاهی ، یافتن الگو های رفتار ، تقویت ارزشهای شخصی
3-یگانگی وکنش متقابل اجتماعی : آگاهی از شرایط دیگران ، فراهم کردن امکان برقراری رابطه با دیگران .
4-فراغت : آرامش دوری از مشکلات روزمره ، پر کردن وقت ، ارضای نیازهای جنسی (ویندال و همکاران،1376) .
2-2-1-نظریه توجه گزینه ای به اخبار
نظریه توجه گزینه ای به مثابه بخشی از نظریه سه گزینه ای، در مورد اخبار توضیح داده می شود. در یک روند ارتباطی شلوغ ، انسان به کمک توجه گزینه ای خود نه به همه اطلاعاتی که به اعضای حسی اش می رسد ، بلکه تنها به بخشی از اطلاعات که باعث تحریک او می شود توجه می کند و از آنجا که تجربه اجتماعی افراد متفاوت است، آنچه موجب تحریک یک فرد می شود می تواند نسبت به آنچه دیگران را تحریک می کند متفاوت باشد ، بنابراین افراد متفاوت به مسائل مختلف توجه می کنند.
تهیه کننده سعی می کند پیام خود را طوری در فیلم برجسته کند تا توجه مخاطب را جلب کند.
برجسته کردن بخشی از اطلاعات، موجب کمرنگ شدن آزادی مخاطب در مقابل متن می شود. فرستنده پیام دائما توجه مخاطب را به جنبه هایی که ازنظر خودش مهم تر است ، جلب می کند .
“براساس تحقیقات دانشگاهی برای برجسته سازی اطلاعات ارائه شده در برنامه خبری وبالابردن حافظه مخاطب می توان با دستکاری عوامل ساختاری برنامه توجه مخاطبان را بالا برد تا تاثیر برنامه خبری بر آنها افزایش یابد” (میرفخرایی ،1386 ، ص38).
برای جلب توجه باید مطلب را به شکلی تحریک کننده برای انگیزش گونه های مختلف جمعیتی مخاطبان ارائه داد .
“روایت داستان خبری به شکل قابل توجه را می توان بامفاهیمی چون گوناگونی ارائه ، استفاده نکردن از مصاحبه های طولانی و استفاده نکردن خبرنگار از گفتار متن طولانی توضیح داد”(میرفخرایی ،1386،ص 48).
در گزارش های خبری، جالب کردن خبر برای مخاطب از طریق پرورش آن براساس رعایت عوامل خبری صورت می گیرد. برای بررسی میزان استفاده از عوامل خبری به مثابه یک راهبرد گفتمانی در پرورش خبر به منظور جالب کردن، عمق بخشیدن و ایجاد گوناگونی در اخبار ،می توان از سه شاخص استفاده کرد:
1-شمارش زمان و تعدد خبرها در یک برنامه خبری 2-شمارش تعدد صحنه و تعدد آوا در یک خبر3-ارزیابی کیفی به کارگیری عوامل خبری در هر خبر پخش شده .
صحنه و نما دو مفهوم متفاوتند، نما عبارت است از قطع و وصل دوربین ، حال آنکه صحنه می تواند شامل تعدد نما باشد و به دو صورت تعریف می شود. منظور از صحنه کلیه اتفاقاتی است که در یک صحنه جغرافیایی رخ می دهد.
هر چه تعداد صحنه ها بیشتر باشد ،خبر برای مخاطب گوناگون تر و در نتیجه جالب توجه تر و جذاب تر خواهد بود. اما هر چه تعداد صحنه ها کمتر باشد خبربرای مخاطب یکنواخت تر، خسته کننده تر و ازجذبه کمتری برخورداراست.
تعدد آوا نیز از الزامات خبر جالب توجه و گوناگون است. آوا به گفتاری اطلاق می شود که به قول ولوسینف شنیده می شود، یعنی آنکه مفاهیم مورد نظر مصاحبه شونده به نحوی در گزارش سازمان داده شود که بدون هیچ تغییری به گوش مخاطب برسد(میرفخرایی ، 1386).
بر اساس تعداد آوا در خبر، می توان آنها را به دو دسته تک آوایی ( تک گفتاری)و چند آوایی تقسیم کرد.
اگر خبری تنها سخنرانی یا نقل قول یک فرد را برای چند ثانیه یا چند دقیقه منعکس کند خبری تک گفتاری یا تک آوایی خواهد بود.
اگر چندین مصاحبه زنده یا نقل قول از چندین فرد متفاوت در خبری ارائه شود آن خبر چند گفتاری محسوب می شود.
در گزارشهای خبری از عوامل یا عناصر خبری برای پرورش یا پردازش استفاده بیشتری می شود. اگر چنین باشد این امر اثبات کننده گوناگونی و جذابیت بیشتر گزارش خبری در مقابل خبر خوانی روی فیلم صامت خواهد بود.
هرچه تعداد آواهای شنیده شده دریک خبر ، یعنی تعداد مصاحبه های آن بیشتر باشد ، آن خبر جالبتر خواهد بود.
همچنین برا ی جلب توجه بیشتر در خبر تلویزیونی، تعداد صحنه های به نمایش در آمده در یک گزارش نیز از اهمیت زیادی برخورداراست. هرچه تعداد صحنه های یک گزارش بیشتر باشد گوناگونی گزارش بیشتر خواهدبود و درنتیجه امکان جلب توجه مخاطب نیز بیشتر است (میرفخرایی ،1386).

نتایج تحقیقات نشان می دهد که:1- عمده مخاطبان داخلی نسبت به خبرهای خارجی علاقه بیشتری نشان می دهند 2- خبرهای خارجی تلویزیون به این دلیل که امکان حس بصری آنچه را که در دوردست ها اتفاق می افتد و امکان تماس مستقیم با آن برای مخاطب وجود ندارد ، فراهم می کند، نسبت به خبرهای خارجی نشریات توجه بیشتری را جلب می کنند.
ملموس یا نزدیک کردن خبر به مخاطب تنها به معنای مجاورت خبر ونزدیکی فیزیکی نیست ، بلکه به معنای نزدیک بودن خبر به منافع و مسائل روزمره زندگی مخاطب است.
برای جلب توجه مخاطب، خبرها باید به مخاطب نزدیک شوند . این نزدیکی را می توان نرم کردن خبرنیز نام گذاشت .
به طور کلی،خبرهارا می توان به دودسته جدی و انسانی تقسیم کرد. خبرهای جدی شامل مباحث اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی است و خبرهای انسانی شامل اخبار مختلف در مورد ستارگان ، اتفاقات و حوادث روزمره چون بازگشت پاندای معروف باغ وحش لندن به چین ، حوادث طبیعی وقتل وجنایب است.
خبرهای دسته دوم را می توان به شکل ملودرام خبری ، داستانی ارائه کرد که بالاترین میزان توجه وحافظه را نزد مخاطبان ایجاد کند.
ساختار ملودرامیک یاد شده تک بخشی است که به همراه رعایت دو کد ادبی از کدهای پنج گانه میسر می شود و در بخش حافظه از زاویه نگرش لوئیس توضیح داده خواهد شد.
خبرهای دسته اول یعنی اخبار جدی را می توان به دو شکل ملموس کرد، یکی مستند گونه ( خبری) و دیگری داستانی .
در اولی ساختار بخش بخش و در دومی ساختار تک متنی رعایت می شود. اولی همان ملودرام خبری مستند گونه است و دومی ساختار ملودرام خبری / داستانی به خود می گیرد.
در یکی،از طریق ربط خبر به شکلی مستند گونه به زندگی روزمره مخاطب، همچون مسایل اقتصادی روزمره، توجه او را به خود جلب می کند.
در دیگری از طریق ارائه خبر جدی در لایه ای از داستان درباره زندگی آدم های معمولی با انگشت گذاشتن به علایق و احساسات انسانی مخاطب ، موضوعات خبری را به مخاطب نزدیک و برای وی ملموس می کنند. (میرفخرایی ،1386)
هرچه خبر برای مخاطب ملموس تر باشد او توجه بیشتری به آن خبر خواهد داشت. به این ترتیب ، نزدیک کردن خبر به مخاطب از طریق مجاورت موضوعی که شامل مباحث امنیت ، اقتصاد ، تعلق احساسی و امثال آن می شود، به یکی از مفاهیم اصلی در پرورش و پردازش خبر تبدیل شد. وقتی دریک متن تنها یک تضاد وجود دارد ، آن متن تنها می تواند یک بخش بازنمایی شود.

2-2-2-جلب توجه مخاطب در گزارش خبری تلویزیونی
تهیه کننده خبر می تواند برای جلب توجه مخاطبان از اجزای سطحی برنامه که می توان آنها را از نظر ساختاری اجزای خرد دانست و همچنین می توان از اجزای محتوایی برنامه که آنها را اجرای کلان می نامید استفاده کند.
“اجزای سطحی ( شکل ) یا عمیق ( محتوایی ) مورد استفاده تهیه کنندگان شبکه های خبری تجاری و عمومی برای جلب توجه مخاطب در حالی است که در نکات مشخصی می توانند اشتراک داشته باشند نقاط افتراق نسبتا قابل ملاحظه ای نیز خواهند داشت”(میرفخرایی ، 1386 ، ص 26).
ساختار مناسب ، حلقه رابط محیط استفاده از رسانه با مفهوم جلب توجه است. توجه مخاطب به برنامه، فعالیتی است که مخاطب را از گیرنده ای منفعل به بیننده ای فعال تبدیل می کند، بنابراین مفهوم توجه با درجه فعال بودن مخاطب درمقابل پیام ارتباطی ، ارتباط نزدیکی دارد.
میزان توجه مخاطب و صفحه نمایش تلویزیونی مهمترین عامل در ادراک وی از محتوای برنامه خبری محسوب می شود. اما میزان توجه، رابطه ای تنگاتنگ با شلوغی محیط تماشا ومزاحمتهای موجود در آن دارد.
محققان و نظریه پردازانی چون مورلی ( morly) ، کاتس ، لوئیس تانیالینوفسکی ، شارلوت بروندسون و بری گونتر که در حوزه های کاملا متفاوت مخاطب شناسانه فعالیت می کنند همه براین امرصحه می گذارند که اصولا ادراک مخاطبان برنامه های خبری بسیارپایین است ( میرفخرایی ، 1386).
دلیل پایین بودن ادراک مخاطبان را شاید بتوان شلوغی محیط تماشای تلویزیون و تاثیر منفی آن بر میزان توجه مخاطب به صفحه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های جمال الدین، ارتباط جمعی، علوم ارتباطات Next Entries پایان نامه با کلید واژه های برجسته سازی، استفاده و رضامندی، پخش تلویزیونی