پایان نامه با کلید واژه های ورزش قهرمانی، استان کرمان، مدیریت ورزش، بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

زندهی مسابقات ورزشی، نبود دستورالعملها و آئیین نامههای در مورد تبلیغات حامیان در تمامی سطوح ورزش کشور باشد. بنابراين با توجه به اين موارد بهتر است مسئولين ورزش استان، شرايط دستورالعملها و آئين نامههايي را در راستاي اطمينان بخشيدن به سرمايه گذاري حاميان، ايجاد نمايند. از طرفي ديگر با فراهم نمودن شرايط تبليغات مناسب و استفاده از مربیان و ورزشکاران مشهور باعث افزایش تماشاگران ورزشی و بهبود اعتبار باشگا ههای ورزشی استان شوند شوند.که این خود باعث حضور حامیان و شرايطي كه حاميان بتوانند به اهداف دلخواه خود دست يابند میشود، و همچنین شرایطی ایجاد کنند که تماشاگران ورزشی بیشتر از ورزش استقبال کنند مانند برگذاری مراسمی نمایشی قبل از مسابقات یا اهدای جوایز به تماشاگران ورزشی، مدیران میتوانند با ایجاد تدابیری مانند ايجاد امكان استفادة حامیان مالی از بلیتهاي مسابقات براي تبليغ، ايجاد امكان استفادة مناسب تر حامیان از ورزشگاهها و زمينهاي تمرين براي تبليغ ، ايجاد امكان استفادة اسپانسرها از سالنهاي كنفرانس مطبوعاتي براي تبليغ ، ايجاد وب سايتهاي فعال و قوي براي باشگاهها، میتوانند به عنوان مشوقهای تبلیغاتی برای حامیان باشندکه باعث سرمايه گذاري شركتهاي خصوصي در ورزش استان شوند.
5-3-4 بحث و نتیجه گیری فرضیه چهارم
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه چهارم نشان داد موانع مدیریت ورزشی در حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان موثر است. طبق نتایج بدست عدم بهره گیری از مدیران متخصص ورزشی و بازاریابان ورزشی یک از عوامل موثر در عدم حمایت شرکتها از ورزش قهرمانی است که در اولویت آخر قرار دارد. عدم بهره گیری از مدیران با تفکرات و تخصصهای تجاری و درآمد زایی در ورزش استان با اهمیت ترین مورد شناسایی شد. که این تحقیق با نتایج یافتههای آزادان وهمکاران (1391)، دوهرتی و موری (2007)، دابسون و گودارد (2001)، هودا (2001)، سید عامری (1388)، الهی و همکاران (1386) و ایزدی (1390)، همخوانی دارد. الهی (1386) در مطالعهای جهت بررسی موانع موجود در توسعهی جذب حامیان مالی در صنعت فوتبال ایران انجام داد عنوان کرد که مدیریت نامناسب و عدم بهره گيري از مديران با تفكرات و تخصصهاي تجاري و درآمدزايي در صنعت فوتبال، از موانع موجود درجذب سرمايهگذاري حاميانمالي در صنعت ورزش كشور است. آزادان(1391) در تحقیقی با عنوان بررسی راهکارهای جذب اسپانسر در فوتبال حرفهای ایران، اصلاح ساختار و تشکیلات در فوتبال کشور، به خصوص در سطح باشگاهها و استفاده از مدیران آشنا به اصول مدیریتی و درآمدزایی میتواند برای دستیابی به افزایش حضور حامیان مالی در در صنعت فوتبال کارگشا باشد. دلایل احتمالی این همخوانی میتواند وجود مشکلات یکسان در سطوح مختلف ورزش کشور، و بهرهگیری از مدیران غیر ورزشی در ورزش کشور، عدم استفاده از بازاریابان ورزشی در سطوح مختلف ورزش و همچنین عدم وجود استانداردهای مالی و کاری در حوزهی ورزش را نام برد. با توجه به نتايج اين پژوهش مدیران سطوح بالای کشور باید بیشتر از مدیران ورزشی در ورزش بهره گیرند. همچنین مديران ورزش ميتوانند تصميمات بهتري در مورد حاميان مالي گرفته و شرايطي را بوجود آورند تا آنها بتوانند به اهداف خود در محيط ورزش برسند كه اين نيز به نوبه خود باعث حضور بيشتر و بهتر حاميان مالي در باشگاههاي ورزشي شده و باشگا هها ميتوانند از حداكثر توان اين حاميان استفاده نمايند. بنابراین مديران ورزش استان بايستي از متخصصين و بازاريابان ورزشي استفاده كرده و از اين طريق نيز به بهينه كردن ارتباط بین حاميان مالي و ورزش بپردازند تا باعث رونق ورزش استان شود که این خود باعث ایجاد محیطی شاد و مفرح در جامعه و در بین جوانان خواهد شد.
5-3-5 بحث و نتیجه گیری فرضیه پنجم
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه پنجم نشان داد بین موانع مختلف حمایت شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان اختلاف معناداری وجود دارد. مهمترین موانع پیش روی حامیان برای حمایتمالی از ورزش قهرمانی استان کرمان را بدین ترتیب معرفی کردند. عامل قانونی بیشترین تاثیر را در عدم حمایتمالی شرکتهای خصوصی در ورزش قهرمانی استان کرمان دارد و بعد از آن عامل بسترسازی حرفهای، و تبلیغاتی و در آخر مدیریت ورزشی قرار دادند،که نتایج این پژوهش با تحقیقات یزدانی و همکاران (1390)، که در تحقیق خود با عنوان موانع حمایت ورزشی شرکتها (خصوصی و دولتی) در استان خراسان شمالی، موانع حمایت ورزشی را اولویت بندی کردند و عوامل به ترتیب تاثیر از این قرار بودند مدیریتی-تبلیغاتی، عامل اقتصادی- اجتماعی و در آخر عامل ارتباطی- محیطی قرار داشت همسو است. و با نتایج تحقیق رجبی (1388) که موانع حمایت شرکتها از ورزش استان اصفهان را به این ترتیب اولویت بندی کردند. عدم توانایی حمایت مالی در افزایش فروش کالاهای حامیان مالی، ضعف حمایت مالی درگسترش بازار فروش، عدم توانایی حمایت مالی در ایجاد رقابت موثر با شرکتهای رقیب، و موانع اجتماعی- فرهنگی، موانع اقتصادی در اولویتهای بعدی قرار دارند (الهی،1388) نیز در پژوهش خود با عنوان موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمايت مالي در صنعت فوتبال جمهوري اسلامي ايران، مهمترین موانع موجود در توسعه درآمدزایی حاصل از حمایت مالی را بدین گونه عنوان کردند. موانعی که ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارند، موانع حقوقی و قانونی، مالکیت دولتی باشگاهها، ساختارو نیروی انسانی صنعت فوتبال، مدیریت بازاریابی، برنامهریزی مسابقات فوتبال، امکانات و تسهیلات صنعت فوتبال بودند نا همسو است. با توجه به تفاوتهای که بین تحقیقات مشاهده میشود. دلایل احتمالی این ناهمسویی میتواند به دلیل تفاوت در جامعه آماری، روش نمونهگیری و ابزار پژوهش این تحقیق با دیگر تحقیقات دانست. یکی از عوامل اصلی این اختلافها میتواند در ابزار پژوهش باشد زیرا ابزار گردآوری اطلاعت پرسشنامه محقق ساختهای است که سوالات پژوهش به وسیله تحلیل عاملی دستهبندی شدهاند. اما تحقیقات دیگر محقق یک سری سوال را شناسایی کرده و خودآنها را در دستهبندی خاصی قرار داده است.
5-4 پیشنهادهای کاربردی
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میشود که موارد زیر در استان کرمان اجرا گردد.
1. با توجه به یافته های تحقیق مبنی بر تاثیر مانع قانونی دولتی در حمایت شرکت های خصوصی پیشنهاد می شود: مسئولان ذی ربط قوانین مدونی در خصوص حامیان ورزشی تدوین کنند و دولت با کاهش سرمایه گذاری در ورزش رقابتی متعادل بین شرکتهای علاقه مند به حمایت از ورزش را به وجود آورد.
2. با توجه به یافته های تحقیق مبنی بر تاثیر مانع بستر سازی حرفه ای در حمایت شرکت های خصوصی پیشنهاد می شود: مسؤلان ورزش با وضع قوانین مالیاتی مناسب برای حامیان مالی، مانند بخشودگی مالیاتی شرایط حضور حامیان را در ورزش فراهم کنند.

3. با توجه به یافته های تحقیق مبنی بر تاثیر مانع تبلیغاتی در حمایت شرکت های خصوصی پیشنهاد می شود: مسؤلان ورزش امکانات پیشرفته تبلیغات را برای حامیان ورزشی فراهم کنند. و همچنین از مربیان و بازیکنان مشهور در ورزش استان جهت بالا بردن اعتبار و نشان باشگاهها استفاده شود.
4. با توجه به یافته های تحقیق مبنی بر تاثیر مانع مدیریت ورزشی در حمایت شرکت های خصوصی پیشنهاد می شود: مسؤلان ورزش از مدیران با تفکرات و تخصصهای تجاری و درآمدزایی در ورزش استان استفاده کنند، و همچنین از آژانسهای بازاریابی و متخصصان بازاریابی ورزشی در ورزش استان بهره ببرند.

5-5 پیشنهادهای پژوهشی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ورزش قهرمانی، استان کرمان، مدیریت ورزش، رتبه بندی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، تجارت الکترونیک، تلفن همراه، توسعه تجارت سیار