پایان نامه با کلید واژه های ورزش قهرمانی، استان کرمان، مدیریت ورزش، رتبه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

به منظور مقایسه بین عوامل از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر استفاده شد. همچنین برای بررسی تاثیر هر کدام از عوامل از آزمون تی تک نمونهای با نرم افزار رایانه ای spss20 استفاده گردید.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق

4-1 مقدمه
در این فصل یافتههای تحقیق براساس تجزیه و تحلیل آماری در دو بخش ارائه شده است. در بخش اول ویژگیهای جمعیت شناختی مدیران شرکتها و در بخش دوم با استفاده از آمار استنباطي به تجزيه و تحليل دادهها پرداخته شد. لازم به ذكر است كه جهت تجزيه و تحليل دادهها از نرم افزار SPSS20 استفاده شده است.
4-2 یافتههای توصیفی تحقیق
4-2-1 توصیف وضعیت سنی گروه مورد مطالعه را نمایش میدهد.
نمودار شماره 4-1 وضعیت سنی گروه مورد مطالعه را نمایش میدهد.

نمودار4-1 توزیع افراد بر اساس سن
همان طور که در نمودار 4- 1مشخص است بیشترین گروه سنی را دامنه سنی30-40 سال تشکیل میدهند با 63.2 % و کمترین گروه سنی را افراد بالای 60 سال تشکیل دادهاند با 4.2 %.

4-2-2 توصیف جنسیت گروه مورد مطالعه
نمودار 4-2 وضعیت جنسیت در گروه مورد مطالعه را نشان میدهد.

نمودار 4-2 وضعیت جنسیت گروه مورد مطالعه
همان طور که توزیع افراد بر اساس جنسیت نشان میدهد بیشتر افراد نمونه را مردان تشکیل میدهند با 95 % و زنان 5 % افراد را تشکیل میدهند.
4-2-3 توصیف سطح تحصیلات گروه مورد مطالعه
نمودار شماره 4-3 سطح تحصیلات گروه مورد مطالعه را به نمایش گذاشته است.

نمودار 4-3 سطح تحصیلات گروه مورد مطالعه
همانطور که در نمودار4-3 ملاحظه مینمائید بیشتر مدیران دارای مدرک لیسانس هستند با 46 % و 24% دارای مدرک فوق لیسانس و دکترا بودند و 30 % هم دارای مدرک دیپلم و فوق دیپلم بودند.
4-2-4 توصیف رشته تحصیلی جامعه مورد مطالعه
نمودار 4-4 توصیف رشته تحصیلی جامعه مورد مطالعه را نشان میدهد.

نمودار4-4 توصیف رشته تحصیلی جامعه مورد نظر
نتایج حاصل از توصیف رشته تحصیلی مدیران نشان میدهد که بیشتر مدیران 48 % تحصیل کرده رشتههای فنی مهندسی هستند. و رشتههای علوم پایه با 7 % درصد کمترین مقدار مدیران بخش خصوصی را تشکیل میدهند.
4-2-5 توصیف علاقه مدیران شرکتها به حمایت ازسطوح مختلف ورزش
نمودار 4-5 توزیع علاقه مدیران شرکتها به حمایت از سطوح مختلف ورزش
همان گونه که در نمودار 4-5 ملاحظه میفرمائید بیشتر مدیران شرکتهای خصوصی9/38% علاقه دارند تا در سطح ورزش قهرمانی حمایتمالی کنند و ورزش همگانی با 6/32 % در جایگاه دوم قرار دارد و ورزش حرفهای با 6/12% در جایگاه آخر قرار دارد.
4-2-6 توصیف علاقه شرکتها به حمایت از بخشهای مختلف ورزش
نمودار 4-6 توزیع شرکتها براساس علاقه به حمایت از بخشهای مختلف ورزش را نشان میدهد .
نمودار 4-6 توزیع شرکتها براساس علاقه به حمایت از بخشهای مختلف ورزش
همان گونه که ملاحظه میشود بیشتر مدیران 1/41 % علاقمند هستند که از یک تیم ورزشی حمایت کنند وکمترین میزان 4/8 % درصد علاقه مند هستندتا از یک شخص ورزشکار حمایت کنند.
4-2-7 توزیع شرکتها بر اساس گستره فعالیت
نمودار 4-7 توزیع شرکتها بر اساس گستره فعالیت شرکت را نمایش میدهد.
نمودار 4-7توزیع شرکتها بر اساس گستره فعالیت
همانگونه که ملاحظه مینمائید که گستره فعالیت بیشتر شرکتها کشوری میباشد 57 % بعد از آن استانی میباشد با 33 % و در آخر حدود 10% شرکتها در سطح فراملی فعالیت میکنند.
4-2-8 توزیع میزان کارکنان شرکتها نمودار 4-8 توزیع میزان کارکنان شرکتها را نشان میدهد.
نمودار 4-8 توزیع کارکنان شرکتها
همان گونه که در شکل ملاحظه مینمائید بیشتر شرکتها 7/47 % درصد از نمونه آماری دارای بیش از 200 کارمند میباشند و تنها 2/4 % شرکتها زیر 100 کارمند دارند.
4-2-9 توصیف میزان هزینه تبلیغات شرکتها
نمودار 4-9 میزان هزینه تبلیغات شرکتها را نشان میدهد

نمودار 4-9 میزان هزینه تبلیغات شرکتها را نشان میدهد.
همان گونه که در نمودار ملاحظه میفرمائید که بیشتر شرکتها 52% کمتر از 5% از درآمد خود را صرف تبلیغات میکنند و تنها 8 % شرکتها بیشتر از 15 % صرف تبلیغات میکنند.
4-3 آزمون فرضیههای تحقیق
4-3-1 فرضیه اول تحقیق: بین امتیاز مانع قانونی-دولتی با نمره ملاک در حمایت مالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان اختلاف معناداری وجود ندارد.
جدول 4-1 نتایج آزمون تی تک نمونهای فرضیه اول
عدد شاخص=3
موانع حمایت
تعداد
میانگین
اختلاف میانگین
T
Sig
عامل قانونی – دولتی
105
76/3
76/0
76/11
001/0
نتایج آزمون تی تک نمونهای نشان داد که بین میانگین عامل قانونی- دولتی با نمره شاخص (عدد 3) اختلاف معناداری در سطح 05/0p وجود دارد. بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش پذیرفته میشود بنابراین با توجه به اینکه میانگین محاسبه شده از نمره شاخص بیشتر میباشد میتوان نتیجه گرفت که عامل قانونی – دولتی در عدم حمایت شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان موثر بوده است.
4-3-2 فرضیه دوم تحقیق: بین امتیاز مانع بسترسازی حرفه­ای با نمره ملاک در حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان اختلاف معناداری وجود ندارد.
جدول 4-2 نتایج آزمون تی تک نمونهای فرضیه دوم
عددشاخص=3
موانع حمایت
تعداد
میانگین
اختلاف میانگین
T
Sig
نبود بسترسازی حرفهای
105
75/3
75/0
23/12
001/0
نتایج آزمون تی تک نمونهای نشان داد که بین میانگین عامل بسترسازی حرفهای با نمره شاخص (عدد 3) اختلاف معناداری در سطح 05/0p وجود دارد. بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش پذیرفته میشود بنابراین با توجه به اینکه میانگین محاسبه شده از نمره شاخص بیشتر میباشد میتوان نتیجه گرفت که نبود بسترسازی حرفهای در عدم حمایت شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان موثر بوده است.

4-3-3 فرضیه سوم تحقیق: بین امتیاز مانع تبلیغاتی با نمره ملاک در حمایت مالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان اختلاف معناداری وجود ندارد.
جدول 4-3 نتایج آزمون تی تک نمونهای فرضیه سوم
عددشاخص=3
موانع حمایت
تعداد
میانگین
اختلاف میانگین
T
Sig
تبلیغاتی
105
73/3
73/0
77/14
001/0
نتایج آزمون تی تک نمونهای نشان داد که بین میانگین عامل تبلیغاتی با نمره شاخص (عدد 3) اختلاف معناداری در سطح 05/0p وجود دارد. بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش پذیرفته میشود بنابراین با توجه به اینکه میانگین محاسبه شده از نمره شاخص بیشتر میباشد میتوان نتیجه گرفت که عامل تبلیغاتی در عدم حمایت شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان موثر بوده است.
4-3-4 فرضیه چهارم تحقیق: بین امتیاز مانع مدیریت ورزشی با نمره ملاک در حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان اختلاف معناداری وجود ندارد.
جدول 4-4 نتایج آزمون تی تک نمونهای فرضیه چهارم
عددشاخص=3
موانع حمایت
تعداد
میانگین
اختلاف میانگین
T
Sig
عامل مدیریت ورزشی
105
68/3
68/0
62/10
001/0
نتایج آزمون تی تک نمونهای نشان داد که بین میانگین موانع مدیریت ورزشی با نمره شاخص (عدد 3) اختلاف معناداری در سطح 05/0p وجود دارد. بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش پذیرفته میشود. بنابراین با توجه به اینکه میانگین محاسبه شده از نمره شاخص بیشتر میباشد میتوان نتیجه گرفت که عامل مدیریتی در عدم حمایت شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان موثر بوده است.

4-3-5 فرضیه پنجم تحقیق: بین موانع شناسایی شده در حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان اختلاف معناداری وجود ندارد.
به منظور مقایسه بین موانع سرمایه گذاری شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد، که برای انجام این آزمون باید برابری واریانسها بررسی شود، که با استفاده از آزمونMauchly’s بررسی شد.
جدول 4-5 نتایج آزمونW Mauchly’s
اثرات درون حیطهها
W Mauchly’s
Approx,Chi- square
Df
Sig
موانع حمایت ورزشی
884/0
443/11
5
001/0
همانگونه که اطلاعات حاصل از جدول 4-5 نشان میدهد، فرض برابری واریانسها رعایت نشده است،بدلیل اینکه W Mauchly’s معنادار (05/0 p≤) شده است. بنابراین سطح معناداری در خروجی آزمون Repeated Mesurse Anova خط Greenhouse- Geisser گزارش میشود.
جدول 4-6 نتایج آزمون اختلاف بین موانع حمایتمالی شرکتهای خصوصی در ورزش قهرمانی استان کرمان.

آماره
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
سطح معناداری
موانع حمایت ورزشی
Greenhouse-Geisser
28/325
780/2
32/81

41/110

001/0

با توجه به نتایج جدول(4-6). (001/0=P و 41/110 =F ) بنابراین با 95% اطمینان میتوان گفت، بین موانع حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان اختلاف معناداری وجود دارد. بنابراین فرض صفر رد میشود و فرض پژوهش تایید میگردد.

با توجه به اینکه بین موانع سرمایه گذاری شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان اختلاف وجود دارد با استفاده از آزمون تعقیبی (Bonferroni) تفاوت موجود بین موانع نیز مشخص شد (جدول، 4-7).
جدول 4-7 نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مشخص کردن محل اختلافها
عوامل وارد بر تحقیق
مدیریتی
بسترسازی حرفهای
قانونی دولتی
تبلیغاتی
مدیریتی

14/0
002/0
003/0
بسترسازی حرفهای

11/0
14/0
قانونی دولتی

98/0
تبلیغاتی

همانگونه که در جدول مشخص است بین عوامل مدیریتی و تبلیغاتی (003/0p=) اختلاف معناداری وجود دارد همچنین بین عوامل مدیریتی با عامل قانونی و دولتی (002/0p=) اختلاف معناداری وجود دارد همچنین بین سایر موانع اختلاف معنادارای وجود نداشت.
پس از مشخص شدن وجود اختلاف معنادار بین موانع حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان به منظور رتبه بندی این عوامل از میانگین عوامل استفاده شد.(4-8).
جدول 4-8 .نتایج مربوط به رتبه بندی موانع حمایتمالی شرکتهای خصوصی در ورزش قهرمانی استان کرمان.
عوامل
میانگین
انحراف استاندارد
رتبه بندی
قانونی-دولتی
76/3
62/0
1
بسترسازی حرفهای
75/3
59/0
2
تبلیغاتی
73/3
48/0
3
مدیریت ورزشی
68/3
62/0
4
همان طور که در جدول بالا مشاهده میشود عامل قانونی- دولتی با میانگین 76/3 مهمترین عامل و عامل مدیریت ورزشی با میانگین 68/3 کم اهمیت ترین عامل معرفی شد.
جدول 4-9 رتبه بندی گویههای حیطهی قانونی- دولتی
گویههای عامل قانونی- دولتی
میانگین
انحراف استاندارد
اولویت
مالکیت دولتی اکثر شرکتهای تجاری و در نتیجه فقدان ساختار رقابتی در بسیاری از صنایع کشور.
04/4
95/0
اول
خلاها و ابهامات قانونی
97/3
99/0
دوم
عدم نگرش مثبت مسئولین کشور و استان به حمایت مالی از ورزش.
67/3
90/0
سوم
تامین عمده منابع مالی باشگاههای حرفهای توسط نهادهای دولتی به دلیل نوع مالکیت باشگا هها.
63/3
83/0
چهارم
نبود نظارت کافی برای بر اجرای قانون کپی رایت و برخورد با سوء استفاده کنندگان و سود جویان از برند شرکتها و حامیان.
54/3
94/0
پنجم
همان طور که جدول بالا نشان میدهد مالکیت دولتی اکثر شرکتهای تجاری و در نتیجه فقدان ساختار رقابتی در بسیاری از صنایع کشور با میانگین 04/4 مهمترین مورد و نبود نظارت کافی بر اجرای قانون کپی رایت و برخورد با سوء استفاده کنندگان و سود جویان از برند شرکتها و حامیان با 54/3 کم اهمیت ترین مورد در بین موارد مربوط به عامل قانونی – دولتی مشخص گردید.

.جدول 4-10 رتبه بندی گویههای حیطهی بسترسازی حرفهای.
گویههای عامل بسترسازی حرفهای
میانگین
انحراف استاندارد
اولویت
ضعف در اعمال قوانینن کاهش مالیات شرکتها در قبال حامی شدن
97/3
61/0
اول
نبود امکانات پیشرفته تبلیغات از طرف تیمها و باشگاههای ورزشی.
83/3
83/0
دوم
اعتقاد نداشتن مدیران شرکت به تاثیر حامی شدن در افزایش فروش
69/3
88/0
سوم
وقت گیر بودن فرایندهای حامی شدن برای شرکت.
57/3
14/1
چهارم
فقدان نظام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های روایی محتوا، مدیریت ورزشی، مدیریت ورزش، ضریب همبستگی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های استان کرمان، مدیریت ورزشی، ورزش قهرمانی، مدیریت ورزش