پایان نامه با کلید واژه های وجوه نقد، ارزش بازار، ارزش دفتری حقوق صاحبان

دانلود پایان نامه ارشد

) …………………………………………………………………………………………………………. 157
پیوست سه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 159
پیوست چهار ………………………………………………………………………………………………………………………………. 159
پیوست پنج …………………………………………………………………………………………………………………………………. 160
پیوست شش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 160
پیوست هفت ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 161
پیوست هشت ………………………………………………………………………………………………………………………………. 162
پیوست نه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 163
پیوست ده ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 165

چکیده
هدف این مقاله، بررسی ارتباط حساسیت سرمایهگذاری –جریانهايِنقدیِ باسطح مخارج سرمایهای میباشد. در این تحقیق اطلاعات مالی 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 الی 1391 بررسی شده است (730 سال- شرکت). برای تجزیه و تحلیل نتایج از نرم افزار 18SPSS استفاده شد. همچنین برای محاسبات داده های مورد نیاز از نرم افزار EXCEL استفاده گردید. شرکتهای بیش سرمایهگذار و کم سرمایهگذار با استفاده از معیار میانگین سرمایهگذاری در هر سال از هم جدا شده و نشان داده شد که حساسيت سرمایهگذاری- جريانات نقدي با میزان مخارج سرمایهای دارای رابطه مستقیم میباشد. همچین ارتباط مستقیم بین ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با مخارج سرمایهگذاری بلند مدت دیده شد. با استفاده از معیار متعدد ( نسبت سود تقسیمی، اندازه شرکت و شاخص KZ ) بعنوان نماینده وجود محدودیتهای مالی، نشان داده شد که حساسیت سرمایهگذاری –جریان نقدی باشاخصهاي اندازه شرکت ونسبت سودتقسیمی دارای ارتباط مستقیم وباشاخصKZ دارای رابطه معکوس میباشد.
واژگان کلیدی: حساسیت سرمایهگذاری- جریانهای نقدی، شاخص KZ، ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، محدودیتهای مالی

1-1-مقدمه
اطلاعات تاريخي مربوط به جريان وجوه نقد ميتواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و ميزان اطمينان از تحقق جريانهاي وجوه نقد آتي به استفادهكنندگان صورتهاي مالي كمك كند. اطلاعات مزبور، بيانگر چگونگي ارتباط بين سودآوري واحد تجاري و توان آن جهت ايجاد وجه نقد و در نتيجه مشخص كننده كيفيت سود تحصيل شده توسط واحد تجاري است. علاوه بر اين، تحليلگران و ديگر استفادهكنندهگان اطلاعات مالي اغلب بطور رسمي يا غيررسمي مدلهايي را براي ارزيابي و مقايسه ارزش فعلي جريانهاي وجه نقد آتي واحدهاي تجاري به كار ميبرند. اطلاعات تاريخي مربوط به جريان وجوه نقد ميتواند جهت كنترل ميزان دقت ارزيابيهاي گذشته نيز مفيد واقع شود و رابطه بين فعاليتهاي واحد تجاري و دريافتها و پرداختهاي آن را نشان دهد. در مدلهاي ارزيابي واحدهاي تجاري، وجه نقد به عنوان يك داده مستقيم كاربرد دارد و لذا جريانهاي تاريخي آن ميتواند مورد استفاده قرار گيرد(حسین پور، 1384).
در تعريف سرمايه گذاري ميتوان گفت كه سرمايهگذاري نوعي دارايي است كه واحد سرمايهگذار براي افزايش منافع اقتصادي نگهداري ميكند. سرمايهگذاري ممكن است به اشكال مختلفي صورت گيرد و به دلايل گوناگوني نگهداري شود. دلیل اصلی مطالعه سرمایهگذاری آن است که نوسانات سرمایهگذاری به شناخت چرخه کسبوکار کمک میکند. دلیل دیگر آن است که سطح مخارج سرمایهگذاری میتواند بطور چشمگیری تحت تاثیر سیاست های مالی قرار گیرد. در بازار سرمايه همواره تمايل زيادي براي ارزيابي عملكرد سرمايه‌گذاري وجود دارد چرا كه ارزيابي عملكرد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به عنوان ارزيابي عملكرد متخصصان سرمايه‌گذاري، يكي از مباحث مطرح در حوزه سرمایهگذاری میباشد(کاشانی پور و همکاران، 1389). تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین حساسیت سرمایهگذاری جریان نقدی با سطح و زمان بندی مخارج سرمایه گذاری طراحی و در 5 فصل ارائه خواهد شد.

1-2-بیان مساله
با مطرح شدن مساله سرمايه گذاري شركت ها، مساله تامين مالي اين پروژه هاي سرمايه گذاري نيز مطرح ميشود. در بازار هاي كامل سرمايه، انتظار ميرود كه همه شركت ها به راحتي به منابع خارجي براي تامين مالي دسترسي داشته و تصميمات سرمايه گذاري منحصرا مبتني بر سود‎آوري مورد انتظار آينده باشد و دسترسي به سرمايههاي داخلي هيچ گونه تاثيري بر تصميمات نداشته باشد. اما در دنياي واقعي با توجه به مكانيسم اطلاعات نامتقارن، هزينه تامين مالي با استفاده از منابع داخلي و خارجي متفاوت بوده و در اين محيطها، اطلاعات نامتقارن بين قرض دهنده و قرض گيرنده بر توانايي شركت براي دستيابي به اعتبار و بنابراين قدرت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي آن ها تاثيرگذار است(مرادی و احمدی، 1390).
اطلاعات تاريخي مربوط به جريان وجوه نقد ميتواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و ميزان اطمينان از تحقق جريان هاي وجوه نقد آتي به استفاده كنندگان صورتهاي مالي كمك كند. اطلاعات مزبور، بيانگر چگونگي ارتباط بين سودآوري واحد تجاري و توان آن جهت ايجاد وجه نقد و در نتيجه مشخص كننده كيفيت سود تحصيل شده توسط واحد تجاري است. علاوه بر اين، تحليل گران و ديگر استفاده كننده گان اطلاعات مالي اغلب بطور رسمي يا غيررسمي مدل هايي را براي ارزيابي و مقايسه ارزش فعلي جريان هاي وجه نقد آتي واحدهاي تجاري به كار ميبرند. اطلاعات تاريخي مربوط به جريان وجوه نقد ميتواند جهت كنترل ميزان دقت ارزيابي هاي گذشته نيز مفيد واقع شود و رابطه بين فعاليت هاي واحد تجاري و دريافت ها و پرداخت هاي آن را نشان دهد. اطلاعات منعكس در جريان وجوه نقد سال جاري به تنهايي جهت ارزيابي جريان هاي آتي وجه نقد كفايت نميكند زيرا برخي از معاملات ممكن است با استفاده از جريانهای نقدي سالهاي گذشته صورت پذيرفته باشد و همچنين برخي معاملات ممكن است در دوره هاي مالي قبل رخ داده باشد و بعضا انتظار رود منجر به جريانهاي وجه نقد ديگري در يكي از دورههاي آتي گردد.در مدلهاي ارزيابي واحدهاي تجاري، وجه نقد به عنوان يك داده مستقيم كاربرد دارد و لذا جريانهاي تاريخي آن ميتواند مورد استفاده قرار گيرد(حسین پور، 1384) با توجه به مطالب فوق مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا حساسیت سرمایهگذاری جریانات نقدی با سطوح و زمان بندی مخارج سرمایهای رابطهای دارند؟

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق
آنچه كه سبب اهميت رابطه سرمایهگذاری و جریانهای نقدی شده است، به عقيده برخي، محدوديتهاي مالي است كه شركت ها با آن روبرو هستند. بررسي تاثير محدوديت مالي و عوامل ايجاد كننده اين محدوديت مالي بر حساسيت سرمايهگذاري ـ جريان نقدي، موضوع بحث در سالهاي اخير بوده است، چون انتظار ميرود، شركت هايي كه محدوديت مالي دارند، با تفاوت هزينه بيشتر بين سرمايههاي داخلي و خارجي روبرو باشند. و در نتيجه بايد بيشتر بر جريان نقدي داخلي براي سرمايهگذاري تكيه كنند.
با توجه به اینکه مبحث وجه نقد و جریانهای نقدی یکی از مباحث با اهمیت در حسابداری و گزارشگری مالی میباشد و دسترسی کافی به وجوه نقد ضامن بقای شرکت بوده و تداوم حیات شرکت را تضمین مینماید، لذا بررسی مبحث جریانهای نقدی اطلاعات مفیدی را در ارزیابی های مالی فراهم آورده و میتواند در تصمیم گیری مدیران برای انجام سرمایهگذاری های سودآور مفید باشد. با توجه به موارد فوق و ضرورت سرمایهگذاری برای تداوم حیات شرکت، تحقیق در مورد ارتباط بین سرمایهگذاری و جریانهای نقدی، امری ضروری به نظر میرسد. در این راستا بررسی عوامل تاثیر گذار بر شدت این ارتباط و حساسیت سرمایهگذاری به سطح مخارج سرمایهگذاری میتواند در نتیجهگیری ها مفید واقع گردد. بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع ما بر آن شدیم که در مورد این حساسیت تحقیق نموده و بتوانیم مبناهایی را برای شناسایی رابطه بینتغییرات سرمایهگذاریبا سطحمخارجسرمایهگذاری ترسیم نماییم.

1-4-اهداف مشخص تحقیق
رويكرد تجربي ما، با رويكردهاي بكار گرفته شده در مطالعات قبلي متفاوت ميباشد. نتايج بيشتر مطالعات قبلي براساس تفاوتهاي حساسيت جريان نقدي كه مبتني بر معيارهاي پيش بيني شده محدوديت مالي از قبيل پرداخت سود سهام و اندازه برآورد شده شكل يافتهاند. اما با نگرشي انتقادي چنين نتايجي بستگي به انتخاب و تعريف معيارهاي محدوديتهاي مالي دارد. براي مثال كاپلان و زينگلاس1 (1997) و كليري2(1999) با استفاده از رويكرد طبقهبندي جايگزين براي شركتهايي كه به احتمال بسيار ضعيف از لحاظ مالي با محدوديت مواجه ميشوند، سطوح بالاتري از حساسيت جريان نقدي يافتند.
ما اين موضوع را كه آيا حساسيت جريان نقدي با انحرافات به لحاظ اقتصادي با اهميت در سطح هزينههاي سرمايهگذاري ارتباط دارد را میآزماییم و در کنار آن پیرو مطالعات قبلی ارتباط بین حساسیت سرمایه گذاری- جریانهای نقدی را با در نظر گرفتن شاخص کاپلان زینگلاسمورد بررسی قرار خواهیم داد.

1-5- سوالات تحقیق
سوال اول : آیا بین حساسیت سرمایهگذاری – جریانهای نقدی در شرکتهای بیش سرمایهگذار با شرکتهای کم سرمایهگذار تفاوت معناداری وجود دارد؟
سوال دوم: آیا بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با میزان مخارج سرمایهگذاری بلند مدت (سرمایه ای) ارتیاط معناداری وجود دارد؟
سوال سوم: آیا حساسیت سرمایهگذاری – جریانهای نقدی در شرکتهای مواجه با محدودیتهای مالی بیشتر از شرکتهای بدون محدودیت مالی میباشد؟
1-6-فرضیات تحقیق
فرضیه اول: حساسیت سرمایهگذاری – جریانهای نقدی در شرکت های بیش سرمایهگذار با شرکتهای کم سرمایهگذار تفاوت معناداری دارد.
فرضیه دوم: بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با میزان مخارج سرمایهگذاری بلند مدت (سرمایه ای) ارتیاط معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: حساسیت سرمایهگذاری – جریانهای نقدی در شرکتهای مواجه با محدودیتهای مالی بیشتر از شرکتهای بدون محدودیت مالی میباشد.
1-7-تعریف واژه ها و اصطلاحات
حساسیت سرمایهگذاری- جریانهای نقدی3: ارتباط بین انحرافات معنیدار اقتصادی در سرمایهگذاری با انحرافات بوجود آمده در جریانهای نقدی.

(b محدودیتهای مالی4:
شامل مواردی میگردد که از داخل ویا خارج از شرکت نشاًت گرفته و مانع ورود جریانهای نقدی بوده و یا باعث خروج جریانهای نقدی از شرکت میگردند.مانند میزان سود تقسیمی، اندازه شرکت، سن شرکت و درجه بندی سرمایهگذاری شرکت.
(cنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام5 :
برابر با( جمع داراييها منهای ارزش دفتري سهام عادي منهای ماليات هاي انتقالي به دورههاي آتي به اضافه ارزش بازار سهام عادي تقسیم برجمع دارايي ها)
(dجریانهای نقدی6 : جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
شاخص کاپلان زینگلاس7: که از فرمول زیر بدست میآید:
KZ=(-1.002*CF/Lnc8)+(0.283*MB)+(3.139*Tdebt/Tassets)-(39.368*D/Lnc)-(1.315*slack/Lnc)
= Slackسرمایه بدون استفاده شامل وجه نقد و معادلهای وجه نقد میباشد.
Lnc= خالص سرمایه اول دوره
MB= ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در ابتدای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های آزمون فرضیه، جریان های نقدی، محدودیت ها Next Entries پایان نامه با کلید واژه های بورس اوراق بهادار، سود تقسیمی، دارایی ها