پایان نامه با کلید واژه های هوش هیجانی، عملکرد شغلی، انحراف معیار، تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

0 تا 15 سال ،1/24 درصد بين 15 تا 20 سال ، 8/13 درصد بين 20 تا 25 سال و 6/3 درصد بالاي 25 سال می باشند. همچنین6/3درصدبهاینسوالپاسخندادهاند.
4 – 3 ) توصیف متغیرهای تحقیق:
قبل از ورود به مرحله ی تجزیه و تحلیل اطلاعات ضروری می باشد که تمامی متغیرهای تحقیق توصیف شوند.در این راستا گزارشی توصیفی از متغیرهای تحقیق ارایه شده که این نوع اطلاعات در قالب جداول و نمودارهایی به شرح زیر نشان داده می شود.

4-3-1) توصیف متغیرمهارتسياسي

جدول 4- 6) توصیفمتغیر مهارت سياسي
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
شاخص توصیفی متغیر
081/0
28533/0
9961/3
61/4
06/3
194
مهارت سياسي

نمودار 4- 6) هیستوگرام متغیرمهارت سياسي

باتوجه بهنموداروجدول (4– 7)مشاهده می شودکه متغیرمهارت سياسيدارای کمترین مقدار06/3، بیشترین مقدار61/4، میانگین9961/3، انحراف معیار 28533/0 و واریانس 081/0می باشد.

4-3-2) توصیف متغیرعملکردشغلي

جدول 4- 7) توصیفمتغیرعملکرد شغلي
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
شاخص توصیفی متغیر
169/0
41088/0
9715/3
83/4
5/2
194
عملکرد شغلي

نمودار 4- 7) هیستوگرام متغیرعملکرد شغلي

باتوجه بهنموداروجدول (4– 8)مشاهده می شودکه متغیرعملکرد شغليدارای کمترین مقدار5/2، بیشترین مقدار83/4، میانگین9715/3، انحراف معیار 41088/0 و واریانس 169/0 می باشد.

4-3-3) توصیف متغیرهوشهيجاني

جدول 4- 8) توصیفمتغیرهوش هيجاني
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
شاخص توصیفی متغیر
120/0
34651/0
9212/3
81/4
94/2
194
هوش هيجاني

نمودار 4- 8) هیستوگرام متغیرهوش هيجاني

باتوجه بهنموداروجدول (4– 9)مشاهده می شودکه متغیرهوش هيجانيدارای کمترین مقدار94/2، بیشترین مقدار81/4، میانگین 9212/3، انحراف معیار 34651/0 و واریانس 12/0 می باشد.

4 – 4) آزمون نرماليته:

جدول 4-9) آزمونكولموگروف- اسميرنفبرایمتغیرهایتحقیق

آماره آزمون
سطح معنی داری
مهارت سياسي
063/1
208/0
عملکرد شغلي
692/0
724/0
هوش هيجاني
691/0
727/0

با توجه به جدول (4- 10) مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری به دست آمده برای آزمون کولموگروف- اسمیرنف متغیرهای تحقیق بیشتر از 05/0 می باشد در نتیجه متغیر های تحقیق در نمونه مورد بررسی از توزیع نرمال برخوردار می باشد.

4 – 5 ) بررسي مدل تحقيق
تحقیق حاضر دارای سه متغیر مکنون است. متغیر هوش هیجانی به عنوان متغیر مستقل و متغیر مهارت سیاسی به عنوان متغیر میانجی و متغیر عملکرد شغلی به عنوان متغیر وابسته می باشد. در اين بخش به بررسي مدل تحقيق پرداخته مي شود. در مدل هاي ارايه شده علام متغير ها به شرح جدول زير است :

جدول4- 10)علايم متغيرها
متغير
علامت
مهارت سیاسی
P.SK
هوش هیجانی
E.I
عملکرد شغلی
J.P

4-5-1) بررسي مدل تحقيق در حالت استاندارد
نمودار 4-10نمايان گر ميزان رابطه بين متغيرهاي تحقيق است.

نمودار 4 – 9) آزمون مدل تحقيق (حالت استاندارد)
4- 5 -2) بررسي مدل تحقيق در حالت اعداد معني داري
با استفاده از اين حالت مي توان به معني دار بودن ارتباط بين متغيرهاي تحقيق پي برد. در اين حالت اعدادي معني دار خواهند بود که خارج از بازه ( 96/1 و 96/1- ) باشند. به اين معني که اگر در آزمون tعددي بين 96/1 و 96/1- باشد بي معنا خواهد بود.

نمودار 4 – 10) آزمون مدل تحقيق (حالت اعداد معني داري)
4 – 5 – 3 ) بررسي شاخص هاي معني داري و برازش مدل کلي تحقيق
پس از آن که برآورد پارامتر ها براي يک مدل تدوين شده ومشخص به دست آمدند بايد تعين شود که داده ها تا چه حد با مدل برازش دارند يعني تا چه اندازه مدل نظري به وسيله داده هاي نمونه حمايت مي شود. تعدادي آزمون براي اين موضوع که مدل تا چه حد روابط مشاهده شده بين متغيرهاي قابل اندازه گيري را توصيف مي نمايد به کار مي رود. جدول زير معرف انواع شاخص هاي برازش و معني داري مدل مي باشد.

جدول 4- 11) شاخص هاي معني داري و برازش مدل

نام شاخص
اختصار
برازنده است اگر
ميزان در مدل بدست آمده
نتيجه
شاخص هاي معني داري
ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد
RMSEA
کوچکتر از 08/0 باشد
039/0
قابل قبول

كاي اسكوربه درجه آزادي

مساوي وکوچکتر از 3 باشد
29/1
قابل قبول
شاخص هاي برازش
شاخص نيكويي برازش
GFI
بزرگتر از 8/0باشد
90/0
قابل قبول

شاخص برازش هنجارنشده
NNFI
بزرگتر از 8/0باشد
94/0
قابل قبول

شاخص برازش هنجارشده
NFI
بزرگتر از 8/0باشد
93/0
قابل قبول

شاخص برازش تطبيقي
CFI
بزرگتر از 8/0باشد
96/0
قابل قبول

شاخص برازش افزايشي
IFI
بزرگتر از 8/0باشد
96/0
قابل قبول

با توجه به نتايج بدست آمده مي توان گفت که مدل تحقيق از نظر شاخص هاي معني داري و برازش مورد تائيد است.

4- 6)تحليل مسير هاي مستقیم و غير مستقيم حاصل از مدل ساختاري تحقيق
همانطور که از خروجي نرم افزار از تخمين هاي استاندارد و نيز اعداد معني داري مشاهده مي شود، جدول نتايج اثرات مستقیم و غير مستقيم متغير هاي مدل در جدول زير محاسبه شده است.

جدول4 – 12) نتايج تحليل مسير در مدل ساختاري
مسير
اثر
مستقيم
اثر غير مستقيم
هوش هیجانی مهارت سیاسی عملکرد شغلی

38/0
هوش هیجانی عملکرد شغلی
27/0

با توجه به نتايج فوق مشاهده مي شود که تاثیر غیر مستقیم و از طریق مهارت سیاسی بر عملکرد شغلی برابر با 38/0 است و تاثیرمستقیم هوش هیجانی بر عمکلرد شغلی 27/0 است.از آنجا که تاثیر غیر مستقیم بیشتر از تاثیر مستقیم است، لذا میانجی گری مهارت سیاسی در رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی پذیرفته می شود.

4-7)بررسی قدرت تبیین مدل:
J.P = 0.38*P.SK + 0.67*E.I , Rý = 0.56
با توجه به مدل رگرسیون فوق مشخص است که هوش هیجانی ومهارت سیاسی در مجموع به میزان56درصد از میزان عملکرد شغلی را تبیین می کند.

4- 8)آزمون فرضيه ها:
فرضیه اول: هوش هیجانی بر عملکرد شغلی تاثیر دارد.
با توجه به مدل پايه تحقيق در حالت معني داري مشاهده مي شود که ميزان آماره تي بين دو متغيربرابر با 56/2 است. از آنجا که اين مقدار بالاتر از 96/1 است، لذا تاثیرهوشهیجانیبرعملکردشغلیمعني دار است. همچنين با توجه مدل تحقيق در حالت استاندارد، ميزان اين رابطه برابر 27/0 است.
فرضیه دوم: هوش هیجانی بر مهارت سیاسی تاثیر دارد.
با توجه به مدل پايه تحقيق در حالت معني داري مشاهده مي شود که ميزان آماره تي بين دو متغيربرابر با 68/6 است. از آنجا که اين مقدار بالاتر از 96/1 است، لذا تاثیرهوشهیجانیبرمهارتسیاسیمعني دار است. همچنين با توجه مدل تحقيق در حالت استاندارد، ميزان اين رابطه برابر 74/0 است.
فرضیه سوم: مهارت سیاسی بر عملکرد شغلی تاثیر دارد.
با توجه به مدل پايه تحقيق در حالت معني داري مشاهده مي شود که ميزان آماره تي بين دو متغيربرابر با 22/4 است. از آنجا که اين مقدار بالاتر از 96/1 است، لذا تاثیرمهارتسیاسیبرعملکردمعني دار است. همچنين با توجه مدل تحقيق در حالت استاندارد، ميزان اين رابطه برابر 52/0 است.
فرضیه چهارم: هوش هیجانی بر عملکرد شغلی با توجه به مهارت سیاسی تاثیر دارد دارد.
با توجه به نتایج تحلیل مسیر غیر مستقیم مشاهده شد که مسیر های بین هوش هیجانی و مهار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های رفتار سیاسی، سیاست های سازمانی، تعاملات اجتماعی، سازمانهای دولتی Next Entries منبع تحقیق درمورد ورزشکاران، آمادگی جسمانی، نیمه حرفه ای، تمرین قدرتی