پایان نامه با کلید واژه های هوش هیجانی، عملکرد شغلی، رفتار سیاسی، رضایت شغل

دانلود پایان نامه ارشد

(موردتوجهوتفقدقراردادندیگران): پرداختنبهکارهاییکهافرادبانفوذخوششانمیآید (چاپلوسی).
ائتلافقدرتباهمپیمانهایقوی: تشکیلتیمیباافرادقویکهمیتوانندکارهارابهنتیجهبرسانند.
معاشرتباافرادبانفوذ (خودرابهافرادبانفوذمرتبطجلوهدادن): ایجادشبکهایحمایتیدرداخلوخارجسازمان.
ایجادالزامهایاخلاقی (مقابلهبهمثل): بدهکارکردندیگرانازنظراخلاقی: (منلطفیدرحقتوکردم،بنابراینشمانیزبایدلطفیدرحقمنبکنی).
مهارتسیاسی،میتواندیکشمشیردولبهباشد: توانبالقوهایداردتابرایسازمانمفیدیازیان‌آورباشدواینبستگیبهآنداردکهچگونهفردآنرابهکارمیگیرد. بههرحالازآنجاکهرفتارسیاسییکحقیقتزندگیدربیشترسازمانهاست؛کارکنان،زمانیکهآغازگرآنرایکشخصمعتبرومشهوردرمی‌یابند،رفتارسیاسیبرایشانقابلقبولترخواهدبود(رضائیان‌،1383).

2-3-10) ماهیت رفتار سیاسی
یکی از جالب ترین واقعیت های سیاست در سازمان، ماهیت دو جانبه بودن آن است. این قرار داد کلامی یا غیر کلامی، که: اگر به من کمک کنی به تو کمک خواهم کرد، شالودهپایگاه قدرت سیاسی را تا زمانی شکل می دهد که طرفین به طور مستقیم با هم دشمنی نکنند. صاحب نظران بر این باورند که رفتار های سیاسی اکتسابی هستند و در آغاز ممکن است مغایر با توجیحات رفتاری فرد باشد. ولی هنگامی که وی را از این تاکتیک ها بر حذر می دارند، آنها را به کار خواهد برد(اسدی فرد،1390).

2-3-11) ظرفیت سیاسی
توان و علاقه نشان دادن به رفتار سیاسی از خود، اعمال قدرت و نفوذرا، ظرفیت سیاسی می نامند. برخی بیان می دارندکه مجکوع قدرت و نفوذ فرد، بیانگر ظرفیت سیاسی وی برای اقدام سیاسی است، هرچندکه سبک قدرت ونفوذ متفاوت اند ولیاستفادهازرفتاردیگراندرقلبرفتارسیاسیقراردارد. استفادهسیاسیازدیگران،میتواندبراساسقدرتیانفوذباشدودرنتیجهمنفییامثبتخواهدبود. چهارشکلاستفادهسیاسیازدیگران،عبارتنداز: ایجادانگیزه،تشویق،ایجادالزاماخلاقیوسرکوب. دراینمیانتشویقملایمترینوسرکوبخشن‌ترینشکلآنهاست (رضائیان‌، 1383).

درارتباطباظرفیتسیاسی،بحثمهارتهایسیاسیمطرحمیشودکههمذاتیاستوهماکتسابی. بنابراینافرادمیتوانندازراهارتقایمهارتهایسیاسیخود،قدرتونفوذخودرانیزدرسازمانافزایشدادهوبههدفهایموردنظرخوددستیابند. درادامهاینمقاله،مختصرینیزدرارتباطبامهارتهایسیاسیوویژگیهایآنبحثمیشود(اسدی فرد،1390).

2-3-12) مهارت سیاسی
مهارتسیاسیاغلببهعنوانتواناییبراینفوذمؤثربردیگرانتعریفمیشود. بههرحالمهارتسیاسیدرهرسازمانیوجودداردوافرادیکهدربهکارگیریاینمهارتموفقهستنداغلببهتریناعتبار (شهرت) رادرمیانهمکارانشاندارند. یکویژگیمشترکرهبرانموفقچیرگی (کاردانی) سیاسیشاناست. آنهاقادرندتادیگرانرادرککنندودانشیرابهکارگیرندتادرتفکراتواقداماتدیگراننفوذکنند. پژوهشهانشاندادهاستکهرهبریکهکارگرانبهاواطمینانداشته،اورادوستدارند،پیروانبیشتریخواهدداشت. رهبراننیازدارندتابهتیمبرایکاردرراستاییکهدفمشترکالهامببخشند. یکرهبر،بامهارتهایسیاسیبالامیتواندکارکنانرابرانگیزندتافراترازمعمولکارکنند،زیرامتقاعدشدهاندکهکارآنهابهسازمانکمکخواهدکرد. درواقعمهارتسیاسیبرایهرفردیدرسازمانمفیداستنهفقطبرایرهبران. بنابراینداشتنچنینتواناییهایی،اغلبیکعنصرکلیدیبرایپیشرفتدرسازمانمحسوبمیشود. افراددارایمهارتسیاسی،بامردمخوبهستندومی‌توانندآنهاراوادارندتاعقایدوهدف‌شانرابپذیرند. چنینافرادیمعمولاًتاپستهایبالایرهبریدرسازمانهاارتقاءمییابند.
آیاهرفردیمیتواندمهارتهایسیاسیخودرابهبودبخشد؟مهارتسیاسیدرحقیقتهمذاتیوهماکتسابیاست. مهارتسیاسیبرایافرادباشخصیتهایبرونگرا،سادهتراستاماهرشخصیمیتواندمهارتهایسیاسیراازراهتجربه‌هایشبیاموزد. همچنیناینمهارتهاقابلآموختنبهافرادمیباشند. جلسههایکارورزی،مربیگریاجراییوکتابهایرهبریمیتواندبرایافرادیکهدرصددکسبمهارتهایسیاسیهستند،مفیدباشد. پژوهشپریوچهارویژگیراشناساییکردهاستکهچیرگیسیاسیفردراتعریفمیکند.
زیرکی (تیزفهمی) اجتماعی: بهتواناییدرکآنچهکهدراطرافشماجریانداردوبهدرستیقدرتمشاهدهدیگرانراداشتن،اطلاقمیشود.
نفوذبینشخصی: بهداشتنیکشخصیتمتقاعدکنندهوبهبودسبکیکهبرایدیگرانخوشاینداست،گفتهمی‌شود.
تواناییشبکهسازی: افرادیکهمهارتهایسیاسیقویدارنددرگسترشارتباطهاییکهمیتواندبهآنهاکمککند،کارآزمودههستند.
داشتنتواناییانتقال (ابلاغ) برداشتصادقانه (صمیمانه).
مهارتسیاسی،میتواندیکشمشیردولبهباشد: توانبالقوهایداردتابرایسازمانمفیدیازیان‌آورباشدواینبستگیبهآنداردکهچگونهفردآنرابهکارمیگیرد. بههرحالازآنجاکهرفتارسیاسییکحقیقتزندگیدربیشترسازمانهاست،کارکنانزمانیکهآغازگرآنرایکشخصمعتبرومشهوردرمی‌یابند،رفتارسیاسیبرایشانقابلقبولترخواهدبود(رضاییان، 1383).

2-3-13) دلایلرفتارسیاسی
رفتارسیاسیهمازویژگیهایخودافرادناشیمیشودمانندفردیکهدرسازماننیازشدیدیبهقدرتوآزادیعملوامنیتومقاماداریداشتهباشدتلاشمیکندبهرفتارسیاسیمتوسلشودوهمازعواملسازمانی،هنگامیکهمنابعسازمانیروبهکاهشمیرودیازمانیکهالگوهایموجودمنابعدرحالتغییرباشدبهاحتمالقویرفتارهایمشخصسیاسیبروزخواهدکرد. یکضربالمثلترکیمیگوید: یئریرکگاوازگاومیبیند (دروضعدشوارافرادبههمدیگرسوءزنپیدامیکنند). بعضیازکارکنانشیوههایمختلفیرادرتسخیراحساساتمدیرانورؤسایخودبهکارمیبندند. ازتوصیفوخودستاییوتاییدنظروبلهقربانگرفتهتادعوتبهشاموسینماومسافرتوکوهو… کارمندیکهبادعوتازرئیستازهکارخودبهضیافتشاموگرفتنهدیهایبرایاو،همسرشرادرآنسازمانبهاستخدامدرآوردهوبهکراتازمزایایمادیمتعددیبهرهمندمیشودنمونهایازشیوهتسخیراحساساتمدیراناست. نتیجهاینکهچنانچهاگرافرادبدونتخصصدرتامینخواستههایشخصیخودشاندستبهچنینرفتارهاییبزنندبیشکآثارمخربیبرسازمانهایجامعهمیگذارندوباعثرشدفساداداریدرسازمانشدهوروحیهافرادکارآمدبهشدتافتپیدامیکند. لذابهتراستمدیرانضمنهوشیاریوباایجادارتباطهایآشکاروکاهشعدماطمینانودرکواقعیتهایسیاستوقدرتاثراترفتارهایسیاسیمنفیرامحدودونقشماکیاولیهایمعاصرراکمرنگنماینددرغیراینصورتشاهدسقوطخودخواهندبودبدونآنکهبهعلتآنپیببرند (رابینز،1374،ص693).

2-3-14) مفهوم مهارت سیاسی و رفتار سیاسی
رفتارسياسيپديدهايمتعارفومرسومدرهرسازمانياست(Danaeefard,Ebrahimi Balutbazeh,Haji Abootorab Kashi,(2010).رفتار سياسي اغلب به عنوان توانايي براي نفوذ مؤثر بر ديگران تعريف مي شود. به هر حال مهارت سياسي در هر سازماني وجود دارد و افرادي که در به کار گيري اين مهارت موفق هستند اغلب بهترين اعتبار (شهرت) را در ميان همکارانشان دارند.مطالعات مفهومی و تجربی مهارت سیاسی را توتنایی درک موثر دیگران و موقعیت ها در کار و استفاده از چنین دانشی برای نفوذ در دیکگران برای عمل به شیوه ای که اهداف فردی و یا سازمانی فرد را افزایش دهد تعریف کرده اند(Azeem M.U,2010).

بخش چهارم: پیشینه تحقیق
2-4-1) مطالعات انجام شده در ایران و جهان
_ترد وی و همکاران در سال 2014 تحقیقیرابطه بین رفتار سیاسی و عملکرد شغلی صاحبان قدرت انجام شده است، که در واقع هدف اصلی این پژوهش یکپارچه سازی این تئوری از طریق پردازش اطلاعات اجتماعی و رفتار های سیاسی و توضیح اینکه چگونه قلدری در محیط سازمانی ،اجتماعی و سیاسی موجب دستیابی به عملکرد بهتر می شود، می باشد.ازپرسشنامه،عملکرد شغلی در یک سازمان خدمات بهداشتی و درمانی به منظور جذب تفاوت های فردی و درک اجتماعی برای صاحبان قدرت استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که صاحبان قدرت از عملکرد شغلی بالاتری برخوردارند. محدودیتهای تحقیقنشان میدهد کهاین مطالعه اولین تلاش برای اندازه گیری عملکرد صاحبان قدرت می باشد. رفتار سیاسی تاثی مثبتی بر عملکرد شغلی دارد.

_بهمن آبادی و همکاران در سال 1392 تحقیقی در زمینه هوش هیجانی و عملکرد شغلی در صنعت راه آهن انجام داده اند که در واقع هدف این مقاله بررسی هوش هیجانی بر عملکرد شغلی در صنعت راه آهن می باشد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که در اینجا از دو پرسشنامه یکی برای هوش هیجانی سالوی و مایر ودیگری از پرسشنامه عملکرد شغلی استفاده شده است. که نمونه مورد ارزیابی شامل 300 کارمند می باشد که پرسشنامه در اختیار آنها قرار داده شده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهدکه با استفاده از همبستگی اسپیرمن، رابطه مثبت و معنی داری بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی وجود دارد .

_ شوشتریان وهمکاران در سال 1388 پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثیر هوش بر نگرش و عملکرد شغلی نیروی کار انجام داده اند و با استفاده از چهار پرسشنامه مربوط به هوش هیجانی ، تعهد سازمانی ، رضایت شغلی و عملکرد شغلی داده های مربوط به پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های این مطالعه، رابطه مثبت و معنی داری بین هوش هیجانی و رضایت شغلی نیروی کار و همچنین رابطه مثبت و معنا داری بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی کارکنان مشاهده گردیده است.

_میسلر در سال 2014 پژوهشی در زمینه بررسی هوش هیجانی، رفتار سیاسی و رضایت شغلی انجام داده است که هدف از این مقاله بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار سیاسی و رضایت شغلی و همچنین رفتار سیاسی به عنوان واسطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی قرار گرفته است . داده ها از یک نمونه از 368 کارمندی جمع آوری شده و با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها نشان می دهد هوش هیجانی به طور مثبتی با عملکرد شغی و رضایت شغلی همراه است و همچنین رفتار سیاسی نقش میانجی را در بین هوش هیجانی و رضایت شغلی ایف می کند.

_ بلیکیل16 در سال 2011 تحقیقی تحت عنوان مهارت سیاسی به عنوان میانجی رابطه شخصیت با عملکرد شغلی در نظریه تحلیلی انجام داده است که نتایج تحقیق حاکی از آن است که تعامل ویژگی شخصیتی برون گرایی با مهارت سیاسی سبب افزایش عملکرد می گردد. به عبارتی در افرادی که دارای مهارت سیاسی بالایی هستند، سطوح بالای برون گرایی سبب افزایش عملکرد و در افرادی که دارای مهارت سیاسی ضعیفی هستند، سطوح بالای برون گرایی سبب افزایش عملکرد می گردد. همین رابطه در مورد ویژگی شخصیتی تجربه پذیری، مهارت سیاسی و عملکرد شغلی نیز بدست آمده است.

– اب لی17 و همکاران در سال 2010 ، تحقیقی تحت عنوان رابطه هوش هیجانی و عملکرد شغلی انجام داده اند که هدف اصلی این پژوهش که هدف از انجام این مطالعه تخمینروابطبینمتغیرهایشخصیتوتواناییهایشناختیوعملکردشغلی می باشد. تجزیهوتحلیلنشاندادکهتسلطهمهسهجریانهوش هیجانیاهمیتنسبیقابلتوجهیدرحضورعوامل پنج گانه در خصوص عملکردشغلی دارد.

– شمس الدین و همکاران در سال 2013، مطالعهبهمنظوربررسیرابطهبینهوشهیجانیوعملکردشغلی ازعواملمرکزتماس انجام داده اند که همه موارددرمتغیرهایمستقلووابستهطریقآزمونقابلیتاطمینانبرایاطمینانازقابلیتاطمیناندرمقیاس مورد ازآزمایشقرارگرفتند. تجزیهوتحلیلهمبستگیانجامشد ودرنتیجهنشاندادکهرابطهبینهوشهیجانیوعملکردشغلیوجوددارد.

– شوشتران و همکاران در سال 1388 تحقیقی تحت عنوان تاثير هوش هيجاني بر رضايت شغلي، عملكرد شغلي و تعهد نيروي كار انجام داده اند که هدف اين مطالعه، بررسي تاثير هوش هيجاني نيروي كار شاغل در صنايع استان فارس بر رضايت شغلي، عملكرد شغلي و تعهد سازماني آنهاست. جامعه آماري نيروي كار شاغل در صنايع استان فارس بوده و350 نفر به صورت تصادفي به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديدند. ابزار مورد استفاده به منظور سنجش هوش هيجاني، مقياس تعديل شده هوش هيجاني (MSEIS) و پرسشنامه مورد استفاده جهت جمع آوري داده هاي مربوط به رضايت شغلي، پرسشنامه گريكسون مي باشد. پرسشنامه آلن و ماير نيز به منظور جمع آوري اطلاعات مربوط به تعهد سازماني مورداستفادهقرار گرفت.يافته هاي اين مطالعه، رابطه مثبت و معني داري بين هوش هيجاني و رضايت شغلي نيروي كار و همچنين رابطه مثبت و معني داري بين هوش هيجاني و عملكرد شغلي كاركنان نشان مي دهد. در حالي كه رابطه معني دار بين هوش هيجاني و تعهد سازماني كاركنان شركت هاي تحت بررسي، ملاحظه نگرديد.با توجه به نتايج اين تحقيق مي توان به اهميت هوش هيجاني نيروي كار و تاثير آن بر موقعيت شغلي پي برد.

– گل پرور و همکاران در سال 1390 تحقیقی تحت عنوان رابطه بين هوش هيجاني با عملكرد شغلي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های رفتار سیاسی، سیاست های سازمانی، تعاملات اجتماعی، سازمانهای دولتی Next Entries منبع تحقیق درمورد ورزشکاران، آمادگی جسمانی، نیمه حرفه ای، تمرین قدرتی