پایان نامه با کلید واژه های هوش هیجانی، کاهش استرس، رفتار سیاسی، مدیریت استرس

دانلود پایان نامه ارشد

ساختار کلی هوش هیجانی شناساییی کرده اند:

خود آگاهی : آگاهی از احساسات شخصی خود و توانایی تشخیص و مدیریت آنها.

انعطاف هیجانی: توانایی خوب عمل کردن و سازگاری در موقعیت های مختلف.

انگیزش: انرژی و انگیزه ای که برای دست یابی به نتایج و هدف های کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد.

حساسیت بین فردی: توانایی آگاه بودن از احساسات دیگران و دستیابی به تصمیمات قابل نفوذ در آنها.

تاثیر: توانایی ترغیب دیگران به تغییر دیدگاهشان درباره یک مساله.

فراست: توانایی استفاده از بینش و تعامل در تصمیم گیری هنگام رویارویی با اطلاعات مبهم.

صداقت: توانایی ایجاد و تعهد در هنگام مواجهه با چالش و الام ثابت و درست.

جدول 2-1)مدل های هوش هیجانی
مدل های هوش هیجانی
ابعاد
منبع
مدل مایر و سالوی
شناسایی هیجانها،کاربرد هیجانها، درک و فهم هیجانها، مدیریت هیجانها
مختاری پور ، سعادت ،1389
مدل گلمن
خودآگاهی، کنترل هیجانها، خود انگیختگی، همدلی، تنظیم روابط
شهابی، سجادی، 1386
مدل با-آن
مولفه درون فردی، مولفه بین فردی، سازگاری، کنترل استرس، خلق عمومی
مرتضوی،ناظری،فخرآبادی،1384
مدل دولویکس و هیگز
خود آگاه، انگیزش، حساسیت بین فردی، تاثیر صداقت
مرتضوی،ناظری،فخرآبادی،1384

2-2-6) رویکرد های هوش هیجانی
با توجه به تعاریف متعدد از هوش هیجانی دو رویکرد عمده در زمینه هوش هیجانی مطرح است: 

2-2-6-1) رویکرد توانایی
که هوش هیجانی را به عنوان هوشی که شامل هیجان می‌باشد، در نظر می‌گیرد و تعریف می‌کند. تعاریف اولیه از هوش هیجانی در قالب رویکرد توانایی بیان گردید که آن را “نوعی پردازش اطلاعات هیجانی که شامل ارزیابی صحیح هیجان در خود و دیگران و بیان مناسب عواطف و تنظیم سازگارانه عواطف به نحوی که به بهبود زندگی منجر شود” (مایر و سالوی،۱۹۹۹) تعریف کردند.

2-2-6-2) رویکردمختلط
که هوش هیجانی را با مهارت‌ها و ویژگی‌های دیگر مانند بهزیستی، انگیزش و توانایی برقراری رابطه با دیگران ترکیب می‌کند. تعریف هوش هیجانی به صورت “توانایی‌های شناخت هیجانات خود، درک احساسات درونی دیگران، مهار هیجانات و اداره و مدیریت روابط با نرمش و مدارا” از گلمن (۱۹۹۵) و مجموعه‌ای از توانایی‌های غیرشناختی، توانش‌ها و مهارت‌هایی که بر توانایی رویارویی موفقیت آمیز با خواسته‌ها، توانش‌ها، احتیاجات و فشارهای محیطی تاثیر می‌گذارند” از بار- آن (۱۹۹۷)، نظریه “گلمن” و “بار- آن” را جزء این رویکرد قرار می‌دهد(دانشکده،1389). 

2-2-7) رابطه مدل های هوش هیجانی
علی رغم وجود مدل های متفاوت از هوش هیجانی، شباهت های آماری و نظری، بین مفاهیم گوناگون آن وجود دارد. در سطحی جامع تر، قصد فهمیدن و سنجش عناصر دخیل در درکو تنظیم هیجانات شخصی خود فرد و دیگران را دارا هستند(محمدی، 1392)

2-2-8)آموزش هوش هیجانی
2-2-8-1)چگونه هوش هیجانی را در خود بالا ببرید؟
 همه اطلاعات از طریق حواس ما به مغز وارد شده و هنگامی که این اطلاعات عمدتا عاطفی یا استرس زا باشد ترجیحا از مکانیسم های دفاعی از قبیل فرار،مبارزه و…
روی می آوریم. حافظه نیز به شدت با احساسات ارتباط دارد. با یادگیری و استفاده از بخش عاطفی مغز خود را به عنوان بخش منطقی، می توانیم یک تصمیم گیری
منطقی بکنیم واین از تکرار اشتباهات در ما چلوگیری می کند.
برای بهبود هوش عاطفی وهیجانی درخود وتوانایی تصمیم گیری، شما نیاز به درک و کنترل قسمت عاطفی مغز خود بپردازید.
 
2-2-8-2) توسعه هوش هیجانی از طریق پنج مهارت کلیدی :
 مهارت 1: توانایی سریع کاهش استرس
مهارت 2: توانایی به رسمیت شناختن و مدیریت احساسات خود .
مهارت 3: توانایی برای برقراری ارتباط با دیگران با استفاده از ارتباطات غیر کلامی
مهارت 4: توانایی استفاده از طنز و بازی برای مقابله با چالش ها.
مهارت 5: توانایی برای حل و فصل درگیری مثبت و ایجاد اعتماد به نفس
 
2-2-8-3) یادگیری مهارت های کلیدی موثر در هوش هیجانی:
 پنج مهارت هوش هیجانی را می توان با هر کسی در هر زمان، آموخت. اما یک تفاوت بین یادگیری در مورد هوش هیجانی و استفاده از آن درزندگی شما وجود دارد.
به منظور تغییر دائم در رفتار، شما نیاز به یادگیری نحوه ی استفاده از قطعات احساسی قوی در مغز داریدتا در زمان استرس بتوانید کنترل کنید.

2-2-8-3-1) مهارت 1: به سرعت استرس را کاهش دهید.
سطوح بالایی از استرسمی تواند به ذهن و بدن آسیب برساند وباعث کم شدن توانایی های خواندن،شنیدن می شود ونمی توان به خوبی با دیگران ارتباط برقرارکرد.استرس عملکرد افراد را سریعا تحت تاثیر قرار می دهد.
اولین قدم برای کاهش استرس، شناخت استرس و درک احساسی که در آن زمان در ما ایجاد می شود است. آیا ماهیچه های خود را منقبض می کنید ویا زخم معدهپیدا کردید؟
دست های خود را در هم می فشارید؟ کم عمق تنفس می کنید؟  آگاهبودنازواکنشهایفیزیکیخود،بهکاهش استرس کمک خواهد کرد که هنگام رخ دادن تنشبتوانید آنها را تنظیم کنید. شناسایی پاسخ استرس  درهرکسمتفاوتاست.
 هر فرد پاسخ متفاوتی به ورودی های حسی می دهد، بنابراین شما نیاز به پیدا کردن چیزهایی دارید که دارای اثر تسکین دهنده و یاانرژیبهشمامیدهدباشید. بهعنوان مثال، اگر شما یک فرد بصری هستید،می توانید استرس های اطراف خود را با اثرنشاط بخشی از طریق تصاویر کاهش دهید.
اگر شما بیشتر به صدا پاسخ می دهید ،قطعه های مورد علاقه موسیقی و یا صدای چشمه آب کمک می کند تا به سرعت سطح استرس خود را کاهش دهید.

2-2-8-3-2) مهارت 2: آگاهی هیجانی
داشتن یک آگاهی لحظه به لحظه از احساسات خود و چگونگی تاثیر آنها بر افکار و اعمال خود ، کلید درک خود و دیگران است.بسیاری از مردم از عواطف احساسات مانند : خشم، غم، ترس، و شادیدور شده اند. این ممکن است در نتیجه، تجربه های دوران منفی کودکی باشد که آموزش دیده اند.
احساسات خود را با احساس های فیزیکی درمکان هایی مانند معده یا قفسه سینه همراه هستند را تجربه کرده اید؟
آیا شما تجربه احساسات گسسته و احساساتی مانند  :خشم،غم،ترس،شادی،کههریکازآنهادرعباراتظریفصورتآشکاردارندرراتجربهکردهاید؟
آیا به احساسات خود توجه کرده اید؟
به منظور عاطفه و هوش هیجانی سالم، شما باید به احساسات اصلی خود باز گردید و دوباره آنها را به هم متصل کنید .
آگاهی هیجانی را می توان در هر زمان از زندگی آموخت. وقتی که شما می توانید مدیریت احساس را کنترل کنید مجددا و راحت تر می توانید در آنها تغییر ایجاد کنید.
 

2-2-8-3-3)مهارت 3: ارتباطات غیر شفاهی
 داشتن یک ارتباط خوب نیاز به بیش از مهارت های کلامی دارد.اغلب، آنچه را که  شمامیگوییدکماهمیتترازسیگنالهاییاستکهشمابهفردمقابلانتقالمی دهید. سیگنال های غیر شفاهی شامل: حرکات شما ، روش نشستن، سریع یا بلند صحبت کردن، نزدیک استادن یا دور،تماس چشمی داشتن .
 به منظور نگه داشتن توجه دیگران و ایجاد ارتباط و اعتماد، شما باید آگاه باشید و زبان بدن خود را کنترل کنید.  شماهمچنینبایدقادربهدقتدر خواندن و پاسخ بهنشانه های غیر کلامی باشید که افراد دیگر به شما انتقال میدهند.حتی زمانی که شما در حالت سکوت وآرامش هستید نیز در حال ارسال پیام غیر کلامی هستید.پیامهای غیرشفاهی شما می تواند یک حس علاقه، اعتماد، هیجان و تمایل به ایجاد ارتباط کنند.
 
2-2-8-3-4)مهارت4:نکاتی برای بهبود ارتباط غیر کلامی :
ارتباطات غیر شفاهی موفق بستگی به توانایی شما برای مدیریت استرس، تشخیص احساسات خود و درک سیگنال های ارسالی شما و دریافت انها دارد.
در هنگام برقراری ارتباط ،تمرکز بر روی شخص دیگر داشته باشید.
تماس با چشم می تواند منافع زیادی را به همراه داشته باشد وباعث حفظ ارتباط و جریان مربوط به یک مکالمه و سنج واکنش فرد دیگر می شود.
توجه به نشانه های غیر کلامی شما چه در حال ارسال و چه در حال دریافت مانند : چهره، لحن صدا، حالت بدن و حرکات، لمس و زمان و سرعت مکالمه کاملا موثر است.
 
2-2-8-3-5) مهارت 5:مهارتاستفاده از طنز و بازی برای مقابله با چالش ها:
استفاده از طنز ، خنده و بازی، پادزهرهای طبیعی نسبت به مشکلات زندگی هستند. یک خنده خوب دلچسب استرس را کاهش می دهد وباعث افزایشخلقوخو شده ومنجر به تعادل سیستم عصبی می شود.
 ارتباطات خوب، خستگی را تسکین داده و باعث شارژ شدن بدن شما می شود.هنگامی که بدن شما شل و در حال آرامش به راحتی می تواند فکر کند وخلاقیتبیشتری بدست می آورد.مشاهده فعالیت های لذت بخش است هم به شما در شل کردن و کمک به ماهیت شوخ طبعی شما کمک می کند( عبداللهی،1393).

2-2-8-4) مهارت ،حل و فصل مناقشه مثبت
درگیری و اختلاف در روابط اجتناب ناپذیر است. دو نفر احتمالا نمی توانند نیازهای مشابه، نظرات، انتظاراتی را در همه زمان ها داشته باشند. حل تعارض در راه هایسازنده و سالم، می تواند اعتماد بین مردم را تقویت کند. هنگامی که جنگ به عنوان تهدید و یا تنبیه در کار نباشد می توان روابط را به صورت آزاد، خلاقیت و ایمن پرورشداد.

2-2-9) روش‌هایصحیحاجرایبرنامهآموزشهوشهیجانی
دراجرایبرنامه‌هایهوشهیجانیدر‌سازمانبایدبهچنداصلمهمکاربردیتوجهداشت. ایناصولکاربردیعبارتنداز:
مشخصکردناهداف‌سازمانبهطورواضح؛
ایجادپیوندبینآموزشواهداف‌سازمان؛
ارزیابیدقیقکارکناندربرنامهآموزشیبرایمشخصساختنتوانایی‌هایپایهونیازهایفردیآنان؛
انطباقطرحبرنامهآموزشیباتوانایی‌هاوضعف‌هایکارکنان؛
تهیهوتدوینساختارجلسه‌ها؛
استفادهازتمرین‌هایعملی،مطالعاتموردیوروشایفاینقش؛
برقراریارتباطوپیوندبینآموخته‌هاوتجاربدنیایواقعیکارکنان؛
فراهمساختنفرصت‌هاییبرایتمرینآموخته‌ها؛
پیش‌بینیفرصت‌هایمتعددبرایدادنبازخورد؛
استفادهازموقعیت‌هایگروهیبرایایفاینقشومهم‌ترینرفتارهایاجتماعیوآموزشآنها؛
نشاندادننیازهایاختصاصیهرفردبهاوبهطورخصوصیومحرمانه؛
فراهمساختنمنابعحمایتیوتقویتیبرایکارکناندربرنامهطیمرحلهپیگیری(جعفری نژاد ،1393).

2-2-10) اندازه گیری هوش هیجانی
اندازه‌گیری هوش هیجانی بسیار دشوار است.بعضی رواشناسان تردید دارند که اصلاً بتوان آنرا اندازه گرفت.با این حال، بسیاری معتقدند که می‌توان آنرا اندازه‌گیری کرد، اما ابتدا باید بر موانع سر راه چیره شد.بزرگترین مشکل این است که راحت‌ترین روش برای اندازه‌گیریهوش هیجانی، یعنی مقیاسهای خودسنجی، احتمالاً ضعیف‌ترین روش برای این کار باشد. مقیاسهای خودسنجی از فرد می‌خواهند که دربارة تواناییها، مهارتها و رفتارهای خودش گزارش بدهد.قیاسهای خود سنجیهوش هیجانی، در حالی که ارزشمند هستند، نباید به تنهایی برای اندازه‌گیریهوش هیجانیبه کار گرفته شوند.راه‌ حل برای مقیاسهای خود-سنجی، استفاده از ازمونهای چند مرتبه‌ای است.رای اندازه‌گیریهوش هیجانیاز آزمونهای عملی استفاده کنیم. آزمونهای عملی از آزمودنی نمی‌خواهند دربارة رفتار عادی خود گزارش دهد، از دیگران نیز چنین چیزی را نمی‌خواهند. در عوض، این آزمونها مشکلات عملی در اختیار آزمودنیها می‌گذارند و از آنها می‌خواهند که پاسخها را پیدا کنند. بنابراین، این آزمونها، به جای آن که از شما بخواهند دربارة این که تا چه حد در مهارتهایهوش هیجانیخوب هستید گزارش بدهید، از شما می‌خواهند تااین مهارتها را عملاً نشان دهید. این آزمونها در مقایسه با آزمونهای خود-سنجی و آزمونهای چند رتبه‌ای زیاد آسیب‌پذیر نیستند ولی ساختن آنها بسیار دشوار است(Mayer, Salovey,Caruso & Sitarenios, 2003).

بخش سوم: رفتار سیاسی
1-3-1) مقدمه
اغلب فعالیت های سازمانی سیاسی اند، زیرا در آنها منافع، قدرت و تعارض منافع وجود دارد، بنابر این یکی از رفتار های آشکار افراد مهارت سیاسی آنان است، رابینز (1983) معتقد است همه رفتار ها در سازمان سیاسی است، تقریبا هر کسی که در سازمان کار می کند ، با فعالیت های سیاسی کارکنان آشناست(Jafariani,Mortazavi & Nazemi, 2012).
هرچند رفتار سیاسی ممکن است پیامد های مثبت و منفی داشته باشد، بخش اعظم پژوهش های گذشته به جنبه تاریک آن توجه داشته اند(Atinc,Darrat,Fuller,Parker,2010).
افراد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های هوش هیجانی، خودآگاهی، هوش عاطفی، خودتنظیمی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های رفتار سیاسی، سیاست های سازمانی، تعاملات اجتماعی، سازمانهای دولتی