پایان نامه با کلید واژه های نیازسنجی، تربیت معلم، نظام آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

نیازسنجی در این پژوهش، میتوان گفت که تقریباً معلمان در بیشتر حیطههای مربوط به پژوهش نیاز به آموزش دارند. از آنجا که آموزش نیروی انسانی یکی از اساسیترین و مهمترین راههای رشد و ترقی یک سازمان محسوب میشود آموزش پژوهش به معلمان موجب گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش و پرورش خواهد شد. علاوه بر تأکید سند ملی تحول بنیادین در آموزش و پرورش بر ارتقای توانمندیهای پژوهشی معلمان، در نقشهی جامع علمی کشور نیز بر ارتقای کیفی حرفهی معلمی از طریق تأسیس و تقویت دورههای تخصصی آموزشی و ارتقای توانایی علمی و عملی معلمان و اختصاص بخشی از ساعات موظف معلمان به پژوهش و مطالعه، تأکید شده است، همچنین نهادینه کردن فرهنگ آموزش برای پژوهش و تقویت و گسترش امکانات پژوهشی از راهکارهای ارتقای بهرهوری آموزشی و پژوهشی نظام آموزشی کشور عنوان گردیده است (نقشه جامع علمی کشور (1389). راهبرد کلان 6.). بنابراین برگزاری دورههای آموزشی بر اساس نیازهای معلمان به منظور توسعهی دانش و مهارتهای پژوهشی آنان، می تواند منجر به بهبود عملکرد آموزشی معلمان و در نتیجه ارتقای کارایی نظام آموزشی گردد.
5-3) نتایج مربوط به هدف گذاری برنامه های پژوهشی
با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش، اهدافی برای برنامههای پژوهشی معلمان در نظر گرفته شد. سپس شاخص نسبت روائي محتوا (CVR) برای هر کدام از هدفها محاسبه گردید. طبق نتایج بدست آمده، هدف “فراهم کردن شرایطی برای ترغیب معلمان به پژوهش از قبیل اعطای امتیازات وجوایز خاص به معلمان”، مورد تأیید قرار نگرفت. از دلایلی که عنوان شد این بود که اعطای امتیازات مالی و جوایز ویژه، الزاماً منجر به پژوهشگر شدن معلمان نمیگردد بلکه برای پژوهشگر شدن معلمان بایستی کارهای بنیادیتری انجام گیرد. همچنین هدف ” برگزاری همایشهای علمی-پژوهشی در سطح وسیع با حضور گستردهی معلمان بدون هیچگونه محدودیت” نیز مورد تأیید قرار نگرفت، از دلایلی که عنوان شد این بود که ابتدا باید دانش و مهارتهای پژوهشی و سایر شرایط لازم برای پژوهشگر شدن معلمان فراهم شود تا حضور در همایشهای علمی-پژوهشی برای معلمان تأثیر گذار باشد. اهدافی که مورد تأیید قرار گرفت نیز در قالب پیشنهادات کاربردی عنوان شده است.
5-4) محدودیت های پژوهش
محدودیتهای پژوهش کلیه عواملی است که قدرت تعمیمدهی نتایج پژوهش را محدود میکند (دلاور، 1385) و هر پژوهشگری ممكن است در انجام پژوهش با آن مواجه شود، در اين پژوهش نيز محدوديتها عبارتند از:
با توجه به کمبود زمان، صرفاً معلمان سه ناحیه از شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفتند، بدیهی است که آگاهی از ظرفیت پژوهشی معلمان شهرها و شهرستانهای دیگر می تواند در میزان تأیید این یافتهها و برنامهریزی جهت بهبود این ظرفیتها کمک کند.
در این مطالعه گردآوری اطلاعات از معلمان در قالب پرسشنامه به صورت اطلاعات خودگزارشی بوده است و دقیقاً نمیتوان گفت که پاسخدهندگان دیدگاههای واقعی خود را بیان میکنند، بنابراین بایستی تفسیر نتایج با تأمل انجام گیرد.
فرایند نیازسنجی مبتنی برشایستگی کاملاً بر اساس متدلوژی بکار گرفته شده انجام نشده است و تا مرحلهی چهارم یعنی اعتباریابی شایستگیها و تعیین نیازهای آموزش پژوهش انجام شده است و مرحلهی پنجم یعنی مدلسازی انجام نگرفته است.
برای انجام نمونهگیری حدوداً 300 پرسشنامه در بین معلمان توزیع شد که فقط 184 پرسشنامه بازگردانده شد و اگر تقریباً تمامی پرسشنامهها بازگردانده میشد قدرت تعمیم دهی یافتهها نیز افزایش مییافت.
برای بررسی توانمندیهای پژوهشی، اگر از آزمودنیها خواسته شود یک پیشنهادهی پژوهشی تدوین کنند بر پایهی اطلاعات بدست آمده بهتر میتوان دربارهی توانمندیهای پژوهشی آنان و قسمتهایی که به آموزش نیاز دارند قضاوت کرد اما این شیوهی پژوهش به علت عدم همکاری معلمان، امکانپذیر نبود.

5-5) پیشنهادات پژوهش
پیشنهادات پژوهش در دو قسمت پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات پژوهشی ارائه میشود. پیشنهادات کاربردی در این پژوهش شامل آن پیشنهاداتی میشود که کاربرد عملی آنها به بهبود وضعیت پژوهش در بین معلمان میانجامد و پیشنهادات پژوهشی شامل پیشنهاداتی میشود که روشنگر راه محققان آتی است و در یافتن مسأله پژوهشی به آنان کمک می کند.

5-6-1) پیشنهادات کاربردی
برگزاری دوره های عملی برای آموزش فرایند پژوهش و ارتقای دانش پژوهشی معلمان و فراهم آوردن امکانات و شرایط مناسب برای مشارکت هر چه بیشتر معلمان در این دورهها.
ایجاد فرصت مطالعه و استفاده از منابع پژوهشی، اطلاعاتی و کتابخانهای ویژهی معلمان در هر کدام از نواحی و شهرستانها.
اختصاص دادن قسمتی از ساعت حضور معلمان در مدرسه برای انجام امور پژوهشی به عنوان ساعت پژوهش.
انجام نیازسنجی پژوهشی و آموزشی برای مشخص کردن نیازها و علایق پژوهشی معلمان هر منطقه.
برگزاری دوره هایی به منظور آشنا کردن معلمان با لزوم استفاده از پژوهش و به کاربستن یافته های پژوهشی در آموزش و ایجاد نگرش مثبت به پژوهش.
تقویت و گسترش امکانات پژوهشی در مدارس به منظور ترغیب معلمان به انجام پژوهش.
ایجاد نظام ارتقای معلمین بر اساس پژوهش های انجام شده توسط آنان
تأسیس سازمانی قوی و مستقل برای نظارت بر برنامههای پژوهشی در آموزش و پرورش و ارتقای سطح کیفی و کمی پژوهش در بین معلمان.
برگزاری نشستهای پژوهشی در مدارس جهت مشارکت و تعامل معلمان برای انجام پژوهش و همفکری با یکدیگر و تشکیل انجمنهای پژوهشی در مدارس به منظور ارتقاء فرهنگ پژوهش و ایجاد جو پژوهشی در مدارس.
بازنگری در برنامههای درسی و محتواهای آموزشی دوره های تربیت معلم با هدف تربیت معلمانی پژوهشگر که برای تحقق این هدف میتوان به افزایش تعداد واحدهای روش تحقیق و پژوهش محور کردن دوره تربیت معلم اشاره نمود.

5-6-2) پیشنهادات پژوهشی
می توان برای بررسی میزان اعتبار یافتههای حاصل از مقیاس ظرفیت پژوهشی، این پرسشنامه را در سطح معلمان سایر شهرها نیز اجرا نمود تا قابلیت تعمیم یافتههای پژوهش افزایش یابد و برای برنامهریزی در جهت ارتقا ظرفیت پژوهشی معلمان از یافتههای معتبرتری استفاده گردد.
برای بررسی میزان اعتبار یافتههای حاصل از نیازسنجی آموزش پژوهش به معلمان، میتوان این نیازها را از طریق سایر روشهای نیازسنجی و همچنین در بین معلمان شهرهای دیگر نیز بررسی کرد تا میزان همخوانی نیازهای بدست آمده مشخص گردد و بتوان متناسب با نیازهای شناسایی شده برای دورههای آموزش پژوهش برنامهریزی مناسبی انجام داد.
برای بررسی میزان اثرگذاری دوره های آموزش پژوهش به معلمان می توان پژوهشی آزمایشی انجام داد و به مقایسهی دانش و مهارتها و عملکرد پژوهشی معلمان شرکت کننده در این دورهها با معلمانی که در این دورهها شرکت نکردهاند پرداخت تا میزان کارایی و مفید بودن این دورهها و همچنین نقاط قوت و ضعف آنها مشخص گردد.
با استفاده از پژوهشی، توانمندی پژوهشی معلمان را پس از گذراندن واحدهای روش تحقیق و یا دورههای آموزشی برای پژوهش، از طریق تدوین یک پیشنهادهی پژوهش و یا انجام فرایند یک پژوهش توسط آنان بررسی کرد تا نتایج معتبرتری از توانمندی و نیازهای آنان بدست آید.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های محیط آموزشی، دانش پژوه، فرایند پژوهش Next Entries منابع تحقیق درباره معناشناسی، معنای اصلی، بررسی دلالی