پایان نامه با کلید واژه های نیازسنجی، اعتباریابی، محیط آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

ه شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که 45 عنوان پژوهشیِ پرسشنامه نیاز پژوهشی از سوی معلمان به عنوان نیاز ارزیابی شده‌اند. در بررسی ترتیب اولویت‌بندی نیازهای پژوهشی سه‌گانه از منظر معلمان نیز آزمون فریدمن نشان داد که نیاز پژوهشی خودمختارانه در اولویت اول، نیاز پژوهشی شایستگی در اولویت دوم و نیاز پژوهشی ارتباط اولویت سوم قرار دارد. علاوه بر این، یافته‌ها نشان داد که نمره ارزیابی معلمان بیانگر ارزیابی بالای آنان، و ارزیابی متوسط مجریان و کارشناسان پژوهش از پیشنهادات کاربردی بوده است. یافته‌های حاصل از ارزیابی اولویت‌های پژوهشی مصوب نیز بیانگر ارزیابی بالای معلمان، و ارزیابی متوسط مجریان طرح‌های پژوهشی و کارشناسان پژوهش بوده است. نتیجهای که از یافته‌های پژوهش گرفته شد این بود که دست‌اندرکاران واحد‌های آموزشی و پژوهشی بایستی به عوامل و موانع بازدارنده تحقق نیازهای پژوهشی توجه بسزایی داشته باشند و نظارت دقیق و انسجام‌یافته‌تری بر فرایند نیازسنجی پژوهشی صورت گیرد.
همان طور که ملاحظه میگردد، تاکنون پژوهشهایی در زمینهی نیازسنجی آموزش پژوهش و نیازسنجی پژوهشی در ایران انجام شده است ولی در زمینهی تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان، مطالعهای صورت نگرفته است. بنابراین در این پژوهش قصد داریم به نیازسنجی آموزش پژوهش به معلمان با استفاده از الگوی نیازسنجی مبتنی بر شایستگی بپردازیم. روش شایستگی رویکردی نوین در طراحی برنامه ی درسی است.
مؤمنی مهموئی (1387) در رسالهی دکترای خود که با عنوان طراحی برنامهی درسی مبتنی بر شایستگی در مقطع کارشناسی رشتهی آموزش ابتدایی، با استفاده از روش پژوهش زمینهیابی انجام داده است، با بررسی تطبیقی مدلهای مبتنی بر شایستگی سینگلا و همکاران (2005)، ارنست و دملیو(2001) و بیهام و مایر(2002) مراحل زیر را طی نمود که عبارتند از : 1- بررسی ادبیات و شناسایی شایستگیهای مورد نیاز دانش آموختگان کارشناسی رشتهی آموزش ابتدایی 2- نظرخواهی از طریق پرسشنامه از سه گروه : اعضای هیئت علمی و مدرسینی که در رشتهی آموزش ابتدایی در دانشگاههای آزاد اسلامی خراسان بزرگ تدریس داشته اند، معلمان خبرهی مقطع ابتدایی شهرستان مشهد، کلیهی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه. 3- توصیف و تحلیل دیدگاهها و اولویتبندی شایستگیها. نتایج نشان داد که شایستگیهای مورد نیاز یعنی دانشهای عمومی، دانشهای تخصصی(تربیتی)، تواناییهای عمومی، تواناییهای ذهنی، مهارتها و تواناییهای تخصصی(تربیتی)، گرایشها، اعتقادات و نگرشهای عمومی، گرایشها، اعتقادات و نگرشهای تخصصی(تربیتی) از دیدگاه هر سه گروه مورد تأیید قرار گرفت.
با توجه به هدف مطالعهی حاضر، می توان مراحل مشابهی را با استفاده از این پژوهش برای نیازسنجی آموزش پژوهش به معلمان مدنظر قرار داد: 1-بررسی مبانی نظری مربوطه و شناسایی شایستگیهای مورد نیاز پژوهشی در معلمان 2- نظرخواهی از متخصصین پژوهش و معلمان خبره ( معلمانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند) 4- اعتباریابی شایستگیهای شناسایی شده در مراحل قبلی از طریق نظرخواهی از معلمان با استفاده از پرسشنامه 3- توصیف و تحلیل دیدگاهها و تعیین فاصلهی بین شایستگیهای مطلوب و شایستگیهای موجود به عنوان نیاز آموزش پژوهش و در نهایت اولویتبندی شایستگیهای مورد نیاز آموزش.
2-3) جمع بندی پیشینه
در این فصل بیان شد تاکنون پژوهشهای متعددی با موضوع ظرفیت پژوهشی انجام شده است و در این زمینه تعاریف متعددی وجود دارد، که از جمع بندی این تعاریف می توان نتیجه گرفت که ظرفیت پژوهشی به توانمندیهای پژوهشی، شرایط و منابع محیطی و مادی و انگیزههای درونی و بیرونی که برای درک و فهم پژوهش، انجام پژوهش و یا کاربرد نتایج پژوهشها مورد نیاز است گفته میشود. طبق نظر دسفورگز (2008)، ظرفیت پژوهشی شامل سه مؤلفهی تخصص پژوهش، انگیزهی پژوهش و فرصتها و امکانات محیطی برای انجام پژوهش میباشد. همانگونه که در این فصل بیان شد پژوهش و تحقیق در بهسازی فعالیتهای آموزشی معلمان، پیوند بین نظریه و عمل توسط معلمان، تولید دانش آموزشی که کاربردهای ملموستری دارند و توسعهی حرفهای معلمان نقش مهمی را ایفا میکند. تا کنون در ایران به برخی از ابعاد پژوهشگری معلمان از جمله بررسی اثربخشی برنامه معلم پژوهنده، موانع مشارکت معلمان در تحقیق و یا دلایل ناکارآمدی آموزش پژوهش به معلمان پرداخته شده است ( عابدی و همکاران، 1384؛ چایچی و همکاران،1384؛ حسن زاده و همکاران،1385؛ رومیانی و همکاران، 1385؛ نجفی و قلی زاده، 1388؛ گرگانی، 1390؛ هاشمی و همکاران، 1390؛موسی پیری و نجفی اوغلی،1390؛ فضل الهی قمشی، 1391 ؛ عنایتی و همکاران، 1391). اما پژوهش مدونی در زمینهی بررسی ابعاد مختلف ظرفیت پژوهشی معلمان ارائه نشده است. در خارج از ایران پژوهشهای متعددی به موضوع بررسی ظرفیت پژوهشی در محیط آموزشی پرداختهاند ( نکیندا، 2002؛ اسکالر، 2004؛ وایتی، 2006؛ دودانی و لاپارته، 2008؛ مون، 2008؛ مورای و همکاران، 2009). بنابراین این پژوهش سعی دارد با توجه به مبانی نظری و پیشینهی پژوهشی، به بررسی ظرفیت پژوهشی معلمان و ابعاد مختلف آن یعنی تخصص پژوهش، انگیزهی پژوهش و فرصتها و امکانات پژوهش در محیط آموزشی معلمان بپردازد. تاکنون پژوهشهای متعددی به بررسی تخصص و دانش پژوهشی پرداخته اند و دانش پژوهشی را دارای ابعاد مختلفی از جمله تجزیه و تحلیل اطلاعات کمّی و کیفی، مهارت جستجو و بررسی و تحلیل اطلاعات مربوط به پژوهشهای قبلی، تلفیق اطلاعات و ارزیابی آن ها، توانمندی در شناسایی مسئله، بیان مسئله و ارائهی راه حل مناسب برای مسئله، مهارت برقراری ارتباط مناسب و مشارکت با دیگران، مهارت و دانش روششناسی تحقیق و طراحی فرایند پژوهش عنوان میکنند (اسکایتن، 2001؛ استوکینگ و همکاران، 2004؛ فیتز و وینکلر، 2004؛ پیترسون و همکاران، 2008؛ مراه و همکاران، 2012؛ جولین و همکاران، 2012). در رابطه با انگیزه پژوهشی، کرامتی(1378) انگیزش پژوهشی را به انگیزه کمی ( فعالیتهای پژوهشی انجام شده) و انگیزهی کیفی (نگرش مثبت به پژوهش) و صالحی(1390) نیز انگیزه پژوهشی را به سه مؤلفهی انگیزهی درونی، بیرونی و بیانگیزگی تقسیمبندی میکند. در رابطه با بررسی فرصتها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی نیز گلسو (1993) پرسشنامهی محیط آموزشی- پژوهشی را ساخته و اعتباریابی کرده است. این پرسشنامه دارای مؤلفههای الگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی، تقویت مثبت و حمایت از دانشجو، درگیری اولیه در فعالیتهای پژوهشی، جستجوی علم و دانش به عنوان یک تجربه اجتماعی، تدریس مباحث آماری، توجه به علایق دانشجو در یافتن ایده های پژوهشی، توجه به نواقص و مشکلات فعالیتهای پژوهشی، تمرکز بر سبکهای متنوع پژوهشی و کاربردی کردن علم، بود. همچنین در این فصل بیان شد که توسعهی ظرفیت پژوهشی معلمان مستلزم مشارکت آنان در دورههای آموزش پژوهش میباشد. قبل از هر اقدامی در زمینهی آموزش پژوهش به معلمان لازم است تا نیازهای پژوهشی آنان در محیط آموزشی شناسایی شده تا بر اساس آن برنامهریزیهای اساسی صورت گیرد. تاکنون پژوهشهایی در زمینهی نیازسنجی آموزش پژوهش و نیازسنجی پژوهشی در ایران انجام شده است (عبادیفر و همکاران، 1383؛ عصاره و همکاران،1390؛ ارفع،1391) ولی در زمینهی تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان، مطالعهای صورت نگرفته است. بنابراین این پژوهش به تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان، با استفاده از روش نیازسنجی مبتنی بر شایستگی میپردازد. این روش دارای مراحل 1- بررسی مبانی نظری مربوطه و شناسایی شایستگیهای مورد نیاز پژوهشی در معلمان 2- نظرخواهی از متخصصین پژوهش و معلمان خبره ( معلمانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند) 3- اعتباریابی شایستگیهای شناسایی شده در مراحل قبلی از طریق نظرخواهی از معلمان با استفاده از پرسشنامه 4- توصیف و تحلیل دیدگاهها و تعیین فاصلهی بین شایستگیهای مطلوب و شایستگیهای موجود به عنوان نیاز آموزش پژوهش و در نهایت اولویتبندی شایستگیهای مورد نیاز آموزش، میباشد. بر همین اساس شایستگیهای پژوهشی مطلوب و شایستگیهای پژوهشی موجود، شناسایی و در نهایت نیازهای آموزش پژوهش به معلمان اولویتبندی میگردند.

فصل سوم
روش پژوهش

در این فصل روش پژوهش، جامعه‌آماری و آثار مورد بررسی، ابزار جمعآوری دادهها، شیوه‌ اجرای پژوهش و شیوه‌ی تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش توضیح داده میشود.
3-1) روش پژوهش
طرح پژوهشی این تحقیق برای بررسی ظرفیت پژوهشی معلمان از نوع طرحهای پژوهشی کمّیِ غیرآزمایشی (توصیفی) است و برای تعیین نیازهای آموزش پژوهش، از نوع مطالعات نیازسنجی است که نیازسنجی از نوع پژوهشهای ارزشیابی میباشد (گال، بورگ و گال، 1387). همچنین از نظر هدف از نوع پژوهشهای کاربردی است زیرا به حل مسائل مربوط به ظرفیت پژوهشی معلمان و آموزش پژوهش به معلمان میپردازد.
3-2) جامعه آماري
جامعهی آماری این پژوهش برای بررسی ظرفیت پژوهشی معلمان و همچنین اعتباریابی نیازهای آموزش پژوهش، شامل تمامی معلمان زن و مرد شاغل به تدریس در مقطع ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 1392-1391 میباشد. جامعهی آماری معلمان ابتدایی 6292 نفر میباشد که از این تعداد 1268 نفر مرد و 5024 نفر زن میباشند. همچنین جامعهی آماری برای شناسایی شایستگیهای مورد نیاز پژوهشی معلمان شامل معلمان با مدرک کارشناسی ارشد (معلمان خبره) و متخصصین آموزش پژوهش میباشد.
جدول3-1 : توزیع فراوانی معلمان زن و مرد مقطع ابتدایي
نواحی
مرد
زن
کل
ناحیه1
291
955
1246
ناحیه2
165
901
1066
ناحیه3
91
284
375
ناحیه4
219
725
944
ناحیه5
182
728
910
ناحیه6
124
677
801
ناحیه7
196
754
950
کل
1268
5024
6292

3-3) روش نمونهگیری
پس از احراز روایی و پایایی پرسشنامهها، برای انتخاب نمونهی اول جهت بررسی ظرفیت پژوهشی معلمان و همچنین اعتباریابی نیازهای آموزش پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. برای انتخاب این گروه، نواحی هفتگانۀ مشهد به سه منطقه ی برخوردار(3 و4)، نیمه برخوردار( 2، 6 و7) و غیر برخوردار (1و5) تقسیم شده است ( این تقسیم بندی توسط آموزش وپرورش خراسان رضوی انجام گرفته است و در پژوهشهای متعددی مورد استفاده قرار گرفته است) و از هر کدام از این مناطق یک ناحیه انتخاب شد ( نواحی 1 و 2 و 3 ). سپس از هر ناحیه تعدادی از مدارس ابتدایی دخترانه به صورت تصادفی انتخاب شدند. و در مجموع این پرسشنامهها در اختیار حدود 300 نفر از معلمین قرار داده شد که 184 پرسشنامه بازگردانده شد. این مقدار برای مطالعات نظرسنجی و پیمایشی مناسب است.
جدول3-2 : توزیع فراوانی معلمان زن و مرد نواحی1و2و3 مشهد

ناحیه1
ناحیه2
ناحیه3
کل
نمونه پژوهش
فراوانی درصد
فراوانی درصد
فراوانی درصد
فراوانی درصد
زن
955 76%
901 84%
284 75%
2140 79%
مرد
291 24%
165 16%
91 25%
547 21%
کل
1246 100%
1066 100%
375 100%
2687 100%

همچنین برای شناسایی شایستگیهای مورد نیاز پژوهشی معلمان، از بین تعدادی از معلمین خبره که دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و تعدادی از متخصصین آشنا به پژوهش ( سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی، یک نفر از دانشجویان دکترای برنامه درسی و یک نفر از اعضای پژوهشی پژوهشکده تعلیم و تربیت) به روش نمونهگیری هدفمند، نمونهگیری صورت گرفت. در نمونهگیری هدفمند برای گردآوری اطلاعات، تعداد مناسبی از مشارکتکنندگانی که بتوانند اطلاعات عمیق و مفیدی را راجع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های هیأت علمی، فعالیتهای پژوهشی، محیط آموزشی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های محیط آموزشی، فعالیتهای پژوهشی، تحلیل عاملی