پایان نامه با کلید واژه های نگهداري، مبتني، تجهيزات

دانلود پایان نامه ارشد

ي توانند مقايسه شوند.
در برخي حالتها جايي كه بيان كردن سودها به پول آناليز منفعت هزينه سخت است مي تواند به عنوان يك تكنيك كمينه كردن هزينه استفاده شود.ساير عملكردهاي مورد هدف مي تواند در برآورد استراتژي نگهداري قطعات ماشينها استفاده شود.
نتيجه
در نتيجه اين مقاله يك روش هوشمند براي بهينه نمودن استراتژي نگهداري پيشگويانه شرح مي دهد كه بر اساس الگوريتم تصميم گيري بهينه مي باشد.راهكارهاي نگهداري متفاوت تعمير/ تعويض ارزيابي شدند كه بر اساس آناليز سود – هزينه از فرمولهاي بهينه سازي مي باشند.دو روش متفاوت از بهينه سازي شرح داده شد:
1- تعريف استراتژي تعمير ماشين به عنوان كل و همه آن
2- استراتژي تعمير براي هر قطعه خاص از ماشين
اين روشهاي بهينه سازي در الگوريتم تصميم سازي نگهداري پيشگويانه استفاده شده اند.
روش هوشمند پيشنهادي براي بهينه كردن استراتژي نگهداري روي يك مثال واقعي از Vibration Feeder به عنوان يك نگهداري پيشگويانه نشان داده شد.نتايج عددي نشان مي دهد كه كاربرد روش توسعه داده شده و كارايي مدل رياضي تشريح شده بسوي تعريف استراتژي نگهداري بهينه است.از جمله اينكه استراتژي نگهداري بهينه به سودآروي فرايند بيشينه كردن با كاهش عمليات و هزينه صنعتي و ساخت كمك مي كند.تعريف استراتژي نگهداري بهينه بر اساس مشاهده شرطي سطح اطمينان سيستم را بهبود مي بخشد و سرمايه گذاري غيرضروري در نگهداري را كاهش مي دهد.

3-5-برخی تکنيکهای نگهداری و تعميرات پيش گويانه

در مقاله ديگري كه در سال 2011 ارايه شده است [22]محدوديتهاي روشهای نگهداري تجهيزات مبتني بر زمان و فوايد تكنيكهاي نگهداري آنلاين و يا پيشگويانه در تشخيص تجهيزات را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد.و به بررسي سه تكنيك شامل تكنيك مبتني بر سنسور موجود ، تكنيك مبتني بر تست سنسور و تكنيك مبتني بر تست سيگنال مي پردازد. هدف از اين سه تكنيك و پروژه، گسترش سخت افزار بي سيم و آنلاين و سيستمهاي نرم افزاري جهت به اجرا درآوردن نگهداري پيشگويانه براي تجهيزات بحراني كه در كارخانجات نيرويي هسته اي و راكتورهاي تحقيقاتي و صنايع عمومي مشعول به كار هستند، مي باشد.
از ديدگاه بازرسي هنوز يکي از گسترده ترين و مناسب ترين تکنيکها نگهداري پيشگويانه است.هنگاميکه تجهيزات در آغاز شکست مي باشند ممکن است علائمي نشان دهند که نياز به چشم و گوش تيزبيني براي تشخيص آنها باشد،خوشبختانه اکنون سنسورهاي قابل دسترسي وجود دارند که جهت تشخيص هجوم فرسايش تجهيزات و شروع خرابي آنها مورد استفاده قرار مي گيرد.
در بخشي از اين مقاله نمودارهايي در دوبخش نگهداري مبتني بر زمان و نگهداري مبتني بر شرط وجود دارد که چگونگي فرآيند خرابي والگوي خرابي از روي آنها مشخص است.

شکل 7- نمودارهای خرابی
در همه اين منحني ها احتمال خرابي در طول زمان بررسي مي شود.
اين شکل شش منحني را نشان مي دهد که بطور متداول مورد توجه قرار مي گيرند مانند مدلهاي شکست براي تجهيزات صنعتي از قبيل فرستنده ها ، انتقال دههده هاي فشار که همه اينها مي توانند با فعاليتهاي نگهداري مبتني بر زمان دوره اي مديريت شوند.
سه منحني سمت چپ درصد زماني را نشان مي دهند که که ويژگي هاي شکست تجهيزات ممکن است هر سه نوع شکست را دنبال کند.طبق برآوردهاي انجام شده تنها براي حدود 11% از همه خرابيها به حساب مي آيند.
منحني هاي سمت راست از مدلهاي خرابي مبتني بر زمان عبور مي کنند و عبارتند از مدل دوره اي شکست اوليه ،مدل شکست اتفاقي و مدل شکست در ابتداي رشد.طبق برآوردهاي انجام شده 89% از خرابيها با اين سه مدل درگير هستند.و خرابي در ابتداي رشد بزرگترين نوع آنها است.
استفاده و بکارگيري از برخي انواع اين سنسورها در قالب سه تکنيک نامبرده در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است.
در تکنيک نگهداري مبتني بر سنسور موجود متدهايي وجود دارد که از داده هاي سنسورهاي فرآيند موجود استفاده مي کنند از جمله آنها مي توان به سنسورهاي فشار،ترموکوپل هاو نگهداري رديابهاي دما اشاره کرد که متغيرهايي مانند دما،فشار سطح روغن و جريان را اندازه گيري مي کنند.از اين سنسورها براي شناسايي و تشخيص مواردي از قبيل انسدادها،از اعتبار ساقط شده ها و نشتي هايي که مي تواند با سنجش دقيق پارامترها مشخص شود بهره برد.اين موارد به امنيت و قابليت اطمينان کارخانه بر مي گردد.
طبقه دوم سنسورها از داده هاي سنسورهاي آزمايشي استفاده مي کنند از جمله آنها مي توان به شتاب سنجها براي سنجش لرزش و سنسورهاي اکوستيک براي نشتي هاي بوجود آمده اشاره نمود.اين گروه از روشها جايي است که سنسورهاي بي سيم مي توانند نقش مهمي ايفا کنند.
دو طبقه اي که ذکر شد تکنيکهاي انفعالي هستند.در مقابل طبقه سوم مربوط مي شود به سيگنالهايي که درون تجهيزات براي آزمايش کرد نشان تزريق شده است.اين طبقه شامل فاکتورهاي فعال مي شوند که از جمله آنها مي توان به آزمايشهاي نگهداري عايق بندي اشاره نمود.اين متدها براي يافت عيوبي مانند ترکها،زنگ زدگي و ساييدگي در کابلها،موتورها،سنسورها و ديگر تجهيرات استفاده مي شوند.
در ادامه در اين مقاله نمونه هايي را براي هر سه تکنينک بررسي کرده است.
نتيجه
در نتيجه اين مقاله به اين موضوع اشاره مي شود كه كارخانجات صنعتي نبايد ديگر تصور كنند كه شكستهاي تجهيزات تنها پس از مدت زمان ثابتي در سرويس اتفاق مي افتد، آنها بايد استراتژي نگهداري آنلاين و پيشگويانه را گسترش دهند كه بتوانند تصور كنند كه هر شكستي در هر زماني بطور تصادفي مي تواند رخ دهد.آغاز شكست تجهيزات ممكن است خود را در داده هاي بوجود آمده با متدهاي خاص آشكار كند.تجهيزات علايمي ارايه مي دهند كه خبر از تعويض يا تعمير آنها مي دهند و يا بايد رها شوند و بكار خود ادامه دهند.تحقيقات مداوم در سه نوع اصلي تكنولوژيهاي نگهداري پيشگويانه كه در اين مقاله مورد بحث قرار گرفت متعهد مي شود به تحويل تكنولوژي هايي كه ممكن است از راه دور ، بطور تصادفي و آنلاين در فرايندهاي صنعتي اجرا شود تا باعث بهبود قابليط اطمينان تجهيزات و پيشگويي خرابي ها قبل از وقوع شوند.

3-6- مروری بر تعميرات مبتنی بر شرايط و زمان در برنامه های صنعتی

در مقاله اي ديگري كه در سال 2012 ارايه شده است به مرور برنامه ها و كاربردهاي صنعتي نگهداري مبتني بر زمان و نگهداري مبتني بر شرط مي پردازد[12]. اين مقاله بررسي مي كند كه چطور اين دو روش نگهداري بسوي تصميم سازي نگهداري حركت مي كنند.و با تحقيق و بررسي مطالعات اخير برنامه هاي مربوط به هر روش را مرور مي كند.
اين مقاله با مقايسه اي گسترده چالشها ي پياده سازي و استقرار هر تكنيك از نقطه نظر عملي و تجربي،نياز به تعيين و جمع آوري داده،آناليز و مدلسازي داده و تصميم گيري را بررسي مي كند.موارد مفهومي و تجربي ، روالها و چالشهاي پياده سازي در كارخانه هاي صنعتي را براي هر تكنيك مطرح كرده و در نهايت به اين نتيجه مي رسد كه كه برنامه هاي نگهداري مبتني بر شرايط بيشتر مبتني بر واقعيت هستند و براي اجرا ارزشمند تر، به صرفه تر و مفيد تر هستند.در اين مقاله تكنيكها،برنامه ها و ساير نكات مربوط به هر تكنيك و چالشهاي پياده سازي آنها براي تصميم سازي نگهداري و تعميرات كاملا شرح داده شده است .از نقطه نظر اصل مساله بر اساس اين واقعيت كه 99% از خرابيهاي تجهيزات بواسطه علايم و نشانه هاي و شرايط قابل تشخيص هستند كاربرد نگهداري مبتني بر شرايط در مقايسه با نگهداري مبتني بر زمان واقعي تر تشخيص داده شده است.مباحث مربوط به آناليز و مدلسازي داده و فوايد نگهداري مبتني بر شرايط را نشان داده است و اين آناليز اهداف بسيار روشني براي ارزيابي شرايط تجهيزات از طريق مدل كردن تخريب را ترسيم مي كند. بطور كلي در اين مقاله مطرح مي شود كه كاربرد نگهداري مبتني بر شرط از لحاظ عملي و تجربي سودمندتر است و سپس نكات و نتايج مهمي براي تحقيقات آينده پيش روي اين مساله مطرح مي كند.

فصل چهارم

4- روش تحقيق(ارايه راهکار،الگوريتم و مدل پيشنهادي روش تحقيق)

4-1-مقدمه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سلسله مراتب Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه کشت، منابع محدود، اقتصاد کشور