پایان نامه با کلید واژه های نمونه برداری، مسأله اجتماعی، منبع کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

د سنجی را اجرا کردند اين پرسشنامه خلق وخوی ( عواطف ) زوجين را نشان می داد . بعد مهارت حل مسأله را آموزش دادند, بعد از اتمام اجرای آموزش مهارت حل مسأله مجدداً همان پرسشنامه خودسنجی را اجرا کردند. اختلاف پيش آزمون و پس آزمون در دوگروه کنترل و آزمايش نشان می دهد که اجرای مهارت حل مسأله تأثير چشم گيری در تعارضات زناشويی داشته است .
– ويليام و باروت و جيمز 188 (2003) , تأثير درمان حل مسأله را برای مراقبت اوليه بيماران مبتلا به افسرده خويی يا افسردگی مينور را ارزيابی کردند. اين شيوه را ( PST-PC) ناميدند و آن را نسبت به درمانهای دائمی با مديريت کلينيکی برای بيماران افسردة مينور مفيدتر يافتند.
– اختلالات شخصيتی جزء سخت ترين اختلالات روانی هستند . مراجعانی با چنين اختلالات شخصيتی برای اينکه در جامعه با رفتاری سازگارانه تر تطبيق يابند لازم است در گروه های حل مسأله و يکپارچگی اجتماعی شرکت کنند. طبق تحقيقات انجام شده , اين برنامه گروهی ( حل مسأله ) پويايی های مشکل دار بين شخصی را در روابط مراجعان تقليل می دهد. هارذلر و دونا برنامه ای که تلفيقی از درمان و آموزش حل مسأله اجتماعی است را توصيف و پیشنهاد می کنند .
– تحقيق و بررسی روی برنامه هايي که مهارتهای زندگی را ترويج می دهند مثل مهارت حل مسأله , گفتگو, مذاکره , جرأت ورزی و مديريت استرس , نشان داده است که اين گونه برنامه ها بر افزايش رفتارهای مثبت مانند مقبوليت اجتماعی , بهبود روابط , تصميم گيری مؤثر و حل تعارض و اعتماد به نفس تأثير مثبتی داشته اند . همچنين تأثير مثبت اينگونه برنامه ها بر پيشگيری از رفتارهای منفی و خشونت نيز ثابت شده است .
– تحقيقات نشان داده اند که افراد مبتلا به اختلال رفتار هنجاری در فرايندهای پردازش اطلاعات , استدلال اجتماعی و حل مسأله اجتماعی ضعف داشته که اين به سطح توانايی مقابله با مشکلات و نهايتاً سازش يافتگی فردی و اجتماعی آنها لطمه وارد کرده است کوزارلی (1993) و آسپينوال 189 (1992) نیز نشان داده اند که خوش بينی , حرمت خود بالا و عزت نفس با سطح بالای مقابله با مشکلات و تنيدگی ها در ارتباطند می باشند . ( کازدين 190 , 2000 ؛ تگلاسی 191 و همکارش , 2001 ؛ به نقل از : محمدی ، 1382، 1381).
فصل سوم
روش پژوهش
موضوع مطالعه حاضر، بررسی سبک های حل مساله دانشجویان افسرده و بهنجار دانشگاه علوم پزشکی تهران است. در فصل سوم با عنوان روش شناسی به شرح و بررسی ویژگی های جامعه مورد مطالعه ، حجم نمونه ، شیوه نمونه گیری و ابزارهای اندازه گیری پرداخته می شود. سپس همراه با ارائه اعتبار و روایی ابزارهای به کار رفته در تحقیق ( مقیاس سبک حل مساله – پرسشنامه افسردگی بک – آزمون خودسنجی افسردگی ) شیوه اجرای پژوهش و روش های آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها توضیح داده می شود.

طرح پژوهش
طرح تحقیق غیر آزمایشی و از نوع پس رویدادی است . تحقیق پس رویدادی یک مطالعه تجربی نظامدار است که در آن پژوهشگر علل احتمالی متغیر وابسته را مورد مطالعه قرار می دهد. چون متغیر وابسته و مستقل هر دو در گذشته رخ داده اند.

جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 84-83 است.
روش نمونه برداری وحجم نمونه
روش نمونه برداری به صورت استفاده از آزمودنی ها در دسترس انجام یافت , به این نحو که از میان دانشجویان در دسترس مرکز مشاوره دانشگاه که بنابر طبق تشخیص روانپزشک و روان شناس افسرده تشخیص داده شده بودند و هنوز نیز تحت درمان قرار داشتند و هم چنین از دانشجویانی که به پرسشنامه خودسنجی افسردگی پاسخ داده بودند ( پرسشنامه در خوابگاه ها ، کتابخانه ، محل کارورزی ، سالن نهارخوری و کلاس ها در اختیار دانشجویان قرار داده شده بود ) . تعداد 148 نفر دختر و 114 نفر پسر که در مقیاس خود سنجی میزان غم خود را بالاتر از میانگین مشخص نموده بودند، انتخاب شدند ؛ مجدداً با پرسشنامه بک BDI که در اختیار دانشجویان فوق قرار داده شد تعداد 84 نفر که ( 18≤ نمره ) را اخذ کرده بودند انتخاب و با مصاحبه تشخیصی که بر طبق DSM-IV با همکاری 2 نفر روان شناس بالینی انجام یافت تعداد 35 نفر دختر و 24 نفر پسر واجد ملاک های افسردگی تشخیص داده شدند. آزمودنی های گروه بهنجار به صورت غیر تصادفی از میان دانشجویانی انتخاب شدند که در پرسشنامه خود سنجی خود را خوشحال ارزیابی کرده بودند و در آزمون بک ( 9≥ نمره ) کسب کرده بودند.گروه بهنجار بر اساس متغیر کنترل سن و جنس همتا سازی فردی شدند. در این پژوهش مجموعاً 118 نفر دانشجو ، 70 نفر دختر دانشجو ( 35 نفر افسرده و 35 نفر بهنجار ) و تعداد 48 نفر پسر دانشجو ( 24 نفر افسرده و 24 نفر بهنجار) . در دوگروه مطالعه ( افسرده ) و گروه مقایسه (بهنجار ) انتخاب گردیدند.

ابزارهای پژوهش
1-پرسشنامه سبک حل مسأله
اين مقياس توسط کسيدی و لانگ ( 1996) در طی دو پژوهش ساخته شد. در مطالعه اول جمعاً 408 نفر ( 155مرد و 253 زن ) با دامنه سنی 65-17 سال با سابقه زندگی متفاوت انتخاب شده بودند. ابزار بکار رفته شامل 84 ماده و از ادغام پرسشنامه های ذيل ساخته شده بود:
a) پرسشنامه حل مسأله شخصی , 32 ماده از پترسون و هپنر( 1982)
b) پرسشنامه و اکنش های مقابله , 15 ماده از موز و بيلينگر ( 1981)
c) پرسشنامه سنجش ايده ها , 37 ماده که توسط نزو ( 1987) و نزوات , ال ( 1989) ساخته شد.
اين مواد در پرسشنامه ای ( صحيح / غلط) که حتماً بايد يکی انتخاب می شد قرار گرفت . در پرسشنامه هم چنين اطلاعات بيوگرافيکی از جمله سن , جنس , شغل , وضعيت تأهل و موقعيت والدين نيز اضافه گرديده بود. علاوه بر اين مواد چهار زير مقياس ( افسردگی , اضطراب , خصومت و عواطف مثبت ) از چک ليست صفات عاطفی که مورد تجديد نظر قرار گرفته است با استفاده از ( MAACL-r ) زوترمان , لابين ( 1983) مورد سنجش قرار گرفته شد.
در مطالعة دوم 611 نفر ( 299 مرد و 312 زن ) شرکت داده شدند. آزمودنی ها بين 15 تا 57 سال سن و با سوابق شغلی متفاوتی در بررسی شرکت داشتند از جمله 48 نفر از آنها به خاطر اختلالات خلقی در بيمارستان های روانی مورد درمان قرار گرفته بودند و 54 نفر از آنها به خاطراختلالات وابستگی به مواد به گروه های خود ياری پيوسته بودند.
پرسشنامه در مطالعه دوم طبق مقياس های زير تنظيم شده بود :
1. 36 سوال آن از مقياس حل مسأله در مطالعه اول برداشته شده بود.
2. مقياس نااميدی بک ( بک , 1981)
3. پرسشنامه سبک اسنادی ( تيرسون 1982)
4. پرسشنامه انگيزه پيشرفت کسيدی و لين . ( کسيدی و لين 1989).
5. مقياس اضطراب اجتماعی که برای تحقيق مورد تجديد نظر قرار گرفته شد.
6. مقياس منبع کنترل رفتار ( کاريج , فرانکلين و اندرو 1984).
7. مقياس حمايت اجتماعی
8. ماده هايی که نگرش به خوش اندامی , ورزش و اوقات فراغت را مشخص می کرد.
پرسشنامه های تکميل شده نمره گذاری و توسط برنامه SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. تحليل مؤلفه های اصلی که با استفاده از تحليل عامل چرخشی و يک ساختار ساده انجام گرفت و 6 عامل با توجه به ضريب پايايی بالا تعيين گرديد. اين مطالعه عواملی را که در مطالعه قبلی وجود داشت را تاييد کرد. اين بار عامل اول کاملاً و واضح درماندگی را بعنوان يک درماندگی عمومی نسبت به موقعيت مشکل منعکس ساخت. نتايج حاصل در مطالعه دوم به ساختار ساده ای تبديل شد . مقياس حاصل شده دارای 6 عامل است که هر يک از عوامل در برگيرنده 4 آيتم می باشد که مجموعاً 24 سوال را شامل می گردد.
عامل 1 : درماندگی ( در مطالعه اول بعنوان تشخيص موقعيت عنوان شده بود ) . اين عامل بيانگر درماندگی و بی ياوری فرد در موقعيت های استرس زا است .
عامل 2 : کنترل حل مسأله , اين عامل منبع کنترل درونی – بيرونی فرد را در موقعيت های مشکل زا منعکس می کند.
عامل 3 : سبک خلاقيت , اين عامل نشان دهنده انعطاف پذيری , برنامه ريزی و در نظر گرفتن راه حل های مختلف و خلاقانه است که فرد بر می گزیند و منطبق با مرحله سوم فرايند حل مسأله نزو ( 1987) است.
عامل 4 : اعتماد بنفس در حل مسأله , اين عامل توان تصميم گيري , خودباوری و توانايی فرد را در حل مسأله نشان می دهد.
عامل 5 : سبک اجتناب , اين عامل پنهان کردن مسأله و تمايل فرد را به عدم مواجهه و مقابله با مشکلات را منعکس می کند.
عامل 6 : سبک گرايش , اين عامل تفکر و نگرش مثبت به جنبه های مختلف زندگی و تمايل به مقابله با مشکلات را نشان می دهد.

جدول 1-3 – ضريب آلفای کرنباخ 192 و ميانگين همبستگی درونی آيتم ها برای زير مقياس های 193 سبک حل مسأله در دو مطالعه ( کسيدی و لانگ , 1996).

عوامل
مطالعه اول
مطالعه دوم
عوامل
آلفا
ميانگين همبستگی درونی آيتم ها
آلفا
ميانگين همبستگی درونی آيتم ها
درماندگی
66/0
32/0
86/0
60/0
کنترل حل مسأله
66/0
33/0
60/0
28/0
سبک خلاقيت
57/0
25/0
66/0
32/0
اعتماد به نفس درحل مسأله
71/0
39/0
66/0
33/0
سبک اجتناب
52/0
21/0
51/0
21/0
سبک گرايش
65/0
32/0
53/0
22/0

ضرايب آلفا بالای 50 هستند که نونالی 194 ( 1967) استدلال می کند که برای هدفهای تحقيق کافی است. بعلاوه ميانگين همبستگی درونی آيتم ها نشان می دهد که مجموعه های همگنی هستند و می توان استدلال نمود که سنجش های پايايی 195 هستند .
همچنين به نظر می رسد که عوامل به گونه متفاوتی پيش بينی کننده حالتهای عاطفی و اختلالات بالينی مختلف هستند ( جدول 2-3) . اين يافته ها حاکی از اين هستند که اين مقياس 24 آيتمی ابزار مفيد , پايا و معتبری 196 برای سنجش شيوه حل مساله است .
جدول 2-3 – ضرايب همبستگی پيرسون ( تصحيح شده ) بين عوامل شيوه حل مساله و ابعاد عاطفی ( که با استفاده از MAACL197 مورد سنجش قرار گرفتند ) .
عوامل
اضطراب
افسردگی
خصومت 198
عاطفه مثبت
جهت يابی مشکل * *
05/0
14/0
01/0
15/0-
کنترل حل مساله
14/0
09/0
17/0
21/0-
سبک اجتناب
01/0
20/0
09/0
07/0
سبک خلاقيت
24/0
08/0
03/0
15/0
اعتماد به نفس در حل مساله
16/0-
07/0-
06/0-
32/0
سبک گرايش
04/0
08/0-
04/0-
03/0

معنادار در سطح 5%
عامل درماندگی در مطالعه اول کسيدی و لانگ ( 1996) تا حدی مبهم بود و با عنوان جهت يابی مشکل مشخص شده بود.
مقياس شيوه حل مساله برای استفاده در مطالعه حاضر ترجمه شدو ضرايب آلفا و ميانگين همبستگی درونی آيتم ها محاسبه گردید که در جدول 3-3 نشان داده می شود.

جدول 3-3 ضرايب آلفای کرنباخ وميانگين همبستگی درونی آيتم هابرای زير مقياس های شيوه حل مسأله در مطالعه حاضر
عوامل
آلفا
ميانگين همبستگی درونی آيتم ها
درماندگی
71/0
39/0
کنترل حل مسأله
66/0
33/0
سبک خلاقيت
60/0
28/0
اعتماد به نفس در حل مساله
66/0
32/0
سبک اجتناب
52/0
21/0
سبک گرايش
51/0
21/0

با توجه به اينکه ضرايب آلفای بالای 50 هستند و با توجه به ميانگين همستگی درونی آيتم ها نتايج با يافته های کسيدی و لانگ ( 1996) و یافته های محمدی و صاحبی ( 1380) مبنی بر اينکه مقياس شيوه حل مساله از پايايی لازم برخوردار است همسو هستند.
بطور کلی آزمون کسیدی و لانگ ( 1996) برای هر يک از عوامل , ضرايب آلفای کرونباخ199 بالايی داشته است و همبستگی درونی عوامل , ميزان روايی همگرای 200 اين ابزار را نشان می دهد. نونالی 201 (1967) استدلال می کند که برای هدف های تحقيق کافی است .

2-پرسشنامه افسردگی بک
اين آزمون يک ابزار تشخيص است که در سال 1961 برای سنجش افسردگی تدوين شده است و شامل 84 سؤال می باشد که تحت عنوان 21 جنبه گروه بندی می شود 1 – خلق 2 – بدبينی 3 – احساس شکست 4 – نارضايتی 5 – احساس گناه 6 – احساس تنبيه 7 – نفرت از خود 8- اتهام به خود 9 – تمايل به خود آزاری 10 – گريستن 11 – زودرنجی 12 – گوشه گيری از اجتماع 13 – بی تصميمی و درماندگی 14 – تصوير بدنی 15 – تنبلی يا کاهلی در کار 16 – اختلال در خواب 17 – خستگی پذيری 18 –

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های آموزش مهارت، مسأله اجتماعی، سلامت روان Next Entries پایان نامه با کلید واژه های آزمون فرضیه، آزمون افسردگی، تحلیل آماری