پایان نامه با کلید واژه های نظام ارزشیابی، نظام ارزشی، عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

می‌کنم.

15
هنگام صحبت درباره ایده ها و مفاهیم، من واقعاً هیجان زده و مشتاق می شوم

16
نوع واحد مدیریت که این کتاب برای آن استفاده می‌شود، واقعاً اتلاف زمان می‌باشد.

17
فکر می‌کنم که بهتر است مؤدب باشم و به احساست افراد ضربه نزنم.

18
به داده ها و کارها بیشتر از افراد علاقمندم.

اثربخشی مدیران

19
کارکنان باید با کارآیی بیشتر کار کنند.

20
سازمانها باید تجهیزات و برنامه های خود را به روز نگه دارند.

21
توجه به نظرات کارکنان درباره چگونگی مدیریت سازمان موجب افزایش اثربخشی می شود.

22
کارکنان به فرآیند ارزشیابی دقیقی نسبت به پرداخت دستمزد نیاز دارند.

23
ما شاخص هایی جهت سنجش اثربخشی کارکنان داریم.

24
کارکنان نیاز به آموزش های بیشتری دارند نتیجه آن افزایش اثربخشی را به دنبال دارد.

25
ایجاد نظام ارزشیابی کارکنان باعث اثربخشی سازمان می شود.

26
افزایش اثربخشی از طریق فعالیت های مشترک کارکنان و مدیریت بدست می آید.

27
کارکنان باید در محیط کاری انعطاف پذیر باشند.

28
مدیریت بهتر موجب بهبود اثربخشی می شود.

29
مدیران به ما انگیزه می دهند که درباره کارمان بیشتر یاد بگیریم.

30
من احساس می کنم که مدیریت در این سازمان به رفاه عمومی کارکنان توجه دارد.

31
در این سازمان جهت افزایش اثربخشی پاداش مناسب در نظرگرفته می شود.

32
در جذب و گزینش نیروها باید مهارت آنها مورد توجه قرار گیرد.

33
نظام ارزشیابی مشاغل در سازمان باعث اثربخشی منابع انسانی می شود.

34
تجزیه و تحلیل و طراحی شغلی می تواند باعث بهبود عملکرد کارکنان باشد.

35
افزایش دستمزد کارکنان افزایش اثربخشی را بدنبال دارد.

36
کاهش ساعت کاری کارکنان می تواند اثربخشی را بالا ببرد.

37
چرخش مشاغل می تواند موجب افزایش اثربخشی کارکنان باشد.

38
ارتباط مدیران با کارکنان به نحوی افزایش اثربخشی را بدنبال دارد.

39
ایمنی کارکنان باید مقدم تر از تولید باشد.

40
سازمان ما گردهمایی هایی را ترتیب می دهد که مرتبط با کار باشد.

41
تبعیض قائل نشدن مابین کارکنان موجب افزایش اثربخشی کارکنان می شود.

42
جشن ها و تقدیر از کارکنان برتر در طول سال می تواند باعث افزایش اثربخشی شود.

43
ایجاد امکانات ورزشی ، تفریحی ، زیارتی برای کارکنان باعث افزایش اثربخشی می شود.

پیوست 2 – خروجی SPSS

Statistics

jensiat
sen
tahsilat
Sabeghe
N
Valid
200
200
200
200

Missing
0
0
0
0

Jensiat

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
mard
174
87.0
87.0
87.0

Zan
26
13.0
13.0
100.0

Total
200
100.0
100.0

Sen

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
zire 25 sal
17
8.5
8.5
8.5

az 25 ta 35 sal
48
24.0
24.0
32.5

az 35 ta 45 sal
64
32.0
32.0
64.5

az 45 ta 55 sal
41
20.5
20.5
85.0

balaye 55 sal
30
15.0
15.0
100.0

Total
200
100.0
100.0

Tahsilat

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
diplom
28
14.0
14.0
14.0

Kardani
42
21.0
21.0
35.0

Karshenesi
97
48.5
48.5
83.5

karsheniArshad
28
14.0
14.0
97.5

Doktora
5
2.5
2.5
100.0

Total
200
100.0
100.0

Sabeghe

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
zire 5 sal
29
14.5
14.5
14.5

az 6 ta 10 sal
52
26.0
26.0
40.5

az 11 ta 15 sal
58
29.0
29.0
69.5

az 16 ta 20 sal
30
15.0
15.0
84.5

balaye 21 sal
31
15.5
15.5
100.0

Total
200
100.0
100.0

پیوست 3: خروجی نرم افزار لیزرل 8.54

DATE: 9/11/2014
TIME: 9:28

L I S R E L 8.54

BY

Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom

This program is published exclusively by
Scientific Software International, Inc.
7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.
Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002
Use of this program is subject to the terms specified in the
Universal Copyright Convention.
Website: www.ssicentral.com

The following lines were read from file C:UsersAliDesktopSADADSAAD.lpj:

TI
DA NI=122 NO=400 NG=1 MA=CM
RA FI=’C:UsersAliDesktopDATA FINAL ALI.psf’

——————————–
EM Algorithm for missing Data:
——————————–

Number of different missing-value patterns= 55
Convergence of EM-algorithm in 7 iterations
-2 Ln(L) = 28952.43376
Percentage missing values= 1.44

Note:
The Covariances and/or Means to be analyzed are estimated
by the EM procedure and are only used to obtain starting
values for the FIML procedure

SE
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 119 120 121 /
MO NX=3 NY=24 NK=1 NE=1 LY=FU,FI LX=FU,FI GA=FU,FI PH=SY,FR PS=DI,FR TE=DI,FR TD=DI,FR
LE
ASARB
LK
TAVANM
FR LY(1,1) LY(2,1) LY(3,1) LY(4,1) LY(5,1) LY(6,1) LY(7,1) LY(8,1) LY(9,1)
FR LY(10,1) LY(11,1) LY(12,1) LY(13,1) LY(14,1) LY(15,1) LY(16,1) LY(17,1) LY(18,1)
FR LY(19,1) LY(20,1) LY(21,1) LY(22,1) LY(23,1) LY(24,1) LX(1,1) LX(2,1) LX(3,1)
FR GA(1,1)
PD
OU

TI

Number of Input Variables122
Number of Y – Variables 24
Number of X – Variables 3
Number of ETA – Variables 1
Number of KSI – Variables 1
Number of Observations 400

W_A_R_N_I_N_G: Matrix to be analyzed is not positive definite,
ridge option taken with ridge constant = 0.001

TI

Covariance Matrix

Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24
——– ——– ——– ——– ——– ——–
Q19 1.73
Q20 1.07 1.81
Q21 1.03 1.25 1.87
Q22 1.08 0.98 1.09 1.85
Q23 0.78 0.79 0.85 0.90 1.52
Q24 0.59 0.60 0.62 0.69 0.64 1.84
Q25 0.75 0.70 0.88 0.86 0.65 0.70
Q26 0.55 0.53 0.47 0.62 0.57 0.81
Q27 0.63 0.58 0.59 0.46 0.52 0.42
Q28 -0.31 -0.19 -0.23 -0.50 0.16 0.01
Q30 1.01 0.94 1.03 0.98 0.77 0.61
Q31 0.94 1.06 1.10 1.00 0.78 0.57
Q32 -0.47 -0.43 -0.45 -0.44 -0.22 -0.52
Q33 1.04 1.01 0.99 1.09 0.64 0.39
Q34 0.76 0.67 0.86 0.77 0.64 0.39
Q35 -0.36 -0.27 -0.34 -0.15 -0.23 -0.44
Q36 0.70 0.73 0.78 0.61 0.62 0.61
Q37 0.69 0.57 0.55 0.56 0.71 0.74
Q38 0.77 0.71 0.77 0.95 0.37 0.29
Q39 0.66 0.64 0.74 0.99 0.28 0.12
Q40 0.70 0.64 0.62 0.43 0.46 0.51
Q41 0.82 0.79 0.89 0.93 0.57 0.44
Q42 0.82 0.91 0.80 0.93 0.66 0.55
Q43 0.80 0.84 0.87 0.98 0.64 0.50
FANI 0.85 0.82 0.89 0.89 0.61 0.46
ENSANI 0.55 0.54 0.58 0.59 0.53 0.45
EDRAKI 0.66 0.67 0.66 0.75 0.49 0.40

Covariance Matrix

Q25 Q26 Q27 Q28 Q30 Q31
——– ——– ——– ——– ——– ——–
Q25 1.65
Q26 0.64 1.72
Q27 0.47 0.54 1.63
Q28 -0.40 0.12 0.22 1.90
Q30 0.77 0.66 0.77 -0.11 1.79
Q31 0.84 0.61 0.82 -0.19 1.26 1.87
Q32 -0.46 -0.46 -0.09 0.68 -0.47 -0.32
Q33 0.82 0.57 0.63 -0.36 1.00 1.12
Q34 0.78 0.37 0.49 -0.24 0.83 0.77
Q35 -0.14 -0.30 -0.13 0.34 -0.51 -0.41
Q36 0.62 0.58 0.43 -0.08 0.79 0.85
Q37 0.58 0.75 0.48 0.15 0.77 0.72
Q38 0.76 0.27 0.42 -0.51 0.75 0.79
Q39 0.58 0.13 0.28 -0.46 0.56 0.67
Q40 0.44 0.63 0.40 -0.09 0.53 0.66
Q41 0.69 0.38 0.43 -0.28 0.78 0.81
Q42 0.71 0.49 0.60 -0.16 0.94 0.95
Q43 0.76 0.71 0.52 -0.30 0.97 0.99
FANI 0.66 0.39 0.45 -0.25 0.77 0.79
ENSANI 0.55 0.47 0.49 0.08 0.64 0.67
EDRAKI 0.59 0.42 0.41 -0.24 0.68

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مدیریت آموزش، مدیریت آموزشی، مدیریت دولتی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های --------، (0.07)، (0.06)