پایان نامه با کلید واژه های نشانه های اختصاری، داده کاوی، توسعه مدل

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………….. 78
4-5-1-آناليز داده هاي وضعيت و شرايطي…………………………………………………. 78
4-5-2-آناليز داده هاي رخداد خرابي…………………………………………………………… 84
4-6-طراحي و توسعه مدل …………………………………………………………………………… 90
4-6-1-بررسي سطح آستانه پارامترها …………………………………………………………. 90
4-6-2-شناخت خوشه های خروجی ……………………………………………………………. 92
4-7-طراحی مدل با روشهای داده کاوی………………………………………………………. 93
4-7-1-طراحي مدل با استفاده از درخت تصميم………………………………………… 94
4-7-2-طراحي مدل با استفاده از روش شبکه عصبي MLP…………………….96
4-7-3-طراحي مدل با استفاده از روش شبکه عصبي KNN………………….. 100
4-8-نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………… 103
فصل پنجم: بررسي و تحليل داده ها و نتايج تحقيق………………………………………………….. 104

5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………….105
5-2- بررسي خروجي ونتايج وارزيابي مدل بر پايه روش DT …………………….105
5-2-1-ارزيابي مدل بر اساس روش DT …………………………………………………. 107
5-3- بررسي خروجي و نتايج روش MLP………………………………………………. 109
5-3-1-ارزيابي مدل بر اساس روش MLP………………………………………………. 111
5-4- بررسي خروجي و نتايج روش KNN……………………………………………… 113
5-4-1-ارزيابي مدل بر اساس روش KNN……………………………………………. 115
5-5-ارزيابي و تفسير نتايج و خروجي ها ……………………………………………………117
5-6-نتايج ………………………………………………………………………………………………………118
فصل ششم: نتيجه گيري و پيشنهادها …………………………………………………………………….. 119

6-1- نتايج کلي حاصل از پروژه………………………………………………………………….. 120
6-2-پيشنهادهايي براي آينده ……………………………………………………………………. 121

فهرست جدول ها

عنوان و شماره صفحه
جدول 1- ماتريس Confusion………………………………………………………………………………………………67
جدول 2- ماتريس Confusion براي سه دسته کلاس………………………………………………………….69
جدول 3- محاسبه نرخ مثبت صحيح،نرخ مثبت غلط و دقت……………………………………………………69
جدول 4- نام پارامترهای کارخانه فشارقوی……………………………………………………………………………….73
جدول 5- نام پارامترهای کارخانه بی بی حکيمه 2……………………………………………………………………73
جدول 6- نمونه فرم ورود اطلاعات کارخانه بی بی حکيمه 2……………………………………………………74
جدول 7- نمونه فرم ورود اطلاعات کارخانه فشارقوی……………………………………………………………….75
جدول 8- نمونه اي از فرم پر شده وپالايش نشده کارخانه بي بي حکيمه 2……………………………77
جدول 9- نمونه اي از فرم پر شده و پالايش شده کارخانه بی بی حکيمه ……………………………..78
جدول 10- ماتريس الگو برای متغيرها کارخانه فشار قوی……………………………………………………….79
جدول 11- ماتريس آمارهاي توصيفي کارخانه فشار قوي………………………………………………………..81
جدول 12- پارامترهای جديد ايجاد شده توسط روشPCA…………………………………………………….83
جدول 13 – نمايي از فاکتورهای جديد توليد با روش PCA……………………………………………………84
جدول 14- تغييرات ناگهاني فاکتور2 در رخداد خرابي…………………………………………………………87
جدول 15 – آمار خرابي هاي کارخانه بی بی حکيمه 2…………………………………………………………88
جدول 16- مقدار پارامترها در حالات خرابي …………………………………………………………………………90
جدول 17- مقادير آستانه پايين و بالا برای پارامترها…………………………………………………………….91
جدول 18 – بازه هاي زماني تعريف شده براي مدل……………………………………………………………..94
جدول 19- مجموعه داده آموزشي براي بازه زماني (10-25)………………………………………………95
جدول 20- مجموعه داده آزمايشي براي بازه زماني (10-25)……………………………………………..96
جدول 21- نتيجه تغيير مقادير پارامترها در روش MLP……………………………………………………..98
جدول 22- مجموعه داده آموزشي براي بازه زماني (3-15)…………………………………………………98
جدول 23- مجموعه داده آزمايشي براي بازه زماني (3-15)……………………………………………….100
جدول 24- نتاِج تغيير مقدار K در روش شبکه عصبي KNN…………………………………………..101
جدول 25- مجموعه داده آموزشي براي بازه زماني (10-20)………………………………………………101
جدول 26- مجموعه داده آزمايشي براي بازه زماني (10-20)………………………………………………102
جدول 27- پيش بيني مدل بر پايه درخت تصميم………………………………………………………………..106
جدول 28- نتايج پيش بيني خروجي در روش DT…………………………………………………………….108
جدول 29- درصد دقت پيش بيني در روش DT………………………………………………………………..108
جدول 30- مقايسه بازه هاي زماني مختلف با روش DT براي پيش بيني برچسب خرابي در مدل طراحي شده…………………………………………………………………………………………………………………………….109
جدول 31- پيش بيني مدل بر پايه MLP………………………………………………………………………….110
جدول 32- نتايج پيش بيني خروجي در روش MLP……………………………………………………….112
جدول 33- درصد دقت پيش بيني در روش MLP…………………………………………………………..112
جدول 34- مقايسه بازه هاي زماني مختلف با روش MLP براي پيش بيني برچسب خرابي در مدل طراحي شده…………………………………………………………………………………………………………………..112
جدول 35- پيش بيني مدل بر پايه KNN………………………………………………………………………..114
جدول 36- نتايج پيش بيني خروجي در روش KNN………………………………………………..115
جدول 37- درصد دقت پيش بيني در روش KNN……………………………………………………115
جدول 38- مقايسه بازه هاي زماني مختلف با روش KNN براي پيش بيني برچسب خرابي در مدل طراحي شده…………………………………………………………………………………………………………….116
جدول 39- مقايسه نهايي دقت پيش بيني هر سه روش براي هر سه خوشه خروجي در بازه هاي زماني مختلف…………………………………………………………………………………………………………………….117

فهرست شکل ها

عنوان صفحه
شکل 1- قالب مفهومی معماری……………………………………………………………………………………………41
شکل 2- نمای کلی سيستم………………………………………………………………………………………………….42
شکل 3- گامهای روش IRIS-Pdm………………………………………………………………………………….46
شکل 4- نمايي از فرمت داده يکسان…………………………………………………………………………………….47
شکل 5- روش کلی و تعميم يافته برای تعميرات پيشگويانه………………………………………………51
شکل 6- الگوريتم تصميم گيری نگهداری پيشگويانه…………………………………………………………..54
شکل 7- نمودارهای خرابی……………………………………………………………………………………………………57
شکل 8 – نمونه فرم دستي پر شده در کارخانه بي بي حکيمه 2……………………………………….76
شکل 9- نمودار تغييرات پارامترها در بازه زماني………………………………………………………………….85
شکل 10 – حالتهاي خرابي…………………………………………………………………………………………………..85
شکل 11 – حالتهاي خرابي…………………………………………………………………………………………………..86
شکل 12- طراحي مدل پيش بيني با روش DT………………………………………………………………106
شکل 13- طراحي مدل درخت تصميم براي بازه هاي زماني مختلف………………………………107
شکل 14- طراحي مدل پيش بيني با روش MLP…………………………………………………………..110
شکل 15- طراحي مدل MLP براي بازه هاي زماني مختلف …………………………………………111
شکل 16- طراحي مدل پيش بيني با روش KNN……………………………………………………….113
شکل 17- طراحي مدل KNN براي بازه هاي زماني مختلف ………………………………………114

فهرست نشانه های اختصاری

CBM= Condition Base

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عملکرد سازمان، بر عملکرد سازمان، استان کرمان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سابقه خدمت، استان کرمانشاه، مدارس متوسطه