پایان نامه با کلید واژه های نرخ بهره، زمانبندی پروژه، نیازهای اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

علاوه بر این مدیران ارشد، سایر مدیران وظیفهای و همچنین سایر مدیران پروژه نیز از ذینفعان داخلی پروژه بهشمار میآیند. پروژهها با صرف مقداری از منابع محدود سازمان میتوانند بر این دسته از ذینفعان داخلی تأثیرگذار باشند. همانطور که میدانیم هدف مدیر پروژه، برآوردن نیازهای پروژه و خشنود کردن ذینفعان میباشد لذا مدیران پروژه باید بخشی از وقت و زمان خود را صرف شناسایی، درک و مدیریت روابط خود با کلیه ذینفعان نمایند که با توجه به متعدد بودن ذینفعان در این گروه از پروژهها امری بسیار مشکل و وقتگیر میباشد. اگر در هر پروژه، فرایند شناسایی خواستها، انتظارات، علایق، ارزشها و طرز تفکر و اولویتهای ذینفعان به درستی انجام گیرد، میتواند به عنوان یک ابزار مؤثر و کارا در بررسی سنجش پیشرفت پروژه بر اساس برنامههای طرحریزی شده و همچنین اجرای مهارتهای انگیزشی تلقی شود.
تغییر در هزینه ساخت و ساز بهواسطه عوامل مختلف مانند: تورم در قیمت مصالح و خدمات ساخت و ساز، افزایش قیمت تیرآهن و …..
نبود رقابت برای مناقصه
ضعف در انتخاب شریک سرمایهگذاری
نادیده گرفتن قرارداد سرمایهگذاری توسط سرمایهگذاران
عدم تعهد به جداول زمانبندی پروژه توسط پیمانکاران
افزایش در هزینه نظارت و مشاوره پروژه به علت تأخیر در تکمیل طرح
3-3- جدول ریسکهای اقتصادی پروژههای نوسازی شهری

ریسکهای معرفی شده در سایر پژوهشها

کمبود سرمایهگذار و شریک سرمایهگذاری

وجود برخی ویژگیها در بافتهای فرسوده مانند عملکرد نامناسب و زیبا نبودن این بافتها، سرمایهگذاران تمایلی جهت ورود و سرمایهگذاری در این بافتها ندارند.
حسنی و باباخانی

عدم تمایل بخشخصوصی به سرمایهگذاری در این بخشها

ورود بخش خصوصی به این عرصهها نیازمند انجام سرمایهگذاریهای کلان بخشعمومی، آمادهسازی زیرساختها و تأسیسات و بهبود فضای زیستمحیطی در این مناطق است. لذا بخش خصوصی انگیزهای جهت ورود به این عرصهها ندارد.
آئینی

ریسکهای معرفی شده در سایر پژوهشها
ناتوانی در فروش بهموقع واحد طرح
بازار تقاضا برای ساختمانهای حاصل از پروژههای نوسازی از یکسو به علت قرار گرفتن در مرکز بافتهای سنتی و تاریخی شهر و از دیگر سو به علت عدم هماهنگی بین بافتها و مناطق نوسازی شده با نیازهای اجتماعی و نیازهای مردم با محدودیتهایی مواجهه است.
الستر و همکاران

قدرت خرید
ریسک قدرت خرید زمانی مطرح میشود که مالکان اراضی و زمینهای نوسازی شده توانایی لازم جهت خرید ساختمانها و بافتهای نوسازی شده را نداشته باشند.
آئینی

افزایش نرخ بهره بانکی
این ریسک زمانی مطرح میشود که خریدار برای خرید ساختمانها مجبور به دریافت وام از بانکها شود. در این حالت اگر نرخ بهره وامها متناسب با شرایط بازار و تورم تغییر کند، تقاضا برای دریافت وام کاهش مییابد. ریسک دیگری که در این زمینه مطرح میشود، محدودیت در میزان یا حجم خدمات بانکی ارائه شده است.

امکان سوء استفادههای غیر مرتبط و انحصاری شدن فعالیت نهادها

حسینعلیپور و همکاران

عدم تکمیل و تحویل به موقع طرح

غیراقتصادی شدن طرحهای نوسازی

ریسکهای معرفی شده در سایرپژوهشها
عدم کفایت منابع برای اجرای طرح توسط نهادهای ذیربط و سرمایهگذاران

حسنی و باباخانی

منفعتطلبی کارفرمای پروژهها بهجای توجه به منافع عمومی

عدم کشش بافت در بازپرداخت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های نوسازی شهری، ریسک سرمایه، نرخ بهره Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه ورزش، ایجاد اشتغال، بازار رقابتی