پایان نامه با کلید واژه های نام تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

امتيازي متوازن و پويايي سيستم،پايان‌نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه يزد.
ميرسپاسي ناصر، طلوعي اشلقي عباس،معمارزاده غلامرضا، پيدايي میرمهرداد(1389) طراحي مدل تعالي منابع انساني در سازمان هاي دولتي ايران با استفاده از تكنيك دلفي فازي، مجله پژوهش‌هاي مديريت شماره 87،زمستان 1389.
وظیفه دوست،خیری بهرام،روحانی مریم(1389) وفاداری نسبت به برند و ریسک گریزی،فصل نامه برند، شماره چهارم،بهار 1389.
یادگاری سمیه ،کریمی صبا،(1390)نام تجاری-جایگاه‌سازی آن در بازارهای رقابتی،کنفرانس بین‌المللی برند1390،صفحه 20.
یزدانی شهره،(1390) برند و اهمیت آن در کسب وکار،کنفرانس بین المللی برند1390،صفحه 8.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سهم بازار، سودآوری، شکل‌گیری برند، تحقیق و توسعه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، کدگذاری محوری، مدیریت استراتژیک