پایان نامه با کلید واژه های ناسازگاری، ارزش اقتصادی، رگرسیون، رگرسیون گام به گام

دانلود پایان نامه ارشد

مقدار را داشت و سه گونه دیگر در یک گروه حالت بینابی دو گونه ذکر شده را داشتند. بیشترین مقدار پتاسیم در گونه ون و کمترین ان در گونههای سوزنیبرگ که در یک گروه بودند وجود داشت. نسبت کربن به نیتروژن در گونههای پهنبرگ خزان کننده (ارغوان و ون) کمترین و در گونههای سوزنیبرگ (سرو نقرهای و کاجبروسیا) بیشترین مقدار را داشت (جدول 4-19).
در عناصر پاییز ون بیشترین و سرو کمترین مقدار را داشت. فسفر در سه گونه کاج بروسیا، ون و سرو نقرهای که در یک گرده بوده بیشترین و در ارغوان کمترین مقدار را داشت. پتاسیم برگ پاییز در برگ زیتون و ون بیششترین و سه گونه ارغوان، سرو نقرهای و کاج در یک گروه کمترین مقدار را داشتند. نسبت کربن به نیتروژن در گونه ون و ارغوان کمترین و در گونه سرو بیشترین مقدار را داشت (جدول 4-20).
بازجذب نیتروژن بیشترین مقدار را در گونه ارغوان داشت و چهار گونه دیگر در یک گروه و در همان گروه کاج بروسیا کمترین مقدار را داشت. فسفر در گونه زیتون از همه بیشتر و در سرو از همه کمتر بود. بازجذب عنصر پتاسیم در گونه ارغوان از همه بیشتر و در گونههای سرو نقرهای و زیتون در یک گروه کمترین مقدار را داشت(جدول 4-21).
جدول 4-19- مقایسه میانگینها برای عناصر غذای برگ تابستانه

ارغوان
زیتون
ون
سرو
کاج
درصد نیتروژن
05/2a
6/1b
1/2a
28/1C
42/1bC
فسفر (ppm)
2/0b
25/0ab
24/0ab
22/0ab
26/0a
پتاسیم (ppm)
06/1c
48/1b
9/1a
71/0d
56/0d
نسبت کربن به نیتروژن
7/21C
02/31b
24/22C
3/38a
05/31a

جدول 4-20- مقایسه میانگینها برای عناصر غذای برگ پاییزه

ارغوان
زیتون
ون
سرو
کاج
درصد نیتروژن
5/1b
42/1b
77/1a
18/1c
3/1bc
فسفر قابل جذب(ppm)
15/0b
17/0ab
21/0a
20/0a
21/0a
پتاسیم قابل جذب(ppm)
56/0b
36/1a
39/1a
62/0b
36/0b
نسبت کربن به نیتروژن
6/28c
18/33b
4/25c
25/38a
19/36ab

جدول 4-21- مقایسه میانگینها بازجذب عناصر غذای

ارغوان
زیتون
ون
سرو
کاج
درصد نیتروژن
56/26a
9/10b
3/15b
27/8b
46/7b
فسفر قابل جذب(ppm)
4/23ab
9/31a
1/14bc
48/10c
34/19bc
پتاسیم قابل جذب(ppm)
25/46a
7/7c
63/28b
27/12c
4/32b

4-5- ترسیب کربن و ارزش اقتصادی آن:
نتایج آنالیز واریانس یکطرفه برای ترسیب کربن و ارزش اقتصادی آن اختلاف معنیداری را در بین گونهها نشان داد (جدول4-22).

جدول 4-22-نتایج آنالیز واریانس یک طرفه ترسیب کربن خاک و ارزش اقتصادی آن در توده های جنگلکاری مخمل کوه
مشخصهها

درجه آزادی
میانگین مربعات
Fمقدار
ذخیره کربن
تودههای جنگلکاری
4
42/52
**58/3

خطا
45
6/14

ارزش اقتصادی ذخیره کربن
تودههای جنگلکاری
4
014E3/34
**6/3

خطا
45
013E+32/9

** معنی داری در سطح 1 درصد، * معنیداری در سطح 5 درصد، ns عدم معنیداری

نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که بیشترین ترسیب کربن و ارزش اقتصادی آن به ترتیب در گونه سوزنیبرگ سرو نقرهای و کاج بروسیا وجود دارد (جدول 4-23).

جدول 4-23: میانگین مشخصههای خاک در تودههای سوزنی و پهن برگ جنگلکاری
مشخصههای خاک گونهها
سرونقرهای
کاج بروسیا
ارغوان
ون
زیتون
ذخیره کربن (تن بر هکتار)
a38/11
a08/11
ab46/10
bc17/7
c55/6
ارزش اقتصادی ذخیره کربن (ریال)
a28752998
a28006252
ab26424866
bc18112296
c16551326

4-6- بررسی روابط در بین فاکتورهای اندازهگیری شده
4-6-1- بررسی همبستگی بین ترسیب کربن و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
نتایج همبستگی پیرسون ذخیره کربن با خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک در جدول همبستگی (پیوست 4) نشان داده شد که ترسیب کربن با سطح احتمال 99 درصد با درصد رطوبت، درصد آهک، درصد سیلت، درصدکربن آلی، درصد ماده آلی و چگالی ظاهری همبستگی مثبت و با درصد شن و سنگلاخی، رس و فسفر قابل جذب همبستگی منفی دارد و در سطح احتمال 95 درصد با شوری (Ec) همبستگی مثبت نشان میدهد.
4-6-2-بررسی مدل ترسیب کربن
همانطور که در مدل 1 و 2 جدول 4-24 مشاهده میکنید ذخیره کربن به عنوان تابع متغییر و درصد سنگلاخی وزنی،درصد رطوبت، مادهآلی، چگالی ظاهری (در مدل2 درصد رطوبت حذف شده است) به عنوان تابع مستقل مورد بررسی قرار گرفتند. مدل برازش شده خطی رگرسیون گام به گام ذخیره کربن با ضریب تبیین97/0 (00/0P= و 66/366F=) برای مدل1 و ضریب تبیین 96/0 (00/0P= و 4/409F=) برای مدل2 نشان میدهند که در هر دو مدل 96% تغییرات متغییر ذخیره کربن از طریق تغییرات متغیرهای مستقل ذکر شده (درصد رطوبت، درصد سنگ لاخی و …) در یک رابطه خطی قابل توجیه است (جدول4-25).
جدول 4-24: بهترین معادله در نتیجه رگرسیون گام به گام برای ذخیره کربن با مشخصههای خاک
مدل
معادله رگرسیونی
1
Y= 7/3 18/0-X1 + 6/5X2 +8/2 X3 + 15/0X4
2
Y= 4/4 19/0-X1 + 7/5X2 +9/2 X3
Y=ذخیره کربن 1X= درصد سنگلاخی 2X= درصد ماده آلی 3 X= چگالی ظاهری 4 =Xدرصد رطوبت

جدول 4-25: ضریب تبیین، خطا و…دربهترین مدلهای پیش بینی شده برای ذخیره کربن و مشخصههای خاک
مدل
ضریب همبستگی
ضریب تبیین
ضریب تبیین تصحیح شده
انحراف معیار
p
F
1
98/0
97/0
96/0
79/0
00/0
66/366
2
98/0
96/0
96/0
82/0
00/0
4/409
4-6-3-رابطه خاک و تنوع زیستی و عناصر غذایی موجود در برگ پاییز
در جدول(پیوست5) همبستگی خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک در سطح اطمینان 95 و 99 درصد نشان داده شده است. فسفر با پتاسیم، چگالی ظاهری، درصد سنگلاخی همبستگی (05/0p) نشان داد، پتاسیم با نیتروژن (01/0p) و فسفر (05/0p) رابطه مثبت و با C/N، درصد رطوبت، درصد آهک و pH رابطه منفی داشت. C/N با نیتروژن رابطه منفی (01/0p)، و با درصد رطوبت، درصد کربن آلی (01/0p) و درصد آهک (05/0p) رابطه مثبت داشت. نیتروژن با فسفر، پتاسیم و درصد کربن آلی رابطه مثبت و با pH رابطه منفی داشت (01/0p).
شاخصهای تنوع زیستی به جز یکنواختی که در سطح اطمینان 95 درصد با شاخص شانون همبستگی داشت، در سطح اطمینان 99 درصد با هم همبستگی نشان دادند. خصوصیات خاک مانند درصد شن، سنگلاخی، چگالی ظاهری، میزان فسفر، پتاسیم و نیتروژن قابل جذب در سطح اطمینان 95 یا 99 درصد دارای هم بستگی مثبت با شاخصهای تنوع زیستی بودند و فاکتورهای دیگر مانند اسیدیته، هدایت الکتریکی، درصد آهک دارای همبستگی منفی با شاخصهای تنوع زیستی بودند. درصد رطوبت با شاخصهای تنوع به جز شاخص غنا منهینگ همبستگی منفی داشت و درصد سیلت نیز با شاخص شانون همبستگی مثبت و با شاخص مارگالف و فی همبستگی منفی نشان داد. شاخصهای غنا در سطح اطمینان 95 درصد با فسفر برگ پاییز همبستگی مثبت نشان دادند. سطح تاج پوشش درخت و ارتفاع کل در سطح اطمینان 95 درصد با شاخص غنا و تنوع رایطه منفی نشان دادند (پیوست6).
4-6-4-همبستگی خاک و عناصر غذایی برگ:
بین مقدار پتاسیم تابستان و بازجذب آن با مقدار نیتروژن تابستان، پتاسیم پاییز با پتاسیم تابستان و فسفر پاییز با فسفر تابستان در سطح اطمینان 99 درصد همبستگی مثبت وجود داشت. بین بازجذب فسفر و پتاسیم و مقدار این عناصر در برگ پاییز همبستگی منفی وجود داشت. درصد رطوبت، آهک، سیلت، ذخیره کربن، C/N با عناصر پتاسیم تابستان و پاییز و نیترژن تابستان همبستگی منفی داشتند. چگالی ظاهری با بازجذب فسفر رابطه منفی نشان داد. مقدار پتاسیم خاک با مقدار آن در تابستان، پاییز و بازجذب فسفر رابطه مثبت داشت. مقدار نیتروژن با پتاسیم برگ تابستانه و بازجذب فسفر رابطه مثبت نشان داد. مقدار فسفر رابطه مثبت با پتاسیم برگ تابستان و پاییز نشان داد. درصد کربن آلی با بازجذب فسفر و پتاسیم درسطح اطمینان 99 درصد همبستگی مثبت نشان داد (پیوست7).
4-7- ارزیابی گونههای مورد مطالعه با استفاده از فرآیند سلسه مراتبی (AHP)
گونههای مورد مطالعه براساس پنج معیار مهم و مورد توجه در جنگلکاری در منطقه مورد مطالعه (میانگین خصوصیات رویشی (درصد زندهمانی، درصد تاج پوشش و درصد سلامت)، میانگین شاخصهای تنوع زیستی (شاخص تنوع فی، یکنواختی و غنا منهینک)، میانگین عناصر اصلی خاک (N, P, K)، ترسیب کربن خاک و بازجذب عناصر اصلی (N, P, K) مورد ارزیابی قرار گرفتند. بیشترین وزن معیارها مربوط به خصوصیات رویشی و کمترین آن مربوط به بازجذب بود (شکل 4-4). بیشترین وزن نسبی خصوصیات رویشی مربوط به گونه کاج بروسیا و کمترین آن مربوط به گونه ون بود (شکل 4-5). بیشترین وزن نسبی تنوع زیستی در گونه ون و کمترین آن در گونه سرو نقرهای و سه گونه دیگر وزن نسبی برابر داشتند(شکل 4-6). بیشترین وزن نسبی عناصر اصلی خاک در گونه زیتون و کمترین آن در گونه سرو نقرهای بود (شکل 4-7). بیشترین وزن نسبی ترسیب کربن خاک در گونه سرو نقرهای و کمترین آن در گونه زیتون بود (شکل 4-8). بیشترین وزن نسبی بازجذب در گونه ارغوان و کمترین آن در گونه کاجبروسیا بود (شکل 4-9). در نهایت بیشترین وزن نهایی محاسبه شده برای گونه کاجبروسیا و کمترین آن برای گونه ون بود (شکل 4-10).

میزان ناسازگاری= 08/0
شکل4-4- وزن معیارها بر پایه روش میانگین حسابی

میزان ناسازگاری= 00/0
شکل4-5- وزن نسبی تودهها مورد مطالعه از نظر خصوصیات رویشی

میزان ناسازگاری= 00/0
شکل4-6- وزن نسبی تودهها مورد مطالعه از نظر تنوع زیستی
میزان ناسازگاری=00/0
شکل4-7- وزن نسبی تودهها مورد مطالعه از نظر عناصر اصلی خاک

میزان ناسازگاری= 00/0
شکل4-8- وزن نسبی تودهها مورد مطالعه از نظر ترسیب کربن خاک
میزان ناسازگاری=01/0
شکل4-9- وزن نسبی تودهها مورد مطالعه از نظر بازجذب عناصر اصلی

ناسازگاری = 04/0
شکل4-100- وزن نهایی تودههای مورد بررسی در ارتباط با معیارهای پنج گانه

5- بحث
5-1- بررسی رویش گونههای مورد مطالعه
گیاهان معمولا از طریق کاهش رشد و تغییر تخصیص مواد برای به حداقل رساندن محدودیت رشد ناشی از هر عاملی و نسبت به شرایط نامساعد واکنش نشان میدهد و میتوان گفت برای پیشگویی واکنش گیاه به محیط، رشد مهمترین فرآیندیست که باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین باید برای تصمیمگیری از وضعیت گونهها به سازگاری آنها نیز توجه گردد (کوچکی و همکاران، 1384)، از طرفی ارزیابی جنگلکاریهای انجام شده نقش مهمی در افزایش کمیت و کیفیت جنگلکاری در آینده دارد. هدف از بررسی رویش معرفی بهترین گونه از نظر سازگاری جهت جنگلکاری در مناطق مشابه میباشد، با توجه به کوچک بودن سطح مورد بررسی و برای تصمیمگیری بهتر اقدام به انجام آماربرداری صد در صد، که اطلاعات ارزشمندی در مورد شرایط کمی و کیفی تودههای موجود ارائه مینماید شد.
میزان زیاد زندهمانی نهالها، بیانگر شرایط مناسب منطقه مورد بررسی برای استقرار نهالها میباشد. در واقع درصد زندهمانی بیانگر بقا و پایداری گونههای جنگلکاری شده در شرایط اکولوژی خاص منطقه جنگلکاری میباشد (فروزش سوتگوابری، 1388). پایین بودن درصد تلفات در سالهای اولیه را میتوان به عنوان یكی از شاخصهای موفقیت یك جنگلكاری در نظر گرفت. معمولاً بین 10 تا 25 درصد تلفات پذیرفتنی است (1960Fitz patrik,)، که افزایش تلفات در سالهای اولیه كاشت حاكی از عدم مدیریت صحیح در نقل و انتقال نهالها و روش كاشت صحیح یا عدم تناسب گونه با رویشگاه و در نهایت مراقبتهای حفاظتی پس از كاشت میباشد. بنابراین درصد زندهمانی و پراكنش قطری میتواند به عنوان یكی از شاخصهای ارزیابی موفقیت جنگلكاری در نظر گرفته شود (مسیبنژاد و همکاران، 1386). در مطالعه حاضر گونه کاج بروسیا، ارغوان و سرو نقرهای به ترتیب با 80، 78 و 77 درصد، بیشترین وگونه زیتون و ون به ترتیب با 73 و 62 درصد، کمترین مقدار زندهمانی را داشتند، این نتایج با نتایج امینپور و همکاران (1386) که در آن گونه کاج سیا و سرو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های  -، ارغوان، مشخصهها، گروه) Next Entries پایان نامه با کلید واژه های منابع طبیعی، پوشش گیاهی، مواد غذایی، استراتژی مدیریت