پایان نامه با کلید واژه های میراث فرهنگی، مسجد شیخ لطف الله، نشانه ی نمایه ای

دانلود پایان نامه ارشد

پلان…………………………………………………………………………………………………………………………………….112
4-3 شباهت ها و تقاوت های نقوش………………………………………………………………………………………………………………………113
4-3-1 اسلیمی دهن اژدری……………………………………………………………………………………………………………………………..113
4-3-2 اسلیمی ماری………………………………………………………………………………………………………………………………………..113
4-3-3 اسلیمی برگی………………………………………………………………………………………………………………………………………..113
4-3-4 اسلیمی خرطومی………………………………………………………………………………………………………………………………….114
4-3-5 چنگ یا پیچک…………………………………………………………………………………………………………………………………….115
4-3-6 یایه اسلیمی و سراسلیمی…………………………………………………………………………………………………………………….116
4-3-7 برگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………116
4-3-8 برگ مو………………………………………………………………………………………………………………………………………………..121
4-3-9 غنچه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….121
4-3-10 گل های گرد………………………………………………………………………………………………………………………………………126
4-3-11 گلبرگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………126
4-3-12 گل های شاه عباسی……………………………………………………………………………………………………………………………130
4-3-13 گل های خاص مسجد کبود………………………….. …………………………………………………………………………………134
4-3-14 ترنج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………134
4-3-15 قاب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….135
4-3-16 حاشیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….135
4-3-17 گره چینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 136
نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………..166
فصل پنجم: نشانه چیست؟
5-1 نشانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 162
5-2 نماد و نشانه در طول تاریخ……………………………………………………………………………………………………………………………..169
5-3 نشانه (لوگو) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….170
5-4 ویژگی‌های بصری نشانه…………………………………………………………………………………………………………………………………..170
5- 5 نشان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….171
5-5-1تطور نشانه از شمایل به سوی نماد……………………………………………………………………………………………………….171
5-6 نماد ها و احساسات…………………………………………………………………………………………………………………………………………171
5 – 7 استفاده از رنگ؛ در طراحی نشانه……………………………………………………………………………………………………………….171
5-8 انواع نشانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………172
5-8-1 نشانه ی نمایه ای indexi que ……………………………………………………………………………………………………….172
5-8-2 نشانه شمایلی iconique ………………………………………………………………………………………………………………….172
5 -8-3 نشانه نمادین symbolique …………………………………………………………………………………………………………..172
5-8-4 نشانه‌ تصریحی و تلویحی……………………………………………………………………………………………………………………….172
5-9 اهمیت انتخاب قالب و نوع آن در طراحی آرم ………………………………………………………………………………………………..173
5-9-1 انواع آرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………173
5-9-2 آرم نوشتاری logo type ………………………………………………………………………………………………………………….173
5-9-3 آرم شمایلی logo iconique یا ico type …………………………………………………………………………………174
5-9-4 آرم تلفیقی logo mixte …………………………………………………………………………………………………………………..175
5-10 نشانه‌های ترسیمی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….175
5-11 نمادها و ارتباطات بین‌الملل ………………………………………………………………………………………………………………………….175
5-11-1نشانه های تجاری………………………………………………………………………………………………………………………………..176
فهرست منابع مطالعاتي………………………………………………………………………………………………………………………………………….177
پروژه عملی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………184
چکيدة لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………190
فهرست تصاویر
5-277 آرم نوشتاری. (منبع: برگرفته از سایت/www.persianGFX.com)……………………………………………………..174
5-278 آرم شمایلی. (منبع: برگرفته از سایت/www.persianGFX.com)………………………………………………………174
5-279 آرم شمایلی-نمادین. (منبع: برگرفته از سایت/www.persianGFX.com)…………………………………………174
4-1 پلان مسجد شیخ لطف الله اصفهان(منبع:سایت میراث فرهنگی www.Isfahan cht.ir )…………………………111
4-2 پلان مسجد کبود تبریز(منبع:سایت میراث فرهنگی www.Isfahancht.ir)………………………………………………111
شکل3-1تا شکل4-263………………………………………………………………………………………………………………………………………. 136-36
تصویر3-29تا تصویر4-304……………………………………………………………………………………………………………………………….. 136-36
طرحهای6- 1 تا 6– 16……………………………………………………………………………………………………………………………………189-186
فهرست جداول
جدول شماره 1. اسلیمی دهن اژدری……. ……………………… …………………………………………………………………………………………137
جدول شماره 2. اسلیمی ماری……………………………………………………………………………………………………………………………………138
جدول شماره 3. اسلیمی برگی…………………………………………………………………………………………. ………………………………………138
جدول شماره 4. اسلیمی خرطومی……………………………………………………………………………………………………………………………..139
جدول شماره 5. چنگ یا پیچک…………………………………………………………………………………………………………………………………142
جدو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مسجد شیخ لطف الله، مقایسه تطبیقی، معماری ایران، تاریخ هنر Next Entries پایان نامه با کلید واژه های مسجد شیخ لطف الله، معماری ایران، دوره صفوی، دوره صفویه