پایان نامه با کلید واژه های میانگین مجذورات، تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

دهد که میانگین های حاصل شده در عامل اجتناب برای زنان و مردان افسرده به ترتیب 25/7 و 7 و برای زنان و مردان بهنجار به ترتیب 37/ 5و 97/4 است. تفاوت بین میانگین ها می تواند بیانگر تفاوت زنان و مردان افسرده با زنان و مردان بهنجار در عامل اجتناب باشد.

جدول 4-4 میانگین دو گروه بالینی و بهنجار در عوامل درماندگی و جنسیت

عامل حل مساله
گروه
فراوانی
جنسیت
میانگین
انحراف استاندارد
درماندگی

بهنجار
35
زن
65/4
48/0

24
مرد
54/4
50/0

59
جمع
61/4
49/0

افسرده
35
زن
88/7
32/0

24
مرد
45/7
50/0

59
جمع
71/7
45/0
در جدول 4-4 میانگین عامل درماندگی حل مساله برای گروه بهنجار 61/4 و برای گروه افسرده در عامل درماندگی 71/7 است. نتایج جدول نشان می دهد که دو گروه در عامل درماندگی با یکدیگر متفاوت هستند . میانگین های حاصل شده در عامل فوق برای زنان و مردان افسرده به ترتیب و 88/7 و 45/7 و برای زنان و مردان بهنجار به ترتیب 65/4 و 54/4 است . مقایسه میانگین فوق بیانگر تفاوت زنان افسرده با زنان بهنجار و هم چنین مردان افسرده با مردان بهنجار در عامل درماندگی می باشد.

جدول 5-4 میانگین دو گروه بالینی و بهنجار در عوامل کنترل و جنسیت

عامل حل مساله
گروه
فراوانی
جنسیت
میانگین
انحراف استاندارد
کنترل

بهنجار
35
زن
45/4
50/0

24
مرد
58/4
88/0

59
جمع
50/4
67/0

افسرده
35
زن
87/7
33/0

24
مرد
65/6
68/0

59
جمع
15/7
62/0

در جدول 5-4 میانگین عامل کنترل در حل مساله برای گروه بهنجار 50/4 و برای گروه افسرده در عامل فوق 15/7 است. نتایج جدول نشان می دهد که دو گروه در عامل کنترل با یکدیگر تفاوت دارند. میانگین های حاصل شده در عامل کنترل برای زنان و مردان افسرده به ترتیب 87/7 و 65/6 و برای زنان و مردان بهنجار به ترتیب 45/4 و 58/4 می باشد. نتایج فوق حاکی از این است که زنان و مردان افسرده در عامل کنترل حل مساله در مقایسه با هم جنس های بهنجار خود تفاوت دارند.

جدول 6-4 : میانگین دو گروه بالینی و بهنجار در عوامل خلاقیت و جنسیت
عامل حل مساله
گروه
فراوانی
جنسیت
میانگین
انحراف استاندارد
خلاقیت

بهنجار
35
زن
82/7
38/0

24
مرد
83/7
38/0

59
جمع
83/7
37/0

افسرده
35
زن
29/4
55/0

24
مرد
74/5
44/0

59
جمع
15/5
86/0

در جدول 6-4 میانگین عامل خلاقیت در حل مساله برای گروه بهنجار 83/7 و برای گروه افسرده در عامل فوق 15/5 است. نتایج جدول نشان می دهد که دو گروه در عامل خلاقیت با یکدیگر تفاوت دارند . میانگین های حاصل شده درمتغیر خلاقیت برای زنان و مردان بهتجار به ترتیب 82/7 و 83/7 و برای زنان و مردان افسرده 29/4 و 74/5 به دست آمده است که نشان می دهد زنان و مردان افسرده در عامل خلاقیت متفاوت از هم جنس های بهنجار می باشند.
جدول 7-4 میانگین عامل اعتماد بنفس و متغیر جنسیت در دوگروه بالینی و بهنجار
عامل حل مساله
گروه
فراوانی
جنسیت
میانگین
انحراف استاندارد
اعتماد بنفس

بهنجار
35
زن
00/8
00

24
مرد
91/7
37/0

59
جمع
94/7
28

افسرده
35
زن
37/4
42/0

24
مرد
70/4
55/0

59
جمع
50/4
53/0

در جدول 7-4 میانگین متغیر اعتماد در حل مساله برای گروه بهنجار 94/7 و برای گروه افسرده در عامل فوق 50/4 می باشد. نتایج جدول نشان می دهد که دوگروه بالینی و بهنجار در عامل اعتماد با یکدیگر تفاوت دارند. میانگین های به دست آمده در متغیر اعتماد بنفس برای زنان و مردان افسرده به ترتیب 70/4 و 37/4 و برای زنان و مردان بهنجار00/8 و 91/7 است که حاکی از تفاوت زنان و مردان افسرده در مقایسه با هم جنس های بهنجار در عامل اعتماد به نفس حل مساله می باشد.

جدول 8-4 میانگین عامل سبک گرایش و متغیر جنسیت در دو گروه بالینی و بهنجار

عامل حل مساله
گروه
فراوانی
جنسیت
میانگین
انحراف استاندارد
سبک گرایش

بهنجار
35
زن
42/7
50/0

24
مرد
58/7
50/0

59
جمع
49/7
50/0

افسرده
35
زن
29/4
96/0

24
مرد
48/4
81/0

59
جمع
40/4
76/0

در جدول 8-4 میانگین متغیر سبک گرایش در حل مساله برای گروه بهنجار 49/7 و برای گروه افسرده در عامل فوق 40/4 است. نتایج جدول نشان می دهد که دو گروه بالینی و بهنجار در عامل سبک گرایش با یکدیگر تفاوت دارند. میانگین های حاصل شده در متغیر سبک گرایش برای زنان و مردان افسرده به ترتیب 29/4 و 48/4 و برای زنان و مردان بهنجار 42/7 و 58/7 است که حاکی از وجود تفاوت عامل سبک گرایش در بین زنان افسرده با زنان بهنجار و مردان افسرده با مردان بهنجار در حل مساله می باشد.

جدول 9-4 : تحلیل واریانس چند عاملی متغیرهای افسردگی و جنسیت با عوامل سبک حل مساله
منبع واریانس
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
افسردگی
اجتناب
درماندگی
کنترل
خلاقیت
اعتماد به نفس
گرایش

58/281
82/268
68/214
42/225
51/332
61/276
1
1
1
1
1
1
87/108
82/268
68/214
42/225
51/332
69/276
**66/216
**74/1312
**51/543
**85/1170
**49/1807
**7/655
افسردگی و جنسیت
اجتناب
درماندگی
کنترل
خلاقیت
اعتماد به نفس
گرایش
153/0
69/0
48/8
09/15
44/0
86/0

1
1
1
1
1
1

153/0
69/0
48/8
09/15
44/0
86/0
304/0
38/3
**47/21
**37/78
57/2
05/2
خطا
اجتناب
درماندگی
کنترل
خلاقیت
اعتماد به نفس
گرایش
28/57
34/23
03/45
94/21
87/19
10/48
114
114
114
114
114
114

05/0>α درصد 95 *

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های آزمون فرضیه، آزمون افسردگی، تحلیل آماری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، حکمرانی مطلوب، کار کودک