پایان نامه با کلید واژه های مواد غذایی، آلاینده ها، سلامت عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

بالا
〖252〗_CF
〖251〗_CF
〖250〗_CF
〖249〗_CF
〖243〗_AM
〖242M〗_AM
〖241〗_AM
〖227〗_AC

〖254〗_CM
〖248〗_CM
〖246〗_CM
〖245〗_CM
〖244〗_CM
〖243〗_CM
〖242〗_CM
〖254〗_CF

〖240〗_PU
〖239〗_PU
〖238〗_PU
〖210〗_PO
〖210〗_PB
〖231〗_PA
〖237〗_NP
〖255〗_ES

〖230〗_TH
〖228〗_RA
〖227〗_TH
〖228〗_RA
〖226〗_RA
〖223〗_RA
〖242〗_PU
〖241〗_PU

〖234〗_U
〖233〗_U
〖232〗_U
〖230〗_U
گروه با سميت متوسط بالا
〖249〗_BK
〖210〗_BI
〖207〗_BI
〖140〗_BA
〖211〗_AT
〖242〗_AM
〖110M〗_AG
〖228〗_AC

〖134〗_CS
〖60〗_CO
〖247〗_CM
〖36〗_CI
〖253〗_CF
〖144〗_CA
〖115M〗_CD
〖45〗_CA

〖256〗_FM
〖255〗_FM
〖154〗_EU
〖114M〗_IN
〖152〗_(EU(13YR))
〖254M〗_ES
〖253〗_ES
〖137〗_CS

〖22〗_NA
〖54〗_MN
〖192〗_IR
〖106〗_RU
〖131〗_I
〖131〗_I
〖126〗_I
〖181〗_HF

〖46〗_SC
〖125〗_SB
〖124〗_SB
〖127〗_TE
〖224〗_RA
〖244〗_PU
〖212〗_PB
〖230〗_PA

〖204〗_TL
〖234〗_TH
〖129M〗_TH

〖160〗_TB
〖182〗_TA
〖90〗_SR
〖89〗_SR

〖95〗_ZR
〖91〗_Y
〖236〗_U
〖170〗_TM
گروه با سميت متوسط پائين
〖77〗_AS
〖76〗_AS
〖74〗_AS
〖73〗_AS
〖244〗_AM
〖111〗_AG
〖105〗_AG
〖41〗_A

〖250〗_BK
〖212〗_BI
〖206〗_BI
7_BE
〖131〗_BA
〖199〗_AU
〖198〗_AU
〖196〗_AU

〖38〗_CL
〖143〗_CE
〖141〗_CE
〖115〗_CD
〖109〗_CD
〖47〗_C
〖14〗_C
〖82〗_BR

〖166〗_DY
〖165〗_CY
〖64〗_CU
〖136〗_CS
〖131〗_CS
〖51〗_CO
〖58〗_CO
〖57〗_CO

〖59〗_FE
〖55〗_F
〖18〗_F
〖155〗_EU
〖152〗_ER
〖152〗_ER
〖171〗_ER
〖169〗_ER

〖166〗_HO
〖203〗_HG
〖197M〗_HG
〖197〗_HG
〖159〗_GD
〖153〗_(GD(9hr.))
〖72〗_GA
〖254〗_FM

〖85M〗_KR
〖42〗_K
〖194〗_IR
〖190〗_IR
〖115〗_I N
〖135〗_I
〖134〗_I
〖132〗_I

〖93M〗_NB
〖24〗_NA
〖99〗_MO
〖56〗_MN
〖52〗_MU
〖177〗_LU
〖140〗_LA
〖87〗_KR

〖240〗_U
〖240〗_NP
〖239〗_NP
〖65〗_NI
〖63〗_ND
〖149〗_ND
〖147〗_ND
〖95〗_NB

〖109〗_PD
〖103〗_PD
〖203〗_PB
〖233〗_PA
〖32〗_OS
〖193〗_OS
〖191〗_OS
〖185〗_OS

〖243〗_PU
〖197〗_PT
〖193〗_PT
〖191〗_PT
〖143〗_PR
〖142〗_PR
〖149〗_PM
〖147〗_PM

〖97〗_RU
〖222〗_RN
〖220〗_RN
〖105〗_RH
〖188〗_RE
〖186〗_RE
〖183〗_RE
〖86〗_RB

〖31〗_SI
〖75〗_SC
〖48〗_SC
〖47〗_SC
〖122〗_SB
〖35〗_S
〖105〗_RU
〖103〗_RU

〖96〗_TC
〖92〗_SR
〖91〗_SR
〖85〗_SR
〖125〗_SN
〖113〗_SN
〖153〗_SM
〖151〗_SM

〖132〗_TE
〖131M〗_TE
〖129〗_TE
〖127〗_TE
〖125〗_TC
〖99〗_TC
〖97M〗_TC
〖97〗_TC

〖185〗_W
〖181〗_W
〖48〗_V
〖171〗_TM
〖202〗_TL
〖201〗_TL
〖200〗_th
〖231〗_th

〖175〗_YB
〖93〗_Y
〖92〗_Y
〖90〗_Y
〖135〗_We
〖187〗_W
〖69M〗_zn
〖65〗_zn

〖97〗_zr
گروه با سميت پائين
〖129〗_I
3_H
〖71〗_CE
〖135〗_CS
〖134M〗_C
〖58M〗_CO
〖249〗_CM
〖37〗_A

〖193M〗_PT
〖191M〗_OS
〖59〗_NI
〖144〗_ND
〖97〗_NB
〖85〗_KR
〖115〗_IN
〖113M〗_IN

〖99M〗_TC
〖96M〗_TC
〖85M〗_SR
〖147〗_SM
1〖03M〗_RH
1〖87〗_RE
〖87〗_RB
〖197M〗_PT

〖91M〗_Y
〖133〗_XE
〖131M〗_XE
〖238〗_U
〖235〗_U
〖NAT〗_U
〖232〗_TH
〖NAT〗_TH

〖93〗_ZR
〖69〗_zN

1-6- تابش و اصطلاح دز

وقتی تابش یوننده از میان مادهای عبور میکند مقداری از انرژی را در ماده به جا میگذارد. میزان انرژی به جا مانده به وسیله تابش را به اصطلاح دز مینامند [6]. دز دارای چند نوع مختلف میباشد که در ادامه به توضیح آنها میپردازیم.

1-6-1- دز جذبی
دز جذبی کمیتی است که انرژی جذب شده از کلیه پرتوها در واحد جرم هر ماده را اندازهگیری میکند. یکای دز در دستگاه بینالمللی یکاها، ژول بر کیلوگرم میباشد که نام ویژه آن گری است و با Gy نشان داده میشود.
یک گری عبارت است از انرژی معادل یک ژول، ناشی از انواع پرتوها که به یک کیلوگرم از ماده منتقل میگردد. یکای قدیمی دز جذبی راد (rad) میباشد. یک راد معادل انرژی 01/0 ژول ناشی از انواع پرتوهاست که به یک کیلوگرم از ماده منتقل میشود [6 و 9].

1-6-2- دز معادل
دز معادل کمیتی است که اثرات بیولوژیکی ناشی از جذب انواع پرتوها در بافت را در نظر میگیرد و برابر با حاصلضرب متوسط دز جذب شده از پرتو R در بافت T در ضریبی به نام ضریب توزین پرتو میباشد. ضریب توزین پرتو ضریبی است که کیفیت پرتو (نوع و انرژی پرتو) را جهت محاسبه دز معادل در نظر میگیرد. لازم به ذکر است که ضریب توزین پرتو فقط برای بررسی اثرات احتمالی مورد استفاده قرار می-گیرد. یکای جدید دز معادل در دستگاه بینالمللی یکاها، همانند یکای دز جذبی ژول بر کیلوگرم است که نام ویژه آن سیورت میباشد و با Sv نشان داده میشود. همچنین یکای قدیم دز معادل، رم است که هر سیورت معادل با 100 رم میباشد. باید توجه کرد که گری فقط به عوامل فیزیکی و سیورت به هر دو عامل فیزیکی و زیستشناختی بستگی دارند [6]. همچنین توجه به این نکته حائز اهمیت است که حدود دز یا بیشینههای دز مجاز تابش بر حسب یکای سیورت یا میلی سیورت داده می شود.
1-6-3- دز موثر
دز موثر کمیتی است که علاوه بر این که نقش پرتوهای مختلف را در بروز اثرات بیولوژیکی منظور می دارد، نقش پرتوگیری بافتهای مختلف بدن را (در ارتباط با وقوع اثرات آماری، مانند سرطانها) در نظر میگیرد و معادل با مجموع حاصلضرب دزهای معادل در ضریبی به نام ضریب توزین بافت می باشد. ضریب توزین بافت ضریبی است که نوع بافت تابش دیده را جهت محاسبه دز موثر در نظر میگیرد.
یکاهای دز موثر همانند یکاهای دز معادل، سیورت (Sv) و رم (rem) می باشند [6].
دز معادل موثر کل (TEDE) حاصلجمع دز معادل موثر (EDE) که ناشی از تابشهای خارجی مانند تابش مواد پرتوزا انتشاری تهنشین شده روی زمین و یا نهفته شده در باران به اضافهی دز معادل موثر تجمعی (CEDE) است که ناشی از تنفس میباشد [10]. در این مطالعه به شبیه-سازی و بررسی TEDE‌ فرضی بر روی افراد ساکن در شهر تهران با استفاده از روش های ارائه شده در 12 FGRو 25 ICRPبرای محاسبه دز، پرداخته شد.

1-6-4- دز معادل موثر جمعی
دز معادل جمعی عبارت است از حاصلضرب میانگین دز معادل دریافتی توسط یک گروه جمعیتی در تعداد افراد آن گروه یا به عبارتی میانگین دز معادل دریافتی توسط یک جمعیت در تعداد آنها. این کمیت در حقیقت مقیاسی برای محاسبه آسیب کلی ناشی از فعالیتهای پرتویی بر یک جمعیت میباشد. یکای دز معادل جمعی (man-sv) است [6]. دز موثر جمعی از حاصلضرب دز معادل جمعی در فاکتور توزین پرتو به دست میآید و یکای آن (man-Sv) میباشد.

1-6-5- دز معادل تجمعی
در مواردی که تعیین میزان دز دریافتی متناسب با استانداردهای مورد نظر است، از اصطلاح دز معادل تجمعی استفاده میکنیم که به صورت دز معادلی تعریف میگردد که طی 50 سال بعد از جذب ایزوتوپ پرتوزا دریافت شده است.
1-6-6- ارتفاع گیرنده دز
ارتفاع شخص تحت تابش پرتو و گیرندهی دز، در میزان TEDE موثر است. در این مطالعه، ارتفاع گیرندهی دز، 5/1 متر (که متوسط قد یک فرد معمولی می باشد)، و میزان متوسط تنفس 4-10×66/2 متر مکعب بر ثانیه، در نظر گرفته شد [11].

1-7- راه های پرتوگیری

چهار راه اصلی برای پرتوگیریی افراد وجود دارد :
قرار گرفتن در محیط آلوده به مواد رادیواکتیو
پرتوگیری خارجی به دلیل فروپاشی مواد رادیواکتیو رسوب کرده بر روی زمین
استنشاق مواد رادیواکتیو
بلع مواد خوراکی رشد کرده در مزارع یا آب آلوده به مواد رادیواکتیو
کمیتهی علمی سازمان ملل در مورد اثرات تشعشعات اتمی (UNSCEAR)، برای مطالعه برآورد خطر در انتشار تصادفی از نیروگاههای هستهای اروپا، از برنامهی کامپیوتری NucRed که توسط انستیتو ملی حفاظت محیطی و سلامت عمومی (RIVM)در هلند توسعه یافته، استفاده کرده است ]12 و13[.
روش استفاده شده برای محاسبهی دز استنشاق و پرتوگیری خارجی، با روش توسعهی یافته برای برآورد پیامدهای رادیولوژیکی حادثه چرنوبیل یکسان است. لازم به ذکر است که این روش محاسبه ی دز، برگرفته از روشهای پذیرفته شده توسط 12FGR و 25ICRP، با درنظر گرفتن ضرایبی میباشد که برخی ویژگیهای زندگی شهرنشینی را در بر میگیرد. در ادامه، این ضرایب توضیح داده خواهند شد.
ضرایب تبدیل دز (DCF) استفاده شده در این مطالعه، از مقادیر موجود در 11 FGRو 12FGR به دست آمده است. دز معادل موثر کل ناشی از حادثه برای یک دوره 1 ساله محاسبه شد. در این مطالعه دز دریافتی توسط افراد از دو راه استنشاق و پرتوگیری خارجی محاسبه شد و به دلیل موجود نبودن دادههای مربوط به عادات غذایی کشور، از محاسبهی دز ناشی از بلع مواد غذایی و آب صرفنظر گردید.
دز استنشاق از تنفس هوای آلوده در حین عبور ابر رادیواکتیو، ایجاد میشود که برای هر رادیونوکلوئید به وسیله حاصلضرب مقدار کل اکتیویتی تنفس شده در ضریب تبدیل دز استنشاق برای آن رادیونوکلوئید خاص، محاسبه میشود. اکتیویتی کل تنفس شده به طور مستقیم با حجم استنشاق شده و غلظت هوا بستگی دارد. ضریب تبدیل دز استنشاق، نرخ دز را با مقدار رادیوایزوتوپ تنفس شده ارتباط می دهد. در محاسبه دز استنشاق، ضریب حفاظسازی به این دلیل استفاده می شود که برخی مواقع، مردم در مکان بسته قرار میگیرند و تا حدی به وسیله ی ساختمان محافظت می شوند. شکل (1-4) نمای کلی مدل پرتوگیری را نشان میدهد.

شکل 1-4. نمای کلی مدل پرتوگیری

1-7-1- دز ناشی از استنشاق
دزی که افراد از طریق استنشاق دریافت میکنند (هم از طریق رادیونوکلوئیدهایی که در اتمسفر وجود دارند و هم از طریق ایزوتوپ های رسوب کرده ی دوباره معلق شده)، با استفاده از رابطه (1-1) به دست میآید:
D_in=C_A.V_B.DC_inh.(1-F_ind+ F_ind.r_ind )
که در این رابطه داریم:
Dinh: دزاستنشاق کل (سیورت)
CA: غلظت هوا در مجموع زمان (بکرل بر متر مکعب در روز)
VB: آهنگ تنفس (23 متر مکعب بر روز ]9[)
DCinh: ضریب تبدیل دز برای استنشاق برای یک هسته ی پرتوزای خاص (سیورت بر بکرل)
Find: کسری از زمان که در داخل حفاظ گذرانده می شود (برابر با 7/0 ]12[)
rind: ضریب کاهش برای غلظت هوای داخل
اکثر تحقیقات انجام شده روی آلودگی هوای داخل ساختمان نشان می دهد که غلظت آلاینده ها در صورتی که منابع داخل ساختمان برای آنها وجود داشته باشد، در هوای داخل ساختمان بیشتر است. به هر حال برای آلاینده هایی که تنها از منابع خارجی ساختمان ناشی میشوند، غلظت های داخل ساختمان برابر و یا کوچکتر از غلظتهای خارج ساختمان است. از آنجایی که هیچ منبعی برای مواد رادیواکتیو داخل ساختمان وجود ندارد، انتظار میرود که فعالیت های داخل ساختمان برابر و یا کمتر از فعالیتهای خارج ساختمان باشد. در این تحقیق غلظت های داخل ساختمان ایزوتوپ ها برابر با غلظتهای خارج ساختمان فرض شده است، زیرا هیچ اتفاق نظری در مقالات وجود ندارد که نشان دهد که فعالیت های داخل ساختمان کوچکتر است و اگر کوچکتر است، چقدر کوچکتر است [12].

1-7-2- دز ناشی از بلع
در مدل سازی بلع، پنج گروه مواد غذایی در نظر گرفته میشود که عبارت است از:
سبزیجات
غلات
ریشه ها
گیاهان
گوشت و شیر تهیه شده از چهارپایان
پرتوگیری از طریق نوشیدن آب در پرتوگیری ناشی از بلع، به حساب نمیآید، زیرا بیشتر مطالعات انجام شده نشان میدهد که دزی که از طریق نوشیدن کسب میشود، قابل ملاحظه نیست ]12[. میزان غلظتی که گیاهان از خاک جذب میکنند، مستقیما با غلظت خاک متناسب است. مجموع غلطت رادیوایزوتوپ ها در خاک با رابطه (1-2) محاسبه میگردد:
(1-2) C_S= O_A/(S. (λ+λ_(1)) )∙(1-e^(-(λ+λ_1 )∙T_end ) )
CS: غلظت خاک خشک در کل زمان (بکرل بر کیلوگرم در روز).
OA: ته نشست کل بر واحد سطح (بکرل بر متر مربع).
S: جرم خاک در زمین شخم زده شده بر واحد سطح (کیلوگرم بر متر مربع، که از ضرب عمق لایه شخم زده شده (متر) در چگالی خاک (کیلوگرم بر متر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های شرایط آب و هوایی، محیط زیست، شبیه سازی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های محیط زیست، ابتلا به بیماری، محصولات کشاورزی