پایان نامه با کلید واژه های مواد غذایی، مطالعه موردی، شمال ایران، پوشش گیاهی

دانلود پایان نامه ارشد

تودههای جنگل مسنتر از 30 سال به طور معنیداری بیشتر از تودههای جوانتر و کمتر از 30 سال بود که این به افزایش کند مواد آلی نسبت داده بودند.
رستمی و پوربابایی32 (2007) به بررسی تنوع پوشش گیاهی در جنگلکاریهای کاج تدا در منطقه عزیزکیان و لاکان رشت پرداختند. مساحت قطعات نمونه به روش پلاتهای حلزونی ویتاکر و به کمک منحنی گونه به سطح به دست آمد. نتایج نشان داد بیشترین و کمترین مقدار تنوع شانون -وینر به ترتیب در مرحله رویشی خالگروه و نهال به دست آمده است.
مارکوس و همکاران33 (2007) در مطالعهای به مقایسه ساختار توده و خصوصیات خاک در جنگلکاری بالغ کاج جنگلی به منظور تعیین میزان تغییرات اکوسیستم در طول یک دوره و مقایسه آن با جنگل طبیعی در Lillo پرداختند. 5 توده از دو گونه در گروه سنی 3-2، 12-10، 40 و 80 ساله انتخاب کردند. نتیجه گرفتند که 10 سال اختلاف سنی در جنگلکاری باعث کاهش گونه علفی و تکامل گونههای چوبی شده و جنگل طبیعی دارای pH پایینتر وP بالاتری است. و جنگلکاری در گروه سنی 3-2 و 12-10 K بالاتری داشتند و جنگلکاری مسنتر، به جنگل طبیعی شبیهتر بودند.
جنسن و همکاران34 (2008) به بررسی تأثیر ویژگیهای خاک روی رشد Acer pseudoplatanus پرداختند. این تحقیق در دانمارک با 34 توده از این گونه صورت گرفته است. در هر توده تأثیر خاک روی رویش درختان تعیین نمودند. نتایج نشان داد که این گونه به خوبی روی محدوده وسیعی از خاک از لحاظ بافت و محتوی آب میتواند رشد کند. خاک با زهکشی خوب، افزایش محتوی رس و نیتروژن، باعث رشد بهتر این گونه میشود. همچنین کربنات کلسیم، خاکی را که به اندازه کافی زهکشی نشده است بهبود میبخشد. در صورتی که وزن مخصوص ظاهری، وpH تفاوت معنیداری را روی رویش ایجاد نکرد.
روحی مقدم35 (2008) به مقایسه ویژگی رشد، تغذیه و خاک در توده خالص castaneifolia Quercus و آمیخته با Zelkova carpinifolia در جنگل هیرکانی ایران پرداخت. ایشان اثر گونه بر رشد درختان، غلظت عناصر غذایی برگهای سیز و پیر و خصوصیات خاک بعد از 11 سال بررسی کردند. نتایج نشان داد که زندهمانی، ارتفاع کل و رس خاک در درختان بلوط با حضور آزاد بهتر شده بود. انتقال مجدد مواد غذایی در درختان بلوط K N P بود. جریان فسفر و منیزیم، انتقال فسفر، غلظت فسفر در برگ توسعه یافته بود. غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم و منیزیم در برگ پیر بلوط در جنگل مخلوط بیشتر از تک کشتی بود. نسبت 70 درصد بلوط و 30 آزاد بهترین حالت آمیختگی دو گونه بود.
هانسن و همکاران36 (2009) به بررسی لاشبرگ و بازجذب عناصر در پنج گونه درختی پهنبرگ در محیط آزمایشگاه در نروژ پرداختند. نتایج نشان داد که میانگین کل ریزش لاشبرگ 3700-3200 کیلوگرم در هکتار در سال است و میان گونههای درختی تفاوت معنیداری وجود نداشت، اما در رویشگاههای متفاوت، بین مقدار عناصر غذایی و لاشبرگ تفاوت معنیدار وجود داشت.
پرز-سارز و همکاران37 (2009)در مطالعهای تحت عنوان تولید و کیفیت لاشبرگ سبز و پیر در یک جنگل کاج بلوط در مرکز شمال غرب مکزیک به این نتیجه رسیدند که بیشترین میزان تولید سالیانه در توده آمیخته است که تولید لاشبرگ کیفیت در آن سبب افزایش ورودی C، N وP به خاک شده است.
نکهآی و همکاران38 (2009) در بررسی تحت عنوان تجزیه تحلیل مکانی پایداری جنگلکاری زیتون برای بازسازی زیستگاههای حیات وحش. در این مطالعه دو روش رویکردی برای ارزیابی پایداری جنگلکاری زیتون در مناطق کوهستانی برای بازسازی حیات وحش اتخاذ نمودند. عناصر تأثیرگذار در چشمانداز در تنوع اکولوژیکی اجازه به مناسبتر شدن منطقه برای کشاورزی پایدار از طریق نظر کارشناس (AHP) تعیین به وسیله GIS انتخاب شدند. مطالعه موردی جنگلکاری زیتون (.Olea europaea L) در اندلس (جنوب اسپانیا). نتایج نشان داد مرز اکثر مناطق کشاورزی (عمدتا زیتون) و مناطق مجاور پارک طبیعی با بلوط مناسب برای بازسازی زیستگاه میباشد.
پناهپور و همکاران39 (2010) در تحقیقی تحت عنوان بررسی موفقیت گونههای پهنبرگ شهر اراک، برای بررسی موفقیت گونههای جنگلکاری شده از نوارهای 160 هکتاری شامل در خت Fraxinus rotundifoplia و Robinia pseudoacacia نمونههایی انتخاب کردند و ایشان روش نمونهگیری خطی برای موجودی جنگل در ساختارهای نواری مورد استفاده قرار دادند. 148 نمونه با فاصله 200 متری و سطح هر نمونه 200 متر مربع بود. در هر نمونه خصوصیات کمی و کیفی ثبت کردند.آزمون t و توکی برای دادههای کمی و آزمون Kruskal-Wallis و Chi-Square برای دادهها کیفی مورد استفاده قرار دادند. شرایط خاک منطقه در هفت پروفیل حفر شده در منطقه مورد مطالعه بررسی کردند. در هر پرو فیل دو نمونه از عمق 30-0 و 60-30 برای آنالیز وتعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی تهیه نمودند. به منظور آنالیز خصوصیات خاک از آنالیز چند گانه PCA استفاده کردند. جنگلکاری Fraxinus حاصلخیزی کمتری نسبت به گونه دیگر داشت. ارزیابی از موفقیت دو گونه نشان داد که با توجه به ویژگیهای کمی و شاخصهای استقرار موفقیت pseudoacacia بیشتر از گونه Fraxinusبیان کردند. اما از نظر ظاهری درخت Fraxinus امتیازات بیشتری داشت.
یوسفی و همکاران40 (2010) به بررسی تنوع گونههای چوبی بومی در 4 توده جنگلکاری 22 ساله شامل کاجبروسیا، صنوبر، افراپلت و ون در جنوب شهر قائم شهر در شمال ایران پرداختند. در هر توده سه پلات و یک پلات از جنگل طبیعی به عنوان شاهد انتخاب شد. نتایج این مطالعه نشان داد که 9 گونه درختی و درختچهای متعلق به 8 خانواده در رویشگاههای مورد مطالعه مشاهده شد. به طور طبیعی بیشترین و کمترین گونههای چوبی، 9 و 5 به ترتیب در جنگلکاری ون و افراپلت بودند. نتایج نشان داد که جنگلکاریهای درختان پهنبرگ و سوزنیبرگ در این منطقه نه تنها تنوع زیستی را کاهش نداده بلکه زادآوری گونههای چوبی را نسبت به جنگل طبیعی افزایش داده است. این میتواند ابزار مؤثری برای بازسازی جنگلهای جلگهای مخروبه در شمال ایران باشد.
قراچورلو و همکاران41 (2010) با توجه به ارزیابی زندهمانی و رشد، گونههای سوزنیبرگ کاشته شده در سال 1996 در جنگلهای ارسباران در منطقه کلاله و هرسر را مورد مطالعه قرار دادند. گونههای شاملPinus pinea, Cupressus sempervirens var horisontalis, Pinus nigra austrialia, Pinus eldarica, Cedrus atlantica, Cupressus arizonica, Pinus sylvestris, Picea abies, Pinus pallasiana, Pinus carmanica, Pinus brutia and Larix deciduas بودند. ارتفاع، قطر یقه، درصد زندهمانی، تمایل، تعداد شاخهها و… را مورد بررسی قرار دادند. Pinus eldarica Pinus pallasiana ,Cupressus arizonicaو Pinus brutia بیشترین زندهمانی را داشتند.
چیرینو و همکاران42 (2010) در تحقیقی اثر جنگلکاری بر خصوصیات خاک پرداختند، در مطالعهای آزمایش در یک مزررعه که شامل تکرار 4 پلات از سه گونه درخت تجاریPinus radiata, Eucalyptus,) nitens, Cupressus macrocarpa) که در سال 1999 ایجاد شده بودند انجام گرفت. نمونههای خاک از هر کرت درخت قبل از کاشت درخت و بعد از 5 سال (2004) گرفته شد. تجزیه تحلیل نمونههای که در سال 1999 از سطح خاک تهیه شده بودند pH پایین (1/5) با متوسط کم کربن کل (%01/5)، نیتروژن (%43/0)، فسفر 630mg/kg ، گوگرد 510mg/kg و کاتیونهای تبادلی 52/7cmolc/kg بود. نتایج مقایسه بین نمونههای گرفته شده در سال 1999 و 2004 نشان داد که کاهش گوگرد، فسفر، پتاسیم و نیتروژن کل و کلسیم و منیزیم قابل تبادل به عمق 0 تا 5 محدود میشود. که این کاهش تحت P. radiate بیشتر از دو گونه دیگر بود. در مقابل در زیر گونهها مواد معدنی و سطح فسفر Olsen افزایش یافته است. نتایج نشان داد که جنگلکاری در علفزارها اکثرا در کوتا مدت بر فرآیند و خصوصیات خاک اثر میگذارد.
لینژو و همکاران43 (2011) به مطالعه اثرجنگلکاری Populus simoniiبر روی بیولوژیک پوسته و خصوصیات سطحی خاک در بیابانهای (هورن کن )شمال چین انجام داد به این نتیجه رسیدند که که رس،سلت،کربنآلی و مواد غذایی در عمق 5/2 – 0 و 5 – 5/2 سانتیمتر افزایش پیدا کرده است و با افزایش عمق این تغییرات کمتر میشود و تغییرات فیزیکی و شیمیایی در قشر خاک همبستگی مثبتی با سن توده جنگلکاری شده دارد.
تیمور زاده و همکاران44 (2011) بقا و نرخ رشد 3 گونه سوزنیبرگ جنگلکاری شده که در سال 1998 در جنگل نامین منطقه شغال- داراق با سطح50 هکتار، (گونهها ی پیسهآ،کاجسیاه و سدر لبنان) مورد بررسی قرا دادند، و از نمونهبرداری تصادفی سیستماتیک با ابعاد شبکه 100×100 متر شامل 50 نمونه پلات مربع 10×10 متر استفاده کردند. کمیتهای گونههای موجود و پایدار در هر پلات مانند ارتفاع، قطر یقه، قطر تاج و خصوصیات کیفی مثل نرخ زندهمانی و تقارن تاج مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که ارتفاع، قطر یقه و قطر تاج اختلاف معنیدار نیست و پیسهآ از بیشترین زندهمانی و میانگین ارتفاع (25/4 متر) برخوردار بود و کاج سیاه با 21/3 متر کمترین مقدار ارتقاع را داشت.
کوه گردی45 (2011) اثرات خصوصیات خاک و عوامل فیزیوگرافی بر استقرار و توزیع گونههای گیاهی در جنگلهای کوهستانی (مطالعه موردی: عسلویه جنوب ایران) مورد مطالعه قرار داد، به این منظور نمونهبرداری خاک را در دو افق آلی 7-0 سانتیمتر و لایه معدنی 27-7 سانتیمتر انجام داد و ویژگیهای مثل بافت، آهک و همچنین C, P, N, EC, pH وKOH را اندازه گرفت از روش PCAدادهها را تجزیه تحلیل نمودند نتایج نشان داد که الگوی پراکنش گیاهان وابسته به خصوصیات خاک و ارتفاع میباشد. علاوه بر آن نتایج نشان داد که بازسازی، ایجاد رشد و پایداری هر گونه گیاهی بستگی به شرایط منحصر به فرد محیطی از خصوصیات خاک و فاکتورهای فیزیولوژیکی دارد.
تااولو و همکاران46 (2011) در تحقیقی تحت عنوان تنوع و ترکیب پوشش گیاهی زیرآشکوب در جنگلهای بارانی مناطق استوایی دراگزشوآنگ باننا چین، تنوع و ترکیب گونهها در زیراشکوب از جنگلهای استوایی بارانهای فصلی شامل مساحت 625 مترمربع (برای اشکوب نهال) و مساحت 100 مترمربع (برای گونه علفی و نونهال) در سه قطعه یک هکتاری در نظر گرفتند. 3068 افراد مطلق به 309 گونه، 192 جنس و 89 خانواده شناسایی شد، در هر سه قطعه تعداد گونههای علفی نسبت به لایه درختی بیشتر بود. بین تنوع گونه در بین لایه درختی، نهال، لایه علفی و نونهال اختلاف قابلتوجهی وجود نداشت.
حسینی و همکاران47 (2011) در مطالعهای به مقایسه ویژگیهای رشد، تغذیه و خصوصیات خاکQuercus castaneifolia و آمیخته با Carpinus betulus (با نسبتهای مختلف) در جنگلهای هیرکانی ایران پرداختند. بعد از 12 سال اثرات گونه را در رشد درختان، غلظت مواد غذایی برگ سبز و پیر مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد زندهمانی و قطر برابر سینه در حالت خالص بلوط بیشتر بوده است. درصد انتقال مجدد مواد غذایی در درختان بلوط به صورت K N P بود. غلظت نیتروژن در برگها کاملا توسعه یافته بود. غلظت نیتروژن و کلسیم در برگهای پیر بلوط و غلظت نیتروژن در سطح خاک در بعضی از تودههای مخلوط نسبت به توده خالص بلوط بیشتر بود. نتایج تا حدودی نشان دهنده این بود که آمیختگی (50 درصد) باعث پایداری گونه بلوط میشود.
حقدوست و همکاران48 (2011) درتحقیقی به مطالعه اثر جنگلکاری (افرا و سرو نقرهای 18 ساله) بر ذخیره کربن و نیتروژن در اراضی تخریب شده هیرکانی پرداختند. غلظت مواد مغذی (کلسیم، منیزیم، فسفر و پتاسیم) و نیتروژن کل و ذخیره کربن در خاک (در سه عمق 0-15، 15-30 و 30-50) تعیین کردند. نتایج نشان داد با افزایش سن ذخیره کربن و نیتروژن در جنگلکاریها افزایش مییابد ولی افرا نسبت به جنگل تخریب شده ذخیره کربن را کاهش و ذخیره نیتروژن را افزایش داد، و در بهبود جنگلهای تخریب شده و کاهش اثرات گازهای گلخانهای مؤثر بود.
چن ژانگ و همکاران49 (2012) در تحقیقی تحت عنوان اثر جنگلکاری بر خصوصیات خاک بر اساس مقایسه چندگانه جنگلکاری و جنگل طبیعی به این نتیجه رسیدند که به دلیل کاهش حاصلخیزی سطح خاک در جنگلکاری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مواد غذایی، پوشش گیاهی، مواد معدنی، ایالات متحده Next Entries پایان نامه با کلید واژه های مواد غذایی، اقلیم سرد، زیست محیطی، توزیع جغرافیایی