پایان نامه با کلید واژه های منطقه آزاد، استان لرستان، داده ها و اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

كيلومتري شرق تكاب
10- مسجد جامع تکاب
11- مسجد جامع روستاي اغولبيک
12- زندان برنجه
13- عمارت اربابي تکاب معروف به قلعه
14- يخچال روستاي اغولبيک
15- چند حمام تاريخي
و …
حضور گردشگر در مناطق مختلف به عواملي چون موقعيت، جاذبه، دسترسي، خدمات زير بنائي، بازار و نظاير آن ارتباط مستقيمي دارد، بدين صورت که اگر در نقطه اي امکانات مطلوب گردشگري شامل رستوران، سرويس هاي بهداشتي، جاده مناسب و … وجود داشته باشد حضور گردشگر در آن نقطه يا مکان از حجم بيشتري برخوردار خواهد بود و هرگاه اين امکانات کمتر باشد، حجم گردشگر نيز کمتر خواهد بود. طول اقامت گردشگر نيز با توجه به عوامل ياد شده با مدت زمان کم و يا بيشتر همراه خواهد بود. بنابراين اقتصاد مقصد بر اساس موارد مذکور در نظر گرفته مي شود و هر کدام از اين عوامل در اقتصاد و درآمد گردشگري مقصد نقش مهمي ايفا مي کنند و بايد آن ها را مورد ارزيابي قرار داد.
تعداد گردشگران داخلي و خارجي و درآمد حاصل از ورود آن ها
جدول 9-2 تعداد گردشگران داخلي و درآمد ماهيانه حاصل از فروش بليط به اين گردشگران، با تفکيک بهاي بليط را در سال 1392 ارائه مي دهد که بيانگر تفاوت محسوس تعداد گردشگران بين فصول گرم و سرد سال مي باشد. با توجه به جدول بيشترين تعداد گردشگر داخلي در سال 1392 به دليل تعطيلات نوروز در فروردين ماه و کم ترين تعداد نيز در دي ماه به علت سرماي شديد هوا در اين منطقه بوده است.

جدول 9-2: تعداد گردشگران داخلي و درآمد ماهيانه حاصل از فروش بليط در سال 1392( درآمد به ريال)
ماه
تمام بها
نيم بها
رايگان
جمع کل
درآمد
فروردين
5302
0
12145
17447
106040000
ارديبهشت
705
0
1077
1782
14100000
خرداد
1885
0
1322
3207
37700000
تير
1941
3
2633
4577
38850000
مرداد
921
3
872
1796
18450000
شهريور
3681
0
2921
6602
73620000
مهر
1410
0
759
2196
28200000
آبان
375
0
562
937
7500000
آذر
175
0
164
339
3500000
دي
45
0
43
88
900000
بهمن
45
0
69
114
900000
اسفند
237
0
195
432
4740000
جمع
16722
6
22762
39490
334500000

نمودار 11-2: تعداد گردشگران داخلي شهرستان تکاب در سال 1392

جدول 10-2 تعداد گردشگران خارجي و درآمد ماهيانه حاصل از فروش بليط به اين گردشگران، با تفکيک بهاي بليط را در سال 1392 ارائه مي دهد که بيانگر تعداد کم گردشگر ورودي در اغلب ماه هاي سال مي باشد.

جدول 10-2: تعداد گردشگران خارجي و درآمد ماهيانه حاصل از فروش بليط در سال 1392( درآمد به ريال)
ماه
تمام بهاء
نيم بهاء
جمع کل
درآمد
فروردين
58
0
58
8700000
ارديبهشت
43
0
43
6450000
خرداد
105
0
105
15750000
تير
21
0
21
3150000
مرداد
164
1
165
24675000
شهريور
229
0
229
34350000
مهر
327
0
327
49050000
آبان
87
0
87
13050000
آذر
7
0
7
1050000
دي
2
0
2
300000
بهمن
49
0
49
7350000
اسفند
67
0
67
10050000
جمع
1159
1
1160
173925000

نمودار 12-2: تعداد گردشگران خارجي شهرستان تکاب در سال 1392

جدول11-2: مجموع تعداد گردشگران داخلي و خارجي شهرستان تکاب و درآمد ماهيانه حاصل از فروش بليط در سال 1392
ماه
داخلي
خارجي
جمع کل
درآمد
فروردين
17447
58
17505
114740000
ارديبهشت
1782
43
1825
20550000
خرداد
3207
105
3312
53450000
تير
4577
21
4598
42000000
مرداد
1796
165
1961
43125000
شهريور
6602
229
6831
107970000
مهر
2196
327
2496
77250000
آبان
937
87
1024
20550000
آذر
339
7
346
4550000
دي
88
2
90
1200000
بهمن
114
49
163
8250000
اسفند
432
67
499
14790000
جمع
39490
1160
40650
508425000

نمودار13-2: وضعيت تعداد گردشگران داخلي و خارجي شهرستان تکاب و مجموع آن ها در سال 1392

جدول 12-2 تعداد گردشگران داخلي و خارجي شهرستان تکاب و مجموع آن ها را از سال 1374 تا سال 1392 نشان مي دهد. همان طور که از جدول زير و نمودار 13-2 مشخص است تعداد گردشگران ورودي از سال 1374 تا سال 1386 با شيب نسبتا ملايمي در حال افزايش است ولي در سال 1387 با جهش قابل ملاحظه اي در تعداد گردشگر ورودي روبه رو مي شويم، از سال 1387 به بعد نيز بر خلاف انتظار هر ساله با کاهش تعداد گردشگران مواجه مي شويم.
جدول 12-2: تعداد گردشگران داخلي و خارجي شهرستان تکاب در سال هاي 1374 تا 1392
سال
گردشگران داخلي
گردشگران خارجي
مجموع
1374
16543
342
16885
1375
18504
507
19011
1376
16240
579
16819
1377
15050
896
15946
1378
24194
1204
25398
1379
23675
1197
24872
1380
31579
1080
32659
1381
29050
1092
30142
1382
28700
649
29349
1383
26155
1465
27620
1384
45858
2032
47890
1385
48243
1613
49856
1386
42869
1879
44748
1387
130290
2589
132879
1388
90670
2112
92782
1389
89799
1823
91622
1390
76588
1674
78262
1391
48718
1215
49933
1392
39490
1160
40650

نمودار 14-2: وضعيت تعداد گردشگران شهرستان تکاب در سال هاي 1374 تا 1392

جدول 13-2 نيز مقايسه ماهيانه تعداد گردشگران شهرستان تکاب در سال هاي 1391 و 1392 را نشان مي دهد.
جدول 13-2 : مقايسه ماهيانه تعداد گردشگران شهرستان تکاب در سال هاي 1391 و 1392
ماه
سال 1391
سال 1392
فروردين
10063
17505
ارديبهشت
6491
1825
خرداد
11427
3312
تير
8958
4598
مرداد
4425
1961
شهريور
5822
6831
مهر
1913
2496
آبان
173
1024
آذر
20
346
دي
38
90
بهمن
103
163
اسفند
500
499
مجموع
49933
40650

نمودار 15-2 : مقايسه ماهيانه تعداد گردشگران شهرستان تکاب در سال هاي 1391 و 1392

8-2 پيشينه تحقيق
در زير به چند نمونه از پژوهش هاي پيشين که با استفاده از برنامه ريزي راهبردي و تحليل SWOT در جهت توسعه گردشگري شهرها پرداخته اند اشاره مي شود.

تدوين و انتخاب استراتژي توسعه ي گردشگري استان لرستان بر اساس تحليل SWOT و ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي
در اين تحقيق که توسط آقايان دکتر مهدي کاظمي، دکتر محمود رضا اسماعيلي و الله يار بيگي فيروزي در سال 1390 انجام شد، جهت شناسايي نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهديدهاي پيش رو با تعدادي از گردشگران و صاحب نظران ادارات و سازمانهاي دولتي مرتبط با صنعت گردشگري و هتلداري و صاحبان آژانس هاي مسافرتي و تفريحي در سطح استان كه سال ها در استان سابقه ي فعاليت در اين زمينه را دارا بودند، مصاحبه به عمل آمد و با استفاده از مدل SWOT از تلاقي اين عوامل با هم استراتژي هاي مناسب استان در چهار دسته WT،ST ، SO و WT تعيين گرديد.
در مرحله ي بعد براي انتخاب بهترين استراتژي جهت توسعه ي اين صنعت ماتريس برنامه ريزي استراتژيك کمي (QSPM) به كار گرفته شد. جهت تعيين وزن هاي عوامل SWOT پرسشنامه اي بر اساس مقياس ليكرت به صورت 5 گزينه اي طراحي و توسط 30 نفر از کارشناسان و خبرگان استان لرستان تكميل شد. نتايج تحقيق نشان داد که استراتژي هاي تدافعي مناسب ترين استراتژي ها براي توسعه ي گردشگري استان، مي باشند. استراتژي WT با ميانگين 85/1با تأكيد بر تشويق و ترغيب مردم براي مسافرت به استان لرستان و تبليغ جاذبه هاي گردشگري در بازارهاي هدف به عنوان بهترين استراتژي پيشنهاد شد.

برنامه ريزي راهبردي توسعه صنعت گردشگري منطقه آزاد کيش
در اين پژوهش که توسط آقاي فرهاد مرادي در سال 1391 صورت گرفته، با تأکيد بر رويکرد برنامه ريزي راهبردي، به تدوين راهبرد هاي اجرايي و مؤثر به منظور توسعه صنعت گردشگري منطقه آزاد کيش پرداخته شده است. در گام نخست، به مصاحبه و نظر خواهي از طريق پرسش نامه از کارشناسان، مسئولين و مديران حوزه گردشگري در منطقه آزاد کيش پرداخته شده و در گام دوم با استفاده از تکنيک تحليل محتوا و تحليل SWOT که يک جهت گيري راهبردي است، داده ها و اطلاعات تحليل شده و با استفاده از ماتريس ارزيابي داخلي و خارجي (IE) جهت شناسايي اثرات مورد انتظار منطقه و ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي (QSPM) راهبرد هاي توسعه صنعت گردشگري منطقه آزاد کيش طبقه بندي شده است. نتايج پژوهش انجام شده بيانگر وجود فرصت ها و قوت هاي زيادي در محيط خارجي و داخلي منطقه آزاد کيش بوده و قابليت بالايي جهت توسعه و ارتقاي ظرفيت هاي گردشگري خود براي تبديل شدن به يک مقصد گردشگري توسعه يافته دارد.

برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري بر اساس تحليل SWOT (مطالعه موردي: شهر شيراز)
در پژوهش صورت گرفته توسط خانم هادياني و همکارانش در سال 1390، به روش توصيفي – تحليلي، با بكارگيري فرايند برنامه ريزي راهبردي، ضمن پي جويي توانمندي ها و كاركردهاي گردشگري شهر شيراز و به منظور توسعه اين كاركردها، اقدام به ارائه راهكارها و تعيين راهبردهاي كاربردي در جهت توسعه گردشگري شده است. بر اين اساس، فهرستي از نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدها شناسايي شده و سپس براي مشاركتي كردن برنامه ريزي آتي در ناحيه مورد مطالعه، از تكميل پرسشنامه توسط مردم، مسئولان و گردشگران استفاده گرديده است، براي وزن دهي به تك تك عوامل تأثيرگذار نيز از روش دلفي استفاده شده است. نتايج نشان داده است كه راهبردهاي قابل قبول در برنامه ريزي گردشگري شهر شيراز، در اولويت اول راهبردهاي محافظه كارانه و در اولويت دوم راهبردهاي تهاجمي برنامه ريزي بوده است.

فصل سوم :
روش شناسي تحقيق

1-3 مقدمه
به کارگيري يک روش علمي در پژوهش تنها راه دستيابي به دستاوردهاي قابل قبول علمي است. لذا جهت انجام پژوهشي معتبر به روش شناسي نياز است. دستيابي به اهداف تحقيق زماني حاصل مي شود که شناخت مسأله و تلاش در جهت مرتفع ساختن آن با روش شناسي درست انجام پذيرد. روش شناسي، پژوهش را منظم، منطقي و اصولي کرده و جستجوي علمي را راهبري مي کند (خاکي، 1390: 159). در اين فصل مباحث مربوط به روش شناسي پژوهش به تفصيل شرح داده مي شوند.

2-3 نوع و روش انجام تحقيق
نوع تحقيق حاضر به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ روش توصيفي- دلفي مي باشد. پژوهش در قالب يک مطالعه ميداني، در محل مورد بررسي به شناسايي و اولويت بندي راهبردهاي توسعه صنعت گردشگري در شهرستان تکاب مي پردازد. نتايج اين پژوهش ميتواند مورد استفاده ادارات و نهادهاي متوّلي گردشگري (به طور مشخص اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان تکاب) قرار گيرد.

3-3 مدل مفهومي تحقيق
مدل مفهومي اين تحقيق، مدل مديريت استراتژيک فرد آر. ديويد مي باشد. فرآيند مديريت استراتژيک در چارچوب و الگوي متداول و قابل قبول ديويد به شرح زير مي باشد. اين الگو شامل سه بخش اصلي زير مطابق نمودار 1-3 مي باشد.
الف: تدوين استراتژي
ب: اجراي استراتژي
ج: ارزيابي استراتژي

نمودار 1-3 الگوي جامع مديريت استراتژيک ديويد

1-3-3 مراحل برنامه ريزي استراتژيک
مراحل برنامه ريزي راهبردي در نظر گرفته شده براي اين تحقيق به شکل چارچوب زير مي باشد.
جدول 1-3: مراحل برنامه ريزي راهبردي
رديف
سطوح استراتژي
مرحله
توضيح فعاليت ها

1

استراتژي هاي کلان
مرحله شروع
– تعيين چشم انداز و ماموريت
– شناسايي و تعيين اهداف

مرحله ورودي
– بررسي عوامل داخلي و تشکيل ماتريس (IFE) با ضرايب و رتبه بندي
– بررسي عوامل خارجي و تشکيل ماتريس(EFE) با ضرايب و رتبه بندي

مرحله مقايسه
– تشکيل ماتريس تهديدات، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف (SWOT)

مرحله تصميم گيري
– اولويت بندي استراتژي هاي استخراج شده بر اساس ماتريس QSPM
مآخذ: ديويد؛ 1379

1-1-3-3 مرحله صفر (شروع)
الف: تعيين چشم انداز:
تعيين چشم انداز از جمله ضرورياتي است که که بايد در يک مقصد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره عرضه کننده، کیفیت خدمات، کیفیت درک شده Next Entries پایان نامه درباره رضایت مشتری، رضایت مشتریان، سنجش عملکرد