پایان نامه با کلید واژه های منابع محدود، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

فراهم كند[14].
به بيان ساده تعميرات پيش بينانه فلسفه يا نگرشي است كه ازشرايط كاركرد واقعي تجهيزات كارخانه و سيستمها به منظور بهينه سازي كاركرد كلي كارخانه استفاده مي كند. يك برنامه مديريت تعميرات پيش بينانه جامع از بيشترين ابزار با هزينه مفيد ( مانند مانيتورينگ ارتعاشات ، دماسنجي 1 ،‌آناليز روغن و وضعيت سنجي سايش 2 ) استفاده مي كند. تا شرايط كاركرد واقعي سيستمهاي حساس كارخانه را بدست آورد وبر پايه اين اطلاعات واقعي همه فعاليتهاي تعميراتي را برپايه نياز آنها برنامه ريزي كند. واردكردن تعميرات پيش بينانه دريك برنامه مديريت تعميرات جامع ميزان در دسترس بودن ماشين آلات دوار فرآيند را بهينه مي سازد و هزينه تعميرات را بشدت كاهش مي دهد . همچنين كيفيت توليد ،‌بهره وري وسود آوري توليد كارخانه ها را افزايش مي دهد[10] .

1 Termography
2 Tribology
پنج تكنيك غيرمخرب براي مديريت تعميرات پيش بينانه استفاده مي شود : مانيتورينگ ارتعاش ، مانيتورينگ پارامترهاي پروسسي ، ترموگرافي ، ترايبولوژي وبازديد بصري. هرتكنيك اطلاعات منحصر بفردي دارد كه مدير تعميرات را در تشخيص نيازهاي واقعي تعميرات ياري مي كند[11].

2-2-بهينه سازي نگهداري وتعميرات پيش بينانه
خيلي از برنامه هاي نت پيش بينانه اي كه اجرا شده اند قبل ازسنجش امتيازات شان دچار شكست شده اند. اين مشكل بخاطر محدوديتهاي تكنيكي بوجود نيامده است بلكه بيشتر به دليل تغييرات ضروري بوده است كه بايد درمحيط كار اجرا شوند تا باعث حداکثر بهره گيري از ابزارهاي پيش بينانه گردد. به عنوان كمترين اقدام، يکي از گامهاي موثر که مي تواند اين محدوديتها را ازبين ببرد ودرنتيجه به رشد وبالا بردن حداکثر امتيازات برنامه نت پيش بينانه كمك كند ، تغيير فرهنگ است. ساير موارد عبارتند از فروش و بازاريابي ، توليد ، كارپردازي، تعميرات ، مديريت اطلاعات و ديگر فعاليتهاي كارخانه .
تغيير فرهنگ
اولين تغييري كه بايدصورت پذيردتغييروتحول درباور اين مطلب است كه تكنولوژي هاي پيش بينانه صرفاٌ يك مديريت نت يا ابزاري براي پيشگيري از خرابي مي باشند . اين تغيير نگرش بايد در سطح شركت انجام شود و درسازمان پراكنده گردد. در ابتدا اين تحول ممكن است ساده به نظر بيايد اما تغيير دادن نگرش شركت يا پذيرش نت وتعميرات پيش بينانه مشكل است . زيرا بيشتر سطوح مديريتي شركت دانش كم يا درك محدودي از نت يا حتي نياز به نت دارند لذا قانع كردن آنها براي استفاده از تكنولوژيهاي نت پيشگيرانه ضروري وفوق العاده مشكل مي باشد[10] .
درمنظر ايشان ، خرابيها وتاخيرات برنامه ريزي نشده تنها پيامد نت مي باشد . آنها نمي توانند باور كنند كه بيشتر اين خرابيها درنتيجه عدم اجراي نت مي باشند.
بزرگترين نياز كارخانه اي كه دركلاس جهاني كار مي كند محيط كاري است كه باعث تشويق و نگهداري كليه نيروهاي كاري درسطح اجرايي مطلوب شود . فرهنگ كارخانه بايد از مديريت ارشد شروع وجزلاينفك همه نيروهاي كاري گردد.
بازاريابي وفروش
گروه بازاريابي وفروش بايد تجارت جديدي تهيه كند كه بتواند سطوح قابل قبول توليد را حفظ نمايد .
توليد
مديريت توليد سومين معيار براي قابل قبول بودن عملكرد كارخانه مي باشد. اداره بهره برداري بايد فرآيند توليد را براي رسيدن به حداکثر توليد طراحي وبرنامه ريزي كند.
كارپرداز
وظيفه كارپرداز تهيه مواد اوليه خام قطعات يدكي توليد وديگر مواد مصرفي درزمان مناسب براي حمايت موثر از توليد مي باشد . علاوه برآن اين كالاها بايد از كيفيت مناسب برخوردار باشند تا استفاده موثر از سيستمهاي بهره برداري وكيفيت توليد نهايي امكان پذير باشد .
تعميرات
تعميرات بايد از اينكه تجهيزات درشرايط كاري مطلوبي نگهداري مي شوند اطمينان حاصل كند. سيستم قديمي مديريت تعميرات پاسخ سريع به خرابي بايد با سيستم مديريت تعميراتي كه همه سيستمهاي كارخانه را درشرايط كاركرد مطلوب نگه مي دارد جانشين گردد.
مديريت اطلاعات
استفاده موثر از منابع كارخانه كاملاٌ وابسته به تصميمات درست مديريت مي باشد. بنابراين مديريت اطلاعات موفق براي كاركرد صحيح كارخانه حياتي است . همه كارخانه ها بطور مطلق نياز به سيستمي دارند كه بتواند داده ها را جمع آوري وتفسير كند تا همه عملكردهاي حياتي كارخانه بطور موثر تعيين شوند.
عملگرهاي ديگر كارخانه
دركارخانه هاي متوسط وبزرگ ، عملگرهاي ديگري دركارخانه نقش كليدي در عملكرد كارخانه دارند. اين عملگرها شامل منابع انساني ، مهندسين كارخانه ، ارتباط كاركنان ، حسابداري هزينه ها و كنترل محيط زيست مي باشند.

2-3- مفاهيم اقتصادي وتوجيه هزينه ها

درحالت عادي فرآيند ساده توجيه اقتصادي براي يك پروژه سرمايه گذاري عبارت است از : مقايسه هزينه اوليه ومخارج با منافع مورد نظر، كه به صرفه جويي هزينه ها وافزايش سود تعبير مي شود. اگر منابع مالي درزمان معقولي هزينه شوند ، ودرآمدآن بيش ازسرمايه گذاري انجام شده دريك سهام مطمئن باشد ،‌احتمالاٌ پروژه سرمايه گذاري اقتصادي خوبي است .
توجيه نهايي سيستم CBM جايي است كه ماشين به يك قطعه نظير بيرينگ يا گيربكس وابسته باشد و آن گلوگاه ماشين باشد وخرابي اين قطعه باعث تسري خرابيهاي برنامه ريزي نشده شود و قسمت هاي زيادي از كارخانه به آن مبتلا شوند[11] .
هنوز توجيه اقتصادي CBM بستگي زيادي دارد كه چگونه اين خرابيها احتمال وقوع دارند وديگر اينكه دانش دقيقي از عوامل غير قابل اندازه گيري مربوطه داشته باشيم . دربهترين حالت اگر احتمال وقوع خرابي وجود داشته باشد ،‌با هر هزينه اي ، اجراي بعضي متدهاي پيش بيني آن ، بطوري كه بتوان اقدام پيشگيرانه خاصلي انجام داد ، عاقلانه است[11] .
2-3-1- ارزيابي نيازهاي CBM
هرگونه ارزيابي شرايط مهندسي نگهداري كارخانه توسط مواردي از مشاهدات كاربردي وآناليز داده هاي عملكرد ماشين تحت تأثيرقرارمي گيرد .مواردي مانند ،تناوب خرابيها،اتفاقي بودن خرابي ها ، نياز به تعميرات تكراري ، تعداد محصولات خرابي توليد شده، پتانسيل خطرهاي مرتبط به عملكرد ضعيف،هرگونه كاهش از حداكثر ظرفيت هنگام بهره برداري مد نظر مي باشد[15].
ممكن است با اين موارد، ونكات بيشتر ،‌حدس زده شود كه يك مورد خاص از كارخانه به مانيتورينگ دقيق ، تعميرات پيشگيرانه برنامه ريزي شده دوره اي ، فرآيندهاي تعمير اضطراري بهتر ، يا تركيبي از همه راهها نيازدارد تا ازحصول سطح معقول دسترسي بهره برداري اطمينان حاصل شود. بااين حال ، به ندرت شاخصهاي مهندسي قابل ارزيابي دقيق در دوره هاي اتلاف اقتصادي وجود دارند . تعداد كمي از شركتها مي توانند شكل دقيقي از هزينه توقف بر ساعت را ترسيم كنند ، حتي اگر بعضي از آنها روي ساعت كاريشان بتوانند ارزش گذاري كنند ، بطور كلي هيچ اطلاعات قابل اعتمادي از مجموع توقف هايشان ندارند[15].
2-3-2-توجيه هزينه
به منظور توجيه هزينه يك پروژه CBM ، درسلسله مراتب كنترل امور مالي يك نفر خاص بايد توجيه شود تا سيستم CBM را به عنوان هزينه تلقي نكند وهمچنين نبايد به عنوان يك مورد هزينه اي در بودجه سالانه اداره تعميرات گنجانده شود. بديهي است كه ، اين امر پروژه را در رقابت با ديگر پروژه هاي سرمايه گذاري درحالي قرارمي دهد كه منابع محدود است . بنابراين بايد براي خريد هر تجهيز CBM توجيه خوبي ارائه شود كه بازگشت سرمايه را دريك دوره كوتاه نشان دهد.بايد داده هاي مربوط به عملكرد CBM ارزيابي مالي شود ، كه تأثير آن مي تواندبه مفهوم تحريك مديريت همه اداره هاي مجموعه براي تخمين هزينه عوامل مختلف حوزه مسئوليتشان باشد[11].
2-3-3- هزينه استراتژي جاري تعميراتي
هزينه اداره تعميرات بايد به طور كلي ، شفاف ومستند ، شامل دستمزدها ، قطعات يدكي ، بالاسريها وغيره حساب شده باشد ،‌با اين وجود ، معمولاٌ شكستن اين هزينه ها به موارد جداگانه كارخانه مشكل مي باشد وحتي تخمين دقيق اين هزينه كل به اجزا منفرد تعميراتي غيرممكن است[6] .
اگر CBM جايگزين PM شود احتمالا صرفه جويي قابل توجهي براي قطعات يدكي ونيروي انساني مورد نياز كارخانه حاصل مي شود كه به دليل تعويض تعميرات مي باشد . اين معمول تر از چيزي است كه انتظارمي رود. زيرا هميشه تصورمي شود تعميرات پيشگيرانه منظم كمتر هزينه دارد تا خرابي در سرويس[6] .
جمع بندي
دركل ، مي توان گفت كه توجيه اقتصادي براي نصب هر تجهيزي از CBM بايد برپايه طرح تجاري شركت باشد ، اگر هزينه سرمايه گذاري با امتيازات اقتصادي اندازه گيري شده جبران شوند؛ وجود ابهام در اندازه گيري عوامل در دسترس ، فقدان امتيازات محسوس شركت ، ‌ومحيط اقتصادي كه مهندسين نت عمل مي كنند، همه براي برنامه ريزي ساختار چنين طرحي مشكل ايجاد مي كنند. تا به مهندسين امكاناتي براي جمع آوري وآناليز اطلاعات عملياتي به طور دقيق وپيوسته داده نشود؛ تا اداره هاي توليد ومهندسي زير نظر يك سيستم دقيق ارزش – هزينه اي استاندارد قرارنگيرد؛ وتا وضعيت عملكرد مهندسي نت به يك مركز محاسبه سود داده نشود، هرگز توجيه اقتصادي دانش دقيقي آنچنان كه بايد نمي شود.

2-4- طراحي يك برنامه نت پيش بينانه

يك برنامه نت پيش بينانه مؤثر، هم بايد شامل انجام كارهاي براساس زمان باشد وهم انجام وظايفي بر اساس شرايط تجهيز. اين وظايف توسط تجهيزات خاص وسيستمهاي متشكل كارخانه تعيين مي شوند.
حداقل ارزيابي هايي كه هركارخانه بايد انجام دهد عبارتند از :
• اطلاعات خرابي
• بهبود قابليت اطمينان تجهيز
• بهبود فرآيندها
• خرابيهايي كه قابل پيشگيري هستند
• نت براي پيشگيري از خرابيها
• نيروي انساني
• تيم كاري
2-4-1-امتيازات نت پيش بينانه
نت پيش بينانه جانشين روش هاي مديريت نت قديمي تر نمي باشد ، بلكه افزودني ارزشمندي براي برنامه نت جامع كلي كارخانه مي باشد . درحالي كه برنامه هاي مديريت نت قديمي روي تعمير ماشينهاي دوار به صورت روتين وپاسخ سريع به خرابيهاي ناخواسته تكيه دارند ، يك برنامه نت پيش بينانه كارهاي نت خاصي كه واقعاٌ براي تجهيزات كارخانه لازم هستند را برنامه ريزي مي كند.نت پيش بينانه نمي تواند ادامه نياز به برنامه هاي نت قديمي (نظير كار تا خرابي وپيشگيرانه ) را حذف كند . با اين حال ، مي تواند تعداد خرابيهاي ناخواسته را كاهش دهد وابزار زمان بندي مطمئن تري براي كارهاي روتين نت پيشگيرانه تهيه كند[11].
ورود نت پيش بينانه در برنامه مديريت كلي كارخانه باعث بهينه سازي دسترسي ماشينها وكاهش هزينه زياد تعميرات و توقف هاي برنامه ريزي نشده مي شود. در واقع نت پيش بينانه يك برنامه پيشگيرانه است كه محرك آن شرايط مي باشد[16] .
عموماٌ نت پيش بينانه به يكي از دلايل زير اجرامي شود :
• به عنوان ابزار مديريت تعميرات
به طور سنتي ، نت پيش بينانه تنها به عنوان ابزار مديريت تعميرات استفاده مي شد. دربيشتر حالتها ، اين استفاده به جلوگيري از توقفهاي برنامه ريزي نشده ويا خرابيهاي سنگين محدود مي شد. اگر چه اين هدف مهم است ، اما نت پيش بينانه مي تواند اساساٌ امتيازات بيشتري باتوسعه حوزه يا مأموريت برنامه فراهم كند. به عنوان ابزار مديريت تعميرات ، نت پيش بينانه مي تواند و بايد به عنوان ابزار بهينه سازي تعميرات استفاده شود. توجه برنامه بايد روي حذف توقفهاي غير ضروري ، هم برنامه ريزي شده وهم برنامه ريزي نشده ، حذف فعاليتهاي نت اصلاحي وپيشگيرانه غيرضروري؛ افزايش عمر مفيد سيستمهاي بحراني؛ وكاهش هزينه كاركد اين سيستمها باشد[16].
• به عنوان ابزار بهينه سازي كارخانه
تكنولوژيهاي نت پيش بينانه وقتي به عنوان ابزار بهينه سازي كارخانه مورد استفاده قرارگيرند مي توانند حتي منافع بيشتري نيز فراهم كنند. براي مثال ،‌اين تكنولوژيها مي توانند براي ايجاد كاربردي ترين وبهترين فرآيندها براي سيستمهاي توليدي حساس دريك كارخانه مورد استفاده قرارگيرند . تكنولوژيهاي پيش بينانه را مي توان به عنوان نقشه شرايط واقعي كاركرد اين سيستم هاي حساس وبراي تهيه اطلاعات مورد نياز براي ايجاد فرآيندهاي معتبري استفاده كرد كه تقاضا براي نرخهاي توليد بالاتر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استان کرمانشاه، استان کرمان، مدارس متوسطه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های پيش، بينانه، كارخانه