پایان نامه با کلید واژه های منابع طبیعی، کارشناسی ارشد، کشاورزی و منابع طبیعی، مطالعه موردی

دانلود پایان نامه ارشد

كاج تهران با سنین متفاوت در كرمانشاه. فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 17(2): 199-188.
خانمیرزائی، ع. و ثامنی، ع.1384. تاثير برخي از گونه هاي درخت اكاليپتوس بر فر م هاي مختلف فسفر آلي و معدني خاك هاي دشت گربايگان شهرستان فسا. نهمین کنگره علوم خاک ایران.3ص.
خورنکه، س.، سردابی، ح.، موسیزاده، ع.، بریمانی، ح. و دهبندی، ع.، 1385. آزمایش مرحله دوم سازگاری سه گونه کاج در شبه جزیره میانکاله مازندران. فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات جنگل و صصنوبر ایران، 14(1): 59-66.
دستمالچي، م.، 1374.كاج بروسيا (ترجمه)، انتشارات مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، شماره 130، 139صفحه.
دستمالچي، م.، قيسي، س. و ثاقب طالبي، خ.،1377. بررسي آزمايشهاي سازگاري گونههاي غير بومي و پيشاهنگ درختي در استان آذربايجان غربي. فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، 203: 68-1.
رادمنش، ه. و جلیلوند، ح. 1387. خصوصیات کمی و کیفی رویشی جنگلکاریهای افرا پلت، بلند مازو و کاج بروسیا در جنگل آموزشی – پژوهشی دانشکده منابع طبیعی ساری (دارابکلا). همایش بین المللی تغییر و اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستمهای خزری. 8ص.
رادمنش،ه.1386.اثر گونههای درختی جنگل طبیعی،سوزنی برگ و پهن برگ جنگلکاری شده روی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی جنگل داراابکلاء). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جنگلداری دانشگاه ساری.81ص.
رادیی،م. 1377. تأثیر جنگل کاری نوئل برروی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جنگلداری دانشگاه گرگان.120ص.
رستمآبادی، ع. طبری، م. صالحی، ع. صیاد، ا. صالحی، آ. 1389. مقایسه تغذیه، بازگشت و باز جذب عناصر غذایی در رویشگاههای توسکای ییلاقی و دارتالاب در منطقه تشبندان آمل-مازندران. مجله پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل. 1(17). 14ص.
رضائی پور، م. اکبرنیا، م. صالحی، ع. سهرابی، ه. جعفری، ق. 1390. بررسی اکولوژیکیدرخت ارغوان در غرب ایران. مجله زیست شناسی ایران، جلد24، شماره 3. 420-412.
رضایی، ع. ا. و موسوی،ع، ر. 1381. بررسی مقدماتی استقرار درختان مقاوم به خشکی در منطقه پیسوما.مجله منابع طبعی ایران، 55(4): 521-530.
رضایی، ع.، 1379. بررسی رشد ومحصول picea abies در منطقه لاجیم. پژوهش و سازندگی، شماره 48. 59-56.
رضوی، س. ع. 1389. مقایسه خصوصیات خاك و تنوع زیستی جنگل کاريهای دارتالاب و توسکا ییلاقی (مطالعه موردي: کلوده- استان مازندران). مجله پژوهش هاي علوم و فناوري چوب و جنگل. 17(2).56-41ص.
روحانی، غ. 1388. درختان زینتی در فضای سبز، چاپ دوم.200ص.
روحی مقدم، ع. حسینی، س. م. ابراهیمی، ع. رحمانی، ا. طبری، م. مهدوی، ر. 1390. بررسی برخی از ویژگیهای خاک در جنگلکاریهای خالص و آمیخته بلندمازو. مجله پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، 1 (25): 48-39.
روستا، ط. حجتی، س. 1389. مدیریت خاکهای جنگلی در ارتباط با ترسیب کربن. انجمن مهندسی محیط زیست ایران. 11ص.
زارع، ح. 1380. معرفی گونههای سوزنیبرگ بومی و غیر بومی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور. 350ص.
زبیری، محمود.، 1384. آماربرداری در جنگل. انتشارات دانشگاه تهران، تهران. 238صفحه.
زرین کفش، م. 1380. خاک شناسی جنگل. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره 292: 361 ص.
زینیوندزاده، م. 1390. اثر جنگل كاري با گونههاي سوزني برگ و پهن برگ بر تنوع گونه هاي گياهي و برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك (مطالعه موردي: جنگل كاري دوشان سنندج). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه کردستان.
سالاردینی،ع.، 1387: حاصلخیزی خاک، اتشارات دانشگاه تهران:434 ص.
سردابی، ح. رحمانی، ا. ح، ب. عصاره، م. و قرآنی، م. 1389. اثر گونههای اکالیپتوس بر خصوصیات خاک در استان گیلان.فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل وصنوبر ایران 18(1):131-116.
شاهنظری، آ.، 1389. بررسی موفقعیت جنگلکاری با گونههای توت سفید ( Morus alba L) و کاج تهران (Pinus eldarica Medw) در اصفهان و تأثیر برخی از مشخصههای خاک بر رویش این گونهها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه منابع طبیعی ساری.
شعبانیان، ن. حیدری، م. زینیوند، م. 1389. اثر جنگلکاری با گونههای سوزنیبرگ و پهنبرگ بر تنوع گونههای گیاهی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک( مطالعه موردی: جنگلکاری دوشان سنندج)، 3 (18): 446-437.
صادقزاده حلاج، م. ح. و رستاقی، ع.، 1390. بررسی عملکرد رویش کاج بروسیا ( مطالعه موردی: طرح جنگلکاری عرب داغ، استان گلستان). مجله جنگل ایران، جنگلبانی ایران، 3(3): 212- 201.
صیاد، ا. حسینی، س. م. 1384. مقایسه و بازگشت عناصر غذایی در جنگلکاریهای خالص و آمیخته صنوبر دلتوییدس و توسکا ییلاقی. محیط شناسی، 102:38-93.
صیاد، ا. حسینی، س. م. اکبرینیا، م. غلامی، ش. 1386. مقایسه خواص خاک جنگلکاریهای اورامریکن Populus eurmaericana (Dode) Guinier خالص و آمیخته با توسکای ییلاقی Alnus subcordata C.A.Mey. مجله محیط شناسی.41،76-69.
صیاد، ا. حسینی، م. مختاری، ج. و مهدوی، ر. 1383. مقایسه رویش و ویژگیهای کیفی جنگلکاریهای خالص و آمیخته صنوبر دلتوییدس(کلن 51/77) و توسکا ییلاقی. مجله پژوهشی سازندگی. 71:10-2.
عاقلی کهنهشهری، ل. 1382. محاسبهGNP سبز و درجه پایداری درآمد ملی ایران. رساله دوره دکتری علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 225 ص.
عبادی نهاری،ع. علیخانی، ح. ع. 1390. سقفی مرادخانلو، د. بررسی توان انحلال فسفات های نامحلول معدنی و آلی توسط باکتری های سودوموناس فلورسنس. اولین همایش ملی مباحث نوین کشاورزی. 5ص.
عبدالله پور، م.، 1376. جنگلها و نگرشهای تازه و ضرورت توجه به آنها. جنگل و مرتع، 45:34-38.
عبدی، ن. مداح عارفی، ح. و زاهدی امیری، ق. 1387. برآورد ظرفيت ترسيب كربن در گو نزارهاي استان مركزي (مطالعه موردي منطقه مالمير شهرستان شازند). فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران. جلد 15، شماره 2، صفحه 269-282.
عبدی، نوراله. 1384. برآورد ظرفیت ترسیب کربن توسط جنس گون در استان های مرکزی و اصفهان، رساله دکتری علوم مرتع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 194 ص.
علی احیائی، م. بهبهانیزاده، ع. ا. 1372. شرح روشهای تجزیه شیمیایی خاک. وزارت کشاورزی سازمان تحقیقات. جلد اول. نشریه شماره 893. 128ص.
علی عرب،ع. حسینی،س.م. و جلالی،س.غ.1384.اثر گونههای افرا پلت،اقاقیا،صنوبر آمریکا و زربین برخی خصوصیات فیزیک وشیمیایی خاک در جنگل کاری شرق هراز. مجله علوم خاک و آب. 105:1-96.
فاطمی، ا. ملکوتی، م. ج. بازرگان، ک. راهنمائی، ر. افتخاری، ک. 1390. بررسی همبستگی کانیهای غالب و پارامترهای منحنی کمیت-شدت با میزان پتاسیم قابل جذب در خاکهای آهکی. مجله پژوهش حفاظت آب و خاک. 2(18). 43-23.
فتاحی، م. 1373. بررسی جنگلهای بلوط زاگرس و مهمترین عوامل تخریب آن،موسسه تحقیقات و مراتع کشور، 135 ص.
فرخ نیا همدانی، ع. ا.، اسدیان، ق. و زارعی لطفیان، م.، 1385.مطالعه سازگاري چند گونه سوزني برگ در استان همدان. فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات جنگل وصنوبر، 14(2): 168-178.
فروزش سوتگوابری، ر. احمدی، م. ت. اعتماد، و. و سعیدی، ح. ر. 1388. بررسی کمی و کیفی توده دست کاشت توسکای ییلاقی 19 ساله در منطقه سیاهکل. مجله جنگل ایران. انجکن جنگلبانی ایران. 1(2): 150-137.
قدسی پور، ح. 1385. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP. تهران: دانشگاه صنعتی امیر کبیر. 220ص.
کاظمی، س.م.، جلیلوند، ح.، آقایی، م.، خاکدامن، ح. 1385. بررسی گونههای چویده دست کاشت در کوهپایه حضرت خضر (قم). پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 4(3): 42-61.
کرمی، م. بندک، ع. فرج الهی، ا. 1389. بررسی و برآورد میزان ترسیب کربن و کاهش گازهای گلخانهای در گیاه درمنه و خاک رویشگاه آن. همایش ملی منابع طبیعی، آسیبها، چالشها، پژوهشهای کاربردی و راهکارهای علمی، دانشگاه ایلام.
کنشلو، هاشم؛ 1380. جنگلکاري در مناطق خشک. جلد اول، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، چاپ اول، 516 ص.
کوچ، ی. نجفی، ا.1389. بررسی چگونگی بکارگیری AHP در ارزیابی توان اکولوژیکی تودههای جنگلی موجود در منطقه دارابکلا. نشریه جنگل و فرآوردههای چوب، دانشکده منابع طبیعی، شماره 2: 161-175.
کوچ، ی. 1386. تعیین و تفکیک واحدهای اکولوژیک گیاهی و ارتباط آنها با برخی ویژگیهای خاک در جنگل های پایین بند خانیکان چالوس. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
کوچ، ی. حسینی، س. م. جلیلوند، ح. فلاح، ا. 1389. تنوع زیستی واحدهای زیست محیطی در ارتباط با برخی خصوصیات خاک در اکوسیستم جنگلی ممرز. مجله علوم محیطی، سال هشتم، شماره اول. 150-135.
کوچکی، ع. زند، ا. بنایان اول، م. رضوانی مقدم، پ. مهدوی دامغانی، ع. جامی الاحمی، م. و وصال، ر (ترجمه). 1384. اکوفیزیولوژی گیاهی. جلد2. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 951ص.
گرجی بحری، ی. شهسواری، ا. کیادلیری، ش. فرجی، ر. و عباسی، ا. 1377. پژوهشی در رویش و تولید چوب توسسکا ییلاقی در منطقه جلگهای مازندران. مجله جنگل و مرتع. جلد4: 23-1.
گلی گنجی،م. 1390. بررسی برخی مشخصات رویشی و رویشگاهی تودههای جنگلکاری شده خالص و آمیخته توسکای ییلاقی و افرا پلت در سری 3 گرو- بابلرو. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 126ص.
گلی گنجی،م. 1390. بررسی برخی مشخصات رویشی و رویشگاهی تودههای جنگلکاری شده خالص و آمیخته توسکای ییلاقی و افرا پلت در سری 3 گرو- بابلرو. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 126ص.
گودرزی، م، 1388. خواص خاک و تنوع زیستی گونههای چوبی زیراشکوب در جنگلکاری خالص و آمیخته پهنبرگ پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی.
مجد طاهری ح.، جلیلی ع.، 1375. بررسی مقایسهای اثرات جنگلکاری با کاج الداریکا و اقاقیا روی برخی از خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک و پوشش گیاهی زیر اشکوب، پژوهش و سازندگی، 32: 6-15.
محمدنژاد کیاسری، ش. اکبرزاده، م. و جعفری، ب. 1386. بررسی تنوع زیستی پوشش گیاهی در جنگلکاریهای دست کاشت سوزنی برگ. علوم فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 42: 625-611.
محمودی طالقانی،ع. زاهدی امیری، ق. عادلی، ا و ثافب طالبی،خ. 1386. برآورد میزان ترسیب کربن خاک در جنگلهای تحت مدیریت( مطالعه موردی جنگل گلبند در شمال کشور). فصلنامه جنگل و صنوبر ایران، 15(3): 252-241.
مسیبنژاد، ا.، رستمی شاهراجی، ت.، كهنه، ا. و پوربابایی، ح.، 1386. ارزیابی وضعیت موجود جنگلكاریهای پهنبرگ بومی در شرق گیلان، مجله تحقیات جنگل وصنوبر ایران، 15(4): 311-319.
مشکی، ع. 1384. بررسی تأثیر گونههای درختی جنگلکاری شده در پارک جنگلی سوکان بر روی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه منابع طبیعی ساری.
مصباح، س. طیبی خرمی، م. انصاری، م. دیانت طلب، ق و سامانیان، ر. 1387. برآورد ترسیب کربن خاک و گونههای گیاهی غالب در پارک ملی بمو. اداره کل حفاظت محیط زیست فارس. 47ص.
مصدق، ا. 1387. جغرافیای جنگلهای جهان، انتشارات دانشگاه تهران، 454ص.
معماریان، ف. طبری، م. حسینی، س. م. بانج شفیعی، ع. 1386. مقايسة تنوع زيستی توده آميخته سوزنیبرگ با توده آميخته پهنبرگ در منطقه كلاردشت. محيط شناسي سال سي و سوم، شماره 42 تابستان. 108-103 ص.
مهاجر، م. 1384. جنگل شناسی و پرورش جنگل. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 9: 387-270.
مهدویراد، ح. 1387. بررسی وضعیت کمی و کیفی و تنوع زیستی تودههای دستکاشت زبان گنجشک، افرا پلت، شیردار و توسکا ییلاقی در حوضه آبخیز تالار، پایاننامه کارشناسی ارشد تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، 102ص.
میرزایی گودرزی، م. 1376. طرح جامعه پارک جنگلی مخمل کوه خرم آباد.140ص.
میرزایی، ج. اکبرنیا، م. حسینی، س. م. کهزادی، م. 1387. مقایسه عکس العمل تنوع زیستی گونههای علفی و چوبی به عوامل محیطی در جهتهای مختلف جغرافیایی جنگلهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های منابع طبیعی، استان فارس، دانشگاه تهران، منابع طبیعی. Next Entries پایان نامه با کلید واژه های منابع طبیعی، کارشناسی ارشد، مطالعه موردی، پوشش گیاهی