پایان نامه با کلید واژه های منابع طبیعی، استان فارس، دانشگاه تهران، منابع طبیعی.

دانلود پایان نامه ارشد

ی متفاوت در یک گونه در یک منطقه، شناسایی مناطق مشابه برای جنگلکاری، بررسی خاک منطقه درصورت فاصله کاشت مناسب، سطح تاج پوشش، تنوع زیستی و…

8-پیوستها:
پیوست 1: ماترریس مقایسه زوجی معیارها
بازجذب عناصر اصلی

عناصر اصلی خاک
ترسیب کربن خاک
تنوع زیستی
خصوصیات کیفی رویش

1
خصوصیات کیفی رویش

1

تنوع زیستی

1

ترسیب کربن خاک

1

عناصر اصلی خاک
1

بازجذب عناصر اصلی

پیوست2: مقدار عددی ترجیحات (ارزش گذاری) برای معیارها
ترجیحات (قضاوت شفاهی)
مقدار عددی
کاملا مرجح یا کاملا مهم تر یا کاملا مطلوب تر
Extremely preferred
9
ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی
Very strongly preferred
7
ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت قوی
Strongly preferred
5
کمی مرجح یا کمی مهم تر یا کمی مطلوب تر
Moderately preferred
3
ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان
Equally preferred
1
ترجیحات بین فواصل قوی

8،6،4،2

پیوست3: ماتریس برای گزینهها براساس هر کدام از معیارها
ارغوان
ون
زیتون
سرو نقرهای
کاج بروسیا

1
کاج بروسیا

1

سرو نقرهای

1

زیتون

1

ون
1

ارغوان

پیوست4: بررسی همبستگی پیرسون ترسیب کربن با مشخصههای خاک در تودههای مورد مطالعه

C/N
فسفر
درصد شن
درصد سیلت
درصد آهک
درصد سنگلاخی
ذخیره کربن
**46/0
*33/0-
**573/0-
**627/0
**423/0
**734/0-

درصد ماده آلی
درصد کربن آلی
چگالی ظاهری
درصد رطوبت
EC
درصد رس
ذخیره کربن
**694/0
**694/0
**424/0
**586/0
*28/0
**525/0-
*و** به ترتیب نشان دهنده معنی داری در سطح 5 درصد و1 درصد
پیوست5:-همبستگی خصوصیات شیمیایی با خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک

P
K
C/N
N
K
35/0*

C/N
47/0-**
39/0-**

N
42/0**
52/0**
57/0-**

درصد رطوبت
4/0-**
32/0-**
37/0**

درصد آهک
33/0-*
4/0-**
35/0*

چگالی ظاهری
35/0*
21/0-ns
10/0ns

درصد سنگلاخی
35/0*
03/0-ns
25/0-ns

pH
21/0-ns
45/0-**
29/0*
43/0-**
درصد کربن آلی
01/0-ns
16/0ns
38/0**
48/0**

پیوست6-همبستگی تنوع زیستی در حالت کلی با خصوصیات خاک عناصر برگ پاییز و خصوصیات رویشی

شانون
سیمپسون
یکنواختی
منهینگ
مارگالف
فی
شاخص تنوع زیستی در حالت کلی
شانون

سیمپسون
94/0**

یکنواختی
35/0*
42/0**

منهینگ
87/0**
78/0**
07/0ns

مارگالف
9/0**
8/0**
01/0ns
97/0**

فی
98/0**
9/0**
4/0**
87/0**
9/0**

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
درصد سنگلاخی حجمی
24/0ns
16/0ns
07/0-ns
28/0*
29/0*

چگالی ظاهری
23/0ns
22/0-ns
25/0ns
32/0*
33/0*

EC
16/0-ns
06/0-ns
28/0*
**34/0-
*33/0-

pH
*35/0-
36/0-*
03/0-ns
**37/0-
**38/0-
*33/0-

درصد رطوبت
**45/0-
37/0-**
016/0ns
**51/0
**5/0-
**43/0-

درصد آهک
27/0-ns
25/0-ns
08/0ns
**38/0-
**36/0-
*28/0-

درصد سیلت
3/0*
22/0-ns
83/0-ns
41/0**
36/0-*
32/0-*

درصد شن
32/0*
24/0ns
1/0ns
38/0**
36/0*
34/0*

فسفر قابل جذب
34/0*
34/0*
25/0ns
37/0**
32/0*
37/0**

پتاسیم
32/0*
37/0**
13/0-ns
43/0**
42/0**
32/0*

نیتروژن
3/0*
33/0*
18/0ns
23/0ns
24/0ns
3/0*
عناصر غذایی برگ تابستان و پاییز
برگ تابستان K
39/0*
36/0*
6/0ns
45/0**
42/0**
38/0**

برگ تابستان C/N
35/0-*
28/0-*
08/0ns
18/0-ns
29/0-*
32/0-*

K برگ پاییز
28/0*
26/0ns
01/0ns
44/0**
37/0**
29/0*
خصوصیات رویش
ارتفاع
34/0-*
19/0-ns
01/0-ns
29/0-ns
34/0-*
34/0-*

سطح تاج پوشش
31/0-*
18/0-ns
005/0ns
25/0-ns
29/0-*
34/0-*
* در سطح اطمینان 95 درصد، ** درصد اطمینان 99 درصد، ns عدم معنیدار

پیوست7- همبستگی عناصر غذای و بازجذب آنها دربرگ با خصوصیات خاک

عناصر غذایی تابستان
عناصر غذایی پاییز
بازجذب عناصر

N1
P1
K1
C/N1
N2
P2
K2
C/N2
N3
P3
K3
1 K
45/0**

C/N1
95/0-**
00/0ns
46/0-**

2 N
76/0**
11/0ns
47/0**
77/0-**

2 P
09/0-ns
71/0**
03/0-ns
15/0ns

K2
22/0ns
02/0-ns
91/0**
22/0-ns
3/0*

C/N2
79/0-**
01/0ns
46/0-**
82/0**
92/0-**

3 N
63/0**
1/0-ns
15/0ns
62/0-**
05/0ns

3 P
13/0ns
15/0ns
03/0ns
19/0-
05/0ns
57/0-**

3 K
39/0**
05/0ns
07/0-ns
44/0-**
2/0ns
05/0-ns
45/0-**
20/0ns
42/0**

درصد رطوبت
34/0-*
1/0-ns
49/0-**
41/0**
36/0-**
07/0ns
45/0-**
37/0**
15/0-ns

درصد آهک
22/0-ns
15/0-ns
4/0-**
27/0ns
12/0ns
01/0ns
42/0-**
13/0ns
26/0-ns

درصد سنگلاخی
37/0**
01/0ns
41/0**
39/0-**
42/0**
12/0ns
39/0**
38/0-**
11/0ns

درصد رس
31/0-*
05/0-ns
07/0-ns
33/0*
36/0-*
11/0ns
02/0-ns
4/0**
07/0-ns

درصد سیلت
16/0-ns
02/0-ns
52/0-**
18/0ns
23/0-ns
02/0ns
56/0-**
24/0ns
01/0-ns

درصد شن
27/0ns
04/0ns
4/0**
29/0-*
34/0*
07/0-ns
41/0**
36/0-**
04/0ns

ذخیره کربن
12/0-ns
09/0-ns
3/0-*
17/0ns
25/0-ns
07/0ns
36/0-*
19/0ns
06/0ns

P
17/0ns
2/0ns
61/0**
2/0-ns
25/0ns
10/0ns
61/0**
17/0-ns
01/0ns

C/N
19/0-ns
21/0ns
4/0-**
29/0*
21/0ns
09/0-ns
38/0-**
14/0ns
13/0ns

PH
35/0-*
05/0-ns
46/0-**
45/0**
36/0-**
2/0ns
31/0-*
39/0**
18/0-ns
32/0-*

چگالی ظاهری
11/0-ns
26/0-ns
13/0-ns
14/0ns
17/0-ns
02/0-ns
15/0-ns
11/0ns
00/0ns
29/0-*

K
16/0ns
32/0*
34/0*
21/0-ns
01/0-ns
00/0-ns
32/0*
01/0ns
27/0ns
39/0**

N
28/0*
23/0ns
29/0*
34/0-ns
18/0ns
08/0-ns
23/0ns
14/0-ns
28/0*
38/0**

درصد کربن آلی
21/0ns
00/0ns
05/0-ns
19/0-ns
07/0ns
23/0-ns
16/0-ns
11/0-ns
24/0ns
39/0**
32/0*
* در سطح اطمینان 95 درصد، ** درصد اطمینان 99 درصد، ns معنیدار نیست

منابع
اجتهادی، ح. سپهری، ع و عکافی، ح.، 1388. روشهای اندازهگیری تنوع زیستی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. شماره 53. 228ص.
احمدی، ت. زرین کفش، م. سردابی، ح. 1379. بررسی ارتباط خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و تغذیه عناصر معدنی آن توسط درخت سرخدار در جنگل تحقیقاتی واز ( غرب مازندران).
آزاد فر، د. 1383. مقایسه عکسالعملهای فیزیولوژیک و نیازهای تغذیهای گونه راش شرقی به تغییرات نوری، فصلی و ارتفاعی در مراحل مختلف رشد و نمو. رساله دکتری رشته جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، 199ص.
آزادی نجات، س. 1387. کاربرد تصمیمگیری چند معیاره در ارزیابی جنگلکاریهای انجام شده در پارک جنگلی چیتگر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی، 145 ص.
آزادی نجات، س.، جلالی، س و قدسی پور، س. 1388. کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی جنگلکاریهای شهری به منظور انتخاب گونه درختی مناسب در مناطق خشک و نیمهخشک. انجمن جنگلبانی ایران، سومین همایش ملی جنگل، 24-22.
اسپهبدی، ك.، محمدنژاد كیاسری، ش.، بریمانی ورندی، ح.و قبادیان، ح،.1382. بررسی مناسبترین تراكم و تركیب افرا و ون در جنگلكاری.تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 11(1):35-19.
اسداللهی، ف.1372. اصول انتخاب گونه. مجله جنگل و مرتع، شماره هجدهم، صفحه 17-14.
اسدالهی، ف. 1370. جنگلکاری و نهالستان جنگلی، سازمان جنگلها و مراتع کشور، جنگلکاری و پارکها، 55 صفحه.
اسدیان، م، حجتی، س. م. پورمجیدیان، م. ر. اصغر، ف. 1390. بررسی تنوع زيستی در دو توده دست كاشت كاج سياه و زبان گنجشك (مطالعه موردی: سري الندان طرح جنگلداری چوب و كاغذ مازندران، شهرستان ساری)، همايش منطقه اي جنگلها و محيط زيست ضامن توسعه پايدار، 16.
اسماعیل زاده، ا. و حسینی، س. م. 1386. رابطه بین گروههایاکولوژیک گیاهی با شاخصهای تنوع زیستی گیاهی در ذخیرهگاه سرخدار افرا تخته. محیط شناسی. 43: 30-21.
اشرفی، م. ح. صانعی شریعت پناهی، م. عادلی، ا. 1386. بررسی پوشش علفی جنگل در جنگلکاریهای سوزنیبرگ و پهنبرگ در منطقه جواهرده. مجله علمی-پژوهشی علوم کشاورزی. سال سیزدهم، شماره 2. 365-355.
اشرفی، م. ح.، صانعی شریعت پناهی، م.، عادلی، ا.، 1386. بررسی پوشش علفی جنگل در جنگلکاریهای سوزنیبرگ و پهنبرگ در منطقه جواهرده. مجله علمی-پژوهشی علوم کشاورزی، 2(13): 365-355.
امانی، ع. 1375. روشهای تجزیه گیاه. وزارت کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورز موسسه تحقیقات آب و خاک. جلد اول، نشریه شماره 982. 125ص.
امینپور، م. اعتماد، و. نمیرانیان، م. معروفی، ح.، 1386. بررسی جنگلکاریهای پارک جنگلی حسنآباد سنندج. پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی. 197:75-193.
امینی نسب، س. 1382. مدیریت بهینه خاک: راهی در کاهش گرم شدن جهانی هوا. سومین کنفرانس منطقهای و اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم. 431-458.
بردبار، س. ک. جهرمی، س. م. 1385. بررسی پتانسیل ذخیره کربن در جنگلکاریهای اکالیپتوس و آکاسیا در مناطق غربی استان فارس، پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات. 153ص.
پناهی، م. سعید، ا. کوپاهی، م. مخدوم، م. زاهدی، ق. 1386. برآورد ارزش اقتصادی کارکرد حفاظت خاک جنگلهای خزری: مطالعات موردی طرحهای جنگلداری خیرود کنار چوب و کاغذ مازندران و شفارود.پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی.شماره 76: 1-9ص.
پوربابایی ح.،1377: بررسی تنوع گیاهان چوبی در استان گیلان، پایان نامه دکتری جنگلداری دانشگاه تربیت مدرس. 255صفحه.
پوربابایی، ح. شادرام. س. خراسانی، م. 1383. مقایسه تنوع زیستی گیاهی جنگلکاری توسکای ییلاقی با جنگلکاری ون-پلت در منطقه تنیان صومعه سرای گیلان. مجله زیست شناسی ایران، 17(4): 357-368.
پورهاشمی، مهدی.، 1376. بررسی كمی و كیفی پارك جنگلی چیتگر. پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشكده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 104صفحه
تیری مشهدسر، ا. حسینپور، ع. کیادلیری، ه. قاضی، ص. تقیپور گل سفیدی، ع. علیپور، ب. 1390. مقایسه پایداري تودههاي دستکاشت گونه زربین مطابق معیار بورشل و هاس در شهرستان بابل. فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی، سال ششم، شماره دوم. 40-27ص.
ثابتی، ح. 1381. جنگلها، درختان و درختچههای ایران، انتشارات دانشگاه یزد، 806 ص.
ثاقب طالبی، خ.، 1391. چالش هاي جنگلشناسي منطقه رويشي زاگرس. انجمن جنگلباني ايران، همايش ملي جنگلهاي زاگرس، چالشها، تهديدها و فرصتها، مجموعه مقالات سخنرانی کلیدی.
جزیرهای، م.، 1381. جنگلکاری در خشکبوم. موسسه و انتشارات دانشگاه تهران. 458ص.
حسینی، س. م. و پوربابایی، ح. 1388. بررسی تنوع زیستی گونههای گیاهی در جنگلهای طبیعی و دست کاشت منطقه سراوان رشت. دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست.12ص.
حقیقی، م. 1382. روشهای تجزیه خاک نمونهبرداری و تجزیههای مهم فیزیکی و شیمیایی. انتشارات ندای ضحی، 236 ص.
حمزه پور، م. و نگهدارصابر، م. ر.، 1380. نتايج آزمايش گونه هاي مختلف پهن برگ و سوزني برگ در استان فارس (كامفيروز)، فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، 6 (259): 157-125.
خان حسنی، م.، شریفی، م. و توکلی، ا.، 1388. تغییرات تركیب گونه ای پوشش علفی در جنگلهای دست كاشت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سلسله مراتب، سلسله مراتبی، زیبایی شناختی، مواد غذایی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های منابع طبیعی، کارشناسی ارشد، کشاورزی و منابع طبیعی، مطالعه موردی