پایان نامه با کلید واژه های منابع سازمان، فروش خدمات، دورکاری

دانلود پایان نامه ارشد

کیست؟
دورکار کسی است که:
کار و ماموریت خود را دور از دفترکار خود در سازمان انجام می دهد، حضور وی در محل سازمان معمولا یک یا دو روز در هفته بیشتر نمی شود.
دارای ماموریت شخصی، شفاف و ساخت یافته است.
نیازمند ارتباط چهره به چهره با هیچ کدام از همکاران و ذینفعان سازمان نیست.
لزومی به حضور وی در جلسات کاری در سازمان نیست.
دسترسی او به سازمان، همکاران و ذینفعان از طریق فناوری ارتباطات و اطلاعات و ارتباطات رادیویی(مخابراتی) صورت می گیرد.
ملزومات انجام کار مانند اسناد، نقشه‌ها، طرح‌ها، تجهیزات فنی و تخصصی و… توسط سازمان ذیربط برای وی پیش بینی و تامین می شود و در محل انجام دورکاری(منزل وی یا هر کجای دیگر) در اختیار او قرارداده می شود (عباسی، 1390).
2-3-3- مهمترين پيش نيازهاي پياده سازي و اجراي برنامه‌هاي دوركاري
براي اجرا و پياده سازي يك برنامه موفق دوركاري مي‌بايست زمينه‌ها و منابع لازم براي آن فراهم باشد . در اين ارتباط پرز و همکاران(2005) سه نوع منبع معرفي مي‌كنند. منابع انساني مورد نياز كه در سازمانهايي فراهم است كه كاركنان آنها درگيري بيشتري با مشاغلي كه ماهيت دانشي و فروش خدمات و محصولات داشته؛ داراي مهارت بالا در استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات، دسترسي از راه دور در استفاده از اين فناوري و درگير در طراحي مشاغل و برنامه ريزي مي‌باشند. منابع فناورانه به وجود زيرساخت‌هاي لازم فناوري اطلاعات و ارتباطات و سرمايه گذاري سازمان دراين زمينه اشاره دارد و منابع سازماني در سازمانهايي است كه از روشهاي منعطف و متنوع انجام كار و پرداخت‌ها استفاده نموده ، فعاليتهاي بيشتري را برون سپاري كرده، تاكيد بر مديريت بر مبناي نتيجه داشته و داراي واحدها و بخش‌هاي بيشتري مي‌باشند (پیرز، 2005).
بر اساس مطالعه اي جامع كوالكسكي و سوانس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مدیریت عملکرد، منابع انسانی، ارزیابی عملکرد، کسب و کار Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت، عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد