پایان نامه با کلید واژه های منابع انسانی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، باشگاه های فوتبال

دانلود پایان نامه ارشد

پیشینه مطالعات حسابداری منابع انسانی پرداخته شد. در بخش اول مروری بر تاریخچه حسابداری منابع انسانی از آغاز در سال 1961 توسط رنسیس لیکرت2 تا توسعه آن توسط دیگر پژوهشگران در جوامع مختلف مطرح گردید. همچنین پیشینه ای از تحقیقات توسط محققان داخلی عنوان گردید.
در بخش بعدی، به علت ارتباط بین دارایی نامشهود و حسابداری منابع انسانی که مطابق با استاندارد های حسابداری منابع انسانی، باشگاه های بین المللی بازیکنان خود را به عنوان دارایی نامشهود طبقه بندی می نمایند، به ماهیت و جایگاه دارایی نامشهود و استانداردهای حسابداری منابع انسانی پرداخته شد. در قسمتی دیگر از این بخش به ارائه تعریف از حسابداری منابع انسانی پرداخته شد و روش های متنوع ارزش گذاری و طبقه بندی بازیکنان در باشگاه های فوتبال ارائه گردید. که تعدادی از این موارد معیارهای موثر بر عوامل بیرونی خرد مربوط می باشد.
در بخش سوم، به جایگاه حسابداری منابع انسانی در باشگاه های فوتبال پرداخته شد، که در ابتدا تعریفی از صنعت فوتبال از جمله ساختار، گردش مالی، هزینه های نقل و انتقال و ثبت قرارداد و روش های تامین مالی توسعه استادیوم ها ارائه گردید. در ادامه این بخش روش های حسابداری معاملات متداول در صنعت فوتبال و انواع روش های متداول گزارشگری را تشریح نموده و در نهایت روش متناسب و متداول مورد استفاده در باشگاه های فوتبال انگلیسی که توسط سایر باشگاه های بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد را ارائه گردید. در این قسمت از پژوهش تعدادی از معیارهای شناسایی شده و موثر بر عوامل داخلی و بیرونی کلان عدم اجرا و پیاده سازی روش متداول گزارشگری منطبق بر رویکرد حسابداری منابع انسانی، عنوان گردید.

1. FRS10
2. R. Likret

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه
تحقيق عبارت است از مجموعه فعاليت هاي منظم، منسجم و هدفمند كه در پي دستيابي به يكي از خواسته ها به صورت فردي و گروهي صورت مي پذيرد. در طي فرآيند تحقيق با بكارگيري ابزارهاي جمع آوري داده ها به طور عيني و معتبر، مشاهده، بررسي و استخراج مي شوند و سپس با استفاده از فنون تجزيه و تحليل توصيفي و استنباطي به طور كمي و غير كمكي سعي مي شود ادعاها و گمانه زني هاي علمي ارايه، آزمون و در نهايت پذيرفته يا رد مي شوند و نتيجه گيري نهايي صورت مي گيرد (خاکی-1387).
روش تحقيق را مي توان به عنوان مجموعه اي از قواعد، ابزارها و راه هاي معتبر و نظام يافته براي بررسي واقعيت ها، كشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشكلات دانست. اتخاذ روش تحقيق علمي تنها راه دستيابي به دستاوردهاي قابل قبول و علمي مي باشد. به طور كلي هر تحقيق در ابتدا در پي طرح مشكل يا مساله اي مطرح مي شود. مشكل و مساله است كه سوالات زيادي را در ذهن محقق ايجاد مي نمايد و در برخي از مواقع موجب پيدايش فرضياتي مي شود. در اين حالت پژوهشگر با جمع آوري اطلاعات و آمار مورد نياز و تجزيه و تحليل آنها به پاسخ سوالات پژوهشي، تاييد و يا رد فرضيات مطرح شده، مي پردازد (خاكي-1387). مباحث مطرح شده در اين فصل عبارتند از: فرآيند اجراي پژوهش، روش هاي اجراي پژوهش، جامعه و نمونه آماري، روش ها و ابزار جمع آوري داده ها و اطلاعات و همينطور روش تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات.
3-2) فرآيند اجراي تحقیق
در اين پژوهش، ابتدا به بررسي ادبيات موضوع بر اساس مساله ي بيان شده پرداخته شد، سپس متغير هاي اصلي تحقيق شناسايي و برای باشگاه های فوتبال ایران استدلال می شود. داده هاي مورد نياز براي سنجش و اندازه گيري متغير هاي تحقیق به وسيله پرسشنامه و به صورت ميداني جمع آوري شد، سپس اين داده ها، تبديل به امتيازات مربوط شده و براي تجزيه و تحليل با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل فاکتورهاي اساسی مؤثر بر روش های متداول گزارشگری حسابداری منابع انسانی از کل سئوالات مطرح شده، کشف و استخراج شده و سپس عوامل کشف شده با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي به اثبات خواهند رسید و با استفاده از نرم افزار SPSS و LISEREL 8.53 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
3-3) روش اجراي تحقیق
تحقيقات را مي توان بر اساس معيارها و مبناهاي مختلفي دسته بندي كرد. اين معيارها و مبناها شرايطي را فراهم مي آورند كه بتوان بر اساس آن تحقيقات را طبقه بندي نمود اما انواعي از تحقيق به علت ماهيت چند بعدي و پيچيده اي كه دارند در چندين طبقه قرار مي گيرند و همين امر كار قضاوت شفاف و روشن را در اين رابطه دچار مشكل مي سازد اما به طور كلي مي توان گفت مفيدترين طرح طبقه بندي انواع تحقيق حالتي است كه در آن دسته بندي ها به حداقل و تفاوت ها به حداكثر برسد (خاكي-1376).
در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده هاي گردآوري شده از روش تحلیل عاملی استفاده می کنیم. تحلیل عاملی تکنیکی است که کاهش تعداد زیادي از متغیرهاي وابسته به هم را به صورت تعداد کوچکتري از ابعاد پنهان یا مکنون امکانپذیر می سازد. مساله اساسی تعیین این مطلب است که آیا یک مجموعه متغیر را می توان بر حسب تعدادي از ابعاد یا عامل های کوچکتر نسبت به تعداد متغیرها توصیف نمود و هر یک از ابعاد(عاملها) معرف چه صفت یا ویژگی است(هومن-1380).
تجزیه و تحلیل عامل ها یا تحلیل عاملی براي بیان ارتباط بین متغیرها(سئوالات پرسشنامه) و فاکتورهاي پنهان مرتبط با آنها به کاربرده می شود. تجزیه و تحلیل عامل ها به دو صورت تجزیه و تحلیل اکتشافی عاملها و تجزیه و تحلیل تأییدي عامل ها امکانپذیراست.
درمدل تحلیل عاملی اگر محدودیت هاي اولیه باتوجه به اطلاعات گذشته در مدل در نظر گرفته نشده و مدل مورد بحث بدون هیچگونه محدودیت خاص و فقط با استفاده از اطلاعات نمونه اي ماتریس همبستگی حل شود در این صورت تحلیل عاملی از نوع اکتشافی است. هدف از تجزیه و تحلیل اکتشافی عامل ها تعیین فاکتورهاي مشترك بین متغیرها با استفاده ازماتریس همبستگی(R) و یا ماتریس کواریانس نمونه است. فاکتورهاي مشترك ساختار پنهان بین متغیرها را نشان می دهد. تجزیه و تحلیل اکتشافی عامل ها امکان نظریه پردازي در مورد ساختار پنهان متغیرها در تجزیه و تحلیل چند متغیره را فراهم می نماید.
چنانچه در یک پژوهش، با توجه به اطلاعات گذشته مدل خاص تحلیل عاملی توسعه یافته و هدف از مطالعه بررسی درستی مدل باتوجه به اطلاعات نمونه اي باشد، دراین صورت تحلیل عاملی از نوع تأکیدي است (شارما- 1996).
در این پژوهش ابتدا با مطالعه پیشینه تحقیق تعدادی از عوامل که شناسایی شده بودند را استخراج نموده، سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی عوامل پنهان مؤثر عدم اجرا و پیاده سازی روش های متداول گزارشگری حسابداری منابع انسانی در باشگاه های فوتبال ایران را استخراج و پس از کشف عوامل مذکور، مدلی طراحی گردید. سپس جهت اطمینان از صحت مدل مزبور با کمک تحلیل عاملی تأییدي به ارزیابی و تأیید مدل مزبورخواهیم پرداخت.
سه عامل اساسی مؤثر بر اجرا و پیاده سازی روش های متداول گزارشگری حسابداری منابع انسانی در اینجا ارائه می شوند:
1. عوامل داخلی : به مجموعه عواملی اطلاق می گردد که صرفاً به شرایط و محیط داخلی باشگاه های فوتبال مربوط می شود. تعدادی از این عوامل به شرح ذیل می باشد:
– عدم سودهی باشگاه های فوتبال ایرانی
– عدم اعتقاد مدیران و تهیه کنندگان صورت های مالی به تغییر رویه تهیه گزارش های مالی به روش های مطابق استاندارد حسابداری منابع انسانی
– عقد قرارداده های کوتاه مدت با بازیکنان فوتبال توسط باشگاه های ایرانی
– عدم آگاهی مدیران و تهیه کنندگان صورت های مالی به حسابداری منابع انسانی
– بی توجهی به تیم های پایه (بازیکنان جوان)
– عدم انتصاب مدیران دارای صلاحیت لازم در باشگاه های فوتبال ایرانی
2. عوامل بیرونی خرد به مجموعه قوانین و مقررات و استاندارد های تدوین و تهیه گزارشگری حسابداری منابع انسانی در جامعه حرفه ی حسابداری منحصر می باشد. مانند:
– عدم تدوین استانداردهای حسابداری منابع انسانی از سوی سازمان حسابرسی
– عدم تدوین قوانین الزام آور از سوی فدراسیون فوتبال
– عدم آموزش و تحقیقات کاربردی علمی حسابداری منابع انسانی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
– کمبود افراد متخصص در زمینه پیاده سازی سیستم حسابداری منابع انسانی
3. عوامل بیرونی کلان : از دسته عواملی است که مربوط به فضای اقتصادی کلان جامعه بوده و در حوزه قوانین و مقررات کشور و ضوابط اجرایی این قوانین متأثر می باشد. تعدادی از این عوامل به شرح ذیل می باشد:
– مالکیت دولتی و اتکا به بودجه دولت
– نقایص قانون یا فقدان ضمانت اجرایی قوانین موجود از دلایل اصلی اتکا به بودجه دولتی و عدم خصوصی سازی در باشگاه های فوتبال ایرانی
3-4) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد يا واحدهايي كه داراي حداقل يك صفت مشترك باشند (مقيمي-1380). جامعه آماری این تحقیق شامل همه مدیران عامل، مدیران مالی، حسابداران و حسابرسان کلیه باشگاه های شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران و همچنین صاحب نظران علمی (اساتید دانشگاه)، مدیران مرتبط با صنعت فوتبال و حسابداران فدراسیون فوتبال، کارشناسان مالی وزارت ورزش و جوانان مرتبط با مسائل مالی باشگاه های شاغل در فوتبال لیگ برتر می باشد.
نمونه آماری این تحقیق شامل همه جامعه آماری در دسترس می باشد. بنابراین روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی می باشد از آنجا که تعداد باشگاه های شاغل در لیگ برتر 16می باشد، که پرسشنامه برای تمام افراد جامعه در دسترس فرستاده شد.
3-5) روشها و ابزار جمع آوری داده ها واطلاعات
هر محققي قبل از شروع تحقيق و هنگامي كه به موضوعي ويژه براي تحقيق علاقه مند شد نياز پيدا مي كند تا به كتابخانه مراجعه كرده و با مطالعه كتاب ها، مقاله ها و تحقيقات ديگران موضوع تحقيق خود را بيشتر بشناسد و ابعاد آن را خالص تر و رساتر سازد (نادري و سيف نراقي-1388).
3-5-1) روش كتابخانه اي: در اين روش با مراجعه به كتابخانه هاي مختلف دانشگاه هاي دولتي و آزاد و نيز ساير مؤسسات و پایگاه های نمایه سازی مقالات علمی در داخل و خارج از کشور، پایگاه های کتابخانه های الکترونیکی و متون مربوط به موضوع پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. همچنين سابقه تحقيقات مرتبط و نيمه مرتبط شامل؛ روش، فرضيه ها، سؤال ها، حجم نمونه، جامعه آماري و يافته ها مورد بررسي واقع شد.
3-5-2)روش ميداني: يكي از مهم ترين بخش هاي اجرايي در اين پژوهش به جمع آوري داده ها از روش ميداني مربوط مي شود. براي اين منظور از پرسشنامه محقق ساخته ای استفاده شد كه جزئيات آن در بحث بعدي آمده است.
شایان ذکر است که برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه ها به تعداد (73) پرسشنامه در جامعه آماری مورد مطالعه توزیع گردید و پرسشنامه ها پس از جمع آوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در تعريف ابزار اندازه گيري مي توان گفت وسايلي هستند كه محقق به كمك آنها قادر است اطلاعات مورد نياز خود را گردآوري نمايد (حافظ نيا – 1386). در پژوهش حاضر به منظور جمع آوري نقطه نظرات نمونه آماری از یک پرسشنامه ی محقق ساخته با استفاده از ابعاد هر یک از متغیرهای تحقیق، به عنوان ابزار گردآوري اطلاعات استفاده شده است. برای گردآوری داده های مورد نیاز در این تحقیق، از ابزار محقق ساخته به شرح ذیل استفاده شده است:
این پرسشنامه از 25 سؤال در طیف 5 درجه ای لیکرت شامل؛ خیلی کم (1)، کم (2)، متوسط (3)، زیاد (4) و خیلی زیاد (5) تشکیل شده است. روایی1 ابزار بر اساس اظهار نظر صاحب نظران می باشد در واقع پيش از اجراي پرسشنامه روايي صوري آن مورد بررسي قرار گرفت. در همین رابطه از دیدگاه های استاد محترم راهنما و چند نفر از متخصصانی که پیرامون موضوع پژوهش مذکور تجربیاتی دارند استفاده شد. در خصوص تعیین پایایی2 برای پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ3 استفاده شد. در همین رابطه ابتدا نسبت به اجرای پرسشنامه در یک گروه 30

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های باشگاه های فوتبال، پخش تلویزیونی، بورس اوراق بهادار، تأمین مالی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های تحلیل داده، منابع انسانی، باشگاه های فوتبال، جمعیت شناختی