پایان نامه با کلید واژه های مقدار خطا

دانلود پایان نامه ارشد

عاملي استاندارد شده، ميزان ارتباط متغيرهاي مستقل با متغير وابسته نشان داده مي شود. با توجه به اينكه مقادير تخمين ها به صورت استانداردشده هستند به راحتي قابل قياس با يكديگرند. بنابراين به راحتي مي توان بيان نمود که کدام متغيرهاي مستقل تأثير بيشتري بر متغير وابسته دارند. لازم به ذکر است که علاوه بر بارهاي عاملي مقادير خطاي هر بار عاملي نيز در اين نمودار نشان داده مي شود که قاعدتاً هر چه مقدار اين خطاها کمتر باشد، مدل برازش يافته مناسب تر است.
براي تعيين معني داري هر يك از روابط رگرسيون مذکور، از مقدار آماره t-استيودنت استفاده مي شود. بدين صورت كه اگر مقدار آماره t-استيودنت بين 1.96- و 1.96+ نباشد، نشان مي دهد كه پارامتر مربوطه در سطح 5% تفاوت معناداري با صفر دارد يعني فرض صفر رد مي شود و درنتيجه وجود رابطه مزبور رد نمي شود. در واقع اين آماره فرض برابري پارامتر با صفر را مورد آزمون قرار مي دهد.
در مدل تحليل عاملي مطلوب است كه فرض برابري روابط رگرسيون با صفر رد شود، بنابراين آزمون فرض عبارت است از:

با توجه به مقدار آماره t-استيودنت براي هر يك از شاخص ها که در نمودار دوم موسوم به نمودار t-استيودنت نشان داده مي شود، اگر مقدار آماره بيش از 1.96 باشد، درنتيجه فرض صفر رد مي شود. يعني روابط رگرسيون معنادار هستند. اما اگر مقدار آماره کمتر از 1.96 باشد، فرض صفر رد نمي شود. يعني روابط رگرسيون معنادار نيستند.
اما علاوه بر بررسي معناداري روابط رگرسيون، بايد به بررسي مقادير خطاها نيز بپردازيم. براي خطاهاي نشان داده شده در نمودار بارهاي عاملي، مطلوب آن است كه اين خطاها برابر صفر باشند. بنابراين انتظار داريم كه فرض صفر زير رد نشود:

با توجه به نمودار مقادير آماره t-استيودنت، اگر مقدار آماره t-استيودنت بيش از 1.96 باشد، فرض صفر رد مي شود و نشان دهنده اين مطلب است كه با مقدار معناداري از خطا مواجه هستيم اما اگر مقدار آماره t-استيودنت کمتر از 1.96 باشد، فرض صفر رد نمي شود و نشان مي دهد كه مقدار خطا معنادار نيست. البته در بيشتر مواقع اين خطاها معنادار هستند که در صورتيکه بارهاي عاملي مربوط به آن متغير يا شاخص، بيش از 0.5 باشد، اين خطاها قابل چشم پوشي هستند.
پس از بررسي ضرايب رگرسيوني و خطاهاي مدل، به بررسي برازش کلي مدل مي پردازيم. در ابتدا ضريب تعيين چندگانه مدل برازش يافته بررسي مي شود. ضريب تعيين چندگانه، مقدار واريانس تبيين شده متغيرهاي وابسته توسط متغير مستقل مربوط در مدل را نشان مي‌دهد. مقدار اين آماره براي هر يك از شاخص ها به طور مجزا محاسبه مي شود. اين ضرايب نشان مي دهند كه هر شاخص به تنهايي چند درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين مي نمايد.
برازش مدل
وقتي يک مدل دقيقاً مشخص و داراي ويژگي همانندي و برآورد بوده و آزمون آن امکان پذير باشد، براي ارزشيابي برازندگي آن راه‌هاي زيادي وجود دارد. در ادامه مهمترين شاخص‌هاي برازندگي به شکل خلاصه معرفي مي‌شوند.

مجذورکاي
وقتي حجم گروه نمونه برابر با 75 تا 200 باشد، مقدار مجذورکاي يک اندازه معقول براي برازندگي نيست. مجذورکاي تحت تأثير مقدار همبستگي‌هاي موجود در مدل نيز هست. هر چه اين همبستگي‌ها زيادتر باشد، برازش ضعيف‌تر است. به همين دليل براي برازش مدل‌ها،اندازه‌هاي ديگري توسعه يافته است.
نسبت كاي دو بر درجه آزادي
نسبت ، شاخص است كه فاقد يک معيار ثابت براي يک مدل قابل قبول است.
ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب (RMSEA)
اين اندازه مبتني بر پارامتر غيرمرکزي بوده و فرمول آن چنين است.

در مرحله بعد به بررسي معني داري مدل با استفاده از معيارهايي چون کاي دو و RMSEA پرداخته مي شود. جهت بررسي کاي دو از سطح معني داري يا p-value استفاده مي شود. چنانچه سطح معني داري بيش از 0.05 باشد بدين معنا است که مدل برازش يافته مناسب و قابل استناد است. معيار بعدي يعني RMSEA بايد کمتر از 0.05 باشد تا بتوان از مدل استفاده نمود. (هومن، 1387، ص 48).

3-5 قلمرو تحقيق
3-5-1 دوره هاي زماني انجام تحقيق
اين تحقيق در دوره زماني نيمه اول سال 1390 انجام خواهد گرفت.

3-5-2 مکان تحقيق
مکان انجام تحقيق دانشگاه علامه طباطبايي در نظر گرفته شده است.

3-6 جامعه آماري (N)
يک جامعه آماري عبارت است از مجموعه‌اي از افراد يا واحدها که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند.صفت مشترک صفتي است که بين همه عناصر جامعه آماري مشترک و متمايز کننده جامعه آماري از ساير جوامع باشد (آذر، مومني، 1387، ج 1: 5).
دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه علامه طباطبايي جامعه آماري تحقيق پيش رو را شکل ميدهند.
گزارش آماري دانشجويان به تفکيک مقطع و جنسيت بدين صورت است که تعداد کل دانشجويان جامعه آماري مورد نظر 8195 نفر مي باشند.

3-7 نمونه آماري و روش محاسبه حجم نمونه (n)
جامعه آماري تحقيق معلوم و تعداد دانشجويان تحصيلات تکميلي سال 1390 دانشگاه علامه طباطبايي است.روش نمونه گيري،طبقه اي نسبي بوده که به نسبت تعداد دانشجويان تحصيلات تکميلي در هر دانشکده به کل دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه تعيين شده و حجم نمونه از هر دانشکده به اين ترتيب تعيين خواهد شد. در اين مطالعه از روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه اي استفاده مي‌شود.حجم نمونه نيز از رابطه(1-1) به دست مي آيد:
رابطه(1-1)

P: برآورد نسبت صفت متغير؛ 5/0= P
Z: متغير نرمال واحد متناظر با سطح اطمينان95 درصد؛ 96/1
: مقدار اشتباه مجاز؛ 06/0=

n= 259

3-8 روش يا روش هاي نمونه گيري
براي نمونه‌گيري مي‌توان از روش هاي متنوعي استفاده نمود که مهمترين اين روش ها به شرح زير مي‌باشد.
نمونه‌گيري تصادفي ساده
روش نمونه‌گيري سيستماتيک
نمونه‌گيري طبقه‌اي 211
نمونه‌گيري خوشه‌اي212
نمونه‌گري مرحله‌اي 213
در اين پژوهش براي تعيين نمونه از روش نمونهگيري تصادفي از طريق سهميهبندي استفاده ميشود.

3-9 روش تجزيه و تحليل داده ها
تجزيه و تحليل داده‌ها فرآيندي چند مرحله‌اي است که طي آن داده‌هايي که از طريق به کارگيري ابزارهاي جمع‌آوري در نمونه (جامعه) آماري فراهم آمده‌اند، تلخيص، دسته‌بندي و در نهايت پردازش مي‌شوند تا زمينه اجراي انواع تحليل و ارتباط بين داده‌ها به منظور آزمودن فرضيه‌ها فراهم آيد (خاکي، 1389، 305).
روش‌هاي آماري مورد استفاده در اين تحقيق به دو صورت روش‌هاي آمار توصيفي و روش‌هاي آمار استنباطي مي‌باشد.
الف) آمار توصيفي: در اين پژوهش با استفاده از روشهاي آمار توصيفي، اعم از جداول توزيع فراواني، درصدها، رسم نمودارها به بررسي شاخص‌هاي اصلي و مشخصات جمعيت شناختي پرسشنامه‌ها پرداخته شده است.
ب) آمار استنباطي: پس از کدگذاري پرسشنامه‌ها و محاسبه شاخص‌هاي توصيفي، براي پاسخگويي به پرسش‌هاي پژوهش، از آزمونهاي آماري پارامتري و ناپارامتري استفاده شده است.

به منظور تحليل دادههاي پژوهش و استنباط آماري از آزمون‌هاي كولموگروف – اسميرنوف، دوجمله اي يا نسبت، فريدمن، من وييتني، کروسکال واليس و همچنين تحليل عاملي استفاده شده است.
نرمال بودن هر يك از متغيرهاي تحقيق را با استفاده از آزمون كولموگروف-اسميرنوف و رسم نمودارهاي نرمالي بررسي شده است.
براي متغيرهايي که داراي توزيع نرمال هستند از آزمون‌هاي پارامتري و براي متغيرها و شاخص‌هايي که داراي توزيع نرمال نيستند از آزمون‌هاي ناپارامتري استفاده شده است.
براي متغيرهايي که داراي توزيع نرمال نيستند از آزمون ناپارامتري نسبت يا دو جمله‌اي استفاده شده است.
از آزمون فريدمن براي بررسي يکسان بودن اولويت‌بندي تعدادي از متغيرها استفاده شده است.
براي بررسي متغيرهاي تحقيق با توجه به متغيرهاي جمعيت‌شناختي، از آزمون‌هاي مختلفي استفاده شده است. براي متغير جنسيت که داراي دو سطح مي‌باشد، از آزمون ناپارامتري من ويتني براي متغيرهاي غيرنرمال استفاده شده است. براي ساير متغيرهاي جمعيت‌شناختي که داراي چند سطح مي‌باشند، جهت بررسي متغيرهاي غيرنرمال از آزمون ناپارامتري کروسکال واليس استفاده شده است.به کمک روش تحليل عاملي نيز به بررسي معني داري شاخص هاي هريک از متغير ها پرداخته مي شود.
همچنين براي بررسي پايايي پرسشنامه از آلفاي کرونباخ استفاده شده است. آلفاي کرونباخ براي هر يک از متغيرهاي تحقيق به صورت جداگانه محاسبه شده است و سپس براي کل پرسشنامه آلفاي کرونباخ محاسبه شده است.

5520

دانشگاه علامه طباطبايي

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

مقدمه
در اين فصل با بهره ‌گيري از تكنيك‌هاي مناسب آمار استنباطي فرضيه‌هاي پژوهش را با توجه به داده‌هاي جمع‌آوري‌ شده توسط پرسشنامه‌ها، مورد آزمون قرار مي دهيم. در ابتدا به بررسي توزيع فراواني شاخص هاي جمعيت شناختي در قالب جداول و نمودارهاي ستوني و دايره اي پرداخته و سپس آزمون فرضيه‌هاي آماري با استفاده از تحليل عاملي و آمار استنباطي انجام ‌شده است.

4-1 آمار توصيفي متغيرهاي جمعيت شناختي
در اين بخش به بررسي چگونگي توزيع نمونه‌ آماري از حيث متغيرهايي چون سن، ميزان تحصيلات و جنسيت پاسخ دهندگان و… پرداخته مي‌شود. گرچه در داده هايي كه بصورت نمونه اي جمع آوري شده است و هدف از آن تعميم نتيجه به كل جامعه است، تاكيد بر آمار استنباطي است، اما براي ارائه يك شماي كلي از داده ها و خلاصه كردن آن از آمار توصيفي نيز استفاده مي شود. تمام نتايج اين بخش در مورد نمونه مورد نظر صادق است و قابل تعميم به كل جامعه نيست.

4-1-1 آمار توصيفي متغير جنسيت
همانطور که در جدول و نمودار 4-1 مشاهده مي‌شود 68.8 درصد پاسخگويان مرد و 30.5 درصد پاسخگويان زن بوده اند.
جدول4-1: توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب متغير جنسيت
جنسيت
فراواني
درصد
مرد
183
68.8
زن
81
30.5
بدون پاسخ
2
0.7
کل
266
100.0

شكل 4-1: نمودار توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب متغير جنسيت

4-1-2 آمار توصيفي متغير سن
در جدول ذيل نشان داده شده است که 20.7 درصد افراد نمونه بين 22 تا 24 سال، 29.7 درصد بين 25 تا 27 سال، 28.6 درصد 28 تا 30 ساله و 20.7 درصد از افراد نمونه بالاي 31 سال سن دارند.
جدول 4-2: توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب متغير سن
سن
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تجمعي
22 تا 24 سال
55
20.7
20.7
25 تا 27 سال
79
29.7
50.4
28 تا 30 سال
76
28.6
79
31 سال به بالا
55
20.7
99.7
بدون پاسخ
1
0.3
100.0
کل
266
100.0

شكل 4-2: نمودار توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب متغير سن

4-1-3 آمار توصيفي متغير تحصيلات
همانطور که در جدول 4-3 مشاهده مي‌شود، 89.1 درصد افراد نمونه داراي تحصيلات کارشناسي ارشد و 7.1 درصد داراي مدرک دکترا هستند همچنين 3.8 درصد افراد نمونه به اين سوال پاسخ نداده اند.
جدول 4-3: توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب متغير تحصيلات
تحصيلات
فراواني
درصد فراواني
کارشناسي ارشد
237
89.1
دکترا
19
7.1
بدون پاسخ
10
3.8
کل
266
100.0

شكل 4-3: نمودار توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب متغير تحصيلات

4-1-4 آمار توصيفي متغير وضعيت تأهل
همانطور که در جدول و نمودار ذيل ديده مي شود، 88.3 درصد افراد نمونه متاهل و 9.8 درصد مجرد هستند.

جدول4-4: توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب متغير وضعيت تأهل
وضعيت تاهل
فراواني
درصد فراواني
متاهل
235
88.3
مجرد
25
9.8
بدون پاسخ
6
1.9
کل
266
100.0

شكل 4-4: نمودار توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب متغير وضعيت تاهل

4-1-4 آمار توصيفي سوالات پرسشنامه
در جداول زير آمار توصيفي مربوط به شاخص هاي هريک از 6 متغير مورد بررسي ارائه شده است.

جدول4-5: جدول آمار توصيفي شاخص هاي متغير محيط بازاريابي اينترنتي
محيط بازاريابي اينترنتي
نقطه نظرات پيرامون گزينه هاي شاخص

کاملا مخالف
مخالف
بي نظر
موافق
کاملا موافق

فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع یشرفت تحصیلی، عوامل زمینه ای، پیشرفت تحصیلی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع جامعه پذیری، طبقه اجتماعی، عزت نفس