پایان نامه با کلید واژه های معادلات ساختاری، مدل معادلات ساختاری، جامعه آماری، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

1390 روند كاهشي داشته است.

فصل سوم
روش تحقيق

3-1-مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درك دنياي پيرامون ما است. به منظور آگاهي از مسائل و مشكلات دنياي اجتماعي، روشهاي علمي، تغييرات قابل ملاحظه‏اي پيدا كرده اند. اين روندها و حركت ها سبب شده است كه براي بررسي رشته‏هاي مختلف بشري، از روش‏هاي علمي استفاده شود. روش شناخت علمي، سيستمي از دستورالعملهاي روش تحقيق علمي در واقع كار دانشمندان علوم اجتماعي را حداقل از دو نقطه نظر تسهيل مي كنند. اول اينكه آشنايي با روش علمي زمينه ارتباطات ميان آنها را در درك مشترك فراهم مي سازد و دوم اينكه با اين روش مي توانند قوانين عليت را كشف كنند (ايران نژاد پاريزي، 1385).
سكاران (1386)تحقيق را به عنوان يك مطالعه ي منظم و سازمان يافته، مبتني بر داده‏ها، انتقادي و علمي در زمينه خاصي كه بايد پاسخ آن بدست آيد تعريف كرده است. تحقيق علمي مشكل گشايي و پيگيري يك روش گام به گام، منطقي، منظم و دقيق براي شناسايي مشكلات، گردآوري داده ها، تجزيه و تحليل داده ها و استنتاجهاي معتبر از آنهاست. از اين رو، تحقيق علمي صرفاً مبتني بر تجربه يا برداشت‏هاي شخصي و درك مستقيم نيست، بلكه هدفمند و دقيق است. تحقيق علمي چون با استحكام و صحت صورت مي پذيرد ساير افراد علاقمند به تحقيق و مسائل مشابه را قادر مي‏سازد تا در موقعيت‏هاي مشابه به تحقيق بپردازند و يافته هاي قابل مقايسه بدست آورند. همچنين، به محققان كمك مي كند تا يافته‏هاي خود را با صحت و اطمينان بيشتري بيان كنند و اين امر موجب مي شود راه حلها در سازمانهاي ديگري كه در وضع مشابهي قرار دارند به كار گرفته شود. افزون بر اين، تحقيقهاي علمي اغلب عينتي تر است و در نتيجه مديران را ياري مي كند تا بر عوامل مهمي كه در محيط كار به توجه خاص نياز دارند تأكيد كنند و بدين ترتيب از مشكلات اجتناب كنند، آنها را به حداقل برسانند يا آنها را حل كنند (سكاران، 1386: 13).

3-2- فرآيند تحقيق
با اينكه هر موضوع تحقيقي ويژگي هاي منحصر به فرد خود را دارد؛ تمام پروژه‏هاي تحقيقي بدون توجه به پديده مورد بررسي، داراي مراحلي هستند كه مي توان آنها را به شرح شكل 3-1 ذيل ذكر كرد:

شكل 3-1: مراحل اصلي فرآيند تحقيق (ايران نژاد پاريزي، 1385)

هر يك از مراحل مذكور با تئوري در ارتباط هستند؛ بدين معنا كه تئوري هم روي آنها تأثير مي- گذارد و هم از آنها تأثير مي‏پذيرد. همچنين مراحل مذبور به يكديگر وابسته هستند. محقق بايد در زمينه موضوع مورد تحقيق، دانش داشته باشد تا بتواند فرضيه خود را بيان كند. لذا مرور كلي بر نوشته هاي مربوط به تحقيق ضروري است. علاوه بر اين، محقق بايد هر مرحله را به قدر كافي تكميل و سپس مرحله بعد را آغاز كند.مهمترين ويژگي مراحل تحقيق، گردش عمليات است. اين مراحل با مسأله مورد تحقيق آغاز مي شود و به كليت دادن نتيجه (بطور مقدماتي) پايان مي يابد. با كليت دادن مزبور دور بعدي شروع مي شود. اين جريان همينطور ادامه مي يابد؛تا نظام علمي را بوجود آورد. اگر كليت مزبور منفي شود، تعميم ديگري شكل مي گيرد و آزمايش مي شود.در جريان اين شكل گيري مجدد كليت، تمام مراحل تحقيق دوباره ارزيابي مي شوند (ايران نژاد پاريزي، 1385).
شاخص‏هاي تحقيق ممكن است مستقيماً قابل اندازه گيري باشند و یا در برخي ديگر ار تحقیقات حالت كيفي داشته باشند.در مورد دسته اول شاخص‏ها كه بصورت مستقيم قابل اندازه‏گيري هستند، اقدام به جمع آوري داده از سيستم و محاسبه شاخص مي نماييم.شاخص هاي دسته دوم اغلب مستقيماً قابل اندازه‏گيري نيستند. در اين شرايط بطور غيرمستقيم اقدام به جمع آوري داده، از اشخاص درگير و مواجه با پديده مورد مطالعه مي كنيم.طبيعتاً در اين حالت برداشتها و نظرات شخصي، داده هاي جمع آوري شده را تحت تأثير قرار مي دهند. مكانيزم اجرايي براي اين حالت اين‏گونه است كه اين شاخص ها در قالب پرسشنامه اي مورد سؤال قرار مي‏گيرند. در اين پرسشنامه‏ها ارزيابي شاخص هاي شناسايي شده مبناي طرح سؤالها قرار مي گيرند و جمع بندي نتايج عمليات ميداني تكميل پرسشنامه‏ها امتيازهاي مربوط به مدل را در هر بعد مدل ارائه مي‏نمايند (قاسمی، 1389: 51).

3-3- نوع و روش تحقيق
تحقيق را از نظر شیوه گردآوری اطلاعات نیز به دو دسته ی: 1. تحقیق توصیفی(غیرآزمایشی)، 2. تحقیق آزمایشی تقسیم می کنند که از این منظر، تحقيق حاضر، «توصیفی (غیر آزمایشی)» است.
تحقيق توصيفي شامل مجموعه روش‌هايي است که هدف آنها توصيف کردن شرايط يا پديده‌هاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي مي‌تواند صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرآيند تصميم‌گيري باشد.تحقيق توصيفي را مي‌توان به دسته‌هاي زير تقسيم کرد : تحقيق پيمايشي170 ؛ اقدام تحقيقي171 ؛ بررسي موردي172؛ تحقيق پسرويدادي173 و تحقيق همبستگي174؛ (سرمد و دیگران، 1387، ص 82). تحقيق حاضر يك تحقيق «توصیفی-غیر آزمایشی» و از نوع «همبستگی» است.تحقيق های همبستگي شامل کلية تحقيق هایی است که در آنها سعي مي‌شود رابطه بين متغيرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي، کشف و يا تعيين شود. هدف روش تحقيق همبستگي مطالعة حدود تغيير است (دلاور، 1385). در واقع، هدف تحقیق همبستگی عبارتند از؛ ادراک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه همبستگی بین الگوها و متغیرهایی که فرض می شود بین آنها رابطه وجود دارد. این روش بویژه در شرایطی مفید است که هدف آن کشف رابطه ی متغیرهایی باشد که در مورد آنها تحقیقاتی انجام نشده است. تحقیقات همبستگی بر حسب هدف به سه دسته تقسیم می شود:
1- مطالعه همبستگی دو متغیری، 2-تحلیل رگرسیون175، 3- تحلیل ماتریس همبستگی با کوواریانس (دلاور، 1385).
در این میان،از جمله تحقیقاتی که درآنها ماتریس همبستگی یا کواریانس تحلیل میشود، تحلیل عاملی176 و مدل معادلات ساختاری177 است. در تحلیل عاملی هدف خلاصه کردن مجموعهای از دادهها یا رسیدن به متغیرهای مکنون178 (سازه179) و در معادلات ساختاری آزمون روابط ساختاری مبتنی بر نظریهها و یافتههای تحقیقاتی موجود است (سرمد و همکاران، 1387: 91).
با توجه به اینکه در اين تحقيق از روش «مدل معادلات ساختاری» برای پاسخگويي به سؤالات تحقيق و آزمون فرضیه‏ها استفاده خواهد شد،در میان تحقیقات همبستگی از نوع «تحلیل ماتریس همبستگی» یا «کوواریانس» است.
متغیر مستقل در این تحقيق متغیر مکنون «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد:
ISO/TS 16949» و ابعاد آن و متغیر وابسته متغیر مکنون «شاخص های کیفی» و ابعاد آن می- باشند.از نر م افزارهاي SPSS 20وLISREL 8.80 جهت تحليل داده ها و آزمون فرضيات استفاده شده است.
3-4- جامعه آماري و نمونه تحقيق
«جامعه آماري» به كل گروه افراد، وقايع، يا چيزهايي اشاره دارد كه محقق مي خواهد به تحقيق درباره آنها بپردازد(سكاران،1386، ص:294) و «گروه نمونه» مجموعه كوچكي از جامعه ي آماري است مشتمل بر برخي از اعضا كه از اعضاي جامعه‏ي آماري انتخاب شده اند.در واقع، گروه نمونه يك مجموعه فرعي از جامعه است كه با مطالعه آن محقق قادر است نتيجه را به كل جامعه آماري تعميم دهد(سكاران ،1386، ص:295). به عبارت ساده‏تر، تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک مشخصه باشند را «جامعه آماری» و تعدادی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی- های اصلی جامعه با شند را «نمونه» می نامند.
جامعه آماري شامل تمامی افراد خبره مرتبط با استقرار استاندارد و مدیریت کیفیت در شرکت سایپاپرس است که حداقل دارای 3 سال سابقه کار در شرکت مذکور باشند که تعداد آنها 400 نفر برآورد می شود. براي تعيين حجم نمونه نيز از رابطه زير استفاده شده است:

كه درآن ؛
p: نسبت صفت موجود در جامعه؛ 5/0= p
q: درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند؛ q=(1-p)
ε: مقدار اشتباه مجاز= 05/0
z: مقدارمتغير نرمال واحد استاندارد متناظر با سطح اطمينان95 درصد؛ (96/1=Zα/2)

با توجه به تعداد جامعه آماري (400 نفر)، اندازه نمونه آماري بر اساس فرمول نمونه گيري از جامعه محدود، 197 نفر برآورد شده است. جدول مورگان نیز براي جامعه با حجم 400 نمونه اي 196 پيشنهاد مي كند(دانایی فرد و همکاران، 1387: 347). براي اطمينان بيشتر 220 پرسشنامه بصورت تصادفي توزيع گرديد كه پس از سه مرحله پیگیری 217 مورد جمع آوري شد.

3-5- روش ها و ابزارهاي جمع آوري اطلاعات
مهمترين روشهاي گردآوري اطلاعات در اين تحقيق، مطالعات كتابخانه اي و تحقيقات ميداني
مي باشد.گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق، از منابع كتابخانه اي، مقالات، كتب، نشريات و اينترنت استفاده شده است. براي جمع آوري اطلاعات در حوزه عمل، از تحقيقات ميداني و پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه شامل 2 بخش عمده مي باشد. (مطابق پيوست 1)
سؤالات عملياتي پرسشنامه (شامل دو بخش است):
الف) سؤالت عمومي (جمعيت شناختی): كه اطلاعات كلي و جمعيت شناختي پاسخ گويان را در بر مي‏گيرد.
ب) سؤالات مرتبط با ابعاد عملياتي: سوالات مرتبط با ابعاد عملياتي «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استانداردISO/TS 16949 » كه شامل 24 گويه است و سؤالات مرتبط با ابعاد عملياتي «شاخص های کیفی» كه آن نیز شامل 24 گويه است.
در جدول(3-1)، سؤالات جمعيت شناختي پرسشنامه نمايش داده است.همچنين جدول (3-2) و (3-3) به ترتيب سؤالات مرتبط با ابعاد عملياتی «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد:
ISO/TS 16949 » و «شاخص های کیفی» را روشن مي سازند.
جدول 3-1: جزئيات سؤالات جمعيت شناختي
شاخص ها
تعاریف عملياتي
جنسيت180
مرد / زن
سن181 (سال)
کمتر از 30 / 30 تا 35 / 36 تا 40 / 41 تا 45 / بیش از 45
ميزان تحصيلات182
فوق دیپلم/كارشناسي/ كارشناسي ارشد و بالاتر
سابقه خدمت در شرکت سایپا پرس183 (سال)
کمتر از 5 سال/6-10 سال/ بالای 10 سال
سمت184
کمک کارشناس/کارشناس/ کارشناس مسئول/ رئیس/مدیر/معاون

جدول 3-2: گويه هاي اصلي پرسشنامه براي «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949»
ابعاد (کد)
گویه ها (تعاريف عملياتي و کد آنها)
شماره سوالات
ارتباطات(COM)
COM1- میزان اثربخشی ايجاد كانالهاي ارتباطي با ذينفعان، براي سازمان
COM2- بسترهاي لازم براي ايجاد ارتباطات برون سازماني
COM3- میزان اختيارات لازم تنفيذ شده از سوي مديريت ارشد جهت برقراري ارتباطات برون سازماني
COM4- میزان اثربخشی برقراری ارتباطات بین واحدها برای اهداف سازمان
10، 14، 16، 15
یکپارچگی(INT)
INT1- میزان ارتباط و يكپارچگي بين فرايندهاي كاري در سطح سازمان
INT2- میزان موثر بودن اعمال يك نظام يكپارچه در سازمان بر تعاملات درون سازماني سازمان
INT3- میزان موثر بودن اعمال يك نظام يكپارچه در سازمان بر تعاملات برون سازماني سازمان
INT4- میزان جلوگیری از بروز دوباره کاری ها در فعالیت ها و فرایندها با اعمال يك نظام يكپارچه در سازمان
19، 11، 36، 44
وضعیت سازمان(SO)
SO1- موثر بودن دامنه وسعت و وضعيت سازمان بر عمكرد فرايندهاي كاري آن
SO2- وضعیت سازمان را در ارتقاء عملكرد منابع انساني
SO3- موثر بودن وضعيت سازمان بر ارتقاء آن در جامعه
SO4- موثر بودن وضعیت تخصیص مشاغل به پرسنل برای اهداف سازمان
21، 17، 25، 27
تعهد مدیریت (MA)
MA1- ميزان تعهد مديريت ارشد به اجراي فرايندهاي مصوب كاري
MA2- میزان اجرای مفاد خط مشي كيفيت مورد تاييد مديريت ارشد در سازمان
MA3- اهمیت بازنگري قوانين، الزامات و فرايندهاي اصلي سازمان براي مديريت ارشد
MA4- پشتیبانی مدیریت ارشد از اجرای فرايندهاي مصوب كاري
18، 9، 35، 37
مستندسازی(DOC)
DOC1- میزان بهبود فرايندهاي كاري سازمان با ايجاد مدارك و مستندات
DOC2- مستندسازي فرايندهاي كاري براي كليه عمليات هاي توليدي و غير توليدي
DOC3- میزان اطمينان به سوابق و مستندات ايجاد شده در سازمان جهت تهيه گزارشات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های صنعت خودرو، آموزش کارکنان، مدیریت انرژی، استان تهران Next Entries پایان نامه با کلید واژه های تحلیل عاملی، تحلیل عامل، اعتبار سازه، مدیریت کیفیت