پایان نامه با کلید واژه های مصرف مواد، کمبود توجه، بیش فعالی

دانلود پایان نامه ارشد

اری وجود دارد، که طبق گزارش گارانسفکی و اسپینوون ( 2001) ، این راهبرد جزء چهار زیر مقیاس تنظيم هيجان شناختي ناسازگار و راهبردهاي مقابله اي نابهنجار را تشكيل مي دهند. سطح معناداری برابر با 04/0 می باشد که از 05/0کوچکتر بوده و در نتیجه این سئوال تایید می شود. قبول این سئوال به این معنا است گروه دانشجویان دارای نشانه های ADHD خود را در تجربيات تلخ مسئول و مقصرمی دانستند. احساس گناه بالا ممكن است منجر به بيماري هاي رواني چون افسردگي باشد. گفته مي شود سبك هاي اسنادي در سرزنش خود دخيل هستند و با افسردگي و ديگر بيماري هاي رواني نيز مرتبط مي باشند (گارنفسكي،2002)؛ سرزنش خود در سطح رفتاري با بازده مثبت در عملكرد همراه مي شود (گارنفسكي ،کومر، کرائج؛2002 ).فاجعه آمیز پنداری به معنی فكر كردن به اينكه اتفاق رخ داده چقدر وحشتناك بوده و اين اتفاق بدترين چيزي است كه در زندگي هر كسي رخ مي دهد. كاربرد زياد اين راهبرد به مشكلات هيجاني و بيماري هاي رواني منجر مي شود در كل اين راهبرد به نظر مي رسد كه با غير انطباقي بودن، پريشاني هيجاني و افسردگي مرتبط باشد (گارنفسكي،2002).
سئوال سوم مبنی بر این است که راهبرد کنار آمدن و پذیرش در دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) با دانشجویان عادی تفاوت دارد. همانگونه که نتایج در فصل چهارم نشان دادند سطح معناداری برابر با 30/0 می باشد که از 05/0 بزرگتر بوده و در نتیجه سئوال سوم تایید نمی شود و در متغیر کنار آمدن و پذیرش ، بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد. راهبرد کنار آمدن و پذیرش در 5 زير مقياس سبك هاي تنظيم هيجان شناختي سازگار و راهبرد هاي مقابله اي بهنجار رده بندی شده است (گارانسفکی و اسپینوون ، 2001) ، بدین معنا می باشد که دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) و دانشجویان عادی بر پذيرش رويداد و تجربه تلخ و كناره گيري از آنچه روي داده است تفاوتی ندارند. پذيرش يك راهبرد مقابله اي است كه رابطه مثبت و تعديل كننده اي با ميزاني ازخوش بيني و عزت نفس و رابطه منفي (تعديل كننده) با ميزاني از اضطراب دارد. اگرچه خود فرايند پذيرش، خوب است اما براي بسياري از وقايع، سطوح خيلي بالاي پذيرش مي تواند نشانگر نوعي از كناره گيري حسي شود و به احساس عدم توانايي در تأثيرگذاري روي وقايع منجر گردد (گارنفسكي،2002).
سئوال چهارم مبنی بر این است که راهبرد مثبت اندیشی در دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) با دانشجویان عادی تفاوت دارد. همانطوری نتایج فصل چهارم نشان دادند سطح معناداری برابر با 90/0 می باشد که از 05/0 بزرگتر بوده و در نتیجه سئوال چهارم تایید نمی شود و در متغیر مثبت اندیشی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد. این راهبرد در 5 زير مقياس سبك هاي تنظيم هيجان شناختي سازگار و راهبرد هاي مقابله اي بهنجار رده بندی شده است (گارانسفکی و اسپینوون ، 2001).رد این فرضیه به این معنا است که ، دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) و دانشجویان عادی در فكر كردن درباره وقايع مثبت به جاي وقايع منفي، با هم تفاوت ندارند. تحقيقات نشان داده اند كه اين راهبرد به خودي خود تأثير مثبت روي سلامت رواني انسان ها دارد؛ اما به كارگيري اين راهبرد در سطوح بالا مي تواند به عنوان ترك رابطه رواني محسوب گردد. گمان بر اين است كه اين راهبرد در كوتاه مدت ياري دهنده ولي در بلند مدت مانع از مقابله سازنده با رويداد منفي گردد (گارنفسكي،2002).
سئوال پنجم مبنی بر این است که آیا راهبرد سرزنش دیگران در دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) با دانشجویان عادی تفاوت دارد. همانگونه که نتایج در فصل چهارم نشان دادند سطح معناداری برابر با 19/0 می باشد که از 05/0 بزرگتر بوده و در نتیجه سئوال پنجم تایید نمی شود و در متغیر مثبت اندیشی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد. . این راهبرد در 5 زير مقياس سبك هاي تنظيم هيجان شناختي ناسازگار و راهبرد هاي مقابله اي نا بهنجار رده بندی شده است (گارانسفکی و اسپینوون ، 2001).رد این سئوال به این معنا است که ، دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) و دانشجویان عادی ، در نحوه تفكر مبتني بر اينكه، ديگران مسئول و مقصر اتفاق بدي كه برايشان رخ داده هستند، تفاوت ندارند. مطالعات نشان داده اند كه تمام نمونه هايي كه تجارب منفي دارند شخص ديگري را در اين رويداد مقصر مي دانند و به سرزنش او مي پردازند، چنانچه گفته مي شود كه سرزنش و مقصر دانستن ديگران با بهزيستي هيجاني ضعيف همراه مي باشد و در سطح عملكردي با مشكلات رفتاري همراه مي شود. سرزنش خود و ديگران سبك هاي اسنادي هر فردي هستند، طرز تفكري دروني، باثبات و كلي بودن عليت تجارب و وقايع بخصوص وقايع منفی (گارنفسكي،2002).
همانطور که ملاحظه می شود از بین چهار راهبرد تنظیم شناختی هیجان ( سرزنش خود و فاجعه آمیز پنداری ،کنار آمدن و پذیرش، مثبت اندیشی، سرزنش دیگران)، فقط در راهبرد سرزنش خود و فاجعه آمیز پنداری، میان دانشجویان دارای نشانه های اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) و دانشجویان عادی تفاوت وجود دارد.
یافته های سئوال ششم نشان دادند که استعداد اعتیاد در دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) با دانشجویان عادی تفاوت دارد. همانطور که نتایج فصل چهارم نشان دادند، سطح معناداری برابر با 001/0 می باشد که از 05/0 کوچکتر بوده و در نتیجه سئوال ششم تایید می شود و در متغیر استعداد اعتیاد بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. به این معنا که گروه با نشانه های ADHD گرایش بیشتری به اعتیاد دارند . نتایج این سئـوال با نظر وییاوا (2002) ، که گزارش می کند ،نشــــانه های ADHD با خطر افزايش مصرف مواد در ارتباط است ، و همچنین با نظر ، ديسني و الكينز و مك گو (1999)، که ارتباط مستقيمي بین ADHD بزرگسالان و سوءمصرف مواد در آنها گزارش کرده اند، همسو می باشد. بررسی ویلنز و همکاران (2011)،که نشان دادند داشتن اختلال ADHD با داشتن سوء مصرف مواد طولانی تر و بهبود کندتر ارتباط دارد، نیز با پژوهش حاضر همسویی دارد . علائم ADHD به عنوان مقدمه احتمالي سوء مصرف مواد، مورد مطالعه قرار گرفته و مطالعات زيادي تاييد كرده كه ADHD ممكن است يكي از علل گرايش به مصرف مواد باشد (وییاوا،2002).
سئوال هفتم مبنی بر اینکه بین استعداد به اعتیاد و تنظیم شناختی هیجان رابطه وجود دارد. نتایج بدست آمده در فصل چهارم، نشان داد بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و استعداد به اعتیاد رابطه معنا داری وجود دارد، که از بین مؤلفه های تنظیم شناختی هیجان، دو مؤلفه سرزنش خود و سرزنش دیگران با استعداد به اعتیاد رابطه معنا داری دارد.
5-3- محدودیت های تحقیق
در پژوهش حاضر نيز بايد همه محدوديت هايي كه تحقيقات علوم اجتماعي و انساني را در بر مي گيرد، مدنظر داشت. اما محدوديت هايي كه در تحقيق حاضر برجسته تر مي نمود، عبارت اند از:
– با توجه به محدوديت جامعه اين پژوهش، نتايج اين پژوهش به جامعه هاي شهرها يا شهرستانهاي ديگر، بخصوص شهر ها يا شهرستانهايي با ويژگي هاي فرهنگي، قومي و آموزشي همچنین موقعیت جغرافیایی بسيار متفاوت با تهران،همچنین تعداد محدود نمونه، قابل تعميم به کل دانشجویان نيست و لازم است در تعميم دهي نتايج اين پژوهش ، بسيار محتاط بود .
– عدم امکان نظارت بر تکمیل پرسشنامه ها جهت محرمانه ماندن اطلاعات.
– در پژوهش حاضر صرفا دانشجویان را مورد برسی قرار دادیم، این احتمال می رود که بسیاری افراد با نشانه های ADHD وجود داشته باشند که دانشجو نباشند و تحصیلاتی نداشته باشند و یا اینکه موفق به اتمام تحصیلات خود در دانشگاه نشده باشند و در پایان رساندن تحصیلاتشان با مشکل مواجه شده باشند.
5-4- پیشنهادات
با توجه به شيوع بالاي اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی در بزرگسالان و اهميت تشخيص و درمان به موقع آن و همچنين بررسي و مطالعات گسترده تر در جهت تعيين شيوع در جمعيت عمومي و هم در ارزيابي روانشناختي دانشجويان در هنگام ثبت نام اوليه، توجه بيشتر به اين اختلال در مراكز مشاوره دانشگاهي و آگاه نمودن بيشتر مشاوران محترم و معرفي به موقع فرد به روانپزشك و شناسايي اين افراد، از تاثيرات نامطلوب ADHD بزرگسالان بر زندگي شغلي، تحصيلي و خانوادگي آنها مي كاهد. به طور كلي به نظرمي رسد كه غربالگري دانشجويان داراي اين اختلال و نيز بررسي بيشتر و معرفي آنها به روانپزشك و روانشناس به منظور تشخيص و درمان ضروري باشد، تا از اين طريق به بهبود عملكرد و روابط آنها كمك شود . اين بررسي گرایش به اعتیاد و نیز استفاده نادرست از برخی از راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی در گروه ADHD را تأييد مي كند. از آن جا كه ADHD اختلالي درما ن پذير است و به دنبال مصرف داروهاي محرك تا 75 درصد بهبودي در علايم و نشانه هاي اين اختلال ديده مي شود (سادوك و سادوك،2003) و خطر مصرف مواد در آينده كاهش مي يابد (ويلنز،2004؛بیدرمن،2003)، تشخيص و درمان زودرس ADHD به عنوان عامل مؤثري در كاهش مصرف مواد در نوجواني و بزرگسالي پيشنهاد مي شود.
برگزاري سمينارها و كنفرانسها به منظور شناخت این اختلال و نیز ارتقاء سطح آگاهي دانشجويان از مضرات جسمي، رواني و اجتماعي مواد مخدر و سيگار حتي در حالت تفنني آن، گام هاي موثري در پيشگيري از تشكيل اين عادت خطرناك بردارند.همچنين رسانه هاي گروهي مخصوصا صدا و سيما در اين زمينه مي تواند بسيار موثر باشد.
الکین400(2005)، معتقد است 42 در صد از اشخاص جوان در مقابل مشكلات زندگي به مواد مخدر ، دخانيات و الكل روي مي آورند. در اين مورد مجيد پور و همكاران(1384)، معتقدند كه دانشجو بايد در بسياري از اوقات مهارت جايگزيني نيازها و رفع مشكلات را داشته باشد كه در بسياري از موانع به دليل نبود اين مهارت وقتي دچار استرس و فشار روحي مي گردند مهارت جايگزين كردن روش هاي سالم كسب آرامش همچون استراحت كردن ، تنفس عميق ، تفريح و… را ندارد و از روش هاي ناسالمي چون استعمال مواد بهره مي برد.
در نهایت می توان گفت که با توجه به بالا بودن شیوع میزان اعتیاد در جامعه ، پیشنهاد می شود با ایجاد مراکز آموزش مهارت های زندگی ، گسترش مراکز مشاوره خانواده ، ایجاد مراکز و کلاس های آموزش هنری، فرهنگی و فنی و حرفه ای از گسترش این معضل جلوگیری کرد.
با توجه به نتايج اين پژوهش مي توان بيان كرد كه يكي از دلايل احتمالي گرايش افراد به مصرف مواد، مشكلات و كاستي هاي وسيع در حوزه هيجانهاست. اين مطالعه مي تواند راهگشاي تحقيقات بعدي در زمينه نقش راهبردهاي تنظيم شناختی هيجاني در رفتار بین فردی در افراد با نشانه های ADHD باشد. تلويحات مهم اين مطالعه حاكي از اهميت تحول مداخلات و روش هاي جديدي است كه افراد با نشانه های ADHD مي بايست براي كنار آمدن با هيجاناتشان ياد بگيرند. درمان هايي كه به طور ويژه بر تحول راهبردهاي تنظيم هيجان سازگارانه اثر مي گذراند ممكن است به كاهش پيامدهاي باليني منفي در اين گروه كمك كند. نارسايي هاي هيجاني در رويارويي افراد با حوادث تنش زا از هسته هاي اساسي آسيب شناسي رواني است. همچنين دليل احتمالي ديگر اين است كه آنها مي خواهند از حالت هاي هيجاني آزار دهنده و توان فرسا آسوده شوند. به بيان ديگر، مصرف مواد را به عنوان يك راهبرد مقابله اي اجتنابي، منفي و ناكارآمد براي كاهش مشكلات خود به كار مي گيرند (كوپر، راسل، اسكينر و ويندل401، 1992).
همچنین می توان مشابه این تحقیق را در میان قشر غیر دانشجو انجام داد .

منابع و مآخذ
منابع فارسی
ابولقاسمی، عباس؛ اله قلی، کلثوم؛ نریمانی، محمد و زاهد، عادل (1390). راهبردهای تنظیم هیجان در سوء مصرف‌کنندگان مواد دارای واکنش‌پذیری بالا و پایین. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 77: 15-22.
انجمن روانپزشكي آمريكا (1381). متن تجديد نظر شده راهنماي تشخيص و آماري اختلالهاي رواني ( DSM-IV-TR)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های بیش فعالی، کمبود توجه، تنظیم شناختی هیجان Next Entries پایان نامه با کلید واژه های مصرف مواد، مواد مخدر، بیش فعالی