پایان نامه با کلید واژه های مصرف مواد، بیش فعالی، کمبود توجه

دانلود پایان نامه ارشد

تمركز دارند، انتخاب كردند. پس از انتخاب اوليه سؤالات AAS با انجام تحليل همساني دروني383 پاسخ هاي گردآوري شده از سه زيرگروه (افراد معتاد، بيماران رواني و افراد عادي)، مقياس اصلاح گرديده و در نهايت مقياسي با 13 ماده به وجود آمد.
در اولين مطالعه اعتباريابي از مقياس MAC-R، مك اندرو(1965) نتايج مربوط به وارسي روايي384 مقياس خود را گزارش كرد . وي براي مقياس خود نمره برشي385 برابر با 24 را كه قادر بود به درستي 82 درصد از آزمودني هاي الكلي از غير الكلي را تشخيص دهد، پيشنهاد كرد. گاتسمن و پرسكات(1981)، بعد از بررسي 74 پژوهش تجربي در زمينه كاربرد MAC-R در موقعيت هاي باليني و استخدامي، به نتايج قابل توجهي دست يافتند . آنها دريافتند كه مقياس MAC-R آن گونه كه بسياري از متخصصان و پژوهشگران فرض مي كنند، در تشخيص افراد سوءمصرف كننده، قوي نيست. علاوه بر آن قدرت تشخيص اين مقياس در مورد مردان بهتر از زنان عمل مي كند. همچنين گاتسمن و پرسكات براساس شواهد خود معتقدند كه در موقعيت هاي مختلف و در مورد افراد و گروه هاي مختلف، نمره برش اين مقياس تغيير مي كند و بهتر است اين مقياس در مورد هر گروه خاص با نمره برش همان گروه مورد استفاده قرار گيرد.
ويد و همكاران ( 1992)، همساني دروني آزمون AAS، را بر اساس آلفاي كرونباخ برابر با 74/0 گزارش كردند. همچنين اعتبار باز آزمون اين مقياس پس از يك هفته، براي مردان برابر با 89/0 و براي زنان برابر با 84/0 به دست آمد.
در سال 1992،گرين386، ويد، بوچر387، آرِدندو388 و ديوس389 ، مقياس AAS و مقیاس استعداد به اعتیاد APS390 را در مورد نمونه اي از بيماران وابسته به مواد و بيماران يك بيمارستان رواني با دو مقياس(گرايش به سوءمصرف مواد) SAP 391 و MAC-R ، مورد مقايسه قرار دادند. نتايج نشان داد كه AAS و APS بهتر از دو مقياس ديگر مي توانند بين افراد وابسته به مواد و بيماران رواني تمايز قائل شوند. اسوانوم392 و همكاران ( 1994 )، تحليل ROC 393و تحليل حساسيت394 را در مورد داده هاي گرين و همكاران به كار بردند و دريافتند كه شاخص هاي تميز در مورد دو مقياس APS و AAS نسبت به شاخص هاي مطالعه ويد و همكاران به طور قابل ملاحظ هاي كمتر بود (بین 69/0 و 79/0) . حساسيت مقياس ها نيز در مقايسه با مطالعه ويد و همكاران كاهش يافت. اسوانوم و همكاران با انجام تحليل هاي پيچيده تر آماري در مورد مجموع داده هاي جمع آوري شده توسط ويد و همكاران(1992) و گرين و همكاران(1992)، دو مقياس APS و AAS را با داده هاي جمع آوري شده مقياس MAC-R از نمونه دانشجويي 308 نفري، مقايسه كرد ند . مقادير آلفا براي APS و AAS در اين پژوهش به ترتيب 55/0 و48/0 به دست آمد.
اسوانوم و همكاران معتقد بودند كه وجود اين مقادير كم نشان دهنده عدم تك بعدي بودن اين دو مقياس است. با استفاده از تحليل ROC شاخص تميز AAS برابر با 81/0 گزارش شد كه نشان دهنده توانايي متوسط اين مقياس در شناسايي افراد وابسته به مواد است. در مقابل شاخص هاي تميز دو مقياس APS و MAC-R خيلي پائين تر از مقادير قابل قبول براي يك مقياس باليني بود (به ترتیب 6/0 و 58/0). از بين اين سه مقياس نيز تنها AAS سطح قابل قبولي از حساسيت را(73/0 با نمره برشي59 (T با نرخ قابل قبولي از مثبت هاي كاذب (24/0) به دست آورد. روس395، بوچر و ميلر396(1999)، سه مقياس AAS و APS و MAC-R را با نمونه اي از 68 سوءمصرف كننده مواد و 329 بيمار رواني (عدم مصرف كننده مواد) مورد مقايسه قرار دادند. آنها از سه روش، تحليل مميز397 ، تحليل حساسيت و دقت دسته بندي398 براي ارزيابي اين سه مقياس استفاده كردند. تنها مقياس AAS، نسبت دسته بندي بزرگتري از نسبت دسته بندي افراد براساس شانس به دست آورد. همچنين در اين نمونه AAS، داراي ويژگي هاي آزموني نسبتاً خوبي بود(79/0= حساسیت و 79/0= ویژگی399).
رستمی (1385)، به بررسي دقت تشخيصي سه مقياس پذيرش اعتياد (AAS)، استعداد اعتياد (APS) و مي بارگي مك اندرو(MAC-R)، به منظور تعيين نقطه برش مناسب و بررسي همه گيرشناسي سوء مصرف مواد پرداخت. بدین منظور تعداد 140 دانشجوي دانشگاه تهران و 81 معتاد داوطلب ترك كه از نظر سني با دانشجويان در يك گروه قرار داشتند، در دوگروه افراد بهنجار و افراد معتاد مورد بررسي قرار گرفتند هر دو گروه به صورت تصادفي انتخاب گرديدند. نتایج نشان داد که تنها مقياس AAS از همساني دروني قابل قبولي برحسب ضريب آلفاي كرونباخ برخوردار بود . تفاوت ميانگين نمرات افراد بهنجار و معتاد در هر سه مقياس از لحاظ آماري معني دار بود. نتايج حاصل از تحليل مشخصه هاي عملياتي گيرنده (ROC) و تحليل حساسيت نشان داد كه مقياس AAS در بين سه مقياس از بالاترين دقت تشخيصي برخوردار است و به نظر مي رسد ابزار تشخيصي و غربالي مناسبي براي سوءمصرف مواد باشد. در مقابل APS كمترين دقت تشخيصي را داشته و از لحاظ باليني ابزار مناسبي براي تشخيص نمي باشد.آماره t ، حاصل در مورد مقياس AAS از لحاظ آماري معني دار بود(001/0 p و84/12= (107)t)، بنابراين بين دو گروه افراد بهنجار و افراد معتاد در اين مقياس تفاوت معني داري وجود دارد. به نحوي كه ميانگين نمرات افراد معتاد به طور متوسط 38/3 نمره بيش از نمرات افراد بهنجار است.آماره t، حاصل در مورد مقياسMAC-R از لحاظ آماري معني دار بود(001/0 p و84/12= (219)t)، بنابراين بين دو گروه افراد بهنجار و افراد معتاد در اين مقياس تفاوت معني داري وجود دارد. به نحوي كه ميانگين نمرات افراد معتاد به طور متوسط 4/5 نمره بيش از نمرات افراد بهنجار است.
جدول3-9 نتايج آزمون تي (t) گروه هاي مستقل
مقياسها
df
t
سطح معنی داری
تفاوت میانگین ها
خطاي استاندارد برآورد تفاوت ها
AAS
219
56/2
011/0
27/1
5/0
MAC-R
219
8/3
000/0
40/5
55/0
APS
107
8/12
000/0
83/3
30/0

همچنین نتایج نشان داد از بین سه مقیاس AAS و APS و MAC-R ، مقياس AAS، داراي بالاترين شاخص تميز بود(92/0=Az). اين مقياس نسبت به دو APS و MAC-R به طور معني داري عملكرد بهتري داشت. از آنجا كه در كارهاي باليني معمولاً مقادير شاخص تميز Az بالاتر از 9/0 به عنوان شاخص قابل قبول و مطلوب در نظر گرفته مي شود، بنابراين در پژوهش حاضر فقط شاخص تميز مقياس AAS از لحاظ باليني قابل قبول مي باشد. مقدار شاخص تميز مقياس MAC-R (84/0=Az). مقياس MAC-R نسبت به مقياس APS عملكرد بهتري دارد. مقدار شاخص تميز APS،62/0 به دست آمد . اين مقدار از لحاظ باليني بسيار پائين بوده و نمي تواند از چنين مقياسي براي تشخيص باليني استفاده كرد. بنابراين در مجموع مي توان چنين نتيجه گرفت كه براساس تحليل ROC مقياس AAS قادر است در 92% از موارد مقياس MAC-R در 84 % از موارد و مقياس APS در 62% از موارد به درستي افراد را در دو دسته افراد معتاد و افراد بهنجار دسته بندي نمايد (رستمی ،1385). همچنین براساس يافته هاي پژوهش رستمی( 1385) ، مي توان نتيجه گرفت كه چنانچه فرد دانشجويي در مقياس AAS نمره خام بالاتر از 3 به دست آورد به احتمال 92 % داراي مشكلات سوءمصرف مواد نيز هست. همچنين اگر دانشجويي در مقياس MAC-R نمره خام بالاتر از 24 به دست آورد به احتمال 84 % داراي مشكلات سوءمصرف مواد نيز مي باشد. نتایج در جدول 3-10 آمده است .
جدول3-10 نتايج آماره هاي توصيفي براي سه مقياس AAS ، APS ، MAC-R به تفكيك گروه
گروه ها
مقياس ها
ميانگين
انحراف استاندارد
كجي
كشيدگي
افراد دانشجو
AAS
MAC-R
APS

76/1
7/21
03/0
33/1
76/3
31/3
57/0
22/0-
357/0-
36/0-
56/0
637/0
افراد معتاد
AAS
MAC-R
APS

59/5
17/27
3/21
48/2
24/2
95/3
62/0
17/0-
5/0-
68/1
68/0
031/0-

اعتبار سه خرده مقياس AAS ، APS ، MAC-R با استفاده از آلفاي كرونباخ(همساني دروني) محاسبه گرديد. نتايج همساني دروني مقياس ها و همبستگي بين مقياس ها در جدول3-11 آمده است. همانگونه كه مشخص است مقياس AAS بيشترين مقدار آلفا و مقياس APSكمترين مقدار را دارا مي باشد. در بين اين سه مقياس، دو مقياس ASS و MAC-R بيشترين همبستگي را با هم دارند.
جدول3-11 نتايج همساني دروني (آلفا) و همبستگي بين سه مقياس AAS، MAC-R، APS،221N-
مقياس ها
1
2
3
آلفاي كرونباخ(α)
AAS
1

73/0
MAC-R
65/0
1

53/0
APS
37/0
45/0
1
34/0
3-4- شیوه اجرا
در این تحقیق، پس از توضیحاتی راجع به موضوع پژوهش و شیوه پر کردن پرسشنامه ها، به اجرای پرسشنامه های استعداد به اعتیاد ، کمبود توجه/ بیش فعالی بزرگسالان کانرز و تنظیم شناختی هیجان بین دانشجویان پرداختیم . از بین 110 پرسشنامه اجرا شده 4 پرسشنامه به علت عدم تکمیل مناسب حذف شدند و در پرسشنامه کمبود توجه/ بیش فعالی بزرگسالان کانرز 21 نفر نمراتی بالاتر از نقطه برش (38) بدست آوردند که در گروه دارای نشانه های ADHD قرار گرفتند و 85 نفر نمراتشان پایین تر از نقطه برش بود که در گروه بدون نشانه های ADHD جای گرفتند.
3-5- تجزيه و تحليل آماري
از آمار توصیفی به منظور گزارش اطلاعات توصیفی و متغیر های جمعیت شناختی استفاده شد. داده ها به روش تحلیل واریانس یکطرفه تحلیل گردید. در تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد.
3-6- ملاحظات اخلاقي
1. محرمانه بودن اطلاعات آزمودنی ها
2. كسب رضايت شخصي از آزمودنيهايي كه به سوالات پاسخگو بودند .
3. استفاده نكردن از نام و اطلاعات آزمودنی ها در تحليل داده ها .

فصل چهارم
یافته ها

پیش در آمد
در اين فصل، نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اطلاعات پژوهش به صورت توصیفی و استنباطی ذکر می شود. در اين پژوهش، به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات، شاخص‌هاي توصيفي براي متغيرها محاسبه شده است، سپس یافته های استنباطی ارائه می شود.
این فصل شامل دو قسمت می باشد که به ترتیب زیر است:
1- بررسی توصیفی داده ها شامل جدول ها و نمودارها
2- آزمون سئوال های تحقیق و گزارش معناداری تفاوت ها
4-1- توصیف داده ها
در این بخش به بررسی توصیفی داده ها پرداخته شد . اندازه های گرایش به مرکز و پراکندگی در جدول 4-1 مربوط به گروه عادی گزارش شده است .اندازه های گرایش به مرکز و پراکندگی در جدول 4-2 مربوط به گروه مبتلایان به کمبود توجه/بیش فعالی گزارش شده است.

جدول 4-1 آماره های توصیفی داده های گروه عادی

گرایش به اعتیاد
تنظیم هیجان شناختی
سرزنش خود و فاجعه آمیز پنداری
کنار آمدن و پذیرش
مثبت اندیشی
سرزنش
دیگران
متغیرها

آماره ها
85
85
85
85
85
85
تعداد

14/11
08/79
19/34
69/21
66/14
12/7
میانگین
00/11
00/80
00/34
00/22
00/15
00/6
میانه
11
77
35
23
16
6
نما
368/4
096/14
373/8
706/4
414/3
528/2
انحراف استاندارد
075/19
696/198
107/70
143/22
656/11
391/6
واریانس

جدول 4-2 آماره های توصیفی داده های گروه مبتلایان به کمبود توجه/بیش فعالی
گرایش به اعتیاد
تنظیم هیجان شناختی
سرزنش خود و فاجعه آمیز پنداری
کنار آمدن
و پذیرش
مثبت اندیشی
سرزنش
دیگران
متغیرها
آماره ها
21
21
21
21
21
21
تعداد
86/16
05/82
05/38
52/20
76/14
95/7
میانگین
00/17
00/82
00/40
00/20
00/15
00/8
میانه
21
75
43
18
16
8
نما
799/4
319/9
625/7
262/4
767/3
074/3
انحراف استاندارد
029/23
848/86
148/58
162/18
190/14

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سوءمصرف مواد، مصرف مواد، عزت نفس Next Entries پایان نامه با کلید واژه های بیش فعالی، کمبود توجه، تنظیم شناختی هیجان