پایان نامه با کلید واژه های مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت، بهبود مستمر

دانلود پایان نامه ارشد

به سمت اهداف مقایسه شده و منجر به
اقداماتی جهت پشتیبانی از فعالیت هاي زیر گردد:
• توسعه اولویت ها براي شناسایی راه حلهاي سریع جهت مسائل مربوط به مشتري
• تعیین روندهاي کلیدي مرتبط با مشتري و ارتباط آن ها با بازنگري وضعیت،تصمیم گیري و برنامه- ریزي هاي بلند مدت
• یک سیستم اطلاعاتی براي گزارش دهی به موقع اطلاعات از محصول استفاده شده (گزارش از بازار)
بند 8-5- بهسازي
بند 8-5-1- بهبود مستمر
سازمان باید اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را بصورت مستمر از طرق زیر بهبود بخشد:
• تعیین خط مشی کیفیت
• تعیین اهداف کیفیت
• ارزیابی و رسیدگی به نتایج ممیزي
• تحلیل داده ها
• اقدامات اصلاحی
• اقدامات پیشگیرانه
• بازنگري مدیریت
بند 8-5-1-1- بهبود مستمر سازمان
سازمان باید فرآیندي براي بهبود مستمر تعریف کند.
-2-1-5-8 بهبود فرآیند ساخت
بهبود فرآیند ساخت باید به طور پیوسته بر کنترل و کاهش نوسانات مشخصه هاي محصول و
پارامترهاي فرآیند ساخت متمرکز شود.
مشخصه هاي تحت کنترل در طرح کنترل مستند باشند. بهبود مداوم هنگامی که فرآیندهاي ساخت
کارا و پایدار می باشد و یا مشخصه هاي محصول قابل پیش بینی بوده و نیازهاي مشتري را برآورده
می سازد به اجرا در می آید.
بند 8-5-2- اقدامات اصلاحی
الف) سازمان باید اقدامات اصلاحی لازم جهت حذف علل بروز موارد عدم تطابق و جلوگیري از
تکرار مجدد آن ها را بعمل آورد.
ب) اقدامات اصلاحی باید متناسب با تاثیر موارد نامنطبق باشد.
ج) یک روش اجرایی مدون به منظور تعریف موارد زیر باید تهیه گردد:
• چگونگی بازنگري موارد عدم تطابق (شامل شکایات مشتریان)
• چگونگی تعیین علت بروز موارد عدم تطابق
• ارزیابی ضرورت انجام اقدامات اصلاحی بگونه اي که از عدم تکرار موارد عدم تطابق اطمینان حاصل گردد.
• تعیین اقدام اصلاحی مورد نیاز و اجراي آن
• ثبت نتایج اقدامات انجام شده
• بازنگري اقدامات اصلاحی انجام شده
بند 8-5-2-1- حل مسئله
سازمان باید فرآیندي براي حل مسئله تعریف نماید که منجر به شناسایی و حذف علل ریشه اي
گردد.اگر الگوي حل مسئله ارائه شده از سوي مشتري موجود باشد، سازمان باید از آن استفاده
نماید.
بند 8-5-2-2- خطاناپذیرسازي
سازمان باید از روشهاي خطا ناپذیرسازي در فرآیند انجام اقدام اصلاحی استفاده کند.
بند 8-5-2-3- تاثیر اقدام اصلاحی
سازمان باید نتایج انجام اقدامات اصلاحی را براي حذف علل بروز عدم انطباق، در فرآیندها و
محصولات مشابه بکار گیرد و کنترلهاي لازم بر آن ها را به اجرا در آورد.
بند 8-5-2-4- تجزیه و تحلیل /آزمون قطعات مردود شده
سازمان باید قطعات مرجوع شده بوسیله فروشندگان ، کارخانجات تولیدي و مهندسی مشتري را
تجزیه و تحلیل کند. سازمان باید دوره زمانی این فرآیند را به حداقل برساند.سوابق این تجزیه و
تحلیل ها باید حفظ شده و مطابق درخواست در دسترس باشد.سازمان باید این موارد را تجزیه و
تحلیل نموده و اقدامات اصلاحی را براي پیشگیري از وقوع مجدد آن ها اعمال کند.
دوره زمانی تجزیه و تحلیل محصول برگشتی باید سازگار با تعیین علت ریشه اي ، اقدام اصلاحی و
نظارت بر اثربخشی اجرا باشد.
بند 8-5-3- اقدامات پیشگیرانه
الف) سازمان باید اقدامات پیشگیرانه لازم جهت حذف علل بالقوه بروز موارد عدم تطابق و جلوگیري از وقوع آن ها را بعمل آورد. اقدامات پیشگیرانه باید متناسب با تاثیر موارد عدم تطابق باشند.
ب) یک روش اجرایی مدون به منظور تعریف موارد زیر تهیه گردد:
• چگونگی شناسایی علل بالقوه بروز موارد عدم تطابق و علت آن ها
• ارزیابی ضرورت انجام اقدام جهت پیشگیري از بروز موارد عدم تطابق
• چگونگی تعیین و حصول اطمینان از انجام اقدامات پیشگیرانه مورد نیاز
• ثبت نتایج اقدامات انجام شده
• بازنگري اقدامات پیشگیرانه انجام شده

2-5-4-آنچه که باید در استقرار سیستم کیفیت 16949 ISO/TS بدانیم: (بخشي،1386)
الف) چه کسی سود می برد؟
• عرضه کنندگان مستقیم و غیر مستقیم،کارخانه هاي خودرو سازي که هدفشان حفظ و یا بدست آوردن جایگاه در وضعیت رقابتی بازار با استفاده از تولید قطعات با کیفیت بالا است.
• شرکتهایی که استراتژي توسعه سریع و بیشتر سیستم کیفیت خود را دارند
ب) چه چیزي بدست می آید؟
• بهبود استراتژي شرکت
• رضایت کارکنان
• مشتري مداري
• فرآیند بهبود مستمر
• توجه به پیشگیري از بوجود آمدن خطا
• استحکام در قابلیت اطمینان و امکان پذیري فرآیند
• ارزش افزوده بیشتر در فعالیت ها
• اطمینان از آن که رضایت مشتري در فرآیند شکل گیري محصول کاملا تحقق پیدا می کند.
• کاهش در تعدد ممیزي هاي سیستم هاي کیفیت قبلی صنعت خودرو
• تطابق با کلیه نیازمندي هاي قبلی صنعت خودرو

2-5-5-گام هاي اجرایی استقرار سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرو سازي
به منظور اجراي هر پروژه صنعتی لازم است در ابتداي کار جهت هر چه بهتر اجرا نمودن پروژه مربوطه گام هاي مورد نیاز را تعریف و سپس اجراي آن را آغاز کرد.اجراي پروژه:
ISO/TS 16949 نیز از این مقوله مستثنی نیست و جهت اجراي آن ضروري است گام هاي زیر را برداشت: (بخشي،1386)
-1شناخت و تعریف پروژه
-1-1تعیین هسته اولیه اجرا پروژه
-2-1شناخت اصول،مفاهیم،دامنه عملکرد و نتایج استاندارد
-3-1تشریح مفاهیم و مزایاي اجراي پروژه جهت مدیریت سازمان
-2تعیین محدوده و بررسی زمان و منابع انجام پروژه
-1-2شناخت و بررسی موانع و مشکلات تدوین و استقرار سیستم تضمین کیفیت در سازمان
-2-2پیش بینی و طرح ریزي فعالیت هاي لازم براي رفع موانع انجام پروژه
-3-2تعیین خط مشی،اهداف و سیاست کیفیت در سازمان
-4-2تعیین بخش هاي مورد بررسی در سازمان براي انجام پروژه
-5-2تعیین برنامه زمانی انجام پروژه
-6-2تعیین روش و تشکیلات اجرایی پروژه
-7-2برآورد هزینه و تخصیص منابع مورد نیاز
-3شناخت تفصیلی و مستندسازي وضعیت موجود سازمان
-1-3آموزش اولیه جهت ترویج فرهنگ کیفیت در سازمان و استقرار روش ها و تکنیک هاي زیر:
154SWOT, 155SQFE, 156PPAP, 157COQ, 158SPC, 159MSA
-2-3جمع آوري و مستندسازي اطلاعات ذیل در محدوده پروژه و بر طبق روش از پیش تعیین شده:
• مستندسازي فعالیت ها و اختیارات
• تهیه رویه و روش انجام هماهنگی و کنترل فعالیت ها
• تدوین قوانین،مقررات و دستورالعمل هاي اجرایی همچون شیوه ثبت،گردش و نگهداري اطلاعات
-3-3تبیین موارد مغایرت بین نحوه عملکرد جاري و مقررات مدون سازمان
-4تجزیه و تحلیل وضعیت موجود سازمان
-1-4تجزیه و تحلیل میزان سازگاري و جامعیت قوانین،مقررات و دستور العمل هاي موجود و تعیین مقررات و دستورالعمل هاي مطلوب و قابل اصلاح با استاندارد هاي ISO
-2-4ریشه یابی علل نارسایی ها ،موانع و نقاط ضعف در انجام فعالیت هاي جاري جهت رفع مغایرتها با توجه به درجه اهمیت و تاثیر هرکدام
-3-4تعریف وتنظیم لیست رویه ها ،مقررات و دستورالعمل هاي لازم با ذکر محدوده عملکرد، خصوصیات اصلی و اولویت بندي آن ها
-4-4بررسی شرایط لازم جهت دستیابی به اهداف کیفیت از دید منابع انسانی و مهارت هاي
تخصصی،تجهیزات طراحی و توسعه تجهیزات تولید،تجهیزات بازرسی و آزمون،کاربري ابزارآلات و نرم افزارها
-5تدوین سیستم کیفیت
-1-5اصلاح و تکمیل ساختار سازمانی جهت استقرار سیستم کیفیت و تعریف صریح مسئولیت ها و اختیارات
-2-5تعریف و توسعه رویه هاي عملیاتی جهت پیشگیري و در صورت لزوم توانایی واکنش در برابر نارسایی ها و نواقص
-3-5تهیه و تدوین نظامنامه کیفیت به تفکیک نظام نامه مدیریت و تضمین کیفیت شامل:
• تدوین خط مشی،اهداف و سیاست
• تشخیص مسئولیت ها و اختیارات و تعیین ارتباطات کاري
• تدوین رویه ها و دستورالعمل ها
• تدوین روش بازبینی ها،بروزکردن و کنترل توزیع نظامنامه
-6استقرار و اجراي سیستم کیفیت
-1-6تامین شرایط و منابع لازم جهت استقرار سیستم
-2-6اجراي آزمایشی سیستم به طور محدود
-3-6انجام تعدیلات و اصلاحات در صورت لزوم با توجه به نتایج گزارش هاي کنترل مستمر
-4-6ابلاغ و اجراي رویه ها و دستورالعمل هاي مصوب در تمام سطوح سازمان
-5-6کنترل مستمر با هدف آمادگی جهت ارزیابی نهایی
-7نظارت، ارزیابی و اصلاح سیستم کیفیت یا ممیزي داخلی
-1-7 انجام ممیزي دوره اي،جهت ارزیابی تطابق وضعیت سیستم با معیارهاي استاندارد:
ISO/TS 16949
-2-7 تهیه گزارش هاي ارزیابی و تجزیه و تحلیل آن ها
-3-7 انجام عملیات اصلاحی در موارد غیر تطبیقی مشخص شده طی ممیزي
-4-7 انجام بندهاي فوق تا کسب آمادگی براي ممیزي خارجی
-8 تقاضاي اخذ گواهینامه یا ممیزي خارجی
-1-8 ارائه درخواست انجام ممیزي خارجی
-2-8 ارزیابی رسمی و ارائه نظرات توسط موسسه معتبر
-3-8 انجام اصلاحات براي تامین نظرات موسسه فوق
-4-8 صدور گواهینامه
-6-5-2 مزایاي بکارگیري استاندارد: (بخشي،1386)
1- انطباق کامل با استاندارد ISO 9001:2000 و قابلیت تلفیق به خصوص براي واحدهاي تولیدي
که هم براي صنعت خودرو و هم خارج از آن فعالیت می نمایند.
-2 قابلیت انطباق و سازگاري با استاندارد مدیریت،زیست محیطی ISO 14000
-3 استقرار یک سیستم مدیریت کیفیت فرآیند گرا که متضمن ایجاد بهبود مداوم در سازمان و حرکت.به سمت مدل هاي TQMو تعالی سازمان است.
4- قابلیت انطباق سیستم با الزامات خودرو سازان ایرانی دیگر (ایران خودرو، کرمان خودرو و …)
-5 استفاده از مزایاي عمومی سیستم هاي مدیریت کیفیت

-6-2کاربرد دیدگاه فرآیندگرا در طرح ریزي سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد2000: ISO/TS 16949
به تبع ویرایش اساسی که در ماهیت استاندارد هاي سري ISO 9000 ایجاد گردید و دیدگاه مستند- سازي عملیات به طرح ریزي فرآیندها در قالب سیستمی باز تغییر پیدا نمود، استاندارد
ISO/TS 16949 که به عنوان استانداردهاي تکمیل شده براي صنایع خودروسازي به رسمیت شناخته شده اند نیز تغییرات ماهوي مذکور را پذیرا گردیدند. استاندارد ISO/TS 16949 عملاٌ با اضافه نمودن الزامات خاص صنعت به هر بخش از نیازمندي هاي استاندارد ISO 9001و با حفظ روال منطقی شکل گرفته است. گروه کاري بین المللی صنایع خودرو (IATF) که با همکاري کمیته 176 ISO تدوین کننده استاندارد هاي مذکور می باشد، سعی نموده تا ماهیت فرآیند گرایی را در ارتباط با بکارگیري این استاندارد ها در تمام بخشهاي آن مورد تاکید قرار داده و اصول اساسی مدیریت سیستمی را در تدوین این استاندارد به کار بندد. در این جا به صورت خلاصه دیدگاه هاي کاربردي در طرح ریزي سیستم مدیریت کیفیت در صنایع مرتبط با خودرو بر پایه مدیریت سیستمی و فرآیندگرایی تشریح گردیده و توصیه هاي گروه کاری بین المللی صنایع خودرو(IATF) در بهینه سازي این طرح ریزي عنوان می گردد. (فارسيجاني،1386)
2-6-1-اصول اساسی طرح ریزي سیستم هاي کیفیت با دیدگاه نوین
به منظور طرح ریزي هر سیستم نیاز می باشد تا مراحل زیر به دقت و به ترتیب طی گردد: (بخشي،1386)
2-6-1-1-تعیین اهداف سیستم
اصولاً در طرح ریزي هر سیستم ،طراح باید در ابتدا ماهیت وجودي سیستم و اهداف اساسی آن را
مشخص و فهرست نماید.هیچ سیستمی بدون هدف به وجود نیامده و در صورت از بین رفتن ماهیت
وجودي یا هدف سیستم ،آن سیستم نابود خواهد گشت.اهداف هر سیستم باید پاسخگوي بخشی از
نیازهاي محیط سیستم بوده و در غیر این صورت محیط سیستم را نابود خواهد کرد .بدیهی است
هدف اصلی در طرح ریزي یک سیستم مدیریت کیفیت دستیابی به رضایت مشتریان و سایر ذینفعان
سازمان می باشد.
2-6-1-2-تعیین عوامل مؤثر بر اهداف
در مرحله بعدي از عملیات طرح ریزي سیستم ، باید عوامل مؤثر بر اهداف را شناسایی و لیست نمود.
این مرحله از حساسیت خاصی برخوردار بوده و چنانچه قسمت اعظم عوامل توسط طراح مشخص
نگردند، طرح ریزي فرآیندها با نقص بسیار صورت خواهد پذیرفت که در نهایت موجب افزایش
فاصله بین خروجی سیستم و هدف خواهد گردید. اصولاً ذهن انسان بعد از شناسائی عوامل آشکار
متوقف می گردد و نیاز می باشد تا با استفاده از تکنیکهاي گوناگون نسبت به شناسائی عوامل اصلی و
تأثیرگذار با دقت کافی اقدام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت، تحلیل داده Next Entries پایان نامه با کلید واژه های مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت، مدل سیستمی، سیستم مدیریت کیفیت